Consello escolar

Eleccións ao Consello Escolar

Calendario electoral: consultar aquí

Resultado do sorteo de membros da Xunta Electoral: consultar aquí

 

Modelos de presentación de candidaturas:   

Nas seguintes ligazóns pode vostede descargar o correspondente impreso segundo o colectivo ao cal pertenza:

Profesorado       Alumnado      Pais/Nais

Entregar cuberto nas oficinas do centro. Prazo ata venres 12 de novembro.

 

Candidaturas: consultar aquí

Integrantes das mesas electorais: consultar aquí

Eleccións dos representantes de nais, pais ou titores/as legais do alumnado (circular informativa): consultar aquí

Resultados do escrutinio: consultar aquí

 

 

Resultado dos respectivos escrutinios das eleccións ao Consello Escolar

 REPRESENTANTES DO PROFESORADO

 Candidaturas elixidas

    Juan Carlos Romero Montero

    Cristina Montero Aneiros

    Daniel Bogo Varela

    Antonio Rivera García

    Fernando Méndez Varela

    José Luís Abad Castro

 Candidatura suplente

    Margarita Suárez Caínzos

 

 REPRESENTANTES DO ALUMNADO

 Candidaturas elixidas

    Daniel Portomeñe Formoso

    Nerea González Arteche

    Alexia Villar Beceiro

 Candidaturas suplentes 

    Alicia Barreiro López

    Xandra Martínez Permuy

    Silvia Vázquez Fernández

    Sara López Estévez 

 

 REPRESENTANTES DE PAIS, NAIS E TITORES LEGAIS

 Candidaturas elixidas

    Alejandra Moure Fernández

    María Carmen Permuy Guerreiro

 

 

Eleccións ao Consello Escolar: Eleccións dos representantes de nais, pais ou titores/as legais do alumnado

 
                                                          CIRCULAR INFORMATIVA
 
 
            De acordo coa Convocatoria de eleccións ao Consello Escolar, o próximo día 23 de novembro, en horario de 16:30 a 19:30 horas, celébrase neste Centro a votación para a elección de representantes dos pais, nais ou titores/as legais do alumnado no Consello Escolar do IES. Para participar na referida votación, tal como se sinalaba na citada Convocatoria, procederase da seguinte forma:
 
            1º.-Quen pode votar.
 
            Teñen dereito a votar todos  os pais, nais ou titores/as legais do alumnado matriculado no Centro que figure no Censo que ao efecto aprobou a Xunta Electoral e tras a súa exposición pública regulamentaria. Tal dereito corresponde indistintamente ao pai e á nai, podendo votar ambos os dous.
 
            2º.- Modo de emitir o voto.
 
            a) O voto será directo, secreto e non delegado.
 
            b) Os modelos de papeletas e sobres da votación serán, obrigatoriamente, os previamente fixados pola Xunta Electoral do Centro, dos que haberá cantidade suficiente no local da votación.
 
            c) Nas referidas papeletas figurarán os nomes dos candidatos/as, por orde alfabético de apelidos, e cada elector/a deberá marcar cunha cruz un máximo 1 nome das candidatas ou candidatos relacionados, debendo acreditar a súa personalidade, no momento de votar, mediante a exhibición do D.N.I. ou documento similar.
 
            d) Finalizada a votación procederase ao acto do escrutinio dos votos, que será público e, unha vez realizado, levantarase a correspondente acta.
 
            A dirección deste IES anima a todos os pais, nais e titores/as legais do alumnado a que participen na votación, como unha forma máis de colaboración na organización do Centro, a fin de conseguir a máxima representatividade posible de pais e nais no Consello Escolar.
 
                                                         Fene, 17 de novembro de 2021
                                                           O DIRECTOR DO CENTRO,
   
 
 
                                                   Asdo.: Xoán Manuel Vázquez Vázquez.

