Secretaría

ANUNCIO CONVOCATORIA AXUDASLE 2024

ANUNCIO CONVOCATORIA AXUDASLE 2024

Desde o servizo de Innovación e Programas Educativos comunicamos a todos os centros docentes sostidos con fondos públicos con ensinanzas en Bacharelato, que hoxe día 12 de febreiro foi publicada a convocatoria AXUDASLE 2024

Prazo de solicitudes aberto dende o 13 de FEBREIRO ata o 12 de MARZO (incluído)

http://www.edu.xunta.gal/axudasle

A citada orde, no seu artigo 11 establece o seguinte:

Artigo 11. Colaboración dos centros docentes na difusión e participación nesta convocatoria

1. A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades remitirá aos centros docentes información en formato electrónico, sobre o procedemento de solicitude e de adxudicación de prazas, para a súa difusión entre o alumnado obxecto desta convocatoria.

2. A dirección de cada centro docente arbitrará as medidas necesarias para que o contido desta orde sexa coñecido por todos os sectores da comunidade educativa e entregaralle unha copia dela ao Consello Escolar, ao Claustro, ás Asociacións de Nais e Pais (ANPAS) e, de ser o caso, ás asociacións de alumnado. Así mesmo, expoñeranse no taboleiro de anuncios a listaxe provisional e a definitiva de alumnado seleccionado.

3. O contido desta orde e a información complementaria atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.gal/axudasle

4. As direccións dos centros docentes sostidos con fondos públicos facilitarán, na medida das súas posibilidades, ao alumnado interesado e/ou ás súas familias o acceso á aplicación informática correspondente a este programa.

Un cordial saúdo

Servizo de Innovación e Programas Educativos
Subdirección Xeral de Ordenación, Inclusión e Innovación Educativa
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
Edificio Administrativo San Caetano s/n Bq. II - 2º Andar
15781 Santiago de Compostela

 

Inicio do procedemento de reserva de alumnado curso 2024/2025 15 de xaneiro ao 5 de febreiro (PECHADO). ADMISIÓN DO 1 AO 30 DE MARZO (ESO/BACHARELATO)

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2024/2025

 
 
Lun, 15/01/2024 - 09:00

 

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición ao IES Primeiro de Marzo: Colexios de Fontes, Sabarís, Oia e CPI Cova Terreña  PRAZO PECHADO

AVISO: TODAS AS SOLICITUDES DE RESERVA DOS CENTROS ADSCRITOS  FORON ADMITIDAS E TEÑEN A PRAZA ADXUDICADA PARA O CURSO 24/25

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades do 21 de outubro de 2022, que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 15 de xaneiro de 2024 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro do 2024, ambos incluídos.

Tanto a presentación das solicitudes como a consulta das listaxes de admitidos, que se publicarán o día 22 de febreiro, deberán realizarse no centro no que está matriculado o alumnado no presente curso ou a través da aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/)

  PORTADA DA WEB  DE ADMISIÓN (1 ao 20 de marzo)

Aplicación de xestión das solicitudes de admisión para alumnos de Educación Infantil, Primaria, Ensinanza Secundaria Obrigatoria e Bacharelato en centros sostidos con fondos públicos.

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN: PRAZO DE 1 AO 20 DE MARZO

Normativa e manuais

 

Para presentar unha solicitude deberá seguir ALGUNHA das opción descritas a continuación:

 1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
  Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Reserva/Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Crear e Confirmar”. Feito isto poderá descargala para asinar e presentar no centro.

 2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica
  Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para iso deberá premer na icona verde que se atopa arriba á dereita. Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Confirmar solicitude” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá asinar a solicitude dixitalmente, quedando como

 3. presentada no centro, sempre que o proceso de sinatura remate correctamente. Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.
  IMPORTANTEDebe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, o anexo bis dixitalizado.

 4. Cubrir a solicitude de ADMISIÓN manualmente e presentala asinada presencialmente no centro

Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro.

 

OFERTA DE PRAZAS PARA ADMISIÓN DOS CURSOS DA ESO OU BACHARELATO, SOLICITUDES DO 1 AO 20 DE MARZO

1º ESO      25  (3 GRUPOS)

2º ESO      22  (2 GRUPOS)

3º ESO        4  (2 GRUPOS )

4º ESO      16  (2 GRUPOS + 1 DE PDC)

1º BACH    54 (DÚAS MODALIDADES) (3 GRUPOS)

2º BACH    54 (DÚAS MODALIDADES) (3 GRUPOS)

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR: COPIA LIBRO DE FAMILIA, COPIA DNI PROXENITORES, DNI ALUMNO/A, CERTIFICADO EMPADROAMENTO

 Enlace informativo do mapa educativo e datos de interese dos centros en Galicia: https://www.edu.xunta.gal/centroseducativos/AbrirSesion.do

Normativa de aplicación:

 • DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0598-040222-0004_gl.html
 • ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221108/AnuncioG0655-281022-0001_gl.html

 

 

 
 

CONVOCATORIA PROBAS ACCESO AOS CICLOS

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Orde da convocatoria 2024

 
 
Mar, 09/01/2024 - 15:43

Publicada a Orde do 21 de decembro de 2023 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento ED312C e ED312D).

