Matrícula

Admisión de alumnado

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2021/2022

 INFORMACION NA XORNADA DE PORTAS ABERTAS

VACANTES 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. INFANTIL 3 ANOS 50* 34
4 ANOS 9 0
5 ANOS 1 3

  

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. PRIMARIA 0** 1
1 2
2 0
0 0
0 0
2 0

*Seis postos de infantil 3 anos están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

**Seis postos de 1º de primaria están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

CALENDARIO 

 11 DE XANEIRO A 8 DE FEBREIRO 

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE PARA O ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AOS CENTROS ADSCRITOS (IES DE PONTEPEDRIÑA E IES DE SAR)     Deberase presentar no centro de orixe ou a través da aplicación admisionalumnado             (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado

(ED550A: ANEXO I e  ANEXO I bis)    (SERÁ FACILITADO POLO CENTRO) 

25 DE FEBREIRO  ÁS  10:30, no Salón de actos nº 2 (pequeno) da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. Edificio Administrativo de San Caetano, Santiago de Compostela. SORTEO PÚBLICO A EFECTOS DE DESEMPATE
ATA O 1 DE MARZO PUBLICACIÓN DOS POSTOS ESCOLARES VACANTES

1 A 22 DE MARZO

 

 

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN (XUNTO COA FOTOCOPIA COTEXADA DO LIBRO DE FAMILIA OU DNI DO ALUMNO/A)

As solicitudes de admisión presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

A) Cubrindo os datos na aplicación e entregandoa no Centro co código xerado

B) Presentando a solicitude en Sede Electrónica desde a aplicación

Tamén se poderán presentar sen empregar a aplicación de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, ademais, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado (ED550B/Anexo II)   

10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DOS DOUS DÍAS SEGUINTES AO REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

 

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. Os demáis documentos que acrediten puntuación débense entregar no Centro.

ATA O 25 DE ABRIL

 

*PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES 3 DÍAS HÁBILES)

ATA O 15 DE MAIO

 

*PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

DO 20 AO 30 DE XUÑO

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

  Artigo 18. Cómputo de prazos

Para efectos de cumprir os trámites do procedemento de admisión e matrícula do alumnado, cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte.

 *As listaxes provisionais e definitivas de persoas admitidas e excluídas serán elaboradas, exclusivamente, mediante a aplicación admisionalumnado, e a súa consulta polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais, non se considerará válido ningún outro medio físico de publicación (exemplo: os taboleiros ou as zonas acristaladas visibles desde o exterior do Centro).

b) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais non se considerará válido ningún outro medio electrónico de publicación (exemplo: as listaxes en aberto na páxina web propia do centro educativo). Non obstante, nas páxinas web poderase anunciar o momento en que as listaxes estean dispoñibles na aplicación.

INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS

ENLACE COA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CO  DECRETO DE ADMISIÓN, A ORDE E OS DISTINTOS FORMULARIOS PARA ENTREGAR NOS CENTROS

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

DECRETO 254/2012 ADMISIÓN ALUMNADO

ORDE 12 MARZO 2013. PROCESO DE ADMISIÓN

ORDE (25/01/2017) POLA QUE SE MODIFICA O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

ORDE 18 DECEMBRO 2020. MODIFICACIÓN ADMISIÓN ALUMNADO

ANEXO II. SOLICITUDE DE ADMISIÓN  

CRITERIOS DE PRIORIDADE

ZONA DE ESCOLARIZACIÓN DO CEIP RAMÓN CABANILLAS

CENTROS LIMÍTROFES

RELACIÓN DE RUTAS E PARADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

VACANTES ESCOLARES

CRITERIO COMPLEMENTARIO ADMISIÓN

INFORMACIÓN DO CRITERIO DA RENDA ANUAL

RESOLUCIÓN DO SORTEO PÚBLICO PARA O DESEMPATE NA PUNTUACIÓN FINAL

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMISIÓN:
PUBLICADAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO CON DATA 15/04/2021. A súa consulta polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. 

b) Non presencial: única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN:

PUBLICADAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO CON DATA 11/05/2021. A súa consulta polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. 

b) Non presencial: única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre

_____________________________________________________

 DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENTREGARSE PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA (DO 20 AO 30 DE XUÑO)

 

