Estudo das partes do instrumento. Hábitos de conservación e mantemento. Solución de problemas mecánicos. Entonación de plectros, cambios de cordas. Afinación e elección do temperamento segundo o repertorio a interpretar.

Estudo das partes do instrumento. Hábitos de conservación e mantemento. Solución de problemas mecánicos. Entoación de plectros, cambios de cordas. Afinación e elección do temperamento segundo o repertorio a interpretar.

Interpretación Histórica ao Clave

Técnicas de Control Emocional e Corporal
Coñecemento básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público.