Estudo e práctica das ferramentas máis usuais para a aproximación analítica á música de tradición oral, facilitando o afondamento no coñecemento da obra musical.

Coñecemento dos movementos e tendencias fundamentais da historia da música occidental, a partir da análise, audición e o comentario do texto literario e/ou musical, con atención aos aspectos estilísticos, históricos e expresivos da tradición musical, e ao seu contexto cultural e social.

Estudo e análise dos fundamentos e características da etnomusicoloxía. Estudo das principais escolas etnomusicolóxicas dende a formación da disciplina ata a actualidade en perspectiva diacrónica: músicas obxecto de estudo, métodos de investigación aplicados, concepcións e crítica das diferentes posicións teóricas.

Coñecemento e estudo das músicas de tradición oral en diferentes culturas desde o ámbito das fontes, os/as intérpretes, o repertorio e os xéneros musicais; análise das características musicais, os instrumentos, a relación música-texto e a función social que desempeña a música en diferentes culturas relacionándoas entre si. Relación entre música tradicional, popular e culta.

Músicas de tradición oral III: A música en Latinoamérica. As músicas europeas.

Panorama dos principais movementos musicais de carácter popular urbano dende finais do século XIX ata a actualidade, dende as aproximacións histórica e sistemática.

Estudo destes movementos como fenómenos sociais catalizadores de identidades e como xeradores de multiplicidade de tendencias actuais, empregando perspectivas teóricas e metodolóxicas axeitadas a este tipo de músicas.