Skip to Content

Oferta Educativa

BACHARELATO DE ARTES PLÁSTICAS, IMAXE E DESEÑO NO IES PEDRO FLORIANI

Estimadas familias,

a Consellería ven de confirmar a implantación do Bacharelato de Artes Plásticas, Imaxe e Deseño, no noso centro escolar.

Impartirase no mesmo horario que o resto dos bacharelatos.

Todo o alumnado que así o desexe, poderá solicitar praza para este bacharelato neste prazo aberto de xeito extraordinario. 

PROCESO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA 1º BACHARELATO ARTES PLÁSTICAS:

 • PRAZO: 3-9 DE MAIO
 • LUGAR. Na secretaría do IES Pedro Floriani, EN HORARIO DE MAÑÁ OU DE TARDE (ATA AS 21:30h)
 • IMPRESO I  Deberá presentarse o impreso de admisión cumprimentado. Pódese pedir no centro escolar ou descargar nesta páxina.
 • IMPRESO II  Renuncia á praza solicitada no prazo ordinario asinada. Pódese pedir no centro escolar ou descargar nesta páxina.

* No caso de non formarse grupo, non se perderá a praza anterior.

* No caso de que se reciban máis solicitudes que prazas ofertadas, terá prioridade o alumnado que está a cursar 4ºESO no centro.  Aplicaránse para o resto de alumnado, os criterios de baremación xerais.

  

PRESENTACIÓN DO CURSO 2021/2022 - EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS/AS (ESA): MÓDULOS II E IV

Novas | IES Pedro Floriani

Os Módulos II e IV do Curso 2021/2022 en Educación Secundaria de Adultos (ESA) no IES Pedro Floriani darán inicio o vindeiro luns 7 de febreiro de 2022.

LUNS 7 DE FEBREIRO

CURSO    

HORARIO

AULA

PORTA DE ENTRADA AO RECINTO ESCOLAR

MÓDULO II

19:00

E2

A

MÓDULO IV

19:30

25

A

Instrucións a seguir polo alumnado o día da presentación dos Módulos II e IV do curso 2021/2022 da ESA:

 • O alumnado acudirá ao centro á hora indicada máis arriba.
 • O alumnado entrará a través da porta de acceso A (en amarelo no plano inferior "Planta Baixa") en ringleira con distancia de 1,5 m.
 • O alumnado deberá botar xel hidroalcólico na porta de entrada do centro e subir ata o segundo andar do centro (en amarelo no plano inferior "Segunda Planta"), ata a aula que lle corresponde.
 • Para entrar na aula o alumnado deberá coller un anaco de papel impregnado no produto de limpeza e limpar a súa mesa, posteriormente botarao no lixo correspondente e limpará as mans de novo con solución hidroalcólica.
 • O/A profesor/a daralle a benvida e explicará as normas, a organización e o funcionamento do curso.
 • Unha vez rematada a presentación, o alumnado sairá pola mesma porta pola que ten o acceso.
 • O alumnado debe permanecer coa máscara posta e manterá a distancia de 1,5 metros no recinto en todo momento.MATRÍCULA CURSO 2022-2023 ESA (XANEIRO)

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS [ESA]

PRAZO: 9 de Xaneiro ao 17 de Xaneiro de 2023

O alumnado que dexese incorporarse aos Módulos II e IV das ensinanzas de Educación Secundaria para Persoas Adultas deberá realizar os seguintes pasos:

 • Alumnado que se incorpora ao presente curso:
  • Entregar a documentación que se indica no apartado Matrícula da Web do centro.
  • Unha vez cuberta documentación deberá presentala polas vías que se indican no apartado Matrícula da Web do centro entre o 9/01/23 e o 17/01/23.
 • Alumnado que cursou os Módulos I ou III no presente curso.
  • Só terá que cubrir o documento de Solicitude de Matrícula que aparece no apartado Matrícula da Web do centro.
  • Unha vez cuberta a documentación deberá presentala polas vías que se indican no apartado Matrícula da Web do centro entre o 03/02/23 e o 06/02/23.

Calquera incidencia ou dúbida que poida xurdirlle ao alumnado sobre o proceso de matriculación, pode consultala no enderezo electrónico ies.pedro.floriani@edu.xunta.gal ou no teléfono 886 12 04 13.

PRESENTACIÓN DO CURSO 2021/2022 - EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA)

O curso 2021/2022 en Educación Secundaria de Adultos (ESA) no IES Pedro Floriani dará inicio o vindeiro xoves 23 de setembro de 2021.

XOVES 23 DE SETEMBRO

CURSO    

HORARIO

AULA

MÓDULO I

17:00

24

MÓDULO III

17:30

21

Novas | IES Pedro Floriani

CICLO FORMATIVO

Familia: Informática e comunicacións

Sistema educativo: LOE

Grao: profesional básico

Horas: 2000

a documentación de referencia pódese consulta nestes enlaces: DOG DOC

Que se aprende a facer?

