Relación libros de texto 2022/2023

 

RELACIÓN de LIBROS de TEXTO

 

Curso 2022/2023

 

 

Curso

Área

Título, colección, editorial

ISBN

3 anos A

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green Starter Class Book Pack.

Oxford U. P.

9780194806626

3 anos B

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green Starter Class Book Pack.

Oxford U. P.

9780194806626

4 anos A

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green A Class Book Pack .

Oxford U. P.

9780194806435

4 anos B

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green A Class Book Pack .

Oxford U. P.

9780194806435

5 anos A

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green B Class Book Pack .

Oxford U. P.

9780194806534

5 anos B

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green B Class Book Pack .

Oxford U. P.

9780194806534

1º E. Prim.

Matemáticas

Comunidad ZOOM, 1 Primaria.

Ed. Vicens Vives

9788468280998

 

Inglés

GO FAR! 1, Student’s Pack.

Ed. Richmond

9788466836531

2º E. Prim.

-

Licencia Snappet INICIO

9788494420535

 

Matemáticas

Proyecto ZOOM, 2 Primaria.

Ed. Vicens Vives

9788468254869

 

Matemáticas

Proyecto ZOOM, PRACTICAMAT 2.

Ed. Vicens Vives

9788468258744

 

Lingua Galega

Tarefas de Competencia Lectora LEQUELÉ.

Ed. Obradoiro-Santillana

9788491851950

 

Inglés

Go! 2, Student’s Pack.

Ed. Richmond

9788466826242

3º E. Prim.

-

Licencia Snappet INICIO

9788494420535

 

Lingua Galega

Lingua 3, Proxecto Tecelingua.

Ed. Xerais

9788411100205

 

Matemáticas

Matemáticas 3, Construyendo Mundos, Mochila Ligera.

Ed. Santillana

9788414111864

 

Inglés

GO FAR! 3, Student’s Pack,

Ed. Richmond

9788466836555

4º E. Prim.

-

Licencia Snappet INICIO

9788494420535

 

Lengua Cast.

Lengua Castellana 4, Saber Hacer.

Ed. Santillana

9788468029566

 

Lingua Galega

Lingua 4, Aprender é crecer en conexión.

Ed. Anaya

9788467880137

 

Matemáticas

Matemáticas 4, Saber Hacer.

Ed. Santillana

9788483056097

 

C. Sociais

Sociais 4, Aula activa.

Ed. Vicens Vives

9788468228983

 

C. da Natureza

Naturais 4, Aula activa.

Ed. Vicens Vives

9788468228433

 

Inglés

Wonder 4, Student’s Pack 4.

Ed. Richmond

9788466817974

 

 

 

Castrillón-Coiro, 15 de xuño de 2022

 

 

IMPORTANTE:

 

Na relación de libros para o alumnado de 2º, 3º e 4º de E. Primariafigura unha Licencia SNAPPET. A librería xestionará este código ISBN como calquera dos outros que figuran na lista. As licencias serán enviadas directamente ao colexio a principios do mes de setembro por Snappet.

 

As familias de de E. PRIMARIA que non resulten beneficiarias no fondo solidario de libros de texto do libro de inglés Wonder 4, NON TEÑEN QUE MERCALO.

 

 

(*) As librarías de Cangas teñen copia da lista dos libros de texto.

 

 

FIN DE CURSO CO ALUMNADO DO JUAN XXIII

Durante a mañá de hoxe e para celebrar o fin deste curso 2021/2022 contamos coa colaboración dos usuarios do centro Juan XXIII de Cangas que nos brindaron a oportunidade de coñecer unha morea de xogos populares.

Queremos agradecer a súa colaboración co centro, esperamos vervos pronto!

Moitas grazas!

 

O ENTROIDO DOS NOSOS MAIORES

Este ano o proxecto de centro é De cada década, con ese tema quixemos recuperar unha expresión

cultural galega con moita historia.

 

O alumnado de 6° entrevistou a unhas alumnas moi especiais que nos quixeron contar como se

celebraba o entroido noutrora.

 

Esperamos que disfrutedes deste pequeño documental visto dende a perspectiva doutra xeración.

