Skip to Content

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquisición libros de texto e material escolar para o curso 2021/2022

Publicada a Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22. Na normativa apareces especificados a asignación de libros e contía de axudas. 

Lugar de presentación de solicitudes (ata o 22 de xuño de 2021):

 • Aplicación onlinehttps://www.edu.xunta.es/fondolibros/PaxinaInicio.action a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (enlace aquí) (Na presentación electrónica debe facerse unha por cada fillo/a)
 • Secretaría do centro achegando os anexos I e II da solicitude (pódense descargar nesta ligazón), que virán acompañados da documentación que corresponda:
   • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar, ademais, a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

    • Certificado ou volante de convivencia.

    • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

   • Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

   • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

   • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

   • Certificado de convivenciavolante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE. 

 • Cálculo da renda per cápita: (terase en conta a situación persoal e familiar e o exercicio fiscal correspondentes a 2019)
  • Enténdese por renda per cápita a renda familiar dividida entre o número de membros de unidade familiar computable.
  • Para os efectos do cálculo da renda per cápita, computarán por dous os membros da unidade familiar que figurando na solicitude acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% que demostren a percepción dunha pensión de incapacidade permanente nos graos total, absoluta ou total invalidez.

 

   • Entrega dos vales: Do 2 de agosto ata o 30 de outubro
   • Emenda dos vales: 10 días dende que se recibe o vale
   • Uso dos vales nas librarías: Ata o 08/04/2022
   • Publicación listas provisionais: 9/07/2021
   • Reclamacións ás listas provisionais: 2 días seguintes á publicación das listaxes provisionais.
   • Publicación listas definitivas: 15/09/2021
   • Entrega dos libros: Dende o 15 de setembro ata o 24 de setembro

DEVOLUCIÓN LIBROS OBTIDOS POLO FONDO SOLIDARIO 2020/2021

O prazo para devolver os libros será o 18 de xuño venres para 1º e 2º de eso e luns 21  de xuño para 3º e 4º de eso.

Lugar: Secretaría do centro de 9:00 a 13:00h.

Se tes materias pendentes para setembro entregarás eses libros o 6 de setembro.   

A falta de devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas. Igualmente no caso de que o estado no que son devoltos non permita a súa reutilización.

Programa de inmersión lingüística en lingua inglesa.

Convócanse, para a súa concesión en réxime de concorrencia competitiva, un total de 272 axudas para centros educativos públicos ou concertados, co fin de participar nun programa de inmersión en lingua inglesa durante o curso 2021/22.

Cada centro educativo formará un grupo de entre 20 e 25 alumnos de 6º curso de Educación Primaria ou de 2º curso de ESO segundo o caso, atendendo aos criterios que sirvan ao mellor aproveitamento do programa.

Excepcionalmente, en centros dunha soa liña ou de ámbito rural, o grupo poderá completarse con alumnos do nivel educativo anterior do mesmo centro ou do mesmo nivel educativo doutro centro, previa autorización do órgano instrutor. No caso de que o grupo conteña alumnos de dous centros educativos, garantirase a presenza de profesorado de ambos os centros.

As actividades do programa realizaranse durante o curso académico 2021-2022, durante dous períodos diferenciados, outono 2021 e primavera 2022. A duración da actividade será de cinco días completos e seis noites, comezando un domingo pola tarde e terminando o sábado pola mañá.

A contía das axudas abonarase directamente ás empresas que resulten adxudicatarias da licitación pública convocada para ese efecto e serán financiadas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional.

As axudas cubrirán todos os gastos relacionados coa actividade desenvolvida no centro de inmersión sen incluír os gastos derivados do transporte, tanto de ida entre o centro educativo e as instalacións onde se realizará a inmersión como do seu regreso.

Máis información.

Instruccións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas de réxime especial para o curso 2021/2022

Publícanse as instruccións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas de réxime especial do sistema educativo.

Probas de acceso ás ensinanzas deportivas.

Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2021/2022.

A inscrición para realizar as probas farase preferentemente na secretaría dos centros públicos onde se vaian realizar as probas de carácter específico.

O prazo de inscrición será o comprendido entre o día 15 de maio e o día 2 de xullo de 2021. Centros onde se poderá realizar a inscrición para as probas:

Modalidade

Centros

Fútbol

IES Sánchez Cantón (Pontevedra)

IES Universidade Laboral (Culleredo)

Fútbol sala

CIFP A Farixa (Ourense)

Baloncesto

IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

IES As Fontiñas (Santiago de Compostela)

Balonmán

IES Sánchez Cantón (Pontevedra)

Atletismo

IES Nosa Señora dos Ollos Grandes (Lugo)

IES As Barxas (Moaña)

Vela

IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)

As probas de madureza de grao medio e grao superior para os/as aspirantes que non cumpran o requisito de titulación terán lugar o día 7 de setembro das 9.00 ás 13.00 horas no IES As Fontiñas, de Santiago de Compostela.

As probas de acceso de carácter específico, para cada unha das modalidades deportivas, realizaranse:

 • Na modalidade de fútbol sala terá lugar no IES As Lagoas en Ourense, o día 8 de setembro, ás 10.00 horas.

 • Na modalidade de fútbol terá lugar no IES Universidade Laboral en Culleredo, o día 9 de setembro, ás 10.00 horas, e no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 13 de setembro, ás 11.00 horas. As persoas aspirantes só poderán realizar as probas no centro en que formalizaron a inscrición.

 • Na modalidade de balonmán terá lugar no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 13 de setembro, ás 10.00 horas.

 • Na modalidade de baloncesto terá lugar no IES Fermín Bouza Brey en Vilagarcía de Arousa, o día 14 de setembro, ás 10.00 horas.

 • Na modalidade de vela terá lugar nas instalacións do Centro Galego de Vela en Vilagarcía de Arousa, o día 14 de setembro, ás 11.30 horas; poden variar a data e/ou a hora do exame no caso de non darse as condicións meteorolóxicas establecidas no anexo VIII do Decreto 135/2012, do 31 de maio (DOG do 20 de xuño), polo que se establece o currículo das ensinanzas de técnico deportivo en vela con aparello fixo e técnico deportivo en vela con aparello libre.

 • Na modalidade de atletismo terá lugar no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes en Lugo, o día 15 de setembro, ás 10.00 horas.

Máis información.

O noso IES

Distribuir contido


by Dr. Radut