Festa de Samaín

INICIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022

Estimadas familias:

O vindeiro MÉRCORES, día 13 de OUTUBRO de 2021, COMEZAN as ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Segundo o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19, informámoslles daqueles aspectos máis importantes que deberán ter en conta e pedimos a súa colaboración para conseguir, entre todos, un bo funcionamento das mesmas.

- O USO DA MÁSCARA SERÁ OBRIGATORIO.

- ENTRADAS ÁS ACTIVIDADES:

O alumnado NON USUARIO do SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR, tanto de E. Infantil como de E. Primaria entrará ás 15.45 HORAS polo PORTALÓN GRANDE que dá acceso ao patio e dirixirase ao PAVILLÓN POLIDEPORTIVO. Os monitores e monitoras das distintas actividades que se desenvolvan ese día agardarán dentro do pavillón polos seus respectivos alumnos e alumnas. O alumnado ENTRARÁ SÓ no recinto. NON SE PERMITE A ENTRADA DOS PROXENITORES NO CENTRO EDUCATIVO.

- SAÍDA DAS ACTIVIDADES:

A SAÍDA realizarase A PARTIR DAS 16.55 HORAS.

NON HABERÁ SERIZO DE AUTOBÚS.

AS FAMILIAS AGARDARÁN SEMPRE FÓRA DO RECINDO ESCOLAR, DIANTE DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE SAÍDA, EN FUNCIÓN DA ACTIVIDADE QUE TEÑA ESE DÍA O SEU FILLO OU FILLA (Cadro Anexo).

Cada monitor/a ACOMPAÑARÁ AO ALUMNADO DA SÚA ACTIVIDADE ATA O SEU RESPECTIVO PORTAL DE SAÍDA para entregarllo a súa familia, que estará agardando fóra.

AGRADECEMOS A SÚA COLABORACIÓN!

 

SAÍDA ACTIVIDADES
PORTAL 1

RITMO E BAILE

BAILE MODERNO

TEATRO

COSTURA

ARTE E PINTURA

MANUALIDADES

INFORMÁTICA

PORTAL 2

GUITARRA

ROBÓTICA

XIMNASIA RÍTMICA

CONTACONTOS

PORTAL 3

BALONMÁN

FUTBITO

BALONCESTO

TENIS

BAILE GALEGO

 

 

 

 

Benvid@s ao grupo de enriquecemento

Estimadas familias, dende o departamento de orientación adxuntamos a presentación do grupo de enriquecemento.

Agardamos vos inspire.

Moitísimas grazas.

Premede na imaxe.

AXUDAS ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

Estimadas familias:

A través do seguinte enlace atoparán a información para solicitar as axudas para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo para o curso 2021-2022.

O prazo remata o 30 de setembro.

ORGANIZACIÓN DO CENTRO SEGUNDO O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19

Segundo o protocolo de protección e o plan de adaptación do CEIP do Castrillón - Coiro, á

situación COVID-19, informamos dos aspectos máis significativos de organización do centro.

 

Solicitamos ás familias do alumnado que lean detidamente as instrucións dadas, clicando no

documento adxunto.

 

 

Revista "A Gamela"

Boas a todos e todas!

A nosa revista "A Gamela" volve despois dun pequeno letargo!!! Volve con moita forza e con ganas de informar. Nela podedes ver algunhas das cousiñas que os nenos e nenas do Castrillón fixemos neste curso 20/21.

Esperamos que disfrutedes tanto dela como nós ao facela.

Un saúdo e bo verán.

Para poder ver a revista clica no link.

"A Gamela"

Relación de libros de texto curso 2021/2022

Relación de libros de texto

Curso 2021/2022

 

Curso

Área

Título, colección, editorial

ISBN

3 anos A

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green Starter Class Book Pack .

Oxford U. P.

9780194806626

3 anos B

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green Starter Class Book Pack .

Oxford U. P.

9780194806626

4 anos A

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green A Class Book Pack .

Oxford U.  P.

9780194806435

4 anos B

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green A Class Book Pack .

Oxford U. P.

9780194806435

5 anos A

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green B Class Book Pack .

Oxford U. P.

9780194806534

5 anos B

Inglés

Daisy, Robin & Me! Green B Class Book Pack .

Oxford U. P.

9780194806534

1º E. Prim.

Matemáticas

Proyecto Zoom, 1 Primaria. Ed. Vicens Vives

9788468254692

 

Matemáticas

Proyecto Zoom, PRACTICAMAT 1. Ed. Vicens Vives

9788468258737

 

Lingua Galega

Proxecto Zoom, ACTIVIDADES de REFORZO 1.

Ed. Vicens Vives

9788468259390

 

Lingua Galega

Proxecto Zoom, COMPRENDER E APRENDER 1.

Ed. Vicens Vives

9788468232119

 

Inglés

Go! 1, Student’s Pack. Ed. Richmond

9788466829205

2º E. Prim.

