Instrución 4/2018 sobre o prazo de envío da documentación das estadías das persoas seleccionadas na 2ª Resolución das axudas predoutorais de 2018

Gallego

Xúntanse a Instrución 4/2018 sobre o prazo de envío da documentación das estadías das persoas seleccionadas na 2ª Resolución das axudas predoutorais de 2018 así como a Resolución do 16 de outubro de 2018, que ten previsto a súa publicación no DOG do 25 de outubro.

Tema: 
Ensinanza: 
Colectivo: 

Bolsas para mocidade do exterior FP. Listaxes provisionais de solicitudes. Convocatoria 2018/2019

Gallego
Con data do 6 de agosto de 2018 publicouse a Orde do 6 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan cen bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2018/19 nun centro con ensinanzas sostidas con fondos públicos de Galicia (ED333A).
Finalizado o prazo de presentación de solicitudes e examinadas estas e a documentación achegada, procédese á publicación das listaxes provisionais de solicitudes admitidas e/ou que precisan emendar documentación e de solicitudes excluídas e os motivos de exclusión..
Tema: 

Ampliado o prazo de participación na convocatoria de Plan Proxecta 2018/2019 ata o venres 26 de outubro

Gallego
Colectivo: 

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2018/2019 do corpo de mestres, de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional

Gallego

Xúntanse as Resolucións do 16 de outubro de 2018 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se aproban as listaxes provisionais para a cobertura de interinidades e substitucións e as relacións provisionais de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2018-2019 correspondentes ao corpo de mestres, de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional.

  • As persoas participantes nos procedementos selectivos convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 con dereito á incorporación na lista poderán formular alegacións ás listaxes provisionais ante á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo de 10 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Educación, Formación Profesional e Universidade por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
  • Non se admitirán as alegacións formuladas mediante o correo electrónico.
Colectivo: 
Sección: 

Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño correspondentes ao curso 2017/2018

Gallego

Listaxe provisional de persoas candidatas aos premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2017/2018.

 

Colectivo: 
Sección: 

Listaxe provisional de persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2018/2019

Gallego

Listaxe provisional de persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do prácticum correspondente ao máster en Profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensinanzas de Idiomas, para o curso 2018/2019

Tema: 
Colectivo: 
Sección: 

Listaxe provisional de persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2018/2019

Gallego

Listaxe provisional de persoas coordinadoras e titoras para o desenvolvemento do practicum correspondente ao curso de especialización en formación pedagóxica e didáctica do profesorado técnico en FP para o curso 2018/2019.

Tema: 
Colectivo: 
Sección: 

Habilitacións profesionais e carnés profesionais. Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, datas das probas e material permitido. Convocatoria extraordinaria 2018

Gallego

Publicada a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas da convocatoria extraordinaria 2018 de probas de carnés e habilitacións profesionais, así como as datas de celebración das probas e o material de consulta permitido para a realización da segunda parte da proba.

Listaxes coas puntuacións definitivas de todos as persoas solicitantes admitidas e relación provisional de persoas excluídas correspondentes ao período extraordinario das prazas de residencia nos CRDs da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2018/2019

Gallego

Resolución do 15 de outubro de 2018 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publican as listaxes coas puntuacións definitivas das persoas admitidas, indicando a puntuación desagregada (rendemento académico e criterios socioeconómicos) e a puntuación total por ode descendente; a relación definitiva de persoas excluídas, indicando a causa de exclusión; e a relación de persoas adxudicatarias con indicación do centro docente no que están matriculadas, e de ser o caso, a relación de suplentes, correspondentes ao período extraordinario, de acordo co previsto no artigo 33 da Orde do 24 de maio de 2017 pola que se convocan prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para o curso 2018/19 (DOG 109, do 8 de xuño de 2018).

  • Prazo para interpoñer recurso de alzada: 1 mes (remata o 15 de novembro de 2018) e deberá dirixirse ao respectivo Centro Residencial Docente.
Tema: 

Apertura das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004)

Gallego

Resolución do 10 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidade de chinés (592004).

  •  O prazo para formular solicitudes é o comprendido entre o 11/10/2018 e o 18/10/2018 
Servizo relacionado: 
Colectivo: 
Sección: