Skip to Content

Organigrama, Órganos de goberno, Órganos de coordinación

ORGANIGRAMA

ÓRGANOS UNIPERSOAIS E COLEXIADOS (TITORÍAS)

Unipersoais (Equipo directivo)

Directora

Rosa M. Mosteiro Neira

Xefa de estudos

M. de los Ángeles Roca Lodeiro

Secretaria

M. Carmen Ouro Souza

Colexiados

Claustro de profesorado

Educación Infantil

4º A Patricia Abad Reino. Coordinadora de ciclo.

4º B Irene Mandián Beloso. 

5º A Ramón París Lago. Coordinador EDLG.

5º B Beatriz Souto Pan.

6º A María Silgado Rebollo.

6º B Pilar Payo Soengas.

Apoio I Rosa M. Mosteiro Neira.

Apoio II M. Ángeles Naya Lorenzo.

Educación Primaria

1º A M. Jesús Míguez Areosa. Responsable de 1º nivel.

1º B Jéssica Miranda Saburido.

2º A Susana Rodríguez Martínez. Coordinadora EACE.

2º B Tareixa González Guisán. Responsable de 2º nivel.

3º A M. Jesús Seoane López. Responsable de 3º nivel.

3º B M. de la Barca Toba Suárez.

4º A M. Ángeles Blanco Río. Responsable de 4º nivel.

4º B Alberto Patiño Varela. Responsable equipo internivel 4º/5º/6º.

5º A Félix M. Asensio Fernández. Responsable de 5º nivel. 

5º B M. de los Ángeles Roca Lodeiro.

6º A Carmen Caamaño Ameijeiras. Responsable de 6º nivel.

6º B M. Carmen Pérez Pérez. Coord. TIC

Profesorado especialista

Apoio EP Dolores Díaz Velasco.

Apoio EP M. Carmen Ouro Souza.

Inglés I M. Carmen López Rancaño. Responsable internivel 1º/2º/3º.

Inglés II M. Beatriz Maceda Abeleira. Coordinadora biblioteca.

Ed. Física I Lorena Reol Pesquera.

Ed. Física II M. de la Barca Toba Suárez.

Ed. Musical M. Teresa Rodríguez Álvarez. Responsable MUS-E.

Rel. Católica I M. Teresa Casal Vázquez.

Rel. Católica II Susana Doval Rodríguez.

Departamento de orientación

Orientador Eduardo Rodríguez Machado. Xefe do DO. Coord. ABALAR/E-DIXGAL.

AL I M. del Carmen García Vila.

AL II Yasmina Ferreiro Lugilde.

PT I M. de la O Fernández Iglesias.

PT II M. José Camino Marta.

PT III María García Gerpe. Responsable Voz Natura.

 

Persoal non docente

Auxiliar técnico educativo (coidadora) Azucena Pereiro Sanmartín

Persoal de conserxería M. Elvira Platas López

 

Consello escolar

Rosa M. Mosteiro Neira. Presidenta.

M. de los Ángeles Roca Lodeiro. Xefa de Estudos.

M. Carmen Ouro Souza. Secretaria.

Carmen Pérez Pérez. Repr. do profesorado.

Pilar Payo Soengas. Repr. do profesorado.

Eduardo Rafael Rodríguez Machado. Repr. do profesorado.

Alberto Patiño Varela. Repr. do profesorado.

M. Jesús Seoane López. Repr. do profesorado.

Inés Vázquez Patiño. Repr. de pais/nais.

Verónica Vázquez Marrube. Repr. de pais/nais.

Verónica Emilia Espiñeiro Fandiño. Repr. de pais/nais.

M. Jesús Blanco Piñeiro. Repr. de pais/nais.

Olga M. Gey Castro Repr. ANPA.

M. Elvira Platas López. Repr. do persoal non doc.

Natalia Mendes No. Repr. do Concello.

COMPOSICIÓN PEDAGÓXICA

Comisión de coordinación pedagóxica

Rosa María Mosteiro Neira. Presidenta.

Mª de los Ángeles Roca Lodeiro. Xefa de Estudos.

Patricia Abad Reino Coordinadora. 2º ciclo EI.

Ramón París Lago. Coordinador EDLG.

Helena Pérez Castro. Orientadora.

Eduardo Rodríguez Machado. Coordinador ABALAR/E-DIXGAL.

Carmen Pérez Pérez. Coordinadora TAC.

Beatriz Maceda Abeleira. Coordinadora Biblioteca.

Irene Mandián Beloso. Coordinadora EACE.

Mª del Carmen López Rancaño. Responsable internivel 1º/2º/3º.

Dolores Díaz Velasco. Responsable internivel 4º/5º/6º.

Departamento de orientación

Orientadora Helena Pérez Castro. Xefa.

Mª Carmen García Vila. AL I.

Mª Isabel Cuns Muñiz. AL II.

Lorena Méndez Coira. AL III.

Mª de la O Fernández Iglesias. PT I.

Mª José Camino Marta. PT II.

Mª García Gerpe. PT III.

Equipo de tecnoloxías da aprendizaxe e do coñecemento (TAC)

Rosa Mª Mosteiro Neira. 2º ciclo EI.

Eduardo Rodríguez Machado. EF. Coordinador ABALAR/E-DIXGAL.

Carmen Ouro Souza. 2º EP.

Mª Jesús Míguez Areosa. 2º EP.

Angeles Roca Lodeiro. 6º EP.

Angeles Naya Lorenzo. 6º EP.

Carmen Pérez Pérez. 5º EP. Coordinadora TAC.

Equipo de biblioteca

Beatriz Souto Pan. 2º ciclo EI.

María Silgado Rebollo. 2º ciclo EI.

Mª Beatriz Maceda Abeleira. Especialista Inglés (Coordinadora).

Lorena Reol Pesquera. EF.

Dolores Díaz Velasco. 4º EP.

Mª Teresa Rodríguez Álvarez. Especialista de música.

Mª de la O Fernández Iglesias. Especialista en PT.

Equipo actividades comp. e extraescolares

Pilar Payo Soengas. 2º ciclo EI.

Irene Mandián Beloso. 2º ciclo EI (Coordinadora).

Ángeles Blanco Rio. 3º EP.

Susana Rodríguez Martínez. 1º EP.

Mª Jesús Seoane López. 4º EP.

Tareixa González Guisán. 1º EP.

Mª José Camino Marta. Especialista PT.

Equipo de dinamización da lingua galega

Ramón París Lago. 2º ciclo EI (Coordinador).

Patricia Abad Reino. 2º ciclo EI.

Mª Carmen López Rancaño Inglés.

Carmen Caamaño Ameijeiras. 5º EP.

Alberto Patiño Varela. 3º EP. 

María García Gerpe. PT.

Voz Natura

Tareixa González Guisán. 2ºEP.

Dolores Díaz Velasco. 3º EP (Coordinadora).

Rosa Mª Mosteiro Neira. 2º ciclo EI.

María García Gerpe. PT.

MUS-E

Mª del Carmen Ouro Souza. 2º EP.

Mª Jesús Míguez Areosa. 2º EP.

Alberto Patiño Varela. 3º EP.

Ángeles Blanco Ríos. 3º EP.

Dolores Díaz Velasco. 4º EP.

Mª Jesús Seoane López. 4º EP.

Carmen Pérez Pérez. 5º EP.

Carmen Caamaño Ameijeiras. 5º EP.

Mª de los Ángeles Roca Lodeiro 6º EP

Mª Ángeles Naya Lorenzo. 6º EP.

Mª Teresa Rodríguez Álvarez. Espec. de música. Coordinadora.

Equipo de ciclo de Educación Infantil

Ramón París Lago. 4º A.

Beatriz Souto Pan. 4º B.

María Silgado Rebollo. 5º A.

Pilar Payo Soengas. 5º B.

Patricia Abad Reino. 6º. Coordinadora de ciclo.

Rosa Mª Mosteiro Neira. Apoio I.

Irene Mandián Beloso. Apoio II. 

Teresa Rodríguez Álvarez. Música. Coordinadora MUS-E

Mª Carmen García Vila. AL I.

Equipo de internivel 1º/2º/3º

Susana Rodríguez Martínez. 1ºA.

Tareixa González Guisán (Reponsable 1º nivel). 1º B.

Carmen Ouro Souza. 2º A.

Mª Jesús Míguez Areosa (Responsable 2º nivel). 2º B.

Mª Ángeles Blanco Rios. 3º A. (Responsable 3ºnivel).

Alberto Patiño Varela. 3º B.

Mª Carmen López Rancaño. Inglés I. Voceira.

Eduardo Rafael Rodríguez Machado. EF I.

Mª de la O Fernández Iglesias. PT I.

Mª Isabel Cuns Muñiz. AL III.

Equipo de internivel 4º/5º/6º

Mª Jesús Seoane López. 4º A.

Dolores Díaz Velasco. 4º B. Responsable 4º nivel.

Carmen Caamaño Ameijeiras. 5º A. Responsable de 5º nivel.

Carmen Pérez Pérez. 5º B.

Mª de los Ángeles Roca Lodeiro. 6º A.

Mª Ángeles Naya Lorenzo. 6º B. Responsable 5º nivel.

Mª Beatriz Maceda Abeleira. Inglés II.

Lorena Reol Pesquera. EF II.

Mª García Gerpe. PT III.

Mª José Camino Marta. PT II.

Distribuir contido


by Dr. Radut