Alumnado de incorporación tardía (procedente do estranxeiro)
Alumnado de incorporación tardía (procedente do estranxeiro)

A chegada de poboación de orixe estranxeira á nosa Comunidade Autónoma, así como o retorno de emigrantes galegos e das súas familias, está a incidir notablemente na evolución da diversidade na nosa poboación escolar, de xeito que proporcionar unha resposta educativa a este alumnado convértese nunha liña prioritaria de actuación.

Adoptaranse cantas medidas se consideren necesarias para proporcionar a debida atención educativa ao alumnado procedente do estranxeiro que presente todas ou algunha das seguintes circunstancias: descoñecemento das dúas linguas oficiais de Galicia, desfase curricular significativo, graves dificultades de adaptación. Estas medidas poderán ser tanto de tipo curricular como organizativo, irán dirixidas a todo o alumnado que conte cunha idade comprendida entre os tres anos e o límite da escolarización obrigatoria.

Programa LACM
06/04/2012 | 10:28
O programa de ensinanza da Lingua Árabe e Cultura Marroquí (PLACM) está establecido ao amparo do vixente Convenio de Cooperación Cultural entro o Goberno de España e o Goberno do...
Instituto Camões
06/04/2012 | 09:39
O Programa de Lingua e Cultura Portuguesa (PLeCP antes LALO) constituíuse orientado á integración dos fillos e fillas de emigrantes lusos. En todo caso, contemplouse tamén o...
02/04/2012 | 14:37
"Dairas" do IES Manuel García Barros, A Estrada - Pontevedra (1º Premio na Categoría Secundaria/Bacharelato) Dairas, unha curtametraxe de animación stop-motion, pretende unha...
05/01/2012 | 13:18
Dicionarios de uso xeral: LOGOS Multilingual Traslation Portal.- Esta gigantesca base de datos "viviente" es actualizada y corregida en línea por nuestra red de traductores y...
Plan de Acollida. Orientacións para a súa elaboración.
12/12/2011 | 21:58
Ante a nova diversidade que se atopa nas nosas aulas derivada do incremento da poboación escolar procedente do estranxeiro, dende a administración educativa estanse a desenvolver...
Documentos frecuentes de uso académico-administrativo
12/12/2011 | 20:36
Relación de documentos para a recollida e intercambio de información do alumnado, en especial do alumnado procedente do estranxeiro, que facilitan a mellor atención educativa...
Guía de Comunicación Básica (en 10 idiomas)
12/12/2011 | 19:48
Nesta Guía, dispoñible en dez idiomas (galego, castelán, alemán, árabe, chinés, francés, inglés, portugués, romanés e ruso), inclúense unha serie de preguntas arredor de...
Guía do Sistema Educativo Galego
12/12/2011 | 19:40
A realidade social galega está transformándose e está traendo consigo cambios importantes na realidade educativa dos nosos centros escolares. Unha das mudanzas máis salientables é...