The non verbal language in music. Introduction to the gestual procedures for conducting. Conducting training in orchestral repertoire. Approach to the different conducting schools.

 

A linguaxe non verbal na música. Introdución aos procedimentos xestuais para a dirección. Práctica da dirección do repertorio orquestral. Aproximación ás diferentes Escolas de Dirección.