Prazo de presentación de solicitudes:

 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: O prazo de presentación de solicitudes estará abranguido entre os días 26 de febreiro e 8 de marzo de 2024, ambos os dous incluídos.
 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: O prazo de presentación de solicitudes estará abranguido entre os días 29 de xaneiro e 9 de febreiro de 2024.

Máis información

 
 

Proxecto Dinamización de Lingua Galega

A partir do mes de Xaneiro o noso IES participará activamente na campaña "Aquí tamén se fala Galego", co impulso do Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

 

Tedes máis información na web:   #AQUÍTAMÉNSEFALA

PRAZAS ADXUDICADAS PARA 1º CURSO DE FPB

Prazo de matrícula: 26 de xullo de 9 a 13:00 horas

DOCUMENTACIÓN:

Certificado de estudos, copia do DNI  do alumno e dos pais e da tarxeta sanitaria, dúas fotos, xustificante do pago do seguro escolar (1,12 euros) á conta de ABANCA- Baiona, IBAN: ES12 2080 5015 68 3040014348

PUBLICACIÓN DA LISTAXE: 

36019657 IES Primeiro de Marzo

CBSSC11 Actividades domésticas e limpeza de edificios

3 prazas adxudicadas dun total de 18:

1 1C3E7E6H6A - 20/12/2007 

2 1C3E7A7B8G - 29/09/2007 

3 1C3E7F4K7C ENO 31/12/2006 

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais, por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. O CPC figura na folla de información importante do resgardo da solicitude de participación na admisión á formación profesional de grao básico. 

Teléfono de contacto : 886110127

e mail: ies.primeiro.marzo@edu.xunta.gal

 

PUBLICACIÓN DA 1ª ADXUDICACIÓN DE CICLO SUPERIOR DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA

 

Publicada a relación da 1ª adxudicación para matricularse no noso centro do ciclo superior de Animación Sociocultural e Turística

Prazas matriculadas: 15 ás 13:00 horas do 24 de xullo

Prazas liberadas: 13

 AVISO: a matrícula liberada é presencial na secretaría do IES. A matrícula ordinaria pode ser on line ou presencial

Prazo de matrícula :

Presencialmente e on line: do 19 ao 24 de xullo ás 13:00h.

Tamén se poderá solicitar matrícula na praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional. Tamén se poderá renunciar á praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Achegamos arquivos co modelo de matrícula ou renuncia (matrícula presencial) e instrucións do proceso tanto para a matrícula presencial como on line

Dirección da aplicación :    www.edu.xunta.gal/ciclosadmision

Horario de atención de luns a venres : de 9:30 a 13:00 horas

Documentación:

Certificado de estudos, copia do DNI e da tarxeta sanitaria, dúas fotos, xustificante do pago do seguro escolar (1,12 euros) á conta de ABANCA- Baiona, IBAN: ES12 2080 5015 68 3040014348

Consultas ao nº de teléfono da conserxería do IES : 886110127

email:    ies.primeiro.marzo@edu.xunta.gal

MATRÍCULA ABAU EXTRAORDINARIA.

AVISO:

O alumnado que aprobou na avaliación extraordinaria de 2º de bacharelato, recollerán a documentación da matrícula para a ABAU en secretaría o venres, 23 de xuño ás 09:15 horas

Achegamos nos arquivos información sobre o proceso de matrícula para a proba da ABAU extraordinaria.

Lean detenidamente o arquivo "Oficio ABAU"

O día da entega da matrícula será o día 27 de xuño de 9:00 a 11:00 horas

 

PAGO DE TAXAS PARA O TÍTULO DE BACHARELATO

 

O procedemento de pago das taxas para a obtención do título de bacharel, trámite obrigatorio para todo o alumnado que aprobe 2º curso de bacharelato, vai ou non a examinarse da ABAU será do seguinte xeito:

- O alumnado deberá acceder a https://ovt.atriga.gal/ e seguir a ruta “cidadáns-pago de taxas e prezos/iniciar taxa- e seguir os pasos, poden iniciar o pago de taxa on-line

- Outra forma é imprimir o modelo AI en branco, cubrir todas as follas e pagar, neste caso, presencialmente no bco. Santander ou ABANCA

- Logo o xustificante de pago deberás entregalo na secretaría do IES o  27 de maio

