Skip to Content

Secretaría

ADMISIÓN CURSO 2024 / 2025

PRAZOS

Do 1 ao 20 de marzo abrese o proceso de admisión de alumnas/os de novo ingreso. Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG do 08/11/2022). Prazo de preseentación, do 1 ao 20 de marzo. O impreso podese descargar en www.edu.xunta.es/servizos/admisión alumnado, no arquivo adxunto debaixo deste texto ou recollelo no centro.

Podese presentar telemáticamente ou presencialmente, no centro, en horario de 09:30 a 10:30 horas ou de 13:00 a 14:00 horas.

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

 

INFORMACIÓN:

1.-Os alumnos/as matriculados neste centro non teñen que facer reserva de matrícula de cara ao vindeiro curso escolar, estarán matriculados automaticamente.

2.- O alumnado que queira trasladarse a outro centro, terá que:

- Solicitar en Secretaría un Certificado de Matrícula que entregará no Centro ao que queira trasladarse.

- Presentar a solicitude de admisión xunto có Certificado de matrícula no centro novo no que desexe matricularse.

3.- Cada alumna/o só pode presentar unha solicitude de admisión, nela pode pedir ata 6 centros por orde de preferencia e alegar os criterios de admisión que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar.

A solicitude terá que vir asinada polos dous proxenitores.

4.- Chegado o caso de ter que aplicar o baremo ( número de solicitudes presentadas superior ao de prazas ofertadas polo centro), abrirase un prazo, de 10 días hábiles, contados dende o dia 21 de marzo para achegar, de forma presencial, a documentación xustificativa dos criterios de baremo.

O criterio complementario aprobado polo Consello Escolar deste centro é:

“Que ámbolos dous proxenitores ou titores legais teñan responsabilidades laborais, o que terán que acreditar documentalmente”

5.- As listaxes provisionais publicaranse o día 25 de abril.

      Prazo para formular reclamacións: do 26 de abril ao 7 de maio, ambos incluídos.

6.- Listases definitivas:15 de maio.

7.- Formalización da matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

8.- Os servizos Complementarios que oferta o centro son:

  • Servizo de transporte.

  • Servizo de comedor.

  • Servizo de madrugadores.

 

DOCUMENTACIÓN PARA A ADMISIÓN

- Solicitude de admisión, ANEXO II, cuberta e asinada polos dous proxenitores.

- Fotocopia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure a/o alumna/o e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio deberase achegar, ademáis, a sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia da/o menor.

- Certificado de empadroamento.

XORNADAS PORTAS ABERTAS

MATRÍCULA CURSO 2023-2024

 

       O prazo de matrícula para o alumnado de novo ingreso que solicitou praza neste centro é do 20 ao 30 de xuño, en horario de 10:30 a 11:30.

       Haberá que presentar o Impreso de matrícula cuberto, xunto coas autorizacións e as solicitudes de Transporte e/ou Comedor para aquelas familias que o solicitaron. Todo elo acompañado de:

       - 3 fotos  tamaño carnet.

       - Certificado médico no que se faga constar que o/a neno/a ten postas tódalas vacinas que lle corresponden pola súa idade.

       Teléfono de contacto: 982 870 957

 

       Os impresos pódense retirar no centro ou descarglos  nos Arquivos adxuntos:

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMISIÓN. CURSO 2023/2024

       Están publicadas, no taboleiro de anuncios do centro, as Listaxes Provisionais do alumnado que solicitou praza para o vindeiro curso.                                                                             Ábrese un período de 5 días hábiles, dende o 26 de abril, no que se poderá presentar reclamación ante o consello escolar do centro.

LISTAXE

Publicada no taboleiro de anuncios do centro a Listaxe de solicitudes a baremar, cos números aleatorios de desempate que lle corresponden. Curso 2023/2024

NÚMERO DE PRAZAS OFERTADAS PARA O CURSO 2023 / 2024

 

O número de prazas dispoñibles, para o vindeiro curso, neste centro son:

 

             de Educación Infantil …………................. 25 ( 22+3 )

          5º de Educación Infantil ……………………......   5 

6º de Educación Infantil …………………….. 23

 

RESERVA DE PRAZA CENTRO ADSCRITO. CURSO 2024-2025

Todo o alumnado que estea cursando 6º de E.I. neste centro, ten dereito

obter unha praza no CEPLois Tobío, centro ao que estamos adscritos.

A solicitude de Reserva presentarase mediante o modelo

 

normalizado ED550Ae poderá facerse de dúas maneiras:

 

-Telemáticamente a través da aplicación:

 

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado

 

- De maneira presencial, na secretaría do noso centro, entre o 15

 

de xaneiro e o 5 de febreiro, ambos inclusive.

 

O formulario poderá descargarse na aplicación admisión

 

alumnado, no enlace ao pé desta información ou solicitalo no

 

centro.

 

O alumnado que non vaia continuar os seus estudos no CEP Lois

 

Tobío, terá que presentar a solicitude de Admisión no centro no

 

que queira obter praza, entre o 1 e o 20 de marzo.

 

En calquera dos dous casos, haberá que formalizar a matrícula

 

para o vindeiro curso, no centro onde se obtivera praza, do 20 ao

 

vindeiro curso, no centro onde se obtivera praza, do 20 ao 30 de

 

xuño.

CHARLA PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADSO DE NOVO INGRESO

 

CHARLA NA EEI SAN ROQUE

 

Dentro da nosa Escola de nais e pais convidamos as familias con alumnado de novo ingreso (nacidos no ano 2019) a unha charla que correrá a cargo de Alba Guijarro Infante.

 

Título:“Inicio dunha nova etapa: resposta ás preguntas máis frecuentes (control de esfínteres, rutinas, ...)”

 

Lugar:colexio San Roque

 

Día: xoves, 17 de marzo

 

Hora: 17:00

 

Prazas limitadas.  Reserva cita, chamando ao teléfono 982 870 957 en horario de 9:00 a 14:00

 

RESERVA DE PLAZA PARA O NOSO CENTRO ADSCRITO. CURSO 2022/2023

      Aberto o prazo de SOLICITUDE DE RESERVA DE  PRAZA para

 as/os alumnas/os de 6º de Infantil que vaian o vindeiro curso

 para o CEP LOIS TOBÍO, centro ao que estamos adscritos.

     

      Podese facer de varios xeitos:

- Cubrir o formulario, que se pode descargar nos arquivos adxuntos,   e traelo ao centro.

- Acceder á aplicación Admisión alumnado, a través do menú:   Solicitudes - Reserva - Crear.

    Si se escolle esta opción podese:

         . Imprimir o formulario e traelo ao centro.

. Presentalo na Sede electrónica a través da aplicación , se   dispoñen de Certificado dixital ou Chave 365.

 

 

DATA LÍMITE: 8 DE FEBREIRO DE 2022.

 

 

     Para entregar os impresos no centro,

 terase que solicitar cita  chamando

 ao teléfono 982 870 957, de 10:00 a 11:00.

 

       O alumnado que non vaia, o vindeiro curso ao Lois Tobío, terá que presentar a Solicitude de admisión (que poderán solicitar no centro no  que queiran obter praza ou acceder a ela através de Admisión alumnado) do 1 ao 20 de marzo.

 

En calquera dos dous casos haberá que formalizar a matrícula no mes de xuño.

 

 

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

 

Renovación parcial do Consello Escolar 2021

 

Estimados pais/nais:

Como se lles comunicou a través da aplicación abalar, durante o mes de novembro vanse celebrar no colexio as eleccións para a renovación parcial dos membros do Consello Escolar , correspondendo ao sector dos pais/nais a renovación de dous dos seus membros.

 

Son electores, como representantes deste sector, todos/as os/as pais/nais ou titores legais dos alumnos/as matriculados/as no Centro.

 

Son elixibles, como representantes deste sector, todos/as os/as electores/as que se presenten como candidatos/as. Para presentar a candidatura deberán cubrir un impreso de solicitude que estará a súa disposición na secretaría do centro, entre o día  08 ás  9:00 horas  e  o día 15 ás 12:00 horas , ambos do mes en curso.

 

Para votar deberá comprobar que o seu nome está incluído no Censo Electoral (exposto no taboleiro do centro dende o día 04 de novembro), de non estar, deberá cursar unha reclamación perante a Xunta Electoral constituída no Colexio.

 

O día da votación deberán traer o DNI ou outro documento identificador.Respectando en todo momento as medidas establecidas por mor da Covid-19.

 

Para votar facilitaráselle unha papeleta cos nomes de todas as persoas candidatas, na que vostede marcará cun X un nome, como máximo.

 

O calendario electoral elaborado pola Xunta Electoral é o seguinte:

 

1- Publicación do Censo

04 de novembro

2- Presentación de Candidaturas

do 08 ao 15 de novembro

3- Proclamación de Candidaturas

15 de novembro

4- Reclamacións

16 ao 18 de novembro

5- Sorteo da Mesa Electoral

19 de novembro

6- Votacións

Xoves, 25 de novembro, de 09:00 a 11:00 horas

7- Reclamacións

15 días

 

 

A Presidenta da Xunta Electoral,

Carmen Ferreiro Maseda

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut