Aproximación ao concepto de patrimonio musical, delimitando o marco legal ao que está suxeito, e coñecendo as principais institucións encargadas da súa xestión. Técnicas de conservación e catalogación do patrimonio musical. O patrimonio musical como punto de partida e de referencia da actividade musical.

Coñecemento das manifestacións organolóxicas recentes. Evolución da tecnoloxía musical desde a invención do fonógrafo. Comprensión do fenómeno fonográfico no seo da historia da música recente. Coñecemento e descrición dos obxectos organolóxicos como fontes para a historia da música e a súa reconstrución sonora.

Coñecemento das metodoloxías analíticas e a súa aplicación práctica como ferramenta que permite o achegamento dende diferentes perspectivas á obra musical.

Estudo e práctica das ferramentas máis usuais para a aproximación analítica á música de tradición oral, facilitando o afondamento no coñecemento da obra musical. 

Coñecemento e estudo das músicas de tradición oral en diferentes culturas desde o ámbito das fontes, os/as intérpretes, o repertorio e os xéneros musicais; análise das características musicais, os instrumentos, a relación música-texto e a función social que desempeña a música en diferentes culturas relacionándoas entre si. Relación entre música tradicional, popular e culta.

Coñecemento dos movementos e tendencias fundamentais da historia da música occidental, a partir da análise, audición e o comentario do texto literario e/ou musical, con atención aos aspectos estilísticos, históricos e expresivos da tradición musical, e ao seu contexto cultural e social.

Coñecemento e estudo das músicas de tradición oral en diferentes culturas desde o ámbito das fontes, os/as intérpretes, o repertorio e os xéneros musicais; análise das características musicais, os instrumentos, a relación música-texto e a función social que desempeña a música en diferentes culturas relacionándoas entre si. Relación entre música tradicional, popular e culta.

Músicas de tradición oral III: A música en Latinoamérica. As músicas europeas.