Docum. Alumnado

 

FCT Póliza de seguros para alumnado que realiza formación práctica en empresas

Desde o 1 de setembro de 2019 e ata o 31 de agosto de 2021 a compañía de seguros que cubrirá os accidentes e a responsabilidade civil do alumnado

que estea a realizar a formación práctica en empresas será Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros e Reaseguros, CIF A41003864.

Os números de póliza son os seguintes:

 

Nº DA C30 0000359  -  ACCIDENTES
Nº DA R11 0000436  -  RESPONSABILIDADE CIVIL

 

 

Teléfono de contacto da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa: 981 54 65 40

GALEGO-Exención de lingua galega

De acordo co Decreto 79/1994, do 8 de abril (DOG do 15 de abril), e a Orde do 30 de xuño de 1994 (DOG do 4 de agosto), polo que se desenvolve o decreto mencionado anteriormente, os alumnos que realizasen os seus estudios inmediatamente anteriores, básicos ou medios, en centros docentes doutras Comunidades autonomas ou do extranxeiro, poden solicitar a dispensa desta materia ata o vinte de outubro.

Descargar solicitude (ANEXO I)

Instancia