-

Licencia Snappet INICIO

9788494420535

 

Matemáticas

Proyecto Zoom, 2 Primaria. Ed. Vicens Vives

9788468254869

 

Matemáticas

Proyecto Zoom, PRACTICAMAT 2. Ed. Vicens Vives

9788468258744

 

Lingua Galega

Lingua Galega 2. ACTIVIDADES LINGUA.

Ed. Vicens Vives

9788468230207

 

Inglés

Go! 2, Student’s Pack, Ed. Richmond

9788466826242

3º E. Prim.

-

Licencia Snappet INICIO

9788494420535

 

Lingua Galega

Lingua 3, Peza a peza, Ed. Anaya

9788469866931

 

Matemáticas

Matemáticas 3, Saber Hacer Contigo, Ed. Santillana

9788414111864

 

C. Sociais

C. Sociais 3, Peza a peza, Ed. Anaya

9788469867150

 

C. da Natureza

C. da Natureza 3, Peza a peza, Ed. Anaya

9788469867051

 

Inglés

Go! 3, Student’s Pack, Ed. Richmond

9788466825405

4º E. Prim.

-

Licencia Snappet INICIO

9788494420535

 

Lengua Cast.

Lengua Castellana 4, Saber Hacer, Ed. Santillana

9788468029566

 

Lingua Galega

Lingua 4, Aprender é crecer en conexión, Ed. Anaya

9788467880137

 

Matemáticas

Matemáticas 4, Saber Hacer, Ed. Santillana

9788483056097

 

C. Sociais

Sociais 4, Aula activa, Ed. Vicens Vives

9788468228983

 

C. da Natureza

Naturais 4, Aula activa, Ed. Vicens Vives

9788468228433

 

Inglés

Wonder 4, Student’s Pack 4, Ed. Richmond

9788466817974

 

Castrillón-Coiro, 15 de xuño de 2021

 

IMPORTANTE:

 

Na relación de libros para o alumnado de 2º, 3º e 4º de E. Primaria figura unha licencia

SNAPPET. A libraría xestionará este código ISBN como calquera dos outros que figuran na lista.

As licencias serán enviadas directamente ao colexio a principios do mes de setembro a través de

Snappet.

 

As familias de 4º de E. Primaria que non resulten beneficiarias no fondo solidario de libros de

texto do libro de inglés WONDER 4, NON TEÑEN QUE MERCALO.

 

(*) As librarías de Cangas teñen copia da lista dos libros de texto.

 

 

 

 

 

E ti, que desexas?

Para conmemorar o Día Internacional do Medio Ambiente, este venres o alumnado de 1º e 2º de educación primaria escribiron desexos e mensaxes de amor cara o noso planeta azul.

Entre todos e todas, temos que coidar del!

 

 

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

 

NORMA

ORDE do 6 de maio de 2021 (DOG do 20 de maio de 2021)

Pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/2022.

CÓDIGO de PROCEDEMENTO: ED330B

 

DESTINATARIOS

 

 

Fondo solidario de libros de texto

3º e 4º de E. Primaria

Axudas para adquirir libros de texto 

1º e 2º de E. Primaria

Axudas para adquirir material escolar

Alumnado de E. Primaria

(De 1º a 6º)

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PRAZO

Desde o 21 de maio ata o 22 de xuño (incluído)

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Poderán presentar as solicitudes os pais, nais, titores/as ou representantes legais do alumnado.

A solicitude será ÚNICA para todos os fillos/as que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2021/2022.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, nos formularios normalizados Anexo I e Anexo II,dispoñibles na aplicación informática Fondolibros: https://www.edu.xunta.es/fondolibros

Unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o número de solicitude e, posteriormente, poderán optar polas seguintes formas de presentación:

    - Na Sede Electrónica (https://sede.xunta.gal): Para a presentación por esta vía poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)

    - Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro (debidamente asinados) xunto coa documentación (A solicitude xa terá asignado un número pola aplicación).

 

Así mesmo, poñemos a súa disposición o formulario normalizado de Solicitude (Anexo I e II) para que poidan descargalo. Unha vez decargado, deberán cumprimentalo e poderán presentalo no centro.

 

Tamén temos á súa disposición os formularios de solicitude (Anexo I e Anexo II) en Secretaría para que poidan cubrilos e presentalos no centro.

 

O horario de atención ao público na Secretaría do centro para este procedemento será de 09.30  a 14:00.

Aconséllase en ambos casos pedir previamente CITA PREVIA nos seguintes teléfonos: 886 110 173, 886 110 172, 886 110 170.

As franxas horarias nas que se pode facer entrega da documentación son:

  • De 09.30 a 11.00 horas
  • De 13.00 a 14.00 horas.
  • De 16.00 a 17.00 horas. (excepcionalmente para aquelas familias que non poidan acudir ó centro educativo en horario de mañá).

Alumnado

6º E.P.

O alumnado que está actualmente en 6º, poderá presentar a solicitude por vía electrónica ou no INSTITUTO onde vaia estar matriculado no curso 2021/2022.