 

Sempre aprendendo dos nosos maiores!

 

REVISTA "A GAMELA"

 

De novo, outro ano máis remata o curso e con el chega a nosa revista “A Gamela”.

 

Nas súas páxinas podedes disfrutar dun pequeño exemplo das actividades que o alumnado fixemos.

Esperamos que disfrutedes tanto dela como nós deseñándoa.

 

Feliz verán!

 

Campamentos de verán

Aquí vos deixamos un documento recopilatorio cos diferentes campamentos e actividades de verán.

Ao final da publicación podedes decargar o documento adxunto.

 

SEMANA DO ORGULLO

Como xa sabedes, durante esta semana levamos a cabo diferentes actividades relacionadas coa comunidade LGTBIQ. Hoxe, para rematar esta semana en prol da diversidade afectivo-sexual e a identidade de xénero, o profesorado realizou un baile que deixou abraiado ó alumnado.

 

Desexamos que vos guste!

 

ELABORACIÓN DO MURAL

Durante esta semana, o alumnado do IES María Soliño convertiu unha das nosas paredes do patio nun lugar moi colorido. Compartimos convosco a elaboración do mural.

Moitas grazas polo traballo realizado!

 

SEMANA DO ORGULLO

Como ben sabedes, este curso participamos no Contrato-Programa da Xunta que ten por nome IGUÁLA-T. Unha das ideas principais deste programa é romper coa transmisión dos estereotipos e eliminar as desigualdades entre homes e mulleres, previr e abordar a violencia de xénero así como pór en valor a diversidade afectivo-sexual e de identidade de xénero e o respecto a todas as persoas. 

Para finalizar este proxecto celebraremos a Semana do Orgullo no noso Centro coa proxección de varias curtametraxes animadas adaptadas ás infancias e outras actividades. Tamén viremos vestidas cada día cunha cor para conmemorar esta data. Agardamos que vos guste e agradecemos a vosa colaboración.

 

               

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 

NORMA

ORDE do 29 de abril de 2022 (DOG do 18 de maio de 2022)

Pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/2023.

CÓDIGO de PROCEDEMENTO: ED330B

 

 

DESTINATARIOS

 

 

Fondo solidario de libros de texto

3º e 4º de E. Primaria

Axudas para adquirir libros de texto 

1º e 2º de E. Primaria

Axudas para adquirir material escolar

Alumnado de E. Primaria

(De 1º a 6º)

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PRAZO

Desde o 19 de maio ata o 22 de xuño (incluído)

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Poderán presentar as solicitudes os pais, nais, titores/as ou representantes legais do alumnado.

A solicitude será ÚNICA para todos os fillos/as que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2022/2023.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, nos formularios normalizados Anexo I e Anexo II,dispoñibles na aplicación informática Fondolibros: https://www.edu.xunta.es/fondolibros

Unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o número de solicitude e, posteriormente, poderán optar polas seguintes formas de presentación:

    - Na Sede Electrónica (https://sede.xunta.gal): Para a presentación por esta vía poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)

    - Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro (debidamente asinados) xunto coa documentación (A solicitude xa terá asignado un número pola aplicación).

 

Así mesmo, poñemos a súa disposición o formulario normalizado de Solicitude (Anexo I e Anexo II) para que poidan descargalo. Unha vez decargado, deberán cumprimentalo e poderán presentalo no centro.

 

Tamén temos á súa disposición os formularios de solicitude (Anexo I e Anexo II) en Secretaría para que poidan cubrilos e presentalos no centro.

 

O horario de atención ao público na Secretaría do centro para este procedemento será de 09.30  a 14:00.

 

Excepcionalmente para aquelas familias que non poidan acudir ó centro educativo en horario de mañá, poderán facelo de 16.00 a 16.30 horas.

Alumnado

6º E.P.

O alumnado que está actualmente en 6º, poderá presentar a solicitude por vía electrónica ou no INSTITUTO onde vaia estar matriculado no curso 2022/2023.

 

 

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA

  •    ANEXO I debidamente cuberto e asinado.
  •    ANEXO II (Autorización dos membros da unidade familiar distintos do solicitante para a comprobación de datos).
  • Copia do Libro de Familia onde figure o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.
No caso en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación real a  31 de decembro de 2020, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

-Certificado ou volante de convivencia.

-Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do Concello.

 

  • Se fose o caso, certificado do Grao de Discapacidade do alumno/a ou de calquera membro da unidade familiar, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

 

 

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR

Será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza. Na declaración do IRPF do exercicio fiscal 2020, sumaranse o recadro 435 + o recadro 460 e dividirase o resultado entre o número de membros computables da unidade familiar a 31 de decembro de 2020.

Á hora de dividir computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez ou a equivalente de clases pasivas.

 

 

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

-Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, os titores do alumnado.

-Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados, ou os/as fillos/as en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo.

-Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade.

-Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

-Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

-A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

-Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles.

 

 

MEMBROS NON COMPUTABLES

Non terá a consideración de membro computable:

-A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

-O agresor nos casos de violencia de xénero.

-En todo caso terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de decembro de 2020, agás cando unha sentenza de separación ou divorcio posterior a esa data atribúa a custodia a un dos proxenitores e nos casos de violencia de xénero, caso en que se aplicará o disposto na normativa vixente.

 

 

CONTÍA DAS AXUDAS

 

Renta per cápita familiar

 

Menor ou igual a 6.000 €

Maior de 6.000 e

menor ou igual a 10.000 €

Menor ou igual a 6.000 €

 

LIBROS DE TEXTO

MATERIAL

1º e 2º de E. Primaria

210 €

140 €

 

50 €

3º e 4º de E. Primaria

Fondo: 6 libros (1)

Fondo: 4 libros (1)

5º e 6º de E. Primaria

Proxecto E-DIXGAL

Proxecto E-DIXGAL

 

    (1) O número de libros que se indica é o mínimo garantido, pero poderá incrementarse se houbera existencias suficientes no centro.

 
 

PUBLICACIÓN LISTAXES FONDO LIBROS (3º E 4º)

Publicación de listaxes provisionais>

Ata o 11.07.2022

Reclamación ás listaxes provisionais>

2 días seguintes á publicación

Publicación das listaxes definitivas>

O 22.07.2022

Faremos chegar o aviso ás familias a través de AbalarMóbil da publicación das listaxes.

As listaxes publicaranse única e exclusivamente no TABOLEIRO DE ANUNCIOS situado no porche da entrada de E. Primaria.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a chave 365 ou o certificado dixital da FNMT.

 

 

ENTREGA DE LIBROS E VALES

A entrega dos libros de texto do Fondo Solidario do curso 2022/2023 para o alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria realizarase no mes de SETEMBRO, xunto co documento de “ENTREGA” que terá a sinatura da persoa tiltular da dirección, o selo do centro e a sinatura do/da representante legal do alumnado, a quen se lle entregará unha copia.

 

Os VALES para adquirir libros de texto para o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria e os VALES para adquirir material escolar destinados ao alumnado matriculado en E. Primaria entregaranse na semana comprendida entre o 4 e 8 de xullo de 2022.

Reforma da Aula Verde

O alumnado de 4º de E.P. levou a cabo o pasado venres a reforma da aula verde cedida polo Concello. As crianzas implicáronse a fondo neste proxecto, con moita ilusión, creando un espazo para todo o Centro. Podedes ver un resumo do proceso pinchando na imaxe.

 

NOVO PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19

Boas novas!

Atendendo ó novo protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 publicado pola Consellería de Educación o día 20 de maio, queremos informar que dende hoxe, o alumnado poderá mesturarse co resto de compañeiros e compañeiras durante os periodos de ocio, sen necesidade de manter os grupos burbulla que levamos practicando dende o inicio desta pandemia.

Deixámosvos un vídeo para que vexades o desfrute do alumnado durante o recreo.

 

 

 

FESTIVAL DAS LETRAS GALEGAS 2022

Despois dos últimos anos marcados pola pandemia da COVID-19, volvemos desfrutar do noso Festival das Letras Galegas. Por este motivo, a través deste vídeo queremos compartir con todos e todas vós as emocións vividas por toda a comunidade educativa no día de hoxe. 