Eleccións ao Consello Escolar: Integrantes das mesas electorais

1. Vogais titulares para a mesa de pais e nais:                       
- Susana María Arteche Castro
- María Aída Iglesias Fernández
- Lucía Fariña Freijomil
- Leandro Rey Lamas
 
2. Vogais suplentes para a mesa de nais e pais:
- Thiam Mouhamed
- María Rocío Castro López
- Xiana Pereira Martínez.
- Jenny Jenjery Ortiz Ortega
 
   
1. Vogais titulares para a mesa do alumnado:            
Susana Fernández García
- Martín Abelleira Cuenca
- Raimon Domínguez Freire
- Martín García Sánchez
2. Vogais suplentes para a mesa do alumnado:
- Sandra Canosa López
- Candela Pena Seoane
- Brais Ameneiro Ameneiros

Consello Escolar: Resultado do sorteo de membros da Xunta Electoral

 

Representantes do profesorado:

Titular: María Souto Prieto

Suplente1: Santiago Varela Pedreiro

Suplente2: Caridad Silva Fernández

Representantes dos pais/nais ou titores legais:

Titular: Lorena Castro Cabral

Suplente 1: Eugenia M. Sanmartín Alonso

Suplente 2: Ricardo Dapena Fontao

Suplente 3: Luisa Pazos Ribas

Suplente 4: María Santos Corral

Representantes do alumnado:

Titular: Adrián Cadenas González

Suplente 1: Raimon Domínguez Freire

Suplente 2: Pablo Pazos Paz

Representantes do persoal de administración e servizos:

Titular: Óscar Leira Dopico

Suplente: Lourdes Regueira Guntín

Calendario de eleccións ao Consello Escolar

Pódese consultar na seguinte ligazón

Sorteo público para designación de membros da Xunta Electoral

O vindeiro venres, 29 de outubro, ás 10:10 h, celebrarase no salón de actos do centro o sorteo público para a designación dos integrantes da Xunta Electoral, que será a encargada de organizar e supervisar o procedemento de elección dos membros do Consello Escolar do IES de Fene.

As eleccións celebraranse a finais do mes de novembro. Aqueles membos da comunidade educativa que desexen presentar a súa candidatura voluntaria para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamamente se farán públicas pola Xunta Electoral do centro.

Lembramos que o CONSELLO ESCOLAR, ten como función a representación de todos os sectores que forman parte da comunidade educativa: alumnado, familias, profesorado, ANPA e concello, polo que é moi importante que sexa activo, dinámico e comprometido.

Animámosvos a participar e a colaborar na súa constitución. Contamos con vós.

Atentamente,

Barallobre, 27 de outubro de 2021

O directorXoán M. Vázquez Vázquez

Eleccións ao Consello escolar. Votacións para elección de representantes de pais e nais

O vindeiro luns 28 de novembro terán lugar no Salón de Actos do edificio de secundaria as votacións para elección de representantes de pais e nais do alumnado no Consello Escolar do centro, segundo o seguinte horario:

- de 14:05 a 14:45

- de 18:15 a 19:00

 

 

Comisións do Consello Escolar

Comisión Económica Directora María Nogareda Marzoa
  ANPA Juan José López Bellón
  Alumno José Emilio Tornín Vega
  Profesor Juan Bautista Fernández Lamelas
  Secretaria Margarita Suárez Caínzos
     
Comisión de Convivencia Directora María Nogareda Marzoa
  Xefa de Estudios Luisa Parada Cascudo
  Nai Manuela Real Rego
  Alumno David Real Rego
  Profesor Manuel Couceiro Martínez
     
Comisión de Biblioteca Directora María Nogareda Marzoa
  Alumna Ángela Faria Gonçalves
  Pai Manuel Jesús López Breijo
  Profesor Alexadre Ripoll Anta
Observatorio de Convivencia Directora María Nogareda Marzoa
  Xefa  de Estudios Luisa Parada Cascudo
  Nai Manuela Real Rego
  Profesor Alberto Caaveiro Tembrás
  Profesor Avelino Santiago Fernández
  PAS Vicente Vilar Sanesteban
  Alumno José Carlos García Vega
     
Medidas para a igualdade Profesor Antonio Orozco González

CANDIDATURAS. Eleccións ao Consello escolar.

Nas vindeiras semanas celebraranse eleccions ao Consello Escolar para a renovación parcial do mesmo. Elixiranse representantes do alumnado, profesorado, persoal de administración e servizos e pais/nais.

O prazo para presentar as candidaturas estará aberto ata o luns 19 de novembro para tódolos sectores Os impresos para inscirbirse como candidato/a pódense pedir nas oficinas do centro, e presentar alí mesmo.

Eleccións ao consello escolar

 Segundo a resolución do 23 de setembro de 2011 (DOG do 07/10/2011) o IES de Fene aproba o calendario polo que se rexerán as eleccións ao Consello Escolar dos representantes dos distintos sectores da Comunidade educativa. Resumo do calendario:

 • Prazos de presentación de candidaturas dos distintos sectores do 18/10/11 ao 25/10/11
 • Votacións 9/11/11:
  • Personal de administración e servizos (de 16:30 a 17)
  • Profesorado (de 12 a 12:30)
  • Pais, nais e titores legais do alumnado (de 17 a 20 horas)
  • Alumnos (de 9:15 a 12)
 • Reunión do novo Consello Escolar o 23/11/2011

Descargar ficheiros: 1 calendario aprobado, 2  decreto polo que se regulan os orgános de goberno dos centros públicos de ensino non universitario e 3 Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria.


 

Eleccions ó consello escolar 2011. Sorteo e constitución da Xunta Electoral

 

O vindeiro xoves 13 de outubro, ás 10.10 h.  terá lugar no salón de actos do edificio de FP un sorteo público para a designación dos membros que integrarán a Xunta Electoral, xunto coa directora do centro: un pai ou nai, un profesor ou profesora, un representante do persoal de administración e servizos e un alumno ou alumna de educación secundaria.

 

 

 

Comisións do Consello Escolar e do Observatorio da Convivencia


Membros que constitúen a Comisión Económica.

Director: Xoán Vázquez Vázquez
Secretario: J. Bautista Fernández Lamelas
Profesor: José Manuel Mouriz Cabalo.
Alumno: Érika Diz Pita
Pai: Juan José López Bellón


Membros que constitúen a Comisión de Convivencia.
Director: Xoán Vázquez Vázquez
Xefa de estudos: Dolores Lago Iglesias
Xefe de estudos adultos: Alexandre Ripoll Anta
Profesor: Mª Pilar Sanmartín Alonso
Alumno: Dora Ameneiro Hermida
Nai: Manuela Real Rego


Membros que constitúen a  Comisión de Biblioteca

Director: Xoán Vázquez Vázquez
Responsable biblioteca escolar: Mª Dolores Lago Iglesias
Profesora: Ascensión Begoña Fernández Sánchez
Alumna: Rocío Portela Carballeira
Pai: Manuela Jesús López Breijo

Persoa responsable de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. (Art. 126.2 da LOE).

Profesora: Margarita Suárez Caínzos.

Constitución do Observatorio da Convivencia Escolar. (Art. 7º do Decreto 85/2007, do 12 de abril e Instrucións da Consellería de Educación do 17 de outubro de 2007).
Estando constituído polos seguintes membros:

Director: Xoán Manuel Vázquez Vázquez.
Xefa de estudos: Mª Dolores Lago Iglesias.
Xefe de estudos adultos: Alexandre Ripoll Anta
Profesores/as: José Antonio Carpente Sardiña
  
Antonio Orozco González
Orientadora: Amelia Mª Conde Vázquez  
Alumno: Roberto Rodríguez Pazos
Pais/Nais: Juan José López Bellón
Responsable da igualdade: Margarita Suárez Caínzos.
Persoal non docente: Mª Lourdes Regueira Guntín

Composición do consello escolar - 2010

Equipo directivo:
Director: Xoán M. Vázquez Vázquez
Xefa de Estudos: Loly Lago Iglesias
 Xefe de Estudos Adultos: Alexandre Ripoll Anta
Secretario: Juan Bautista Fernández Lamelas

Representantes de profesores/as:
Elixidos 2008:
Ascensión Begoña Fernández Sánchez
José Antonio Carpente Sardiña
Mª Pilar Sanmartín Alonso
Elixidos no 2010:
José Manuel Mouriz Cabalo
Antonio Orozco González
Margarita Suárez Caínzos

Representantes alumnos/as:
Elixidos 2008
Roberto Rodríguez Pazos
Elixidos 2010
Dora Ameneiro Hermida
Érika Diz Pita
Rocío Portela Carballeira

Representante pais/nais:

Elixido 2008:
Juan José López Bellón
Elixido 2010
Manuel Jesús López Breijo


Representante da ANPA:

Manuela Real Rego

Representante de persoal de administración e servizos:
Mª Lourdes Regueira Guntín

Representante do Concello:

Mª Carmen Silvar Canosa

MEMBROS SUPLENTES


Representantes de profesores/as:    Non existen
Representantes alumnos/as:    Non existen
Representante pais/nais:    Non existen
Representante de persoal de administración e servizos :    Non existe

Distribuir contido