 

  

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA

  •    ANEXO I debidamente cuberto e asinado.
  •    ANEXO II (Autorización dos membros da unidade familiar distintos do solicitante para a comprobación de datos).
  • Copia do Libro de Familia onde figure o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.
No caso en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación real a  31 de decembro de 2019, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

-Certificado ou volante de convivencia.

-Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do Concello.

 

  • Se fose o caso, certificado do Grao de Discapacidade do alumno/a ou de calquera membro da unidade familiar, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

 

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR

Será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza. Na declaración do IRPF do exercicio fiscal 2019, sumaranse o recadro 435 + o recadro 460 e dividirase o resultado entre o número de membros computables da unidade familiar a 31 de decembro de 2019.

Á hora de dividir computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez ou a equivalente de clases pasivas.

 

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

-Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, os titores do alumnado.

-Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados, ou os/as fillos/as en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo.

-Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade.

-Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

-Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

-A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

-Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles.

 

MEMBROS NON COMPUTABLES

Non terá a consideración de membro computable:

-A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

-O agresor nos casos de violencia de xénero.

 

CONTÍA DAS AXUDAS

 

Renta per cápita familiar

 

Menor ou igual a 6.000 €

Maior de 6.000 e

menor ou igual a 10.000 €

Menor ou igual a 6.000 €

 

LIBROS DE TEXTO

MATERIAL

1º e 2º de E. Primaria

210 €

140 €

 

50 €

3º e 4º de E. Primaria

Fondo: 6 libros (1)

Fondo: 4 libros (1)

5º e 6º de E. Primaria

Proxecto E-DIXGAL

Proxecto E-DIXGAL

 

    (1) O número de libros que se indica é o mínimo garantido, pero poderá incrementarse se houbera existencias suficientes no centro.

 

 

PUBLICACIÓN

Publicación de listaxes provisionais>

Ata o 09.07.2021

Reclamación ás listaxes provisionais>

2 días seguintes á publicación

Publicación das listaxes definitivas>

O 20.07.2021

As listaxes publicaranse única e exclusivamente no TABOLEIRO DE ANUNCIOS situado no porche da entrada de E. Primaria.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a chave 365 ou o certificado dixital da FNMT.

 

ENTREGA DE LIBROS E VALES

A entrega dos libros de texto do Fondo Solidario do curso 2021/2022 para o alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria realizarase no mes de SETEMBRO, xunto co documento de “ENTREGA” que terá a sinatura da persoa tiltular da dirección, o selo do centro e a sinatura do/da representante legal do alumnado, a quen se lle entregará unha copia.

 

Os VALES para adquirir libros de texto para o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria e dos VALES para adquirir material escolar destinados ao alumnado matriculado en E. Primaria entregaranse na semana comprendida entre o 5 e 9 de xullo de 2021.

 

LETRAS GALEGAS 2021:Xela Arias

Este ano 2021 as Letras Galegas adícanse á poeta Xela Arias.

O alumnado do CEIP Castrillón quere homenaxeala recitando poemas duha das súas obras, Darío a Diario,que escribiu co nacemento do seu fillo Darío.

Para descargar o vídeo.

FELIZ DÍA DAS LETRAS GALEGAS!!!

IMAXE DE SABELA CARBALLO

Concurso de Portada de "A Gamela"

Xa temos portada e contraportada para a nosa revista "A Gamela".

Depois dunha votación moi axustada as gañadoras son a nº11 e a nº 17. Noraboa aos gañadores/as e moitas grazas a todos/as que participastes.

Saúdos.

Letras Galegas: Xela Arias.

Este ano 2021 as Letras Galegas están adicadas a Xela Arias.

Como cada ano son moitas as actividades que se propoñen nas redes para traballar persona a que se lle adica o 17 de Maio.

Música

Actividades para Educación Infantil

Actividades para Educación

Outras actividades

Máis actividades

Obras e cronoloxía

 

FELIZ DÍA DAS LETRAS GALEGAS!!!!!!!

INFORMACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN NOVO ALUMNADO

 

INFORMACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN NOVO ALUMNADO

CURSO 2021/2022

 

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes de admisión para o vindeiro curso 2021/2022, informamos

que todo o alumnado que solicitou praza no noso centro foi admitido.

 

As listaxes co alumnado admitido están publicadas no taboleiro situado no porche interior do edificio de E. Primaria.

 

 

RECURSOS PARA A PREVENCIÓN DO ACOSO ESCOLAR

Desde o Departamento de orientación elaborouse un documento onde se recollen algúns recursos que poden resultar interesantes para traballar a prevención do acoso escolar.

Nel  atoparedes bibliografía, curtametraxes e dinámicas que pretenden fometar o respecto, o traballo en equipo e a tolerancia.

Esperamos que sexa da vosa axuda.

 

 

CONMEMORACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL DO ACOSO ESCOLAR

Para conmemorar o Día Internacional do Acoso Escolar, o alumnado do noso centro levou a cabo este vídeo.

Todos e todas estamos en contra do acoso!

 

Distribuir contido