Matemáticas

Departamento de Matemáticas

Profesores
  Programación   Criterios avaliación, cualificación e recuperación de pendentes
         
 Sara González Rivas                                                                                        
     

Exercicios de repaso.

1º ESO 2º ESO
   
Nº Naturais

Nº Enteiros

Divisibilidade Nª Decimais
Nº Enteiros Fraccións
Nª Decimais Proporcionalidade
Fraccións Álxebra
Proporcionalidade  Ecuacións
 Álxebra  Áreas e Volumes
  Sistemas de ecuacións
  Ec. de 2º Grao
   
Enlaces
Educarex Recursos INTEF
Ies profesor Juan Bautista Educastur
  Outro sitio
  Outro máis
Distribuir contido