Cualificacións definitivas nas probas extraordinarias específicas de acceso aos ciclos de grao superior nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019

Gallego

Xúntanse as Cualificacións definitivas nas probas extraordinarias específicas de acceso aos ciclos de grao superior nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2018/2019

Colectivo: 

Resolución da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Orde do 10 de setembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2018/19.

Colectivo: 

Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

Gallego

O prazo de matrícula en ciclos e módulos de formación profesional con prazas vacantes será desde as 9:00 horas do día 20 de setembro ata as 13:00 horas do día 21 de setembro de 2018. Abrírase un novo período de matriculación durante o período de adxudicación continuada.

 - Máis información

Colectivo: 

Puntuacións provisionais dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/2018

Gallego

Xúntanse as puntuacións provisionais dos premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2017/18 

Cualificación da proba específica de acceso ás ensinanzas deportivas de vela para o curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Acta de avaliación da proba de acceso ás ensinanzas deportivas de vela para o curso 2018/2019

Colectivo: 

Campaña de Vixilancia da Saúde do Persoal de Centros Docentes 2018/2019

Gallego

Mediante Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 31 de xullo de 2018, autorízase a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

É aplicable ao persoal docente e  non docente (funcionario e laboral) en activo, que presta servizos nos centros docentes públicos non universitarios, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A inscrición ten carácter voluntario, polo que se realizará previa solicitude das persoas interesadas conforme as instrucións deste procedemento enviadas aos distintos centros de traballo. As persoas responsables dos distintos centros de traballo facilitarán a información necesaria para a inscrición dos traballadores e das traballadoras.

 A dita inscrición realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento que está dispoñible na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no seguinte enlace: https://revisionmedicaeducacion.xunta.gal

  • A solicitude de inscrición debe incluír todos os datos que figuren no formulario. A falta dalgún deles impedirá a súa tramitación.
  • Toda inscrición xerará un xustificante de consentimento que se deberá presentar o día concertado para realizar a vixilancia da saúde.
  • O prazo de inscrición será de vinte (20) días naturais a partir do día seguinte ao da difusión desta campaña na páxina web oficial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Colectivo: 

Permisos ao funcionariado dos corpos regulados na Lei orgánica 2/2016, do 3 de maio, de educación, en relación coas eleccións sindicais ás xuntas de persoal docente non universitario do ámbito de xestión desta consellería

Gallego

Xúntase a Orde do 10 de setembro de 2018 pola que se regulan os permisos ao funcionariado dos corpos regulados na Lei orgánica 2/2016, do 3 de maio, de educación, en relación coas eleccións sindicais ás xuntas de persoal docente non universitario do ámbito de xestión desta consellería.

Colectivo: 

Admisión a ciclos formativos. 2ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2018

Gallego
Publicación das listaxes de persoas con praza adxudicada, na 2ª adxudicación extraordinaria, nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.
Colectivo: 

Admisión a ciclos formativos. Listaxes definitivas de solicitantes. Convocatoria extraordinaria 2018

Gallego
Publicación das listaxes definitivas de solicitantes do período extraordinario de admisión a ciclos formativos de formación profesional en réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial e modalidade a distancia.
 
Nota: As listaxes de solicitudes do proceso de admisión a ciclos formativos pola cota reservada para persoas con discapacidade, legalmente recoñecida, están dispoñibles para a consulta nas secretarías dos centros de inscrición.
Colectivo: 

Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019

Gallego

Xúntase a Resolución provisional dos centros seleccionados para participar nas actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, “English Week”, no curso 2018/2019 correspondentes ao 6º curso de Educación Primaria e aos cursos 1º, 2º, 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.

  • Por mor dunha maior axilidade na xestión, poden adiantar as posibles alegacións e/ou renuncias por correo electrónico ao enderezo: xsoie@edu.xunta.es ou por fax ao número 981546550, o que non exclúe facelo segundo o procedemento administrativo establecido.
Colectivo: