Política de Calidade

Política de calidade. Conservatorios de Música e de Danza da Comunidade Autónoma de Galicia
 
Os Conservatorios de Música e de Danza da Comunidade Autónoma de Galicia definiron a calidade como parte fundamental da súa política e da súa estratexia, e adoptaron un
sistema de xestión baseado na calidade como modelo de referencia para a xestión da Institución. Este sistema de aseguramento da calidade está baseado na Norma UNE-EN ISO
9001:2015.
 
Estes centros adoptaron a calidade como unha filosofía de actuación que se identifica coas seguintes directrices:
 Busca de excelencia no traballo desenvolvido e nas actividades e servizos presatados .
 A aportación de valor ao alumnado, ás familias, ao profesorado e ao persoal do centro, escoitando a súa voz e procurando satisfacer as súas expectativas.
 A adopción de metodoloxías de traballo baseadas na cultura da evidencia e a xestión a partir de datos e a disciplina do traballo en equipo.
 A xestión dos procesos orientada á mellora continua mediante a planificación de obxectivos , o desenvolvemento de actuacións para levalos a cabo e e a revisión dos
mesmos para establecer cambios e/ou melloras.
 Diseño de Obxectivos e Indicadores acordes ao Plan Estratéxico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade mais os establecidos polos propios
Cconservatorios para a mellora en todos os proceso levados a cabo.
 
Estas directrices despréganse na Rede de conservatorios a través de :
 Medición e análise periódico da satisfacción de alumnado, familias , docentes e resto da comunidade implicada .
 Revisión do sistema da calidade e actualización periódica de procesos.
 Auditorías internas e externas do sistema da calidade.
 
As Direccións dos Conservatorios de Música e de Danza facilitarán os medios e a formación necesarios para o desenvolvemento con éxito das actividades.
Esta Política de calidade servirá de marco de referencia para establecer e revisar o Plan estratéxico e os obxectivos de calidade.
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve
 
A Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial revisará esta política polo mínimo unha vez ao ano, para verificar a súa adecuación á forma real de
traballo da Conservatorios de Música e de Danza Galicia.
Co fin de que sexa coñecida por todo o persoal dos centros, a Política de Calidade estará accesible públicamente.
 
Jose Luis Mira Lema
Secretario Xeral de Educacion e Formación Profesional,
Santiago de Compostela, 01 de setembro de 2021

Os Conservatorios Profesionais de Música e Danza de Galicia aspiran a aumentar a satisfacción do alumnado, familias e persoal docente e non docente mediante a aplicación do Sistema de Xestión da Calidade (SXC). Con data do 15 de xullo do 2016 foinos concedida a certificación da Rede de Conservatorios Profesionais de Música e Danza de Galicia na norma ISO 9001:2015. Esta certificación implica que os centros que a teñen realizan a súa xestión baseada na mellora continua, no control da eficiencia e da eficacia dos procesos e na satisfacción de todos os membros da comunidade educativa, mellorando a imaxe do centro e o servizo prestado.O desenvolvemento do sistema ten o apoio financeiro da Unión Europea e do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Resultado de imagen de iso 2015Política da Calidade 

Os Conservatorios de Música e de Danza da Comunidade Autónoma de Galicia definiron a calidade como parte fundamental da súa política e da súa estratexia, e adoptaron un sistema de xestión baseado na calidade como modelo de referencia para a xestión da Institución. Este sistema de aseguramento da calidade está baseado na Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

Estes centros adoptaron a calidade como unha filosofía de actuación que se identifica coas seguintes directrices: 

 O traballo ben feito e a mellora continua das nosas actividades, dos servizos que prestamos e dos procesos de traballo. 

 A aportación de valor ao alumnado, as familias, ao profesorado e ao persoal do centro, escoitando a súa voz e procurando satisfacer as súas expectativas. 

 A adopción de metodoloxías de traballo baseadas na cultura da evidencia, a xestión a partir de datos e a disciplina do traballo en equipo. 

 A xestión dos procesos orientada á mellora continua mediante a planificación, o desenvolvemento e a revisión e mellora dos mesmos. 

 A mellora dos resultados definindo os indicadores e obxectivos, e avaliando o nivel de logro dos mesmos. 

 Requisitos: 

– Implícitos, explícitos, do cliente, regulamentarios e os propios da nosa organización. 

Estas directrices despréganse a través dos seguintes procesos e proxectos: 

 Mantemento dun sistema da calidade segundo UNE-EN ISO 9001:2015. 

 Medición e análise periódico da satisfacción de clientes. 

 Revisión do sistema da calidade e actualización periódica de procesos. 

 Auditorías internas e externas do sistema da calidade. 

Así mesmo, despréganse nos Obxectivos de Calidade a través da formulación e o cumprimento dos mesmos. Os obxectivos dos Conservatorios de Música e de Danza serán computables e medibles a través de indicadores; todos eles constitúen os obxectivos da calidade. O grao de cumprimento será avaliado periodicamente. 

O compromiso coa calidade afecta a toda a organización. Todas as persoas dos Conservatorios de Música e de Danza aceptan este compromiso e a súa responsabilidade no cumprimento dos requisitos establecidos no Sistema de Xestión da Calidade, así como de participar activamente na mellora da calidade e da xestión, e no logro dos obxectivos institucionais. 

As Direccións dos Conservatorios de Música e de Danza facilitarán os medios e a formación necesarios para o desenvolvemento con éxito das actividades. 

Santiago de Compostela a 1de Xuño de 2015 

O Subdirector Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial 

Juan Durán Alonso

Distribuir contido