CONVOCATORIA DE PROBAS LIBRES PARA CICLOS FORMATIVOS LOE/LOXSE. CURSO 2023-24

OFERTA:

10 prazas por cada módulo de 1º e 2º de Ciclo Superior de Animación Sociocultural e Turística

36019657 IES Primeiro de Marzo

ies.primeiro.marzo@edu.xunta.gal

Tlf. 886110127

Grao superior
CSSSC03 Animación sociocultural e turística
Módulos profesionais

MP1123 Actividades de lecer e tempo libre 10
MP1125 Animación e xestión cultural 10
MP1126 Animación turística 10
MP1131 Contexto da animación sociocultural 10
MP1128 Desenvolvemento comunitario 10
MP1124 Dinamización grupal 10
MP1134 Empresa e iniciativa emprendedora 10
MP1133 Formación e orientación laboral 10
MP1129 Información xuvenil 10
MP0179 Inglés profesional (GS) 10
MP1130 Intervención socioeducativa con xente nova 10
MP0344 Metodoloxía da intervención social 10
MP0020 Primeiros auxilios 10

REQUISITOS DE ACCESO:

Cumprir os requisitos de acceso establecidos na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación,e ademais

Ter 18 anos, para optar aos títulos de técnico

Ter 20 anos, para optar aos títulos de técnico superior, ou 19 anos no caso de posuír xa o título de técnico.

Con carácter xeral, non estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional ninter causado baixa no correspondente curso académico.

Non estar en posesión dun título de formación profesional declarado equivalente ao correspondente título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, obxecto da proba.

Las solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional poderanse facer a través do asistente web para cubrir a solicitude (www.edu.xunta.gal/ciclosadmision).Tamén se poderá realizar empregando o anexo I e presentarse na secretaría de calquera centro público de formación profesional con oferta de probas libres para a obtención de títulos de FP, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

 Calendario

Todas as listaxes poderán ser consultadas no taboleiro de anuncios do centro público elixido como primeira opción e na páxina web www.edu.xunta.gal/fp

Calendario de admisión das probas libres

Presentación de solicitudes 17 de abril ás 9:00 horas ao 30 de abril ata as 13:00 horas

Listaxe provisional de solicitudes 6 de maio

Reclamación contra a listaxe provisional 6 de maio ás 9:00 horas ao 8 de maio ata as 13:00 horas

Listaxe definitiva de solicitudes 14 de maio

Listaxe de persoas adxudicadas 14 de maio

Matriculación14 de maio ás 9:00 horas ao 21 de maio ata as 13:00 horas

Liberados e adxudicación continuada 23 de maio ás 9:00 horas ao 31 de maio ata as 13:00 horas

 

Achegamos os arquivos coa información do proceso, oferta por provincias e o modelo de solicitude (Anexo I)

 

AdxuntoTamaño
Información probas libres FP_2023-2024-VF.pdf121.69 KB
Instrucións solicitude web 2023-2024_VF.pdf607.85 KB
anexo I_solicitude_admision_probas_libresfp.pdf407.33 KB
i_portal_oferta_probas_libres_por_prov_concello_loe-loxse.pdf1.13 MB