DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NO ÁMBITO EDUCATIVO E OBRIGATORIDADE DO SEU USO NO TRANSPORTE ESCOLAR

Publicadas as directrices no Portal Educativo, achegamos o arquivo  coa información e destacamos o punto 3, referido ao uso das máscaras no transporte escolar e o punto 4 sobre situacións para manter o seu uso.

"3. Situacións nas que se mantén a obrigatoriedade do uso da máscara.

Tras a publicación do Real Decreto 286/2022, do 19 de abril, polo que se modifica a obrigatoriedade do uso de máscaras durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, as persoas de seis anos en diante quedan obrigadas ao uso de máscaras no transporte público, incluíndose dentro deste, o transporte escolar."

"4. Situacións nas que se recomenda manter o uso da máscara:


Neste contexto normativo no que a máscara non resulta obrigatoria é
especialmente relevante lembrar a importancia de manter o resto de
medidas de protección que, ao longo da pandemia,
t
éñense amosado
eficaces. Así, a hixiene de mans, a ventilación e evitar as aglomeracións
seguen a ter un alto valor protector. Con todo,débese ter en conta que noscentros educativos pode haber poboación vulnerable entre o alumnado e o
persoal docente e non docente, polo que a máscara resulta nestes colectivos vulnerables particularmente recomendable."

"5. Resumo uso da máscara
OBRIGATORIO
Transporteescolar(salvo excepcións recollidas no apartado 3.1)
RECOMENDADO
Persoal traballador do centro educativo.
Alumnado do centro educativo.
Centros de Educación Especial que dispoñen de servizo de residencia.
Persoas traballadoras.
Visitas cando estean en zonas compartidas.
Casos sospeitosos e confirmados de COVID-19 e contactos estreitos
de casos."

Grazas pola colaboración.

AdxuntoTamaño
directrices_mascaras_educacion_21_04_2022.pdf85.42 KB