Fondo solidario de libros de texto e axudas par adquirir libros de texto e material escolar

FONDO SOLIDARIO de LIBROS de TEXTO e

AXUDAS para adquirir LIBROS de TEXTO e MATERIAL ESCOLAR

 

Estimadas familias:

Comunicámoslles que saíu publicada a listaxe provisional de admitidos no Fondo Solidario de Libros de Texto para os niveis de 3º e 4º de E. Primaria.

As listaxes están publicadas no taboleiro de anuncios situado na entrada de Educación Primaria.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a chave 365 ou o certificado dixital da FNMT.

Recordámoslles que as listaxes definitivas publicaranse o día 13 de xullo.

A entrega dos libros de texto do Fondo Solidario do curso 2020/2021 para o alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria realizarase no mes de SETEMBRO, xunto co documento de “ENTREGA” que terá a sinatura da persoa tiltular da dirección, o selo do centro e a sinatura do/da representante legal do alumnado, a quen se lle entregará unha copia.

A recollida dos VALES para adquirir libros de texto para o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria e dos VALES para adquirir material escolar destinados ao alumnado matriculado en E. Primaria realizarase A PARTIR do 1 de SETEMBRO.

Un cordial saúdo.

Relación de libros de texto para o curso 2020-2021

 RELACIÓN de LIBROS de TEXTO

Curso 2020/2021

 

Curso

Área

Título, colección, editorial

ISBN

3 anos A

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green Starter Class Book Pack . Oxford U. P.

9780194806626

3 anos B

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green Starter Class Book Pack . Oxford U. P.

9780194806626

4 anos A

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green A Class Book Pack . Oxford U. P.

9780194806435

4 anos B

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green A Class Book Pack . Oxford U. P.

9780194806435

5 anos A

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green B Class Book Pack . Oxford U. P.

9780194806534

5 anos B

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green B Class Book Pack . Oxford U. P.

9780194806534

1º E. Prim.

Lengua Cast.

Proyecto Zoom, 1 Primaria. Ed. Vicens Vives

9788468254708

 

Lingua Galega

Proxecto Zoom, ACTIVIDADES de REFORZO 1. Ed. Vicens Vives

9788468259390

 

Lingua Galega

Proxecto Zoom, COMPRENDER E APRENDER 1. Ed. Vicens Vives

9788468232119

 

Matemáticas

Proyecto Zoom, 1 Primaria. Ed. Vicens Vives

9788468254692

 

Matemáticas

Proyecto Zoom, PRACTICAMAT 1. Ed. Vicens Vives

9788468258737

 

C. da Natureza

Proxecto Zoom, 1 Primaria. Ed. Vicens Vives

9788468255927

 

Inglés

Go! 1, Student’s Pack. Ed. Richmond

9788466829205

2º E. Prim.

-

Licencia Snappet INICIO

9788494420535

 

Lengua Cast.

Proyecto Zoom, 2 Primaria. Ed. Vicens Vives

9788468254852

 

Lingua Galega

ONDAS 2, Comprensión Lectora. Ed. Vicens Vives

9788468227467

 

Lingua Galega

Caderno Lingua Galega 2. AULA ACTIVA. Ed. Vicens Vives

9788468230207

 

Matemáticas

Proyecto Zoom, 2 Primaria. Ed. Vicens Vives

9788468254869

 

Matemáticas

Proyecto Zoom, PRACTICAMAT 2. Ed. Vicens Vives

9788468258744

 

Inglés

Go! 2, Student’s Pack, Ed. Richmond

9788466826242

3º E. Prim.

-

Licencia Snappet INICIO

9788494420535

 

Lingua Galega

Lingua 3, Peza a peza, Ed. Anaya

9788469866931

 

Matemáticas

Matemáticas 3,  Saber Hacer Contigo, Ed. Santillana

9788414111864

 

C. Sociais

C. Sociais 3, Peza a peza, Ed. Anaya

9788469867150

 

C. da Natureza

C. da Natureza 3, Peza a peza, Ed. Anaya

9788469867051

 

Inglés

Go! 3, Student’s Pack, Ed. Richmond

9788466825405

4º E. Prim.

