AVISOS

ALUMNADO DE TRES ANOS PARA O CURSO 2018/19

  •             Antes do 25 de abril estarán publicadas no taboleiro de anuncios e na páxina do centro as relacións de listaxes provisionais admitidas e denegadas. Contra ela pódese presentar reclamación no prazo de  cinco días hábiles, ante o Consello Escolar.
  •          Antes do 15 de maio publicaranse as listaxes definitivas de admisión, tanto no taboleiro de anuncios do centro como na páxina web do mesmo.
  •        A formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño. Para realizar este trámite haberá que presentar o anexo III-1. Normalmente neses días celebramos unha reunión pola mañá coas familias de alumnado de 3 anos, na que entregamos dito impreso de matrícula, para a que previamente remitiremos convocatoria por correo ordinario ou chamamos personalmente a cada familia.

LEMBRAMOS QUE A VOLTA ÁS AULAS SERÁ O VINDEIRO MARTES 3 DE ABRIL, SEGÚN O CALENDARIO ESCOLAR VIXENTE PARA O ACTUAL CURSO.

8 de marzo

 

8 de marzo Día Internacional da Muller

 

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2018-19

LEXISLACIÓN: Orde do 12/03/2013 (DOG do 15/03/2013) pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos.

Orde do 25 de xaneiro do 2017 pola que se modifica a orde anterior

·         A solicitude de reserva de praza presentarase no centro de preferencia DO 1 AO 20 DE MARZO(incluídos).

Para facer esta reserva é preciso cubrir un impreso ED550B (Anexo II, modelo oficial do DOG 1/2/2017) que se facilita no propio centro e que pode ser solicitado por teléfono ou obtido do DOG na páxina da xunta. As solicitudes deben estar completamente cubertas.

Xunto con estes impresos entregarase:

 . Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

  . Fotocopia do libro de familia onde apareza o neno ou nena, ou do D.N.I. (Documento acreditativo da idade do alumno)

 Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. 

-Alumnado xa matriculado noutro centro no curso actual nun nivel de Primaria: Certificado de matrícula do centro actual (Deberán remitir ao centro de orixe copia da nova solicitude de admisión.

-En caso de separación xudicial ou divorcio, convenio regulador ou resolución xudicial e sinatura conxunta na solicitude.

-Se se opta pola baremación da proximidade do colexio ao lugar de traballo, facelo constar na solicitude, tendo en conta que afectará a todos os centros relacionados na propia solicitude.

(Deben ser documentos orixinais ou copias cotexadas. Neste caso farémolo no propio centro)

Debe considerarse que o número de membros da unidade familiar é o referido ao día 28 de febreiro de 2018.

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN (Orixinais ou copias cotexadas)

·         Ter irmáns no centro: Fotocopia completa do libro ou libros de familia (art.20.4 da O. Do 12/03/2013). Tamén puntuará se está no centro adscrito, agás no último curso

·         Proximidade do colexio ao lugar de traballo (Ver art. 22.6 da O. do 12/03/2013)

·         Renda anual per cápita da unidade familiar (Ver art. 23 da O. do 12/03/2013) Determinarase a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral (casiña 392) e da base impoñible de aforro (casiña 405) das declaracións de renda de todos os membros da unidade familiar, dividida entre o número de membros desta. O IPREM a aplicar é o correspondente ao ano 2016 ( 6390,13 euros).

·         Condición de familia monoparental: fotocopia do libro de familia, certificado de convivencia, resolución xudicial de separación, divorcio ou medidas paterno-filiais ou convenio regulador (art. 25.2 da O. do 12/03/2013)

·         Criterio complementario do centro: (art. 28 da O. do 12/03/2013)

·         -Outros criterios ou casos (os relacionados na O. do 12/03/2013)

 Tamén se pode facer este ano a través da aplicación

Solicitudes a través da aplicación:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Ruta no menú: 

Solicitudes–Admisión–Crear solicitude de admisión

Clica enriba para o manual para ás familias

NO NOSO CENTRO PÓDESE ENTREGAR A DOCUMENTACIÓN:

DE 9:00 A 9:50 (agás xoves) E DE 13:10 A 14:00 (agás luns) POLA MAÑÁ E DE 16:00 A 18:00 (SÓ OS MARTES NESTE ÚLTIMO HORARIO DE TARDE)

Hai que ter en conta:

1.- Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar e nela débense relacionar por orde de preferencia outros centros que se desexen para o caso de non obter praza nese primeiro, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle e dita duplicidade pasará a depender da Comisión de Escolarización ao final de todo o proceso.

2.- O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3.-O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

·         De non ter o centro prazas suficientes para todas as solicitudes será preciso facer unha baremación. Neste caso presentarase a documentación xustificativa dos criterios de admisión alegados, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao remate da presentación de solicitudes de admisión.

