VACANTES 2017/18

 

4º de Educación Infanti l(3 anos): 22 prazas + 3 de NEE

5º de Educación Infantil (4 anos): 2 prazas

6º de Educación Infantil (5 anos): 7 prazas

1º de educación Primaria: 2 prazas NEE

2º de Educación Primaria: 3 prazas

3º de Educación Primaria: 0 prazas

4º de Educación Primaria: 0 prazas

5º de Educación Primaria: 6 prazas

6º de Educación Primaria: 0 prazas

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2017/18

Xornadas de portas abertas:*Martes 21 de febreiro ás 17:00

*Martes 7 de marzo ás 17:00 *Martes 14 de marzo ás 17:00

Aquela familia que teña dificultades con estas datas, poderá concertar unha visita noutro horario chamando por teléfono ao centro

Lexislación: ¨D. 254/2012 do 13/12/2012 (DOG do 26/12/12)

¨Orde do 12/03/2013 (DOG do 15/03/2013) pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos.

Orde do 25 de xaneiro do 2017 pola que se modifica a orde anterior

·         A solicitude de reserva de praza presentarase no centro de preferencia DO 1 AO 20 DE MARZO(incluídos).

Para facer esta reserva é preciso cubrir un impreso (Anexo II, modelo oficial do DOG 1/2/2017) que se facilita no propio centro e que pode ser solicitado por teléfono ou obtido do DOG na páxina da xunta. As solicitudes deben estar completamente cubertas. Tamén é necesario cubrir e entregar o ANEXO A que se pode recoller no noso centro

Xunto con estes impresos entregarase:

 . Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

  . Fotocopia do libro de familia onde apareza o neno ou nena, ou do D.N.I. (Documento acreditativo da idade do alumno)

 Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. 

-Alumnado xa matriculado noutro centro no curso actual nun nivel de Primaria: Certificado de matrícula do centro actual (Deberán remitir ao centro de orixe copia da nova solicitude de admisión.

-En caso de separación xudicial ou divorcio, convenio regulador ou resolución xudicial e sinatura conxunta na solicitude.

-Se se opta pola baremación da proximidade do colexio ao lugar de traballo, facelo constar na solicitude, tendo en conta que afectará a todos os centros relacionados na propia solicitude.

(Deben ser documentos orixinais ou copias cotexadas. Neste caso farémolo no propio centro)

Debe considerarse que o número de membros da unidade familiar é o referido ao día 28 de febreiro de 2017.

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN (Orixinais ou copias cotexadas)

·         Ter irmáns no centro: Fotocopia completa do libro ou libros de familia (art.20.4 da O. Do 12/03/2013). Tamén puntuará se está no centro adscrito, agás no último curso

·         Proximidade do colexio ao lugar de traballo (Ver art. 22.6 da O. do 12/03/2013)

·         Renda anual per cápita da unidade familiar (Ver art. 23 da O. do 12/03/2013) Determinarase a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral (casiña 430) e da base impoñible de aforro (casiña 445) das declaracións de renda de todos os membros da unidade familiar, dividida entre o número de membros desta. O IPREM a aplicar é o correspondente ao ano 2015 (6.390,13 euros).

·         Condición de familia monoparental: fotocopia do libro de familia, certificado de convivencia, resolución xudicial de separación, divorcio ou medidas paterno-filiais ou convenio regulador (art. 25.2 da O. do 12/03/2013)

·         Criterio complementario do centro: (art. 28 da O. do 12/03/2013)

·         -Outros criterios ou casos (os relacionados na O. do 12/03/2013)

 Tamén se pode facer este ano a través da aplicación

Solicitudes a través da aplicación:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Ruta no menú: 

Solicitudes–Reserva de praza–Crear solicitude de reserva

NO NOSO CENTRO PÓDESE ENTREGAR A DOCUMENTACIÓN:

DE 9:00 A 9:50 (agás mércores e xoves)E DE 13:10 A 14:00 POLA MAÑÁ E DE 16:00 A 18:00 (SÓ OS MARTES NESTE ÚLTIMO HORARIO DE TARDE)

Hai que ter en conta:

1.- Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar e nela débense relacionar por orde de preferencia outros centros que se desexen para o caso de non obter praza nese primeiro, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle e dita duplicidade pasará a depender da Comisión de Escolarización ao final de todo o proceso.

2.- O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3.-O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

·         De non ter o centro prazas suficientes para todas as solicitudes será preciso facer unha baremación. Neste caso presentarase a documentación xustificativa dos criterios de admisión alegados, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao remate da presentación de solicitudes de admisión.

·         Antes do 25 de abril estarán publicadas no taboleiro de anuncios e na páxina do centro as relacións de listaxes provisionais admitidas e denegadas. Contra ela pódese presentar reclamación no prazo de  cinco días hábiles, ante o Consello Escolar.

·         Antes do 15 de maio publicaranse as listaxes definitivas de admisión, tanto no taboleiro de anuncios do centro como na páxina web do mesmo.

·         A formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño. Para realizar este trámite haberá que presentar o anexo III-1. Normalmente neses días celebramos unha reunión pola mañá coas familias de alumnado de 3 anos, para a que previamente remitiremos convocatoria por correo ordinario.

O alumnado que non proceda da área de influencia do centro NON TERÁ DEREITO AO TRANSPORTE ESCOLAR (O. do 12/03/2013, art. 6.1)

O noso colexio conta tamén co servizo de Comedor Escolar xestionado pola ANPA.

Faise constar que o CEIP Mestres Goldar está adscrito ao IES de Valadares

A ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO, a nº 8, comprende dende o límite da Vía Hispanidade e Baixada do Castaño ata a rúa A Paz, Peniche, López Mora e Travesas, seguindo a Avda de Castrelos e Corredoira de Valadares ata o límite con esta parroquia, e incluíndo a parroquia de Castrelos máis a barriada ou lugar de As Carneiras-Matamá.

 MAPA Zonas Educativas

ACLARACIÓNS SOBRE ZONA EDUCATIVA 8 (pode ter algunha variación)

Rúa Portoloureiro: É da nosa zona dos nº 1 ao 37 e do 2 ao 50. O resto é de Beade.

Rúa Fontesanta: É da nosa zona do 42 ao 64. Do resto, unha parte é de Sárdoma (39 1º final e 66 ata o final) e a outra de Freixeiro.

Rúa Francisco de Sales (paisaxista): É da nosa zona do 2 ao 34 e os impares todos.

Rúa Francisco Rey Rivero (músico): É da nosa zona do 1 ao 33 e todos os pares.

Rúa Baixada á Laxe: É da nosa zona dos nº 1 ao 9, 29 a 35, 2 ao 48 (sempre se inclúen os citados). Os restantes son de Freixeiro.

Baixada á Pontenova: É da nosa zona do 85 ao final e do 90 ao final).

Rúa Finca dos Aires: Son nosos os números 2 e 4.

Tfnos de consulta: Concello: Estatística (padrón municipal) tfno 010; rueiro: 986 810 132.

AS ÁREAS LIMÍTROFES son a 7, a 9, a 12 e a 13.

 

Castrelos – Vigo, febreiro de 2017

ENTROIDO 2017

ORDES DO MECO:

LUNS

UN COLAR FEITO A MAN NO NOSO CORPO LUCIRÁ

MARTES

UN ADORNO VEXETAL É UN ALIMENTO ORIXINAL

MÉRCORES

A VOLTA Ó MUNDO DAREMOS E UN GORRO DE CADA PAÍS TRAEREMOS

XOVES 

OS NOSOS OLLOS ADORNAREMOS E MÁIS FEITIÑOS ESTAREMOS

       Estimadas familias:

     Como vén sendo habitual no noso colexio nesta época do ano, imos celebrar o vindeiro venres 24 FESTIVAL de Entroido  do 2017 que este ano leva por título “Por culpa dun Pokemon”.

     Comprácenos invitalos a que participen nesta festa con nós, polo  que ás 12:10  abriranse as portas  para poder acceder   ao centro.

