FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2019/20

Saíu publicado no DOG do 20 de maio (Orde do 3 de maio) onde podedes atopar toda a información,  o fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar para alumnado matriculado en primaria, secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2019/2020.

         . A participación no fondo solidario de libros de texto é para o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º. Para ser beneficiario hai a obriga de conservar e devolver os libros recibidos do fondo solidario ou das axudas para adquirir libros de texto do curso 18/19. A falta de devolución é motivo de exclusión. A asignación de libros de texto correspondentes aos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de EP, que estean dispoñibles no fondo solidario do centro, efectuarase ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten. En todo caso recibirán: - 6 libros, renda per cápita igual ou inferior a 5.400 €. - 4 libros, renda per cápita igual ou inferior a 9.000 €.

        . A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto é para o alumnado de 1º e 2º. Para o alumnado con  renda per cápita igual ou inferior a 5400 euros corresponden 170 euros e con renda familiar superior a 5400 euros e igual ou inferior a 9000 corresponden 90 euros. Só pode ser utilizado para libros de texto que indique o centro.

        . A convocatoria de axudas para adquirir material escolar é para o alumnado dos diferentes cursos de primaria. Para solicitala, a renda per cápita debe ser igual ou inferior a 5400 euros. A axuda sería de 50 euros. Só pode ser utilizado para material escolar que se necesite.

        A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2017 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

        A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. Cando presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2016, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 415) e a base impoñible do aforro (recadro 435); cando non a presentase teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

        O prazo de solicitudes (anexo I e II) vai do 21 de maio ao 21 de xuño. Dita solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2019/20, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso. A situación persoal, familiar e económica é a reflectida a 31 de decembro de 2017.

Este ano as familias poden tamén realizar a solicitude accedendo á aplicación Fondolibros e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación:

Tamén poden facer a presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

DATAS LÍMITE

.                          Publicación de listaxes provisionais de axudas concedidas: ata o 11 de xullo.

  •           Para gravar o resultado de reclamacións: ata o 17 de xullo.
  •           Publicación das listaxes definitivas de axudas concedidas: ata o 19 de xullo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

  •           Formulario de solicitude.
  •           Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar.
  •           Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia.
  •           Certificado ou volante de convivencia, de ser o caso.
  •           Violencia de xénero: acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O VINDEIRO CURSO 19/20

 

4º DE EDUCACIÓN INFANTIL

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL

6º DE EDUCACIÓN INFANTIL

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

(Todas as solicitudes presentadas foron admitidas)

Clicade nos arquivos adxuntos

 formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

Normalmente neses días celebramos unha reunión pola mañá coas familias de alumnado de 3 anos (4º de Ed. Infantil), na que entregamos dito impreso de matrícula, para a que previamente remitiremos convocatoria por correo ordinario ou chamamos personalmente a cada familia.

 

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA 3º PRIMARIA

Informamos que as probas para o alumnado de terceiro curso de Educación Primaria terán lugar os días 28 e 29 de maio.

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso  2018/19.

       Esta avaliación individualizada terá carácter censual e aplicarase a todo o alumnado que no curso 2018/19 estea realizando terceiro curso de educación primaria en centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

      A avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria ten como finalidade comprobar o grao de dominio das destrezas, capacidades e habilidades do alumnado en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución de problemas en relación coa adquisición da competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática.

      Esta avaliación ten carácter informativo e orientador para os alumnos e alumnas e familias, equipos docentes, centros e Administración educativa.

 

MAIO 2019

 

O venres, día 10 de maio, sacaremos o noso maio ao patio para cantarlle as coplas. 

Invitámosvos a que veñades compartir esta actividade.

Por motivos de seguridade do alumnado, as familias que queirades asistir, teredes a entrada aberta no horario determinado. Agradecemos que teñades en conta isto. O acto celebrarase na pista a carón do ximnasio, ou no seu interior, dependendo do tempo meteorolóxico.

Como outros anos, pedimos a vosa participación para festexar ao maio.

TEATRO NO AUDITORIO DO CONCELLO

O luns, 6 de maio, o noso centro representará  a obra "Zapping" no auditorio do concello de Vigo, dentro das X Xornadas de Teatro Escolar. Coma outros anos, será un éxito total.

 

ALUMNADO ADMITIDO NA LISTAXE PROVISIONAL CURSO 2019-20

4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS). TODAS  AS SOLICITUDES ADMITIDAS

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA. TODAS AS SOLICITUDES ADMITIDAS

 

CLICAR NOS ADXUNTOS

VISITA E EXPOSICIÓN DA PINTORA EMI TORRÓN

O pasado mércores 13 de marzo, continuando co proxecto deste ano e por mor do día da muller traballadora, recibimos á pintora viguesa Emi Torrón, que pese á súa discapacidade ensinounos a levar a vida cun sorriso.

 

Emi tivo a amabilidade de prestarnos algunhas das súas obras para facer unha exposición no noso centro.

ADMISIÓN NOVO ALUMNADO. CURSO 2019-20

 

LEXISLACIÓN: Orde do 12/03/2013 (DOG do 15/03/2013) pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos.

Orde do 25 de xaneiro do 2017 pola que se modifica a orde anterior

·         A solicitude de reserva de praza presentarase no centro de preferencia DO 1 AO 20 DE MARZO(incluídos).

Para facer esta reserva é preciso cubrir un impreso ED550B (Anexo II)

Xunto con estes impresos entregarase:

 . Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

  . Fotocopia do libro de familia onde apareza o neno ou nena, ou do D.N.I. (Documento acreditativo da idade do alumno)

 Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática. 