-

Licencia Snappet INICIO

9788494420535

 

Lengua Cast.

Lengua Castellana 4, Saber Hacer, Ed. Santillana

9788468029566

 

Lingua Galega

Lingua 4, Aprender é crecer en conexión, Ed. Anaya

9788467880137

 

Matemáticas

Matemáticas 4, Saber Hacer, Ed. Santillana

9788483056097

 

C. Sociais

Sociais 4, Aula activa, Ed. Vicens Vives

9788468228983

 

C. da Natureza

Naturais 4, Aula activa, Ed. VicensVives

9788468228433

 

Inglés

Wonder 4, Student’s Pack 4, Ed. Richmond

9788466817974

 

Castrillón-Coiro, 15  de xuño  de 2020

 

IMPORTANTE

Na relación de libros para o alumnado de 2º, 3º e 4º de E. Primaria figura unha Licencia SNAPPET. A librería xestionará este código ISBN como calquera dos outros que figuran na lista. As licencias serán enviadas directamente ao colexio a principios do mes de setembro por Snappet.

(*) As librarías de Cangas teñen copia da lista dos libros de texto.

 

 

Video conmemoración do día do medio ambiente 2020

Aquí tendes o video conmemorativo do día do medio ambiente. Ésta é unha actividade realizada polo alumnado de Castrillón Coiro.

Esperamos que vos guste.

 

Listaxe provisional de admitidos

INFORMACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN NOVO ALUMNADO CURSO 2020/2021

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS

 

Estimadas familias:

Comunicámoslles que saíu publicada a listaxe provisional de alumnado admitido para o vindeiro curso 2020/2021. As listaxes están publicadas no taboleiro de anuncios situado na entrada de Educación Primaria.

TODO O ALUMNADO QUE SOLICITOU PRAZA PARA O VINDEIRO CURSO 2020/2021, TANTO EN EDUCACIÓN INFANTIL COMO EN EDUCACIÓN PRIMARIA RESULTOU ADMITIDO.

Recordámoslles que as listaxes definitivas publicaranse antes do día 25 de xuño.

Letras galegas 2020

Este curso 2019 -2020 non puidemos conmemorar as letras galegas como tódolos anos, pero o alumnado de Castrillón - Coiro sempre está disposto a colaborar. 
Este video é unha pequena homenaxe ás nosas letras.
Esperamos que vos guste.

 

Convocatoria axuda libros de texto e material escolar

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO e

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 

NORMA

ORDE do 12 de maio de 2020 (DOG do 19 de maio de 2020)

Pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/2021.

CÓDIGO de PROCEDEMENTO: ED330B

 

DESTINATARIOS

 

 

Fondo solidario de libros de texto

3º e 4º de E. Primaria

Axudas para adquirir libros de texto 

1º e 2º de E. Primaria

Axudas para adquirir material escolar

Alumnado de E. Primaria

(De 1º a 6º)

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PRAZO

Desde o 20 de maio ata o 19 de xuño (incluído)

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Poderán presentar as solicitudes os pais, nais, titores/as ou representantes legais do alumnado.

A solicitude será ÚNICA para todos os fillos/as que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/2021.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, nos formularios normalizados Anexo I e Anexo II,dispoñibles na aplicación informática Fondolibros: https://www.edu.xunta.es/fondolibros

Unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o número de solicitude e, posteriormente, poderán optar polas seguintes formas de presentación:

    - Na Sede Electrónica (https://sede.xunta.gal): Para a presentación por esta vía poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)

    - Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro (debidamente asinados) xunto coa documentación (A solicitude xa terá asignado un número pola aplicación).

 

Tamén temos á súa disposición os formularios de solicitude (Anexo I e Anexo II) en Secretaría para que poidan cubrilos e presentalos no centro. O horario de atención ao público na Secretaría do centro para este procedemento será de 10:00 a 14:00.

Alumnado

6º E.P.

