Panorama dos principais movementos musicais de carácter popular urbano mediados do S.XX ata a actualidade, dende as aproximacións histórica e sociolóxica.

Estudo destes movementos como fenómenos sociais catalizadores de identidades e como xeradores de multiplicidade de tendencias actuais, empregando perspectivas teóricas e metodolóxicas axeitadas a este tipo de músicas.

Aula virtual das clases de zanfona I.

Estudo evolutivo e comparado dos sistemas usados para a notación das músicas culta occidental e de tradición oral.

Coñecemento dos movementos e tendencias fundamentais da historia da música occidental, a partir da análise, audición e o comentario do texto literario e/ou musical, con atención aos aspectos estilísticos, históricos e expresivos da tradición musical, e ao seu contexto cultural e social. Historia I: Antigüidade Clásica, Idade Media, Renacemento.

Coñecemento das metodoloxías analíticas e a súa aplicación práctica como ferramenta que permite o achegamento dende diferentes perspectivas á obra musical.

Estudo e práctica das ferramentas máis usuais para a aproximación analítica á música de tradición oral, facilitando o afondamento no coñecemento da obra musical. 

Estudo e práctica das ferramentas máis usuais para a aproximación analítica á música de tradición oral, facilitando o afondamento no coñecemento da obra musical.

Estudo e análise dos fundamentos e características da etnomusicoloxía. Estudo das principais escolas etnomusicolóxicas dende a formación da disciplina ata a actualidade en perspectiva diacrónica: músicas obxecto de estudo, métodos de investigación aplicados, concepcións e crítica das diferentes posicións teóricas.

Panorama dos principais movementos musicais de carácter popular urbano dende finais do século XIX ata a actualidade, dende as aproximacións histórica e sistemática.

Estudo destes movementos como fenómenos sociais catalizadores de identidades e como xeradores de multiplicidade de tendencias actuais, empregando perspectivas teóricas e metodolóxicas axeitadas a este tipo de músicas.