Achegamos os códigos (importante) están nun arquivo

INSTRUCIÓNS E CALENDARIO DE MATRICULACIÓN DO ALUMNADO. CURSO 2023/24

Achegamos en arquivos adxuntos a información, calendario e modelos da matrícula para entregar na secretaría do centro en horario de 9:30 a 13:00 horas os seguintes días

 

Datas de matriculación:

 • 3 de xullo 1º ESO y 2º ESO

 • 4 de xullo 3º ESO y 4º ESO

 • 5 de xullo 1º BAC

 • 6 de xullo 2º BAC

Dentro dos sobres da matrícula teñen  toda esta información e tamén os impresos  que estarán disponibles na conserxería do centro o día da entrega de notas (23 de xuño), por tanto NON será necesario descargalos desta web.

Alumnado novo de 1º ESO: os sobres  de matrícula serán entregados nos colexios pola Orientadora do noso centro

    Aviso:

Alumando de 2º de FPB e 2º de CICLO, entregarán o día 23 ou o día 26 de xuño, no mesmo horario arriba indicado o seguinte:

Dúas fotos, a folla de transporte, a folla da autorización de imaxen,  o xustificante do pago de seguro escolar (1,12 euros) e a folla de matrícula que  previamente recollerán en secretaría

Conta bancaria do centro en ABANCA- BAIONA

ES12 2080 5015 68 3040014348

PROCESO DE ADMISIÓN. CURSO 2023/24. FP BÁSICA

Normativa que recolle a regulación destas ensinanzas é a seguinte:
 Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, no artigo 41.1 establece os requisitos
de acceso a ciclos formativos de grao básico de formación profesional.
 Decreto 107/2014, do 4 de setembro, regula aspectos específicos da formación
profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo en
Galicia e establece vinte e un currículos de títulos profesionais básicos.

O acceso e a admisión ás ensinanzas de formación profesional básica están regulados no capítulo III da Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de
formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.

Requisitos de acceso
2.1 Alumnado en idade de escolarización obrigatoria
O alumnado en idade de escolarización obrigatoria ten que cumprir os requisitos de acceso establecidos no artigo 41.1 da Lei orgánica 2/2006. Polo tanto, para acceder aos ciclos formativos de grao básico terá que cumprir simultaneamente as seguintes condicións:
 Ter feitos quince anos ou facelos durante o ano natural en curso.
 Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter cursado o segundo curso.
 Ter proposto o equipo docente aos pais, ás nais ou ás persoas titoras legais a
incorporación do alumno ou da alumna a un ciclo formativo de grao básico, de
conformidade co indicado no artigo 30 da Lei orgánica 2/2006.
2.2 Alumnado en idade de escolarización non obrigatoria
As persoas en idade de escolarización non obrigatoria poden solicitar a súa incorporación a un ciclo formativo de formación profesional básica se cumpren os seguintes requisitos:
 Que fagan 17, 18 , 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo, con independencia de que estivesen ou non escolarizadas no curso escolar anterior.
 Que non estean en posesión dun título de formación profesional nin calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos.

_______________________________________________________________________
Prazos do proceso de admisión-FP Básica
Período ordinario de admisión:
Presentación de solicitudes 26 de xuño ás 9:00 horas ao 6 de xullo ás 13:00 horas
Publicación da listaxe provisional de solicitudes, 10 de xullo
Reclamación á listaxe provisional de solicitudes, do 10 ás 9:00 horas ata as 13:00 horas do 12 de xullo
Publicación da listaxe definitiva de solicitudes, 24 de xullo
Publicación da adxudicación de prazas, 24 de xullo
Matriculación das persoas con praza adxudicada, 24 de xullo
OFERTA

O noso centro oferta 18 prazas para a FPB de Actividades domésticas e limpeza de edificios

Horario de atención ao público en secretaría no mes de xullo, de 9:30 a 13 horas de luns a venres

ENLACE Á WEB DA CONSELLERÍA:   http://www.edu.xunta.gal/fp/fpbasica

 

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS. CURSO 2023/24

PUBLICADA A CONVOCATORIA DE ADMISIÓN PARA CICLOS MEDIOS E SUPERIORES

Presentación de solicitudes: 23 xuño ás 9.00 ao 5 xullo ás 13:00 horas

ACHEGAMOS ADXUNTOS

CALENDARIO

INSTRUCIÓNS

OFERTA NON ACTUALIZADA, pendente de publicar

ASISTENTE WEB PARA A SOLICITUDE

ENLACE Á WEB http://www.edu.xunta.gal/fp/ven-fp

O noso centro oferta 30 prazas para cursar Ciclo Superior de Animación Sociocultural e Turística, réximen ordinario, presencial con horario de luns a vernes de 8:30 a 14:00 horas

Luns e xoves tamén en horario de tarde de 16:10 a 18:40

Distribuir contido