O alumnado que está actualmente en 6º, poderá presentar a solicitude por vía electrónica ou no INSTITUTO onde vaia estar matriculado no curso 2020/2021.

 

  

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA

1.ANEXO I debidamente cuberto e asinado.

   2.ANEXO II (Autorización dos membros da unidade familiar distintos do solicitante para a comprobación de datos).

3.Copia do Libro de Familia onde figure o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. No caso en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación real a  31 de decembro de 2018, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

-Sentencia xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

-Certificado ou volante de convivencia.

-Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do Concello.

 

 4.Se fose o caso, certificado do Grao de Discapacidade do alumno/a ou de calquera membro da unidade familiar, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

 

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR

Será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza. Na declaración do IRPF do exercicio fiscal 2018, sumaranse o recadro 435 + o recadro 460 e dividirase o resultado entre o número de membros computables da unidade familiar a 31 de decembro de 2018.

Á hora de dividir computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez ou a equivalente de clases pasivas.

 

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

-Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, os titores do alumnado.

-Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados, ou os/as fillos/as en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo.

-Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade.

-Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

-Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

-A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

-Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles.

 

MEMBROS NON COMPUTABLES

Non terá a consideración de membro computable:

-A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

-O agresor nos casos de violencia de xénero.

 

CONTÍA DAS AXUDAS

 

Renta per cápita familiar

 

Menor ou igual a 6.000 €

Maior de 6.000 e

menor ou igual a 10.000 €

Menor ou igual a 6.000 €

 

LIBROS DE TEXTO

MATERIAL

1º e 2º de E. Primaria

210 €

140 €

 

50 €

3º e 4º de E. Primaria

Fondo: 6 libros (1)

Fondo: 4 libros (1)

5º e 6º de E. Primaria

Proxecto E-DIXGAL

Proxecto E-DIXGAL

 

    (1) 

O número de libros que se indica é o mínimo garantido, pero poderá incrementarse se houbera existencias suficientes no centro.

 

 

PUBLICACIÓN

Publicación de listaxes provisionais>

Ata o 10.07.2020

Reclamación ás listaxes provisionais>

2 días seguintes á publicación

Publicación das listaxes definitivas>

O 15.07.2020

As listaxes publicaranse única e exclusivamente no TABOLEIRO DE ANUNCIOS situado no porche da entrada de E. Primaria.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a chave 365 ou o certificado dixital da FNMT.

 

ENTREGA DE LIBROS E VALES

A entrega dos libros de texto do Fondo Solidario do curso 2020/2021 para o alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria realizarase no mes de SETEMBRO, xunto co documento de “ENTREGA” que terá a sinatura da persoa tiltular da dirección, o selo do centro e a sinatura do/da representante legal do alumnado, a quen se lle entregará unha copia.

 

A recollida dos VALES para adquirir libros de texto para o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria e dos VALES para adquirir material escolar destinados ao alumnado matriculado en E. Primaria dependerá da evolución do Estado de Alarma. Informaremos proximamente.

 

Información importante para as familias

Tendo en conta as instrucións da Consellería de Educación publicadas o pasado 27 de abril de 2020, que recollen o establecido no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, e na Orde do Ministerio de Educación EFP/365/2020, de 22 de abril, consideramos importante informar do seguinte:

O profesorado do centro revisou as programacións didácticas para adaptalas á situación actual, co obxectivo de centrar as actividades lectivas do 3º trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos e alumnas.

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019/2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso. Terá en conta os dous primeiros trimestres de clases presenciais así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre para favorecer a cualificación final do alumnado.

O traballo do terceiro trimestre servirá para recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar a cualificación final. As materias non superadas da primeira e/ou segunda avaliación poderán recuperarse co traballo e as probas que se poidan facer durante o terceiro trimestre.

Os mestr@s que compoñen o equipo docente de cada nivel informarán ao alumnado e ás familias, ben directamente ou a través do titor ou titora do grupo, empregando diferentes sistemas de comunicación (plataforma EVA E-dixgal, aplicación Abalarmóbil, aplicación ToKapp School e aplicación ClassDojo) tanto das distintas actividades que deberán realizar durante este terceiro trimestre como da avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais, que será continua e valorará, sobre todo, o traballo realizado polos alumnos e alumnas.