 1. SOLICITUDE CUMPRIMENTADA  ANEXO III INFANTIL    ANEXO III PRIMARIA      ANEXO III XENÉRICO
 2. FOTOCOPIAS DO LIBRO DE FAMILIA
 3. FOTOCOPIA DE VACINAS ADMINISTRADAS.
 4. FOTOCOPIA DA TARXETA DA SEGURIDADE SOCIAL.
 5. FOTOCOPIA do DNI dos pais/nais/titores/as legais.
 6. 2 FOTOS CARNET
 7. XUSTIFICANTE USO DA IMAXE PERSOAL    
 8. OPCIÓN SOBRE RELIXIÓN     
 9. OPCIÓN PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA     
 10. AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     
 11. CUESTIONARIO LINGUA MATERNA (en tres anos) 
 12. CERTIFICACIÓN ACADÉMICA (no caso de cambio de centro)

IMPRESOS DE SOLICITUDE DE TRANSPORTE ESCOLAR

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2020/2021

 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. INFANTIL 3 ANOS 50* 41
4 ANOS 0 1
5 ANOS 0 1

 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. PRIMARIA 2** 3
0 0
0 0
0 2
2 1
0 0

*Seis postos de infantil 3 anos están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

 

**Seis postos de 1º de primaria están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

CALENDARIO 

 1 A 17 DE FEBREIRO 

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE PARA O ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AOS CENTROS ADSCRITOS (IES DE PONTEPEDRIÑA E IES DE SAR)     Deberase presentar no centro de orixe ou a través da aplicación admisionalumnado             (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A)    (SERÁ FACILITADO POLO CENTRO) 

28 DE XANEIRO

ÁS 19:00 CHARLA INFORMATIVA NO IES DE SAR PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADO DE 6º QUE SE VAN INCORPORAR A 1º ESO NESE CENTRO ADSCRITO

 5 de FEBREIRO

ÁS 18:30 CHARLA INFORMATIVA NO IES DE PONTEPEDRIÑA PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADO DE 6º QUE SE VAN INCORPORAR A 1º ESO NESE CENTRO ADSCRITO

 3 de MARZO

XORNADA DE PORTAS ABERTAS ÁS 18:30 PARA AS FAMILIAS DO NOVO ALUMNADO (MOSTRARANSE AS INSTALACIÓNS E INFORMARASE DO PROXECTO DE CENTRO)

26 de FEBREIRO  ÁS 10:30  , NA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E F.P. SORTEO PÚBLICO A EFECTOS DE DESEMPATE
ATA O 1 DE MARZO PUBLICACIÓN DOS POSTOS ESCOLARES VACANTES

1 A 20 DE MARZO

11 a 18 DE MAIO

 

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN (XUNTO COA FOTOCOPIA COTEXADA DO LIBRO DE FAMILIA OU DNI DO ALUMNO/A)

As solicitudes de admisión presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

A) Cubrindo os datos na aplicación e entregandoa no Centro co código xerado

B) Presentando a solicitude en Sede Electrónica desde a aplicación

Tamén se poderán presentar sen empregar a aplicación de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, ademais, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado (ED550B/Anexo II)

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DOS DOUS DÍAS SEGUINTES AO REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

ATA O 26 DE MAIO

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. Os demáis documentos que acrediten puntuación débense entregar no Centro.

ATA O 25 DE ABRIL

ANTES DO 9 DE XUÑO

*PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES 3 DÍAS HÁBILES)

ATA O 15 DE MAIO

ANTES DO 26 DE XUÑO

*PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

DO 20 AO 30 DE XUÑO

DO 1 AO 10 DE XULLO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

  Artigo 18. Cómputo de prazos

Para efectos de cumprir os trámites do procedemento de admisión e matrícula do alumnado, cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte.

 *As listaxes provisionais e definitivas de persoas admitidas e excluídas serán elaboradas, exclusivamente, mediante a aplicación admisionalumnado, e a súa consulta polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais, non se considerará válido ningún outro medio físico de publicación (exemplo: os taboleiros ou as zonas acristaladas visibles desde o exterior do centro).

b) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais non se considerará válido ningún outro medio electrónico de publicación (exemplo: as listaxes en aberto na páxina web propia do centro educativo). Non obstante, nas páxinas web poderase anunciar o momento en que as listaxes estean dispoñibles na aplicación.

INSTRUCCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS

INSTRUCCIÓNS DA XEFATURA TERRITORIAL

ENLACE COA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CO  DECRETO DE ADMISIÓN, A ORDE E OS DISTINTOS FORMULARIOS PARA ENTREGAR NOS CENTROS

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

DECRETO 254/2012 ADMISIÓN ALUMNADO

ORDE 12 MARZO 2013. PROCESO DE ADMISIÓN

ORDE (25/01/2017) POLA QUE SE MODIFICA O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

ANEXO II. SOLICITUDE DE ADMISIÓN  

CRITERIOS DE PRIORIDADE

ZONA DE ESCOLARIZACIÓN DO CEIP RAMÓN CABANILLAS

CENTROS LIMÍTROFES

RELACIÓN DE RUTAS E PARADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

VACANTES ESCOLARES

CRITERIO COMPLEMENTARIO ADMISIÓN

INFORMACIÓN DO CRITERIO DA RENDA ANUAL

RESOLUCIÓN DO SORTEO PÚBLICO PARA O DESEMPATE NA PUNTUACIÓN FINAL

   


DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENTREGARSE PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA (DO 1 AO 10 DE XULLO)

 

 1. SOLICITUDE CUMPRIMENTADA  ANEXO III INFANTIL    ANEXO III PRIMARIA
 2. FOTOCOPIAS DO LIBRO DE FAMILIA (Matrimonio e do neno/a)
 3. FOTOCOPIA DE VACINAS ADMINISTRADAS.
 4. FOTOCOPIA DA TARXETA DA SEGURIDADE SOCIAL.
 5. FOTOCOPIA do DNI de nai e pai.
 6. 2 FOTOS CARNET
 7. XUSTIFICANTE USO DA IMAXE PERSOAL    
 8. OPCIÓN SOBRE RELIXIÓN     
 9. OPCIÓN PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA     
 10. AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     
 11. CUESTIONARIO LINGUA MATERNA (en tres anos) 
 12. CERTIFICACIÓN ACADÉMICA (no caso de cambio de centro)

LISTAXES DEFINITIVAS ADMISIÓN CURSO 2019/2020

4º EDUCACIÓN INFANTIL
5º EDUCACIÓN INFANTIL
1º EDUCACIÓN PRIMARIA
 
De conformidade co anterior artigo 30.3, as persoas interesadas poderán consultar as listaxes definitivas coa puntuación desglosada dos criterios de baremo na secretaría do centro.
Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación. (Art. 32.1)

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMISIÓN CURSO 2019/2020

4º EDUCACIÓN INFANTIL
5º EDUCACIÓN INFANTIL
1º EDUCACIÓN PRIMARIA
 
As persoas interesadas poderán consultar as listaxes provisionais coa puntuación desglosada na secretaría do Centro (Art. 30.2)
 
Prazo de reclamacións: 5 días hábiles contados a partir do seguinte día á publicación (Art. 30.3)

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2019/2020

 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. INFANTIL 3 ANOS 50* 60
4 ANOS 0 2
5 ANOS 0 0

 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. PRIMARIA 1** 1
0 0
0 0
0 0
0 0
2 0

*Seis postos de infantil 3 anos están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

**Seis postos de 1º de primaria están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

 

CALENDARIO

 

 1 A 15 DE FEBREIRO 

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE PARA O ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AOS CENTROS ADSCRITOS (IES DE PONTEPEDRIÑA E IES DE SAR)     Deberase presentar no centro de orixe ou a través da aplicación admisionalumnado             (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A)    (SERÁ FACILITADO POLO CENTRO) 

 5 DE FEBREIRO

ÁS 18:30 CHARLA INFORMATIVA NO IES DE SAR PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADO DE 6º QUE SE VAN INCORPORAR A 1º ESO NESE CENTRO ADSCRITO

 5 DE FEBREIRO

ÁS 18:30 CHARLA INFORMATIVA NO IES DE PONTEPEDRIÑA PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADO DE 6º QUE SE VAN INCORPORAR A 1º ESO NESE CENTRO ADSCRITO

26 DE FEBREIRO 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS ÁS 18:30 PARA AS FAMILIAS DO NOVO ALUMNADO (MOSTRARANSE AS INSTALACIÓNS E INFORMARASE DO PROXECTO DE CENTRO)

 27  DE FEBREIRO ÁS 10:30, NA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E F.P. SORTEO PÚBLICO A EFECTOS DE DESEMPATE
ATA O 1 DE MARZO PUBLICACIÓN DOS POSTOS ESCOLARES VACANTES

1 A 20 DE MARZO

 

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN (XUNTO COA FOTOCOPIA COTEXADA DO LIBRO DE FAMILIA OU DNI DO ALUMNO/A)

As solicitudes de admisión presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

A) Cubrindo os datos na aplicación e entregandoa no Centro co código xerado

B) Presentando a solicitude en Sede Electrónica desde a aplicación

Tamén se poderán presentar sen empregar a aplicación de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, ademais, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado (ED550B/Anexo II)

10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DOS DOUS DÍAS SEGUINTES AO REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. Os demáis documentos que acrediten puntuación débense entregar no Centro.