       Moitas grazas pola súa colaboración.

 

                               

ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN

Para alumnado de 4º de Educación Infantil (3 anos) e outros cursos.

Do 1 ao 20 de marzo

De acordo cos prazos establecidos na disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013, que regula o procedemento de admisión. 

Orde do 25 de xaneiro do 2017 pola que se modifica a do 12 de marzo.

Xornadas de portas abertas:

*Martes 21 de febreiro ás 17:00

*Martes 7 de marzo ás 17:00

*Martes 14 de marzo ás 17:00

Aquela familia que teña dificultades con estas datas, poderá concertar unha visita noutro horario chamando por teléfono ao centro.

DÍA DA PAZ

          

ADMISIÓN ALUMNADO 2017-18 CENTRO ADSCRITO

 

O alumnado de 6º de Educación Primaria que desexe continuar os seus estudos no IES ao que está adscrito o noso centro (Valadares), ten que presentar o anexo I (SOLICITUDE) cuberto para solicitar a reserva de praza do día 1 AO 15 DE FEBREIRO. 

*As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual (como en cursos anteriores) ou a través da aplicación:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Ruta no menú: 

Solicitudes–Reserva de praza–Crear solicitude de reserva

IMPORTANTE: Esta solicitude deberase imprimir e presentar no centro educativo de orixe ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común.

 

*Anuncio do IES VALADARES

Estimadas familias:

Dende a comuniade educativa do IES Valadares, invitámosvos á  XORNADA DE PORTAS ABERTAS a tódalas familias dos alumnos de 6º curso do CEIP Mestres Goldar, o próximo 30 DE XANEIRO ás 18:15

Nesta xuntanza faremos unha breve presentación do noso instituto: materias a escoller, medidas de reforzo e adaptación, normas de convivencia, actividades extraescolares e complementarias, instalacións,…

 

Ademáis faremos unha visita por tódalas dependencias do centro: aulas, salas informática, música, laboratorios, instalacións deportivas…

FESTIVAL

 

Estimadas familias:

                                                    

     Como vén sendo habitual no noso Colexio por estas datas, imos celebrar un FESTIVAL.

     Realizarémolo o mércores 21, e levará por título “A VOLTAS COA TERRA”

     Comprácenos invitalos a que participen nesta festa con nós, polo  que ás 12:10

poderedes entrar no centro.   

 

                                 Un saúdo                                Feliz Aninovo

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

O martes, día 29, serán as votacións para a elección de representantes dos pais e nais no Consello Escolar do centro. Poden votar o pai e a nai.

Para facilitar a participación, a votación será de 9:00 a 9:30, de 13:30 a 14:00 e de 16:00 a 17:00.

O voto é directo, secreto e non delegable, e farase constar na papeleta un máximo dun nome.

Son dúas as candidaturas presentadas que cumplen cos requisitos esixidos.

Damos as grazas pola vosa colaboración e pedimos a vosa participación dada a importancia que ten este órgano na vida do colexio.

A VOLTA AO MUNDO EN 80 HISTORIAS

 

Benvidos a este novo curso de parte da Biblioteca e, sobre todo, de parte de Mik, que xa algo canso de tanto descanso nos recibe con novas aventuras. Este curso toca ser exploradores, guías turísticos. Co noso proxecto: A volta ao mundo en 80 historias, percorreremos unha chea de países e descubriremos e aprenderemos moreas de cousas sobre monumentos, comidas, vestimentas, costumes e tradicións, música, problemas aos que se enfrontan noutros lugares…, e quen sabe cantas cousas máis.

 

Como punto de inicio e para cargarnos de enerxía, que boa falta nos fará, imos a ter como convidado a Jõao Paulo Espanhol, músico brasileiro que leva metido neste mundo desde os oito anos. Aínda que agora vive aquí ao lado, en Sárdoma, é natural de Espirito Santo. Poida que Brasil sexa un dos países a  investigar, quen sabe. Estes e outros misterios quedan para máis adiante, de momento a gozar do espectáculo!!

Distribuir contido