Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas das axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do SUG cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, para o exercicio 2019

Mér, 20/11/2019 - 10:12

En relación coas solicitudes de axudas para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no maroc do programa operativo Feder Galicia2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2019 (DOG núm. 182, do 25 de setembro de 2019) a Secretaría Xeral de Universidades, de acordo co artigo 11 da citada Orde, publica a lista provisional de solicitudes admitidas e excluídas mediante este anuncio na páxina Web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (http://www.edu.xunta.gal) e require as entidades solicitantes, para que nun prazo de dez días naturais (é dicir, do 21 ao 30 de novembro de 2019, ambos incluídos), formulen reclamacións para emendar erros e/ou a falta de documentos dos centros interesados ante a Secretaría Xeral de Universidades, e acheguen a documentación necesaria.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se emenden as causas de exclusión, considerarase que a entidade solicitante desiste da súa petición nos termos establecidos no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da correspondente resolución arquivarase o seu expediente sen máis.