·         Antes do 25 de abril estarán publicadas no taboleiro de anuncios e na páxina do centro as relacións de listaxes provisionais admitidas e denegadas. Contra ela pódese presentar reclamación no prazo de  cinco días hábiles, ante o Consello Escolar.

·         Antes do 15 de maio publicaranse as listaxes definitivas de admisión, tanto no taboleiro de anuncios do centro como na páxina web do mesmo.

·         A formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño. Para realizar este trámite haberá que presentar o anexo III-1. Normalmente neses días celebramos unha reunión pola mañá coas familias de alumnado de 3 anos, para a que previamente remitiremos convocatoria por correo ordinario.

O alumnado que non proceda da área de influencia do centro NON TERÁ DEREITO AO TRANSPORTE ESCOLAR (O. do 12/03/2013, art. 6.1)

O noso colexio conta tamén co servizo de Comedor Escolar xestionado pola ANPA.

Faise constar que o CEIP Mestres Goldar está adscrito ao IES de Valadares

A ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO, a nº 8, comprende dende o límite da Vía Hispanidade e Baixada do Castaño ata a rúa A Paz, Peniche, López Mora e Travesas, seguindo a Avda de Castrelos e Corredoira de Valadares ata o límite con esta parroquia, e incluíndo a parroquia de Castrelos máis a barriada ou lugar de As Carneiras-Matamá.

 MAPA Zonas Educativas

VACANTES PARA O CURSO 2018/19

4º de Educación Infantil (3 anos): 22 prazas + 3 de NEE

5º de Educación Infantil (4 anos): 6 prazas

6º de Educación Infantil (5 anos): 2 prazas

1º de Educación Primaria: 2 prazas + 3 de NEE

2º de Educación Primaria: 2 prazas

3º de Educación Primaria: 0 prazas

4º de Educación Primaria: 0 prazas

5º de Educación Primaria: 0 prazas

6º de Educación Primaria: 5 prazas

A solicitude de reserva de praza será do 1 ao 20 de marzo.

FESTIVAL ENTROIDO

 

          Estimadas familias:

     Como vén sendo habitual no noso colexio nesta época do ano, imos celebrar o vindeiro venres 9 FESTIVAL de Entroido  do 2018 que este ano leva por título “Pippi Langstrump”.

     Comprácenos invitalos a que participen nesta festa con nós, polo  que ás 12:10  abriranse as portas  para poder acceder   ao centro.

       Moitas grazas pola súa colaboración.

ENTROIDO 2018

ORDES DO MECO DON ÓSCAR

LUNS

PARA NUNHA GALA DE CINE ENTRAR, GARAVATA OU LAZO HAS DE LEVAR

MARTES

UN GRAN BIGOTE LUCIRÁS E EN ARTISTA DE CINE TE CONVERTIRÁS

MÉRCORES

TRAE UNS LENTES MOI VISTOSOS PARA ESTA GALA DE ENTROIDO

XOVES 

PON ESTRELAS ONDE QUEIRAS E SERÁS...ARTISTA DE PRIMEIRA

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO IES CURSO 2018-19

 

O alumnado de 6º de Educación Primaria que desexe continuar os seus estudos no IES ao que está adscrito o noso centro (VALADARES), ten que presentar o anexo co código ED550A  (SOLICITUDE) cuberto para solicitar a reserva de praza do día 1 AO 15 DE FEBREIRO. 

*As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual (como en cursos anteriores) ou a través da aplicación:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Ruta no menú: 

Solicitudes–Solicitudes de reserva–Crear solicitude de reserva

IMPORTANTE: Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común, incluíndose por primeira vez este ano a SEDE ELECTRÓNICA.

EXPOSICIÓN ENTROIDO

 

Temos unha exposición de fotografías sobre Manzaneda explicando o seu Entroido "A MÁZCARA". As familias estades convidadas a visitar dita exposición de 4 a 6 da tarde dende o luns 29 ata o xoves 8 de febreiro na zona da aula de música.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2018-19

Xornadas de portas abertas

Se queredes coñecer o noso colexio tedes estas datas dispoñibles:

 

*Martes 20 de febreiro ás 17:00

 

*Martes 27 de febreiro ás 17:00

 

 *Martes 6 de marzo ás 17:00

 

Aquela familia que teña dificultades con estas datas, poderá concertar unha visita noutro horario chamando por teléfono ao centro.

REUNIÓN FAMILIAS 6º DE PRIMARIA

 

O vindeiro 6 de febreiro ás 16:30 na aula de sexto do noso colexio, haberá unha reunión informativa para os pais e nais, por parte do Equipo Directivo do IES de Valadares, cara ao curso 2018-19.

Distribuir contido