INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE AS PROBAS DE CERTIFICACIÓN DE INGLÉS

 

Na seguinte ligazón tedes as datas, horas e reparto de aulas dos exames escritos para os distintos niveis dos exames de certificación de inglés:

http://www.edu.xunta.gal/centros/eoideferrol/?q=system/files/datas_aulas_revisi%C3%B3ns_%20e_notas_convocatoria_Feb2023.doc_0.pdf

Na seguinte ligazón tedes as datas, horas e reparto de aulas dos exames orais para os distintos niveis dos exames de certificación de inglés:

http://www.edu.xunta.gal/centros/eoideferrol/?q=system/files/QUENDAS%20PCMO%20CONVOCATORIAS%20CERTIFICACI%C3%93N%20LIBRES%20NIVEIS%20A2%2C%20B1%2C%20B2%20E%20C1-%20INGL%C3%89S%20FEBREIRO%202023%C2%A0%C2%A0_0.pdf

Toda a información relativa aos exames atoparédela na páxina web da EOI de Ferrol e, unha vez nela, en Departamento de Inglés - Exames.

Para os exames teredes que levar:

  • DNI (ou NIE + pasaporte se o/a alumno/a é estranxeiro/a).
  • Bolígrafo azul ou negro (non se pode escribir a lápiz nin usar Typex).

Baseándonos no compromiso de asistencia que asinastes no momento da inscripción ás probas de certificación, recordámosvos ao alumnado matriculado nas mesmas que a asistencia aos exames é obrigatoria. O caso contrario implicaría a devolución do pago das taxas da matrícula que se fixo por parte do centro.