Realizar operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos, periféricos e redes de comunicación de datos, e de tratamento, reprodución e arquivamento de documentos, operando coa calidade indicada e en condicións de seguridade e de protección ambiental, con responsabilidade e iniciativa persoal, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

En que ámbitos se traballa?

Actividades por conta allea en empresas dedicadas á comercialización, á montaxe, ao mantemento e á reparación de sistemas microinformáticos e de equipamentos eléctricos ou electrónicos, e en empresas que utilicen sistemas informáticos, para a súa xestión.

Que ocupacións se desempeñan?

Axudante de montador/ora de sistemas microinformáticos; axudante de mantemento de sistemas informáticos; axudante de instalador/ora de sistemas informáticos; axudante de instalador/ora de sistemas para transmisión de datos; auxiliar de oficina; auxiliar de servizos xerais; gravador-verificador de datos; auxiliar de dixitalización; operador documental.

Cales son os módulos?

Curso

Código

Módulo profesional

Horas

Períodos semanais

MP3009

Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011

Comunicación e sociedade I

206

7

MP3029

Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos

296

10

MP3031

Ofimática e arquivamento de documentos

233

8

MP3019

Ciencias aplicadas II

162

7

MP3012

Comunicación e sociedade II

135

6

MP3033

Formación en centros de traballo

320

 

MP3016

Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos

206

9

MP3030

Operacións auxiliares para a configuración e a explotación

205

9

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia. No primeiro curso dedicaranse 35 horas á titoría, e 27 horas no segundo curso.

Que título ou acreditación se obtén?

Título Profesional básico en Informática de oficina.

A que outros estudos se pode acceder?

Este título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio e dá preferencia para a admisión, no caso de haber máis solicitudes que prazas, aos títulos de grao medio das seguintes familias profesionais:

 • Edificación e obra civil
 • Electricidade e electrónica
 • Enerxía e auga
 • Fabricación mecánica
 • Industrias extractivas
 • Informática e comunicacións
 • Instalación e mantemento
 • Madeira, moble e cortiza
 • Marítimo-pesqueira
 • Química
 • Transporte e mantemento de vehículos

MATRÍCULA CURSO 2021-2022 ESA (SETEMBRO)

PRAZO: 1 de Setembro ao 10 de Setembro de 2021

O alumnando que dexese incorporarse ás ensinanzas de Educación Secundaria para Persoas Adultas deberán cubrir e presentar a seguinte documentación:

 • Solicitude de Admisión e Matrícula. Pódese descargar aquí.
 • Declaración de non estar escolarizado/a nas mesmas ensinanzas noutro centro. Pódese descargar aquí.
 • Historial académico de ensinanzas cursadas ou libro de escolaridade.
 • Fotocopia do DNI do/a alumno/a.
  • No caso de ser menor tamén deberá achegarse a fotocopia do DNI da nai, pai ou titor/a legal.
 • Fotocopia NUSS (Número de Usuario/a da Seguridade Social).
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
 • Dúas fotografías tamaño carné.
 • Resgardo do pagamento do seguro escolar en Abanca, Suc. Redondela.
  • Nº Conta: ES49 2080 5450 7530 4011 7398 (1,12‎€) [só as persoas menores de 28 anos].
 • Fotocopia compulsada do contrato laboral [só as persoas menores de 18 anos e maiores de 16, que non cursaran ensinanzas de FPB/PCPI].

Unha vez cuberta a documentación poderá presentarse entre o 01/09/21 e o 10/09/21 de dous xeitos:

1. Telematicamente.

  • Descárganse os documentos (Solicitude de Matrícula e Declaración de non estar escolarizado/a) e cúbrense no ordenador.
  • Envíase toda a documentación como arquivo adxunto ao email do instituto: ies.pedro.floriani@edu.xunta.gal. No asunto do correo electrónico debe figurar ‘MATRÍCULA: Curso_Nome alumna ou alumno’.

Dende o I.E.S. Pedro Floriani pregamos que se empregue preferentemente a modalidade telemática de envío dos formularios se é posible.

2. Presencialmente.

  • Solicitarase cita previa enviando un correo co asunto “MATRÍCULA: Cita_Nome alumna ou alumno a citapreviafloriani@gmail.com.
  • Posteriormente descargaranse os documentos, imprimiranse na casa e levaranse xa asinados ao centro.

Calquera incidencia ou dúbida que poida xurdirlle ao alumnado sobre o proceso de matriculación, pode consultala no enderezo electrónico ies.pedro.floriani@edu.xunta.gal ou no teléfono 886 12 04 13.