Matrícula 2020-2021

RESTABLECEMENTO DO PRAZO DE ADMISIÓN

 

ACTUALIZACIÓN DO CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN para o CURSO 2020-2021 a causa do COVID-19

 

PRESENTACIÓN da solicitude de admisión (para o alumnado de NOVA INCORPORACIÓN ao centro)

Do 11 ao 18 de maio

PUBLICACIÓN das LISTAXES PROVISIONAIS do alumnado admitido e non admitido

Antes do 9 de xuño

PUBLICACIÓN das LISTAXES DEFINITIVAS do alumnado admitido e non admitido

Ata o 26 de xuño

 

O centro permanecerá ABERTO para a presentación presencial das solicitudes en HORARIO de 09:15 a 14:15.

ACONSÉLLASE pedir previamente CITA TELEFÓNICA nos seguintes teléfonos: 886110170 ou 886110172.

A solicitude de admisión do alumnado realizarase mediante o Formulario de Admisión que está a súa disposición na secretaría do centro. Este formulario tamén pode descargarse desde o seguinte enlace: Formulario en formato pdf

Unha vez descargado, deberá cumprimentarse de forma manual e presentarase no centro.

Tamén poderá realizarse a presentación telemática no mesmo prazo (do 11 ao 18 de maio) na aplicación Admisión alumnado. (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/)

 

 

Sorpresa

Para todo o alumnado con moito agarimo!!

 

Instrucións para uso da web

Debido a situación excepcional que estamos a vivir vémonos na obriga de ofrecer recursos e materiais dende tódalas especialidades e niveis. Dado a que esta situación estase a prolongar no tempo, consideramos que o modo máis sinxelo para presentarvos todo este material é clasificalo por niveis e especialidades. 

Na barra da dereita atoparedes os diferentes niveis e especialidades.

Na barra da esquerda, ademais da información relativa ao centro, tendes o apartado "Departamento de orientación". Tanto a orientadora como as mestras de Educación especial (Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica) están creando e subindo orientacións e recursos moi prácticos. 

No apartado de dinamización da lingua galega tendes moitos recursos para ler, traballar e medrar en galego.

Matrícula 2020-2021

Comeza o PERÍODO DE MATRÍCULA para o curso 2020-2021

 

 

 

De acordo cos prazos establecidos na disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013, que regula o procedemento de admisión, o próximo 1 de marzo iníciase o prazo de admisión de solicitudes.

Formulario de Admisión

A solicitude de admisión de alumnado realizarase mediante o FORMULARIO DE ADMISIÓN que está á súa disposición na secretaría do centro. Este formulario tamén pode descargarse desde o seguinte enlace: ( Formulario en formato pdf)
Unha vez descargado, deberá cumprimentarse de forma manual e presentarase no centro.

Tamén poderá cumprimentarse na aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

Os postos escolares vacantes estarán publicados na páxina web e no taboleiro de anuncios do centro.

Prazos:


•    Solicitude de admisión e entrega de documentación: do 1 ao 20 de marzo.

 

 

OFERTA DE PRAZAS

Calendario escolar 2019-2020

18/08/2019

De acordo coa ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia éste será o calendario escolar.

 

Benvid@s á páxina web do CEIP Castrillón Coiro de Cangas

 

                                          Enderezo postal:

CEIP CASTRILLON COIRO 

Castrillón s/n
36947 Cangas
PONTEVEDRA

email: ceip.castrillon.coiro@edu.xunta.es

 

Teléfonos:

Xefatura de Estudos:    886110169
Dirección:                    
886110170
Depto. de Orientación:  886110171
Conserxería:                
886110172
Secretaría:                   
886110173
FAX:                           
886110174

 

Horarios:

Entrada: 09,15 h. Saída : 14,15 h.
Comedor: 14,15 h. - 15, 45 h.
Actividades Extraescolares: 16,00 - 17,00 h.

 

Distribuir contido