-Alumnado xa matriculado noutro centro no curso actual nun nivel de Primaria: Certificado de matrícula do centro actual (Deberán remitir ao centro de orixe copia da nova solicitude de admisión.

-En caso de separación xudicial ou divorcio, convenio regulador ou resolución xudicial e sinatura conxunta na solicitude.

-Se se opta pola baremación da proximidade do colexio ao lugar de traballo, facelo constar na solicitude, tendo en conta que afectará a todos os centros relacionados na propia solicitude.

(Deben ser documentos orixinais ou copias cotexadas. Neste caso farémolo no propio centro)

Debe considerarse que o número de membros da unidade familiar é o referido ao día 28 de febreiro de 2019.

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN (Orixinais ou copias cotexadas)

·         Ter irmáns no centro: Fotocopia completa do libro ou libros de familia (art.20.4 da O. Do 12/03/2013). Tamén puntuará se está no centro adscrito, agás no último curso

·         Proximidade do colexio ao lugar de traballo (Ver art. 22.6 da O. do 12/03/2013)

·         Renda anual per cápita da unidade familiar (Ver art. 23 da O. do 12/03/2013)

·         Condición de familia monoparental: fotocopia do libro de familia, certificado de convivencia, resolución xudicial de separación, divorcio ou medidas paterno-filiais ou convenio regulador (art. 25.2 da O. do 12/03/2013)

·         Criterio complementario do centro: (art. 28 da O. do 12/03/2013)

·         -Outros criterios ou casos (os relacionados na O. do 12/03/2013)

 Tamén se pode facer este ano a través da aplicación

Solicitudes a través da aplicación:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Ruta no menú: 

Solicitudes–Admisión–Crear solicitude de admisión

Clica enriba para o manual para ás familias

NO NOSO CENTRO PÓDESE ENTREGAR A DOCUMENTACIÓN:

DE 9:00 A 9:50 (agás xoves), DE 13:10 A 14:00 (mércores e xoves) E DE 12:00 a 13:10 os venres, POLA MAÑÁ, E DE 16:00 A 18:00 (SÓ OS MARTES NESTE ÚLTIMO HORARIO DE TARDE)

Hai que ter en conta:

1.- Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar e nela débense relacionar por orde de preferencia outros centros que se desexen para o caso de non obter praza nese primeiro, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle e dita duplicidade pasará a depender da Comisión de Escolarización ao final de todo o proceso.

2.- O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3.-O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

·         De non ter o centro prazas suficientes para todas as solicitudes será preciso facer unha baremación. Neste caso presentarase a documentación xustificativa dos criterios de admisión alegados, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao remate da presentación de solicitudes de admisión.

·         Antes do 25 de abril estarán publicadas no taboleiro de anuncios e na páxina do centro as relacións de listaxes provisionais admitidas e denegadas. Contra ela pódese presentar reclamación no prazo de  cinco días hábiles, ante o Consello Escolar.

·         Antes do 15 de maio publicaranse as listaxes definitivas de admisión, tanto no taboleiro de anuncios do centro como na páxina web do mesmo.

·         A formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño. Para realizar este trámite haberá que presentar o anexo III-1. Normalmente neses días celebramos unha reunión pola mañá coas familias de alumnado de 3 anos, para a que previamente remitiremos convocatoria por correo ordinario ou chamaremos por teléfono.

O alumnado que non proceda da área de influencia do centro NON TERÁ DEREITO AO TRANSPORTE ESCOLAR (O. do 12/03/2013, art. 6.1)

O noso colexio conta tamén co servizo de Comedor Escolar xestionado pola ANPA.

Faise constar que o CEIP Mestres Goldar está adscrito ao IES de Valadares

A ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO, a nº 8, comprende dende o límite da Vía Hispanidade e Baixada do Castaño ata a rúa A Paz, Peniche, López Mora e Travesas, seguindo a Avda de Castrelos e Corredoira de Valadares ata o límite con esta parroquia, e incluíndo a parroquia de Castrelos máis a barriada ou lugar de As Carneiras-Matamá.

 MAPA Zonas Educativas

VACANTES PARA O CURSO 2019/20

 

4º de Educación Infantil (3 anos): 22 prazas + 3 de NEE

5º de Educación Infantil (4 anos): 4 prazas

6º de Educación Infantil (5 anos): 7 prazas

1º de Educación Primaria: 2 de NEE

2º de Educación Primaria: 6 prazas

3º de Educación Primaria: 2 prazas

4º de Educación Primaria: 1 prazas

5º de Educación Primaria: 1 prazas

6º de Educación Primaria: 0 prazas

A solicitude de reserva de praza será do 1 ao 20 de marzo.

Para facer esta reserva é preciso cubrir un impreso ED550B (Anexo II, modelo oficial do DOG 1/2/2017) que se facilita no propio centro e que pode ser solicitado por teléfono ou obtido do DOG na páxina da Xunta. As solicitudes deben estar completamente cubertas.

ENTROIDO

Estimadas familias:

Como vén sendo habitual no noso colexío por estas datas, imos celebrar un FESTIVAL DE ENTROIDO que este ano leva por título "QUE PINTAS TI AQUÍ!!"

Realizarémolo o VENRES 1.

Comprácenos invitalos a que participen nesta festa con nós, polo que ás 12:10 abriranse as portas para poder acceder  ao centro.

Moitas grazas pola súa colaboración.

Un saúdo

Distribuir contido