MATERIAS POR CURSO 1º ESO

 

NOME DAS MATERIAS COMÚNS

NÚMERO DE HORAS SEMANAIS

Bioloxía e Xeoloxía

5 horas

Matemáticas

4 horas

Educación Física

2 horas

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

2 horas

Francés /Exención=1h castelá+1h galego

2 horas

Inglés

3 horas

Lingua Galega e Literatura

3 horas

Lingua Castelá e Literatura

3 horas

Tecnoloxía e Dixitalización

3 horas

Xeografía e Historia

3 horas

Relixión ou Proxecto competencial

1 hora

Titoría

1 hora 

TOTAL

32 horas

MATERIAS POR CURSO 2º ESO

NOME DAS MATERIAS COMÚNS

NÚMERO DE HORAS SEMANAIS

Educación Física

2 horas

Física e Química

3 horas

Francés

2 horas

Inglés

3 horas

Lingua Galega e Literatura

3 horas

Lingua Castelá e Literatura

3 horas

Matemáticas

5 horas

Música

2 horas

Xeografía e Historia

3 horas

Relixión ou Valores

1 hora

Tecnoloxía

3 horas

Titoría

1 hora 

Destas cinco materias ofertadas só se cursará unha 

Arqueoloxía das palabras

1 hora

Investigación e tratamento da información

1 hora

Oratoria

1 hora

Teatro

1 hora

Xadrez

1 hora

TOTAL

32 horas

CICLO FORMATIVO

Familia: Electricidade e electrónica

Sistema educativo: LOE

Grao: profesional básico

Horas: 2000

A documentación de referencia pódese consultar nestes enlaces: DOG DOC

Que se aprende a facer?

Realizar operacións auxiliares na montaxe e no mantemento de elementos e equipamentos eléctricos e electrónicos, así como en instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións para edificios e conxuntos de edificios, aplicando as técnicas requiridas, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

En que ámbitos se traballa?

Actividades por conta allea en empresas de montaxe e mantemento de instalacións electrotécnicas de edificios, vivendas, oficinas, locais comerciais e industriais, con supervisión de nivel superior e baixo a regulación do Regulamento Electrotécnico de baixa Tensión e da Normativa das Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións.

Que ocupacións se desempeñan?

Operario/a de instalacións eléctricas de baixa tensión; axudante de montador/ora de antenas receptoras de televisión e satélites; axudante de instalador/ora e reparador/ora de equipamentos telefónicos e telegráficos; axudante de instalador/ora de equipamentos e sistemas de comunicación; axudante de instalador/ora reparador/ora de instalacións telefónicas; peón da industria de produción e distribución de enerxía eléctrica; axudante de montador/ora de sistemas microinformáticos; operador/ora de ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos; auxiliar de mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos; probador/ora axustador/ora de placas e equipamentos eléctricos e electrónicos; montador/ora de compoñentes en placas de circuíto impreso.

Cales son os módulos?

Curso

Código

Módulo profesional

Horas

Períodos semanais

MP3009

Ciencias aplicadas I

175

6

MP3011

Comunicación e sociedade I

206

7

MP3015

Equipamentos eléctricos e electrónicos

233

8

MP3013

Instalacións eléctricas e domóticas

296

10

MP3019

Ciencias aplicadas II

162

7

MP3012

Comunicación e sociedade II

135

6

MP3018

Formación en centros de traballo

320

 

MP3016

Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos

206

9

MP3014

Instalacións de telecomunicacións

205

9

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia. No primeiro curso dedicaranse 35 horas á titoría, e 27 horas no segundo curso.

Que título ou acreditación se obtén?

Título Profesional básico en Electricidade e electrónica.

A que outros estudos se pode acceder?

Este título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio e dá preferencia para a admisión, no caso de haber máis solicitudes que prazas, aos títulos de grao medio das seguintes familias profesionais:

 • Edificación e obra civil
 • Electricidade e electrónica
 • Enerxía e auga
 • Fabricación mecánica
 • Industrias extractivas
 • Informática e comunicacións
 • Instalación e mantemento
 • Madeira, moble e cortiza
 • Marítimo-pesqueira
 • Química
 • Transporte e mantemento de vehículos

MATERIAS POR CURSO 3º ESO

 

NOME DAS MATERIAS COMÚNS

NÚMERO DE HORAS SEMANAIS

Matemáticas

4 horas

Bioloxía e Xeoloxía

2 horas

Educación Física

2 horas

Educación Plástica, Visual e Audiovisual (posibilidade bilíngüe)

2 horas

Física e Química

2 horas

Música

2 horas

Inglés

3 horas

Lingua Galega e Literatura

3 horas

Lingua Castelá e Literatura

3 horas

Xeografía e Historia

3 horas

Educación valores cívicos

1 hora

Relixión ou proxecto competencial

1 hora

Titoría

1 hora

1 optativa a elexir

Cultura Clásica

 

 

3horas

Francés

Oratoria

Educación dixital

TOTAL

32 horas

Distribuir contido


by Dr. Radut