Skip to Content

Taboleiro

Información para o profesorado con destino no centro para o curso 2021/2022

O vindeiro venres día 10 de setembro levaranse a cabo ás reunións da comisión de coordinación pedagóxica (12:30 horas) e claustro (13:00 horas) para o resparto de materias e horarios.

Os/as que tedes novo destino no centro podedes acceder á reunión que se celebrará por webex (código 842 561 157)

PRUEBAS DE ACCESO A CILCOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

 • REQUISITOS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES:

Podrán participar en la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior las personas que no cumplan los requisitos académicos exigidos para acceder a ellos y tengan diecinueve años o los hagan en el año de realización de la prueba.

Para acceder a los ciclos formativos de grado superior de formación profesional se requerirá estar en posesión de alguno de los siguientes requisitos:

a) Título universitario.

b) Título de técnico superior o de técnico especialista.

c) Título de bachillerato LOXSE, de bachillerato LOE o de bachillerato LOMCE.

d) Certificado de superación de todas las materias de bachillerato LOMCE.

e) COU/PREU/bachillerato sin modalidad u otros equivalentes.

f) BUP.

g) Título de técnico.

h) Otros estudios declarados equivalentes, para los efectos académicos, a alguno de los anteriores.

También podrán acceder las personas que superasen la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

 

 • El plazo de presentación estará abierto entre los días 31 de eneroy 11 de febrero de 2022, ambos incluidos.

 

 

 

 

Si tenéis alguna duda podéis acercaros al Departamento de Orientación.

 

 

Información para as familias relativa ao comezo de curso e ao protocolo Covid 2021/2022

O presente curso 2021-2022 está condicionado novamente pola situación sanitaria derivada da Covid-19. Antes do comezo de curso convocamos ás familias a unha reunión informativa a través da aplicación webex (adxúntase video explicativo sobre o uso da plataforma) por cursos para os días 9 e 10 de setembro. O código para seguir a reunión por webex é 842 561 157.

 • O día 9 (xoves) teremos a reunión pola plataforma webex coas nais/pais/titores legais dos alumnos/as de 1º, 2º e 3º de educación secundaria obrigatoria ás 15:30 horas.
 • O día 10 (venres) levarase a cabo a reunión  pola plataforma webex coas nais/pais/titores legais dos/as alumnos/as de  4º de educación obrigatoria, 2º de formación profesional básica, 1º e 2º de bacharelato.

VIDEO EXPLICATIVO DO FUNCIONAMENTO DA APLICACIÓN WEBEX:

 

Bolsas de carácter xeral para o curso académico 2021/2022.

Convócanse bolsas para estudantes que no curso académico 2021/2022, cursen ensinos postobligatorios con validez en todo o territorio nacional.

BENEFICIARIOS: poderán solicitar as bolsas desta convocatoria os estudantes que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar, que cumpran uns determinados requisitos de aproveitamento académico e se atopen cursando algunhas das seguintes ensinanzas:

 • Ensinanzas postobrigatorias e superiores non universitarias:

  • Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.

  • Formación Profesional de grao medio e de grao superior.

  • Ensinanzas artísticas profesionais.

  • Ensinanzas deportivas.

  • Ensinanzas artísticas superiores.

  • Estudios relixiosos superiores.

  • Estudios de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.

  • Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinanzas de Formación Profesional.

  • Ciclos formativos de grao básico.

 • Ensinanzas universitarias.

SOLICITUDES: A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección https://sede.educacion.gob.es ou en www.educacionyfp.gob.es

Unha vez cumprimentada a solicitude, deberá ser asinada polo interesado ou o seu representante legal no caso de ser menor de 18 anos con calquera dos sistemas de firma electrónica aceptados pola sede electrónica e enviada polo procedemento telemático establecido, quedando así presentada para todos os efectos. Non serán tidas en conta aquelas solicitudes cumprimentadas por vía telemática que non completen o proceso de presentación establecido, obtendo o resgardo de solicitude que deberá ser conservado polo solicitante para acreditar, no caso de que resulte necesario, a presentación da súa solicitude no prazo e forma establecidos.

O prazo é ata o 30 de setembro de 2021, inclusive, para os estudantes non universitarios.

Máis información.

