Estudo e interpretación concertante de ópera, opereta, zarzuela, tonadilla escénica e oratorio. Capacidades relacionadas coa comprensión e resposta ás indicacións do director, a integración no conxunto vocal e a súa relación co instrumento ou os acompañantes.