La investigación científica en el campo de la psicología musical. Estudio y análisis teórico-práctico de los principales determinantes y variables psicológicas relacionados con el rendimiento musical en ensayos y actuaciones. Técnicas y estrategias de intervención aplicadas a los ensayos, estudio y actuación frente al público para un rendimiento musical y artístico óptimo. Conocimiento básico del funcionamiento del sistema nervioso y aparato locomotor.

Estudo da lingua francesa nos seus aspectos prosódico, fonolóxico e fonético. Adquisición dos coñecementos gramaticais básicos que permitan a comprensión do idioma. Autonomía no estudo das obras francesas e conciencia sobre a importancia, riqueza e valor do coñecemento dunha lingua estranxeira moi utilizada na música clásica e romántica.

Coñecemento básico da estrutura e función do aparello locomotor e do sistema nervioso. Desenvolvemento de hábitos posturais correctos que minimicen o risco durante a interpretación. Técnicas de respiración, relaxación, autocontrol, optimización da enerxía muscular, concentración e memoria aplicadas ao estudo e á actuación en público.

Preparación para a práctica docente. Desenvolvemento da capacidade de transmisión dos coñecementos adquiridos. Estudo das estratexias e recursos didácticos necesarios para a docencia.