 

Moitas grazas a todas e todos pola vosa participación!

 

FESTIVAL DAS LETRAS GALEGAS 2022

Dende o CEIP Plurilingüe do Castrillón - Coiro queremos invitarvos a desfrutar con todos e todas nós o Festival das Letras Galegas 2022, o cal se levará a cabo o venres 20 de maio ás 10.45 horas no auditorio Xosé Manuel Pazos Varela.

Esperámosvos alí!

 

I Festa dos Maios

O noso centro vestiuse de flores para celebrar por primeira vez a Festa dos Maios.

O alumnado e a a comunidade educativa participou activamente nesta conmemoración que queremos compartir con todos vós a través dos seguintes vídeos.

Moitas grazas pola vosa participación!

 

 

Concurso Cantamos coas mans!

Dende o CEIP Plurilingüe do Castrillón Coiro queremos informar que gañamos o premio de MENCIÓN HONORÍFICA  no concurso de "Cantamos con las manos" da Asociación de Xordos de Galicia.

Este premio pon en valor o traballo en equipo do equipo docente, alumnado e persoal non docente. O Concurso permitíunos coñecer un pouquiño a lingua de signos pero tamén nos permitiu poder achegar á comunidade xorda a figura de Rosalía de Castro, que na actualidade aínda seguen tendo moitas barreiras para acceder á cultura, e máis á galega. Este premio é un gran premio, xa que é un fin social e inclusivo, ademais do orgullo de levar este premio, que o outorga un xurado profesional, xunto con outros centros que teñen un maior percorrido neste campo.

Grazas e a seguir signando.

 

Agradecementos:

Eva Graña: mestra de A.L., por embarcarte nestre proxecto e achegarnos a un mundo lingüístico máis diverso.

Paz Martínez: mestra de música, por poñerlle a música e darnos un pouquiño da túa sabiduría.

Sara Costa: mestra de P.T., por favorecer sempre a inclusión cos pictogramas e estar disposta sempre a axudar.

Laura Vicente: coordinadora E.D.G.L., pola organización e adptación da letra.

Ao noso ALUMNADO por transmitir esa ilusión por aprender e facer un mundo máis DIVERSO.

Ao Equipo Directivo por crer en nós e neste proxecto.

 

GRAZAS A TODES!!! 

 

I CONCURSO DE CÓMIC CONTRA A LGTBIFOBIA

Convócase o I Concurso de cómic contra a LGTBIfobia. O 17 de maio, xunto coas Letras Galegas, é o Día Internacional contra a homofobia e a transfobia, polo que convocamos un concurso de cómic sobre esta temática para todo o alumnado de Educación Primaria. A data límite para entregar as bandas deseñadas será o 10 de maio. Os orixinais teñen que estar en lingua galega e tratar de forma explícita este tema. Hai 3 categorías (1º e 2º, 3º e 4º, 5º e 6º) e, polo tanto, tres grandes premios. Ademais, aqueles deseños que resulten premiados formarán parte da revista deste curso escolar. 

 

Animádevos a participar!

 

n/d

SAÍDA EMBALSE PONTILLÓN DO CASTRO

Durante a mañá de hoxe o alumnado de 6º de E. Primaria estivo no embalse do Pontillón do Castro realizando actividades deportivas no medio acuático.

Agradecemos a Tono que compartise con nós estas imaxes para o voso desfrute.

 

 

 

Concurso Asociación FAXPG" Cantamos coas mans"

A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAPXG) convoca o concurso de " Cantamos con las manos" na que o noso centro participou co poema de Rosalía de Castro Miña casiña meu lar, que tamén o traballamos o día da escritora. 

Se pinchades no enlace

Ademais necesitamos da vosa axuda. Nesta páxina https://www.faxpg.es/cantamos-con-las-manos-es.html pódese votar. Anímadevos a votar e a ver os outros vídeos.

Un saúdo.

Mercado Solidario polo Día do Libro: Penso, logo conto

Distribuir contido