Administración

CICLO MEDIO XESTIÓN ADMINISTRATIVA

 O título de técnico en xestión administrativa identifícase polos seguintes elementos:


 


        Denominación: xestión administrativa.


        Nivel: formación profesional de grao medio.


        Duración: 2.000 horas.


        Familia profesional: administración e xestión.


        Referente europeo: CINE–3 (Clasificación Internacional Normalizada da Educación).


 


 A competencia xeral deste título consiste en realizar actividades de apoio administrativo no ámbito laboral, contable, comercial, financeiro e fiscal, así como de atención á clientela ou ás persoas usuarias, en empresas tanto públicas como privadas, aplicando a normativa e os protocolos de calidade, de xeito que se asegure a satisfacción da clientela e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.


 


Información básica


 


Currículo


 


Módulos - Distribución por curso e horas


 


Módulos - Resumo


  

Distribuir contido