Calendario exames de setembro 2021

 • Exames días 1,2 e 3 (especificado no cadro por materias)
 • Entrega de notas 6 de setembro ás 12:00
 • Matrículas da convocatoria extraordinaria ata o 10 de setembro
 • Reclamacións ás cualificacións días 6, 7 e 8 de setembro (modelo de formulario a disposición en secretaría)
 • Preinscripción ciclos formativos setembro do 1 ao 9 de setembro ás 13:00 horas
 • Comezo do curso 2021-2022 o 15 de setembro

 

Matrícula curso 2021-2022

Nos vindeiros días comeza o período ordinario de matrícula para o alumnado que promociona, os prazos para a matrícula de xuño son:

 • Cualificacións  o 24 de xuño ás 11:00 horas nas aulas de grupo (consulta tamén a través da aplicación abalar móbil) e recollida dos sobre de matrícula para o alumnado que promociona

ESO e Bacharelato:

A entrega de sobres de matrícula levarase a cabo de maneira escalonada debido á situación sanitaria existente nos seguintes días:

 • 1 de xullo 1º de eso de 10:00 a 12:00 e 2º fp básica de 12:00 a 13:00
 • 2 de xullo 2º de eso de 10 a 12:00 e 2º ciclo medio de12:00 a 13:00
 • 5 de xullo 3º de eso de 10:00 a 12:00 e 2º ciclo superior de 12:00 a 13:00
 • 6 de xullo 4º de eso de 10:00 a 12:00
 • 7 de xullo 1 e 2º de bac de 10:00 a 12:00
 • 10 de xullo data límite de entrega de documentación necesaria para matrícula

Preinscripción e matrícula en ciclos formativos (ordinaria de xuño)

 • Presentación de solicitudes período ordinario: 25 de xuño ao 5 de xullo ás 13:00 horas (PREINSCRIPCIÓN)

  (aplicación informática www.edu.xunta.es/ciclosadmision)

 • Publicación listaxe provisional de solicitudes: 12 de xullo

 • Reclamación á listaxe provisional: 12 de xullo ao 14 de xullo ás 13:00
 • Listaxe definitiva de solicitudes: 20 de xullo

 

 • MATRÍCULA: 20 de xullo ao 26 de xullo primeira adxudicación

 • Segunda adxudicación 28 de xullo

 • Matrícula 2ª adxudicación 28 de xullo nos centros

Convocatoria de prazas de residencia nos Centros residenciais docentes. Curso académico 2021/2022

Publicada a convocatoria que regula o procedemento para adxudicar as prazas de residencia existentes nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo ao alumnado que no curso académico 2021/2022 inicie ou continúe estudos postobrigatorios non universitarios en centros docentes públicos ou privados concertados situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo.

A persoa solicitante deberá reunir os seguintes requisitos:

1. Estar matriculada en estudos postobrigatorios non universitarios nalgún dos centros docentes situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo, no curso 2021/2022.

2. Non repetir curso e, no caso de cambio de estudos, non ter abandonado dúas veces estudos iniciados para matricularse noutros estudos distintos.

3. Non ter sido expulsada no curso anterior dun centro residencial nin estar sometida a un procedemento disciplinario en trámite.

A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha modalidade concreta dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:

a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade galega de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.

b) E tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.

A adxudicación de praza de residencia será gratuíta:

1. Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Real

decreto 688/2020.

2. Cando se trate de alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades:

a) Ata un 10 %: 578,32 €.

b) Máis do 10 % e ata un 20 %: 886,83 €.

c) Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.423,59 €.

d) Máis do 30 %: 2.112,22 €.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderán presentarse as solicitude presencialmente no centro residencial docente e en calquera dos lugares e rexistros establecidos na norma reguladora do procedemento administrativo común.

2. O formulario normalizado de solicitude e o de comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar (anexo I e II), ademais estarán dispoñibles:

a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

b) Nas dependencias dos centros residenciais docentes.

O prazo de presentación de solicitudes en período ordinario será:

1. Para o alumnado matriculado en bacharelato, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 9 de xullo de 2021 (este incluído).

2. Para o alumnado matriculado en ciclos formativos, entre o día seguinte ao da publicación desta convocatoria e o 2 de agosto de 2021 (este incluído).

Máis información.

Páxinas web dos centros residenciais.

Xornada de acollida do alumnado dos CEIPs adscritos.

O luns, 7 de xuño de 2021, desenvólvese a actividade de acollida para o alumando de 6º de educación primaria do CEIP Manuel Bermúdez Couso de A Pobra de Trives e do CEIP de Manzaneda, adscritos ao noso IES para os estudos de ESO. Pola mañá, a partir das 12:00 horas ten lugar a actividade co alumnado. Premendo no enlace da imaxe que aparece a continuación, pódese ver o contido máis detallado desta xornada:

Programa de inmersión lingüística en lingua inglesa.

Convócanse, para a súa concesión en réxime de concorrencia competitiva, un total de 272 axudas para centros educativos públicos ou concertados, co fin de participar nun programa de inmersión en lingua inglesa durante o curso 2021/22.

Cada centro educativo formará un grupo de entre 20 e 25 alumnos de 6º curso de Educación Primaria ou de 2º curso de ESO segundo o caso, atendendo aos criterios que sirvan ao mellor aproveitamento do programa.

Excepcionalmente, en centros dunha soa liña ou de ámbito rural, o grupo poderá completarse con alumnos do nivel educativo anterior do mesmo centro ou do mesmo nivel educativo doutro centro, previa autorización do órgano instrutor. No caso de que o grupo conteña alumnos de dous centros educativos, garantirase a presenza de profesorado de ambos os centros.

As actividades do programa realizaranse durante o curso académico 2021-2022, durante dous períodos diferenciados, outono 2021 e primavera 2022. A duración da actividade será de cinco días completos e seis noites, comezando un domingo pola tarde e terminando o sábado pola mañá.

 

A contía das axudas abonarase directamente ás empresas que resulten adxudicatarias da licitación pública convocada para ese efecto e serán financiadas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.

As axudas cubrirán todos os gastos relacionados coa actividade desenvolvida no centro de inmersión sen incluír os gastos derivados do transporte, tanto de ida entre o centro educativo e as instalacións onde se realizará a inmersión como do seu regreso.

Máis información.

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquisición libros de texto e material escolar para o curso 2021/2022

Publicada a Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22. Na normativa apareces especificados a asignación de libros e contía de axudas. 

Lugar de presentación de solicitudes (ata o 22 de xuño de 2021):

 • Aplicación onlinehttps://www.edu.xunta.es/fondolibros/PaxinaInicio.action a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (enlace aquí) (Na presentación electrónica debe facerse unha por cada fillo/a)
 • Secretaría do centro achegando os anexos I e II da solicitude (pódense descargar nesta ligazón), que virán acompañados da documentación que corresponda:
   • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar, ademais, a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

    • Certificado ou volante de convivencia.

    • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

   • Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

   • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

   • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

   • Certificado de convivenciavolante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE. 

 • Cálculo da renda per cápita: (terase en conta a situación persoal e familiar e o exercicio fiscal correspondentes a 2019)
  • Enténdese por renda per cápita a renda familiar dividida entre o número de membros de unidade familiar computable.
  • Para os efectos do cálculo da renda per cápita, computarán por dous os membros da unidade familiar que figurando na solicitude acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% que demostren a percepción dunha pensión de incapacidade permanente nos graos total, absoluta ou total invalidez.

 

   • Entrega dos vales: Do 2 de agosto ata o 30 de outubro
   • Emenda dos vales: 10 días dende que se recibe o vale
   • Uso dos vales nas librarías: Ata o 08/04/2022
   • Publicación listas provisionais: 9/07/2021
   • Reclamacións ás listas provisionais: 2 días seguintes á publicación das listaxes provisionais.
   • Publicación listas definitivas: 15/09/2021
   • Entrega dos libros: Dende o 15 de setembro ata o 24 de setembro

DEVOLUCIÓN LIBROS OBTIDOS POLO FONDO SOLIDARIO 2020/2021

O prazo para devolver os libros será o 18 de xuño venres para 1º e 2º de eso e luns 21  de xuño para 3º e 4º de eso.

Lugar: Secretaría do centro de 9:00 a 13:00h.

Se tes materias pendentes para setembro entregarás eses libros o 6 de setembro.   

A falta de devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas. Igualmente no caso de que o estado no que son devoltos non permita a súa reutilización.

Distribuir contido


by Dr. Radut