Reclamacións ás cualificacións

Solicitude de revisión das cualificacións finais de FORMACIÓN PROFESIONAL

A Orde Ministerial do 28 de agosto de 1995 (BOE do 20 de setembro), no artigo 6º determina que o alumnado ou os seus pais ou titores legais poderán solicitar do profesorado cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o proceso de aprendizaxe do alumnado, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado dese proceso, e que se, despois das oportunas aclaracións, existe desacordo coa cualificación final obtida nunha área ou materia ou

Solicitude de revisión das cualificacións finais de ESO e 1º de bacharelato

A Orde Ministerial do 28 de agosto de 1995 (BOE do 20 de setembro), regula o procedemento para garantir o dereito do alumnado de ESO e bacharelato a que o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos no ámbito da xestión do Ministerio de Educación, pero tamén é aplicable con carácter supletorio á nosa Comunidade Autónoma.

Reclamación ás cualificacións de 2º de bacharelato (Curso 20/21)

O procedemento para formular reclamacións ás cualificacións finais de 2º de bacharelato vén establecido pola Orde de 2 de marzo de 2021 (DOG do 11 de marzo de 2021) e desenvolvido pola Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional.

Os prazos para reclamar son os seguintes:

Distribuir contido