Estudo da lingua francesa nos seus aspectos prosódico, fonolóxico e fonético. Adquisición dos coñecementos gramaticais básicos que permitan a comprensión do idioma. Autonomía no estudo das obras francesas e conciencia sobre a importancia, riqueza e valor do coñecemento dunha lingua estranxeira moi utilizada na música clásica e romántica.

Preparación para a práctica docente. Desenvolvemento da capacidade de transmisión dos coñecementos adquiridos. Estudo das estratexias e recursos didácticos necesarios para a docencia.