ATA O 25 DE ABRIL PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES)
ATA O 15 DE MAIO PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS
DO 20 AO 30 DE XUÑO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE INFANTIL E PRIMARIA
DO 25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO

  Artigo 18. Cómputo de prazos

Para efectos de cumprir os trámites do procedemento de admisión e matrícula do alumnado, cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte.

 

INSTRUCCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS

INSTRUCCIÓNS DA XEFATURA TERRITORIAL

ENLACE COA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CO  DECRETO DE ADMISIÓN, A ORDE E OS DISTINTOS FORMULARIOS PARA ENTREGAR NOS CENTROS

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

DECRETO 254/2012 ADMISIÓN ALUMNADO

ORDE 12 MARZO 2013. PROCESO DE ADMISIÓN

ORDE (25/01/2017) POLA QUE SE MODIFICA O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

ANEXO II. SOLICITUDE DE ADMISIÓN  

CRITERIOS DE PRIORIDADE

ZONA DE ESCOLARIZACIÓN DO CEIP RAMÓN CABANILLAS

CENTROS LIMÍTROFES

RELACIÓN DE RUTAS E PARADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

VACANTES ESCOLARES

CRITERIO COMPLEMENTARIO ADMISIÓN

INFORMACIÓN DO CRITERIO DA RENDA ANUAL

RESOLUCIÓN DO SORTEO PÚBLICO PARA O DESEMPATE NA PUNTUACIÓN FINAL

   


DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENTREGARSE PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA (DO 20 AO 30 DE XUÑO)

 

 1. SOLICITUDE CUMPRIMENTADA (Anexo III)
 2. FOTOCOPIAS DO LIBRO DE FAMILIA (Matrimonio e do neno/a)
 3. FOTOCOPIA DE VACINAS ADMINISTRADAS.
 4. FOTOCOPIA DA TARXETA DA SEGURIDADE SOCIAL.
 5. FOTOCOPIA do DNI de nai e pai.
 6. 2 FOTOS CARNET
 7. XUSTIFICANTE USO DA IMAXE PERSOAL    
 8. OPCIÓN SOBRE RELIXIÓN     
 9. OPCIÓN PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA     
 10. AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     
 11. CUESTIONARIO LINGUA MATERNA en tres anos 

REUNIÓN INFORMATIVA

O mércores 27 de xuño, ás 10h, terá lugar no Centro unha reunión informativa cos pais/nais ou titores/as legais do novo alumnado admitido en 4º de educación infantil (3 anos) para o curso 2018/19.

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMISIÓN CURSO 2018/2019

4º EDUCACIÓN INFANTIL
5º EDUCACIÓN INFANTIL
2º EDUCACIÓN PRIMARIA
 
Prazo de reclamacións: poderase presentar recurso de alzada ante o Xefe Territorial no prazo dun mes (Art. 32.1)
 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMISIÓN CURSO 2018/2019

4º EDUCACIÓN INFANTIL
5º EDUCACIÓN INFANTIL
2º EDUCACIÓN PRIMARIA
 
As persoas interesadas poderán consultar as listaxes provisionais coa puntuación desglosada na secretaría do Centro (Art. 30.2)
 
Prazo de reclamacións: 5 días hábiles contados a partir do seguinte día á publicación (Art. 30.3)

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2018/2019

 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. INFANTIL 3 ANOS 50* 54
4 ANOS 1 3
5 ANOS 0 0

 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. PRIMARIA 0 0
2 5
0 0
0 0
1 0
0 0

*Seis postos de infantil 3 anos están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae). 

 

CALENDARIO

 

 1 A 15 DE FEBREIRO 

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE PARA O ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AOS CENTROS ADSCRITOS (IES DE PONTEPEDRIÑA E IES DE SAR)     Deberase presentar no centro de orixe ou a través da aplicación admisionalumnado             (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A)    (SERÁ FACILITADO POLO CENTRO)                    

 

MARTES, 6 DE FEBREIRO

ÁS 18:30 CHARLA INFORMATIVA NO IES DE SAR PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADO DE 6º QUE SE VAN INCORPORAR A 1º ESO NESE CENTRO ADSCRITO

XOVES, 8 DE FEBREIRO

ÁS 18:30 CHARLA INFORMATIVA NO IES DE PONTEPEDRIÑA PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADO DE 6º QUE SE VAN INCORPORAR A 1º ESO NESE CENTRO ADSCRITO

 MARTES, 27 DE FEBREIRO, ÁS 10:30 NA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O. U.  SORTEO PÚBLICO A EFECTOS DE DESEMPATE
ATA O 1 DE MARZO
PUBLICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES VACANTES
LUNS, 26 DE FEBREIRO
XORNADA DE PORTAS ABERTAS ÁS 18:00 PARA AS FAMILIAS DO NOVO ALUMNADO (MOSTRARANSE AS INSTALACIÓNS E INFORMARASE DO PROXECTO DE CENTRO)

1 A 20 DE MARZO

 

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN (XUNTO COA FOTOCOPIA COTEXADA DO LIBRO DE FAMILIA OU DNI DO ALUMNO/A)

As solicitudes de admisión presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

A) Cubrindo os datos na aplicación e entregandoa no Centro co código xerado

B) Presentando a solicitude en Sede Electrónica desde a aplicación

Tamén se poderán presentar sen empregar a aplicación de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, ademais, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado (ED550B/Anexo II)

10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DOS DOUS DÍAS SEGUINTES AO REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. Os demáis documentos que acrediten puntuación débense entregar no Centro.

ATA O 25 DE ABRIL PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES)
ATA O 15 DE MAIO PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS
DO 20 AO 30 DE XUÑO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE INFANTIL E PRIMARIA
DO 25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO

  Artigo 18. Cómputo de prazos

Para efectos de cumprir os trámites do procedemento de admisión e matrícula do alumnado, cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte.

 

INSTRUCCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS

INSTRUCCIÓNS DA XEFATURA TERRITORIAL

ENLACE COA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CO  DECRETO DE ADMISIÓN, A ORDE E OS DISTINTOS FORMULARIOS PARA ENTREGAR NOS CENTROS

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

DECRETO 254/2012 ADMISIÓN ALUMNADO

ORDE 12 MARZO 2013. PROCESO DE ADMISIÓN

ORDE (25/01/2017) POLA QUE SE MODIFICA O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

ANEXO II. SOLICITUDE DE ADMISIÓN  

ZONA DE ESCOLARIZACIÓN DO CEIP RAMÓN CABANILLAS

CENTROS LIMÍTROFES

RELACIÓN DE RUTAS E PARADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

VACANTES ESCOLARES

CRITERIO COMPLEMENTARIO ADMISIÓN

INFORMACIÓN DO CRITERIO DA RENDA ANUAL

RESOLUCIÓN DO SORTEO PÚBLICO PARA O DESEMPATE NA PUNTUACIÓN FINAL

   


DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENTREGARSE PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA (DO 20 AO 30 DE XUÑO)

 

 1. SOLICITUDE CUMPRIMENTADA (Anexo III)
 2. FOTOCOPIAS DO LIBRO DE FAMILIA (Matrimonio e do neno/a)
 3. FOTOCOPIA DE VACINAS ADMINISTRADAS.
 4. FOTOCOPIA DA TARXETA DA SEGURIDADE SOCIAL.
 5. FOTOCOPIA do DNI de nai e pai.
 6. 2 FOTOS CARNET
 7. XUSTIFICANTE USO DA IMAXE PERSOAL    
 8. OPCIÓN SOBRE RELIXIÓN     
 9. OPCIÓN PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA     
 10. AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     
 11. CUESTIONARIO LINGUA MATERNA en tres anos 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2017/2018

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. INFANTIL 3 ANOS 50* 47
4 ANOS 0 0
5 ANOS 1 0

 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. PRIMARIA 0 0
0 1
0 0
1 0
0 0
5 0

*Seis postos de infantil 3 anos están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae).

CALENDARIO 

 

31 DE XANEIRO

ÁS 19:00 CHARLA INFORMATIVA NO IES DE SAR PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADO DE 6º QUE SE VAN INCORPORAR A 1º ESO NESE CENTRO ADSCRITO

1 DE FEBREIRO

ÁS 18:30 CHARLA INFORMATIVA NO IES DE PONTEPEDRIÑA PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADO DE 6º QUE SE VAN INCORPORAR A 1º ESO NESE CENTRO ADSCRITO

 1 A 15 DE FEBREIRO 

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE PARA O ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AOS CENTROS ADSCRITOS (IES DE PONTEPEDRIÑA E IES DE SAR)     Deberase presentar no centro de orixe ou a través da aplicación admisionalumnado             (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A)    (SERÁ FACILITADO POLO CENTRO)                    

 

XOVES, 23 DE FEBREIRO ÁS 11 h NA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O. U. SORTEO PÚBLICO A EFECTOS DE DESEMPATE
ATA O 1 DE MARZO
PUBLICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES VACANTES
 XOVES, 2 DE MARZO XORNADA DE PORTAS ABERTAS ÁS 18:00 PARA AS FAMILIAS DO NOVO ALUMNADO (MOSTRARANSE AS INSTALACIÓNS E INFORMARASE DO PROXECTO DE CENTRO)

1 A 20 DE MARZO

 

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN (XUNTO COA FOTOCOPIA COTEXADA DO LIBRO DE FAMILIA OU DNI DO ALUMNO/A)

NOTA: O 1 DE MARZO NON É DÍA LECTIVO

As solicitudes de admisión presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

A) Cubrindo os datos na aplicación e entregandoa no Centro co código xerado

B) Presentando a solicitude en Sede Electrónica desde a aplicación

Tamén se poderán presentar sen empregar a aplicación de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción e, ademais, en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado (ED550B/Anexo II)

10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DOS DOUS DÍAS SEGUINTES AO REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. Os demáis documentos que acrediten puntuación débense entregar no Centro.

ATA O 25 DE ABRIL PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES)
ATA O 15 DE MAIO PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS
DO 20 AO 30 DE XUÑO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE INFANTIL E PRIMARIA
DO 25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO

    Artigo 18. Cómputo de prazos

Para efectos de cumprir os trámites do procedemento de admisión e matrícula do alumnado, cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte.

 

 

 

INSTRUCCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS

INSTRUCCIÓNS DA XEFATURA TERRITORIAL

ENLACE COA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CO  DECRETO DE ADMISIÓN, A ORDE E OS DISTINTOS FORMULARIOS PARA ENTREGAR NOS CENTROS

DECRETO 254/2012 ADMISIÓN ALUMNADO

ORDE 12 MARZO 2013. PROCESO DE ADMISIÓN

ORDE (25/01/2017) POLA QUE SE MODIFICA O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN

ANEXO II. SOLICITUDE DE ADMISIÓN  

ZONA DE ESCOLARIZACIÓN DO CEIP RAMÓN CABANILLAS

CENTROS LIMÍTROFES

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

RELACIÓN DE RUTAS E PARADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

VACANTES ESCOLARES

CRITERIO COMPLEMENTARIO ADMISIÓN

INFORMACIÓN DO CRITERIO DA RENDA ANUAL

RESOLUCIÓN DO SORTEO PÚBLICO PARA O DESEMPATE NA PUNTUACIÓN FINAL

   


DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENTREGARSE PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA (DO 20 AO 30 DE XUÑO)

 

 1. SOLICITUDE CUMPRIMENTADA (Anexo III)
 2. FOTOCOPIAS DO LIBRO DE FAMILIA (Matrimonio e do neno/a)
 3. FOTOCOPIA DE VACINAS ADMINISTRADAS.
 4. FOTOCOPIA DA TARXETA DA SEGURIDADE SOCIAL.
 5. FOTOCOPIA do DNI de nai e pai.
 6. 2 FOTOS CARNET
 7. XUSTIFICANTE USO DA IMAXE PERSOAL    
 8. OPCIÓN SOBRE RELIXIÓN     
 9. OPCIÓN PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA     
 10. AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     
 11. CUESTIONARIO LINGUA MATERNA en tres anos 

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2016/2017

 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. INFANTIL 3 ANOS 50* 56
4 ANOS 0 2
5 ANOS 1 2

 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. PRIMARIA 0 -
0 1
0 1
0 -
8 -
15 -

*Seis postos de infantil 3 anos están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae).

CALENDARIO

 1 A 15 DE FEBREIRO 

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE PARA O ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AOS CENTROS ADSCRITOS (IES DE PONTEPEDRIÑA E IES DE SAR)                                     
25 DE FEBREIRO ÁS 11 h NA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O. U. SORTEO PÚBLICO A EFECTOS DE DESEMPATE
ATÉ O 1 DE MARZO
PUBLICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES VACANTES
 XOVES, 3 DE MARZO XORNADA DE PORTAS ABERTAS ÁS 17:30 PARA AS FAMILIAS DO NOVO ALUMNADO (MOSTRARÁNSE AS INSTALACIÓNS E INFORMARASE DO PROXECTO DE CENTRO)

1 A 20 DE MARZO

(Ao coincidir en non lectivo prorrógase ao día lectivo inmediatamente seguinte, 29 de marzo)

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN (XUNTO COA FOTOCOPIA COTEXADA DO LIBRO DE FAMILIA OU DNI DO ALUMNO/A)

10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DOS DOUS DÍAS SEGUINTES AO REMATE DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN (Até o 12 de abril)
PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN
ATÉ O 25 DE ABRIL PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES)
ATÉ O 15 DE MAIO PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS
DO 20 AO 30 DE XUÑO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE INFANTIL E PRIMARIA
DO 25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO

    Artigo 18. Cómputo de prazos

Para efectos de cumprir os trámites do procedemento de admisión e matrícula do alumnado, cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte.

 

 

INSTRUCCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS

INSTRUCCIÓNS DA XEFATURA TERRITORIAL

ENLACE COA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CO  DECRETO DE ADMISIÓN, A ORDE E OS DISTINTOS FORMULARIOS PARA ENTREGAR NOS CENTROS

 

ANEXO II. SOLICITUDE DE ADMISIÓN 

 

ZONA DE ESCOLARIZACIÓN DO CEIP RAMÓN CABANILLAS

 

CENTROS LIMÍTROFES

 

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

 

RELACIÓN DE RUTAS E PARADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

 

VACANTES ESCOLARES

 

CRITERIO COMPLEMENTARIO ADMISIÓN

 

INFORMACIÓN DO CRITERIO DA RENDA ANUAL

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DO SORTEO PÚBLICO PARA O DESEMPATE NA PUNTUACIÓN FINAL

 

 

 


 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENTREGARSE PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA (DO 20 AO 30 DE XUÑO)

 

 1. SOLICITUDE CUMPRIMENTADA (Anexo III)
 2. FOTOCOPIAS DO LIBRO DE FAMILIA (Matrimonio e do neno/a)
 3. FOTOCOPIA DE VACINAS ADMINISTRADAS.
 4. FOTOCOPIA DA TARXETA DA SEGURIDADE SOCIAL.
 5. FOTOCOPIA do DNI de nai e pai.
 6. 2 FOTOS CARNET
 7. XUSTIFICANTE USO DA IMAXE PERSOAL    
 8. OPCIÓN SOBRE RELIXIÓN     
 9. OPCIÓN PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA en primaria     
 10. AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     
 11. CUESTIONARIO LINGUA MATERNA en tres anos     

 

 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E NON ADMITIDOS/AS CURSO 2015/16

INFANTIL 3 ANOS
INFANTIL 4 ANOS
1º PRIMARIA

Queda pendente a adxudicación das prazas de alumnado con NEAE, que realizará a comisión de escolarización, engadíndose as mesmas nas listaxes definitivas que serán publicadas antes do 15 de maio. Unha vez adxudicadas, de non cubrirse todas as prazas reservadas para este alumnado, os postos restantes ata cubrir o total de 50 serán asignados pola orde de prelación que se establece na presente listaxe.

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2015/2016

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E NON ADMITIDOS/AS

 

 

VACANTES ESCOLARES CURSO 2015/16

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. INFANTIL 3 ANOS 50* 59*
4 ANOS 1 1
5 ANOS 0 -

 

  PRAZAS SOLICITUDES ENTREGADAS
E. PRIMARIA 1** 1
0 -
0 -
8 -
17 -
3 -

 

*Ao haber máis solicitudes que prazas ofertadas deben entregar a documentación acreditativa do criterio de baremación.

 *Seis postos de infantil 3 anos están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae).

**Seis postos de 1º de primaria están reservados para alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (aneae).

 

 

CALENDARIO

 1 A 15 DE    FEBREIRO 

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE PARA O ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AOS CENTROS ADSCRITOS (IES DE PONTEPEDRIÑA E IES DE SAR)                                     
25 DE FEBREIRO ÁS 11 h NA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O. U. SORTEO PÚBLICO A EFECTOS DE DESEMPATE
ATÉ O 1 DE MARZO
PUBLICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES VACANTES
 19 e 26 DE FEBREIRO XORNADAS DE PORTAS ABERTAS ÁS FAMILIAS DO NOVO ALUMNADO (ÁS 17:30 MOSTRARÁNSE AS INSTALACIÓNS E INFORMARASE DO PROXECTO DE CENTRO)
1 A 20 DE MARZO

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN (XUNTO COA FOTOCOPIA COTEXADA DO LIBRO DE FAMILIA OU DNI DO ALUMNO/A)

10 DÍAS HÁBILES DESDE O 25 DE MARZO PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN
ATÉ O 25 DE ABRIL PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES)
ATÉ O 15 DE MAIO PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS
DO 20 AO 30 DE XUÑO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE INFANTIL E PRIMARIA
DO 25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO

    Artigo 18. Cómputo de prazos

Para efectos de cumprir os trámites do procedemento de admisión e matrícula do alumnado, cando o último día do prazo non sexa lectivo, prorrogarase automaticamente ata o día lectivo inmediato seguinte.

 

INSTRUCCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS

MODIFICACIÓN DAS INSTRUCCIÓNS

INSTRUCCIÓNS DA XEFATURA TERRITORIAL

  

ENLACE COA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CO  DECRETO DE ADMISIÓN, A ORDE E OS DISTINTOS FORMULARIOS PARA ENTREGAR NOS CENTROS

 

ANEXO II. SOLICITUDE DE ADMISIÓN (Modelo actualizado)

 

ZONA DE ESCOLARIZACIÓN DO CEIP RAMÓN CABANILLAS

 

CENTROS LIMÍTROFES

 

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

 

RELACIÓN DE RUTAS E PARADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

 

VACANTES ESCOLARES

 

CRITERIO COMPLEMENTARIO ADMISIÓN

 

INFORMACIÓN DO CRITERIO DA RENDA ANUAL

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DO SORTEO PÚBLICO PARA O DESEMPATE NA PUNTUACIÓN FINAL

 

 

 


 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENTREGARSE PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA (DO 20 AO 30 DE XUÑO)

 1. SOLICITUDE CUMPRIMENTADA (Anexo III)
 2. FOTOCOPIAS DO LIBRO DE FAMILIA (Matrimonio e do neno/a)
 3. FOTOCOPIA DE VACINAS ADMINISTRADAS.
 4. FOTOCOPIA DA TARXETA DA SEGURIDADE SOCIAL.
 5. FOTOCOPIA do DNI de nai e pai.
 6. 2 FOTOS CARNET
 7. XUSTIFICANTE USO DA IMAXE PERSOAL    
 8. OPCIÓN SOBRE RELIXIÓN     
 9. OPCIÓN PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA en primaria     
 10. AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     
 11. CUESTIONARIO LINGUA MATERNA en tres anos     
 12. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN ALERTA ESCOLAR (con informe médico)

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2014/15

 

CALENDARIO

1 A 15 DE FEBREIRO              

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE PARA O ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AOS CENTROS ADSCRITOS ( IES DE PONTEPEDRIÑA E IES DE SAR)                                     
26 DE FEBREIRO SORTEO PÚBLICO A EFECTOS DE DESEMPATE
ATÉ O 1 DE MARZO
PUBLICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES VACANTES
 27 DE FEBREIRO XORNADA DE PORTAS ABERTAS ÁS FAMILIAS DO NOVO ALUMNADO (ÁS 17:30 MOSTRARÁNSE AS INSTALACIÓNS E INFORMARASE DO PROXECTO DE CENTRO)
1 A 20 DE MARZO

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN (XUNTO COA FOTOCOPIA COTEXADA DO LIBRO DE FAMILIA OU DNI DO ALUMNO/A)

24 DE MARZO A 4 DE ABRIL PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN*
ATÉ O 25 DE ABRIL PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS (PRAZO DE RECLAMACIÓN DE 5 DÍAS HÁBILES)
ATÉ O 15 DE MAIO PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS
DO 20 AO 30 DE XUÑO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE INFANTIL E PRIMARIA
DO 25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO

 *NOTA INFORMATIVA AO HABER MÁIS SOLICITUDES QUE PRAZAS

  

 

INSTRUCCIÓNS DA XIRECCIÓN XERAL DE CENTROS

 

ENLACE COA PÁXINA WEB DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CO  DECRETO DE ADMISIÓN, A ORDE E OS DISTINTOS FORMULARIOS PARA ENTREGAR NOS CENTROS

 

ANEXO II. SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 

ZONA DE ESCOLARIZACIÓN DO CEIP RAMÓN CABANILLAS

  

CENTROS LIMÍTROFES

 

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

 

VACANTES ESCOLARES

 

CRITERIO COMPLEMENTARIO ADMISIÓN

 

RESULTADO DO SORTEO PÚBLICO A EFECTOS DE DESEMPATE

 

INFORMACIÓN DO CRITERIO DA RENDA ANUAL

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

LISTADOS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS 

 

LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMITIDOS/AS

  

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS ESCOLARES POLA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN

 


 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENTREGARSE PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA (DO 20 AO 30 DE XUÑO)

 1. SOLICITUDE CUMPRIMENTADA      
 2. FOTOCOPIAS DO LIBRO DE FAMILIA (Matrimonio e do neno/a)
 3. FOTOCOPIA DE VACINAS ADMINISTRADAS.
 4. FOTOCOPIA DA TARXECTA DA SEGURIDADE SOCIAL.
 5. FOTOCOPIA do DNI de nai e pai.
 6. 2 FOTOS CARNET
 7. XUSTIFICANTE USO DA IMAXE PERSOAL    
 8. OPCIÓN SOBRE RELIXIÓN     
 9. OPCIÓN PRIMEIRA LINGUA ESTRANXEIRA en primaria     
 10. AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     
 11. CUESTIONARIO LINGUA MATERNA en tres anos     
 12. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN ALERTA ESCOLAR (con informe médico)

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer