Cursos dispoñíbeis

Práctica nos distintos tipos de agrupacións orquestrais. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a e a integración no conxunto, a través dunha aproximación ao repertorio orquestral.

Práctica nos distintos tipos de agrupacións orquestrais. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a e a integración no conxunto, a través dunha aproximación ao repertorio orquestral para banda.

Interpretación do repertorio coral habitual a capella e con orquestra. Desenvolvemento da educación vocal. Afondamento nas capacidades relacionadas coa lectura a primeira vista, a comprensión e resposta ás indicacións do/a director/a e a integración no conxunto.

Coñecemento das normas e procedementos que rexen o ámbito profesional da música. Desenvolvemento da capacidade para a autopromoción profesional e a inserción laboral, actitudes para a formación continuada e o perfeccionamento ao longo da vida profesional.

Coñecemento das normas e procedementos que rexen o ámbito profesional da música. Desenvolvemento da capacidade para a autopromoción profesional e a inserción laboral, actitudes para a formación continuada e o perfeccionamento ao longo da vida profesional.

Estudo da lingua alemá/francesa/inglesa/italiana nos seus aspectos prosódico, fonolóxico e fonético. Adquisición dos coñecementos gramaticais básicos que permitan a comprensión do idioma. Autonomía no estudo das obras en lingua estranxeira e conciencia sobre a importancia, riqueza e valor do coñecemento dunha lingua estranxeira utilizada na música clásica e romántica.

Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías para tódalas especialidades, co obxectivo fundamental de dotar dos coñecementos básicos no terreo da informática musical
Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías para tódalas especialidades, co obxectivo fundamental de dotar dos coñecementos básicos no terreo da informática musical

Este curso presenta a necesidade, importancia e práctica das novas tecnoloxías, e máis concretamente da edición e secuenciación dixital, no ámbito da composición


Neste curso estudarase os coñecementos básicos de xeración de son, manipulación e síntese, e tratamento compositivo.

Redución ao teclado de partituras de distintas formacións vocais e instrumentais de dificultade progresiva, análise de elementos musicais incluídos na partitura e aplicación ao teclado.

Desenvolvemento das habilidades harmónico-contrapuntísticas e adquisición de coñecementos que faciliten a percepción, creación, interpretación, reflexión e documentación musicais. Asimilación das principais teorías da organización musical. Realización de traballos estilísticos e libres. Práctica instrumental. Estudo do repertorio no contexto estilístico.

Estudo da análise musical do barroco e o clasicismo. Coñecemento dos recursos técnicos que permitan ao alumnado acometer de forma eficiente o estudo e profundización en partituras destes períodos históricos e, ademais, por extensión, empregar as mesmas técnicas para abordar o estudo de obras doutras épocas.

Estudo da análise musical do barroco e o clasicismo. Coñecemento dos recursos técnicos que permitan ao alumnado acometer de forma eficiente o estudo e profundización en partituras destes períodos históricos e, ademais, por extensión, empregar as mesmas técnicas para abordar o estudo de obras doutras épocas.

Estudo da harmonía do período da "práctica común" e a súa aplicación á escritura a catro voces. Introdución ao contrapunto bachiano e á imitación mediante a creación de pequenas formas como o canon ou a invención aplicados á elaboración de corais bachianos e á harmonización de baixos- tiples. Aproximación ás pequenas formas para piano e as texturas básicas nos tipos de acompañamento pianístico.

Estudo das novas tecnoloxías aplicadas á música. Coñecemento dos recursos técnicos que lle permita ao alumnado manipular de forma autónoma diferentes ferramentas tecnolóxicas no eido da edición de partituras, da secuenciación musical, microfonía e técnicas de gravación, procesado e difusión do son. Busca e difusión de contidos a través de redes informáticas

Estudo das novas tecnoloxías aplicadas á música. Coñecemento dos recursos técnicos que lle permita ao alumnado manipular de forma autónoma diferentes ferramentas tecnolóxicas no eido da edición de partituras, da secuenciación musical, microfonía e técnicas de gravación, procesado e difusión do son. Busca e difusión de contidos a través de redes informáticas

Estudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa comprensión e valoración. Coñecemento dos diferentes métodos analíticos e a súa interrelación con outras disciplinas. Fundamentos estéticos e estilísticos dos principais compositores/as, escolas e tendencias da creación musical.

Estudo da obra musical a partir dos seus materiais construtivos e dos diferentes criterios que interveñen na súa comprensión e valoración. Coñecemento dos diferentes métodos analíticos e a súa interrelación con outras disciplinas. Fundamentos estéticos e estilísticos dos principais compositores/as, escolas e tendencias da creación musical.

Adquisición de coñecementos que faciliten a percepción, a interpretación, a reflexión e a documentación musical. Estudo do repertorio e do seu contexto estilístico. Desenvolvemento do oído, da escoita, da memoria e da intelixencia musical. Práctica escrita e instrumental dos diferentes elementos e procedementos harmónicos e contrapuntísticos propios dos distintos períodos da historia da música.

Optativa L. T. Música Contemporánea

 

Desenvolvemento dunha escoita consciente, na que a aplicación do coñecemento da linguaxe musical encamiñará o alumnado, en contextos sonoros diversos, a unha representación interna dos distintos elementos estruturais que interveñen nunha composición musical. Desenvolvemento das capacidades de expresión vocal

Desenvolvemento dunha escoita consciente, na que a aplicación do coñecemento da linguaxe musical encamiñará o alumnado, en contextos sonoros diversos, a unha representación interna dos distintos elementos estruturais que interveñen nunha composición musical. Desenvolvemento das capacidades de expresión vocal

Desenvolvemento de capacidades que permitan a práctica da improvisación nun instrumento polifónico a través do coñecemento dos elementos e procedementos construtivos. Principios básicos do acompañamento nos diferentes estilos e en diferentes formacións instrumentais. Práctica do baixo cifrado.

Estudo das partes do instrumento. Hábitos de conservación e mantemento. Solución de problemas mecánicos. Entoación de plectros, cambios de cordas. Afinación e elección do temperamento segundo o repertorio a interpretar.

Interpretación Histórica ao Clave

Técnicas de Control Emocional e Corporal
Coñecemento básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público.

Aquí estarán expostas as clases non presenciais (unha clase cada mércores) mentres dure a cuarentena por mor do COVID-19

Técnicas de Control Emocional e Corporal
Coñecemento básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público.
Evolución do Repertorio - Patricia Rejas
Estudo da orixe e evolución dos instrumentos de tecla. Clasificación e características dos instrumentos de tecla segundo o medio de produción do son. Coñecemento da historia do pianoforte e os diferentes principios mecánicos. Síntese da evolución construtiva ata os pianos actuais.
En este curso se profundiza en las características constructivas de los primeros pianos, hasta principios del siglo XIX y en su técnica interpretativa.

Estratexias de promoción de artistas. Técnicas de venda. Principais axentes a nivel nacional e internacional. Estratexias, promoción, difusión e comercialización de produtos e servizos. Marketing en empresas e institucións do ámbito cultural. Emprego da tecnoloxía e as telecomunicacións en relación coa música, aprendizaxe, creación e difusión.

Inglés Aplicado 2º Cuatrimestre

O plan contable. Aplicación da contabilidade analítica, discriminación dos instrumentos de financiamento e ordenación de balances e contas, resultados, xestión de plans de tesouraría, cálculo de desviacións, compatibilidade analítica e instrumentos de financiamento.

Análise e interpretación de estados financeiros do sector artístico. Compravenda de servizos. Formas de contratación laboral e mercantil. Xestión de dereitos e de seguros. Xestión fiscal de IVE, IRPF e seguridade social. Elaboración e xestión de balances e contas de resultados

Adquisición dos coñecementos gramaticais básicos dunha lingua estranxeira (inglés ou francés), que permita a comprensión do idioma e facilite, así mesmo, a comunicación na promoción e comercialización de artistas e nas técnicas de venda.

Coñecemento dos elementos que interveñen na produción artística, das estruturais e tendencias socioculturais actuais aplicadas á produción musical e os seus mecanismos e estratexias promocionais e específicas. Criterios de programación cultural.

Coñecemento da teoría e práctica do patrocinio privado e público e das súas características e diferenzas, dos diferentes programas de soporte cultural das administracións e institucións e das diferentes formas de rendibilidade do patrocinio privado, así como dos seus mecanismos de acceso.

Estratexias de promoción de artistas. Técnicas de venda. Principais axentes a nivel nacional e internacional. Estratexias, promoción, difusión e comercialización de produtos e servizos. Marketing en empresas e institucións do ámbito cultural. Emprego da tecnoloxía e as telecomunicacións en relación coa música, aprendizaxe, creación e difusión.

Coñecemento básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público.

Desenvolvemento e perfeccionamento das capacidades artísticas, expresivas e técnicas do instrumento, así como dos hábitos de estudo. Coñecemento dos diferentes criterios interpretativos que conduzan a interpretación do repertorio máis representativo con valoración crítica, estilo propio e madureza creativa, así como a súa aplicación práctica na interpretación en público.

Estudo e práctica da literatura orquestral. Afondamento, de ser o caso, dos roles de cada instrumento dentro da sección. Desenvolvemento, de ser o caso, das capacidades técnicas e expresivas dos instrumentos afíns. Estudo da práctica dos instrumentos afíns, de ser o caso, no repertorio orquestra

Repertorio Orquestral Trompa

Curso de Historia de los Instrumentos, materia principal TROMBÓN

"En fase de pruebas".

"En fase de pruebas".

"En fase de pruebas".

Materia de Repertorio orquestal

"En fase de pruebas".

Curso práctico sobre moodle y sus funcionalidades.

"En fase de pruebas".