Actividades extraescolares


A oferta de actividades culturais e deportivas, con carácter voluntario e fora do horario escolar, que ofrecemos aos alumnos e alumnas do centro é unha das nosas inquedanzas.
Estas actividades pensamos que contribúen á formación integral do alumnado, que lles axudan a organizar o seu tempo libre e melloran a súa vinculación ao centro.Como obxectivos que nos propoñemos nas mesmas son os que seguen:
  1. Promover no alumnado un sentimento positivo de pertenza ao centro ampliando o seu horizonte cultural.
  2. Desenvolver a autoestima dos mozos e mozas e conseguir que adquiran unha maior autonomía e responsabilidade no seu tempo libre.
  3. Mellorar as relacións entre o alumnado e axudarlles a adquirir habilidades sociais e de comunicación.
  4. Favorecer a sensibilidade, a curiosidade e a creatividade do alumnado.