Impresos, Profesorado, Alumnado

PAGAMENTO TAXAS TÍTULO BACHARELATO / CICLO SUPERIOR

Para solicitar o título de bacharelato ou ciclo superior de automoción é preciso facer o pagamento da taxa correspondente. Xúntase documento de axuda para realizar o trámite.

TAREFAS ACADÉMICAS DURANTE O ESTADO DE ALARMA

Os titores e docentes en xeral están a remitir actividades e apuntamentos ao alumnado empregando medios electrónicos, aula virtual do instituto, enderezos electrónicos, etc., a fin de manter dentro do posible a actividade docente e minimizar asi os efectos que a actual situación provocada polo coronavirus poida provocar na aprendizaxe do noso alumnado.

 

ANEXO V. Xustificación faltas do profesorado dirixido ao director.

Xúntase o modelo Anexo V para xustificación de faltas do profesorado segundo a Orde do 29 de xaneiro de 2016 (DOG do 15/02/2016)

Memoria de final de curso dos departamentos

Os xefes ou xefas do departamento deberán elaborar, a fin de curso, unha memoria na que se avalíe o desenvolvemento da programación didáctica e os resultados obtidos.

   Á vista das actas ou informes os departamentos, despois das avaliacións de xuño, recollerán nunha memoria ó menos os seguintes aspectos:

Solicitude de revisión das cualificacións finais de FORMACIÓN PROFESIONAL

A Orde Ministerial do 28 de agosto de 1995 (BOE do 20 de setembro), no artigo 6º determina que o alumnado ou os seus pais ou titores legais poderán solicitar do profesorado cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o proceso de aprendizaxe do alumnado, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado dese proceso, e que se, despois das oportunas aclaracións, existe desacordo coa cualificación final obtida nunha área ou materia ou

Solicitude de revisión das cualificacións finais de ESO e 1º de bacharelato

A Orde Ministerial do 28 de agosto de 1995 (BOE do 20 de setembro), regula o procedemento para garantir o dereito do alumnado de ESO e bacharelato a que o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos no ámbito da xestión do Ministerio de Educación, pero tamén é aplicable con carácter supletorio á nosa Comunidade Autónoma.

Reclamación ás cualificacións de 2º de bacharelato (Curso 20/21)

O procedemento para formular reclamacións ás cualificacións finais de 2º de bacharelato vén establecido pola Orde de 2 de marzo de 2021 (DOG do 11 de marzo de 2021) e desenvolvido pola Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional.

Os prazos para reclamar son os seguintes:

Distribuir contido