ACTO FINAL DE CURSO

O xoves 21 terá lugar no ximnasio do noso centro o acto final do curso 2017/18. Como todos os anos as familias estades convidadas a asistir.

A apertura das portas será ás 12:05 h 

 

 

REUNIÓN FAMILIAS PARA O NOVO ALUMNADO DE 3 ANOS (4ª EDUCACIÓN INFANTIL) PARA O CURSO 2018-19

O vindeiro mércores 27 de xuño ás 11.00 horas terá lugar na biblioteca do noso centro unha reunión informativa coas familias do alumnado de nova incorporación (4º de Educación Infantil) para o curso 2018-19.              

 A matrícula poderá realizarse ese mesmo día.

Documentación necesaria:

- Cubrir un impreso de formalización de matrícula (anexo III-1) que se proporciona no centro.

- 4 fotografías co nome e apelidos escritos por detrás.

- Fotocopia da tarxeta sanitaria do neno ou nena.

- Fotocopia do boletín de vacinas.

- Fotocopia do libro de familia.

                                                         

 

AXUDAS MUNICIPAIS PARA MATERIAL, LIBROS E COMEDOR ESCOLAR

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles dende o seguinte á publicación oficial da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

O prazo de presentación das solicitudes será do 31 de maio ao 27 de xuño, ambos incluídos.

As solicitudes presentaranse mediante cita previa, que se poderá solicitar a partir do 30  de maio, a través de:www.vigo.org ou nos teléfonos 010 ou 986810260.

Ditas axudas para libros de texto e material escolar son só para a segunda etapa de Educación Infantil, e as de comedor para Educación Infantil, Primaria e Secundaria

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2018/19

Saíu publicado no DOG do 21 de maio (Orde do 9 de maio) onde podedes atopar toda a información,  o fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar para alumnado matriculado en primaria, secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/2019.

         . A participación no fondo solidario de libros de texto é para o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º. Para ser beneficiario hai a obriga de conservar e devolver os libros recibidos do fondo solidario ou das axudas para adquirir libros de texto do curso 17/18. A falta de devolución é motivo de exclusión. A asignación de libros de texto correspondentes aos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de EP, que estean dispoñibles no fondo solidario do centro, efectuarase ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten. En todo caso recibirán: - 6 libros, renda per cápita igual ou inferior a 5.400 €. - 4 libros, renda per cápita igual ou inferior a 9.000 €.

        . A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto é para o alumnado de 1º e 2º. Para o alumnado con  renda per cápita igual ou inferior a 5400 euros corresponden 170 euros e con renda familiar superior a 5400 euros e igual ou inferior a 9000 corresponden 90 euros. Só pode ser utilizado para libros de texto que indique o centro.

        . A convocatoria de axudas para adquirir material escolar é para o alumnado dos diferentes cursos de primaria. Para solicitala, a renda per cápita debe ser igual ou inferior a 5400 euros. A axuda sería de 50 euros. Só pode ser utilizado para material escolar que se necesite.

        A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2016 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

        A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. Cando presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2016, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 392) e a base impoñible do aforro (recadro 405); cando non a presentase teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

.

        O prazo de solicitudes (anexo I e II) vai do 22 de maio ao 22 de xuño. Dita solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2018/19, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso. A situación persoal, familiar e económica é a reflectida a 31 de decembro de 2016.

Como novidade este ano as familias poden tamén realizar a solicitude accedendo á aplicación Fondolibros e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación:

• Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro(debidamente asinados), xunto coa documentación (A solicitude xa terá asignado un número pola aplicación e o centro pode recuperala).

• Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

.Publicación de listaxes provisionais de axudas concedidas: ata o 12 de xullo.

  •           Período de reclamación ás listaxes provisionais: 2 días dende a súa publicación.
  •           Publicación das listaxes definitivas de axudas concedidas: ata o 20 de xullo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

  •           Formulario de solicitude.
  •           Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar.
  •           Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia.
  •           Certificado ou volante de convivencia, de ser o caso.
  •           Violencia de xénero: acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

 

 

AVALIACIÓN FINAL EDUCACIÓN PRIMARIA

Según a resolución do 11 de abril de 2018 as probas para o alumnado de final de primaria (6º) serán os días 29 e 30 de maio.

Esta avaliación terá carácter mostral e unha finalidade diagnóstica.

A avaliación final de educación primaria terá como finalidade comprobar o grao de adquisición da competencia en comunicación lingüística, da competencia matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, con vistas á mellora da calidade e da equidade do sistema educatico.

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA 3º PRIMARIA

 

Informamos que as probas para o alumnado de terceiro curso de Educación Primaria terán lugar os días 23 e 24 de maio.

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso  2017/18.

       Esta avaliación individualizada terá carácter censual e aplicarase a todo o alumnado que no curso 2017/18 estea realizando terceiro curso de educación primaria en centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

      A avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria ten como finalidade comprobar o grao de dominio das destrezas, capacidades e habilidades do alumnado en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución de problemas en relación coa adquisición da competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática.

      Esta avaliación ten carácter informativo e orientador para os alumnos e alumnas e familias, equipos docentes, centros e Administración educativa.

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O VINDEIRO CURSO 18/19

 

4º DE EDUCACIÓN INFANTIL (TODAS ADMITIDAS)

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA (NON ADMITIDA)

Clicade nos arquivos adxuntos

 formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño. Para realizar este trámite haberá que presentar o anexo III-1. Normalmente neses días celebramos unha reunión pola mañá coas familias de alumnado de 3 anos (4º de Ed. Infantil), na que entregamos dito impreso de matrícula, para a que previamente remitiremos convocatoria por correo ordinario ou chamamos personalmente a cada familia.

MAIO 2018

 

O venres, día 11 de maio, ás 13:00 hs., sacaremos o noso maio ao patio para cantarlle as coplas. 

Invitámosvos a que veñades compartir esta actividade.

Por motivos de seguridade do alumnado, as familias que queirades asistir, teredes a entrada aberta de 12:50 a 13:00. Agradecemos que teñades en conta isto. O acto celebrarase no patio do colexio.

Como outros anos, pedimos a vosa participación para festexar ao maio.

 

. O martes 8, mércores 9 e o xoves 10 serán os días nos que xa podedes traer o fiúncho (moi importante porque é a base do maio) e o resto de  materiais que normalmente usamos: algunha flor, pampillos (margaridas silvestres), ovos (baleiros e limpos e o máis enteiros posible), bugallos ou cocas (boliñas dos carballos), algún limón, algunha laranxa.

. Empezaremos a montalo o mércores.

. Podedes facerlle na casa ao alumnado colares, pulseiras ou coroas de flores para o propio día do maio.

. O alumnado debe traer gorra, pantalón azul ou vaqueiro e camiseta branca.

. A poder ser traer tamén dous paus duns 2O cm. como máximo de longo para acompañar as coplas (isto só o alumnado de Primaria).

Moitas grazas pola vosa colaboración

TEATRO

 

O NOSO CENTRO PARTICIPA O XOVES 3 DE MAIO NAS IX XORNADAS MUNICIPAIS DE TEATRO ESCOLAR NO AUDITORIO DO CONCELLO DE VIGO, COA REPRESENTACIÓN DA OBRA "MALASOMBRA". DITAS XORNADAS SERÁN O 3, 4, 8, 9 E 10 DE MAIO. SENDO O NOSO COLEXIO O PRIMEIRO EN ACTUAR ESTE ANO.

 

Distribuir contido