Skip to Content

Organigrama, Órganos de goberno, Órganos de coordinación

ORGANIGRAMA

ÓRGANOS UNIPERSOAIS E COLEXIADOS (TITORÍAS)

Unipersoais (Equipo directivo)

Directora

Rosa M. Mosteiro Neira

Xefa de estudos

M. de los Ángeles Roca Lodeiro

Secretaria

M. Carmen Ouro Souza

Colexiados

Claustro de profesorado

Educación Infantil

4º A Patricia Abad Reino. Coordinadora de ciclo.

4º B Irene Mandián Beloso. 

5º A Ramón París Lago. Coordinador EDLG.

5º B Beatriz Souto Pan.

6º A María Silgado Rebollo.

6º B Pilar Payo Soengas.

Apoio I Rosa M. Mosteiro Neira.

Apoio II M. Ángeles Naya Lorenzo.

Educación Primaria

1º A M. Jesús Míguez Areosa. Responsable de 1º nivel.

1º B Jéssica Miranda Saburido.

2º A Susana Rodríguez Martínez. Coordinadora EACE.

2º B Tareixa González Guisán. Responsable de 2º nivel.

3º A M. Jesús Seoane López. Responsable de 3º nivel.

3º B M. de la Barca Toba Suárez.

4º A M. Ángeles Blanco Río. Responsable de 4º nivel.

4º B Alberto Patiño Varela. Responsable equipo internivel 4º/5º/6º.

5º A Félix M. Asensio Fernández. Responsable de 5º nivel. 

5º B M. de los Ángeles Roca Lodeiro.

6º A Carmen Caamaño Ameijeiras. Responsable de 6º nivel.

6º B M. Carmen Pérez Pérez. Coord. TIC

Profesorado especialista

Apoio EP Dolores Díaz Velasco.

Apoio EP M. Carmen Ouro Souza.

Inglés I M. Carmen López Rancaño. Responsable internivel 1º/2º/3º.

Inglés II M. Beatriz Maceda Abeleira. Coordinadora biblioteca.

Ed. Física I Lorena Reol Pesquera.

Ed. Física II M. de la Barca Toba Suárez.

Ed. Musical M. Teresa Rodríguez Álvarez. Responsable MUS-E.

Rel. Católica I M. Teresa Casal Vázquez.

Rel. Católica II Susana Doval Rodríguez.

Departamento de orientación

Orientador Eduardo Rodríguez Machado. Xefe do DO. Coord. ABALAR/E-DIXGAL.

AL I M. del Carmen García Vila.

AL II Yasmina Ferreiro Lugilde.

AL III. Óscar Díaz Buján

PT I M. de la O Fernández Iglesias.

PT II M. José Camino Marta.

PT III María García Gerpe. Responsable Voz Natura.

 

Persoal non docente

Auxiliar técnico educativo (coidadora) Azucena Pereiro Sanmartín

Persoal de conserxería M. Elvira Platas López

 

Consello escolar

Rosa M. Mosteiro Neira. Presidenta.

M. de los Ángeles Roca Lodeiro. Xefa de Estudos.

M. Carmen Ouro Souza. Secretaria.

Carmen Pérez Pérez. Repr. do profesorado.

Pilar Payo Soengas. Repr. do profesorado.

Eduardo Rafael Rodríguez Machado. Repr. do profesorado.

Alberto Patiño Varela. Repr. do profesorado.

M. Jesús Seoane López. Repr. do profesorado.

Inés Vázquez Patiño. Repr. de pais/nais.

Verónica Vázquez Marrube. Repr. de pais/nais.

Verónica Emilia Espiñeiro Fandiño. Repr. de pais/nais.

M. Jesús Blanco Piñeiro. Repr. de pais/nais.

Olga M. Gey Castro Repr. ANPA.

M. Elvira Platas López. Repr. do persoal non doc.

Natalia Mendes No. Repr. do Concello.

COMPOSICIÓN PEDAGÓXICA

Comisión de coordinación pedagóxica

Rosa María Mosteiro Neira Presidenta

Mª de los Ángeles Roca Lodeiro Xefa de Estudos

Patricia Abad Reino Coordinadora 2º ciclo EI

Ramón París Lago Coordinador EDLG

Eduardo Rodríguez Machado Orientador e Coordinador ABALAR/ E-DIXGAL

Carmen Pérez Pérez Coordinadora TICS

Beatriz Maceda Abeleira Coordinadora Biblioteca

Susana Rodríguez González Coordinadora EACE

Mª del Carmen López Rancaño Responsable internivel 1º/2º/3º

Alberto Patiño Varela Responsable internivel 4º/5º/6º

Departamento de orientación

Orientador Eduardo Rafael rodríguez Machado. Presidente.

AL I Mª Carmen García Vila.

AL II Oscar Díaz Buján.

AL III Jessica Miranda Saburido.

PT I Mª de la O Fernández Iglesias.

PT II Mª José Camino Marta.

PT III Mª García Gerpe

Equipo de tecnoloxías da aprendizaxe e do coñecemento (TAC)

Rosa Mª Mosteiro Neira 2º ciclo E.I..

Eduardo Rodríguez Machado EF Coordinador Abalar/Edixgal

Carmen Ouro Souza 2º nivel de EP

Mª Jesús Míguez Areosa Responsable 2º nivel EP

Angeles Roca Lodeiro 6º EP

Angeles Naya Lorenzo 2º ciclo EI

Carmen Pérez Pérez 5º EP Coordinadora TIC

Equipo de biblioteca

Beatriz Souto Pan 2º ciclo EI

María Silgado Rebollo 2º ciclo EI

Mª Beatriz Maceda Abeleira Especialista Inglés (Coordinadora)

Lorena Reol Pesquera EF

Dolores Díaz Velasco 4º EP

Mª Teresa Rodríguez Álvarez Especialista de música

Mª de la O Fernández Iglesias Especialista en PT

María García Gerpe Especialista en PT

Equipo actividades comp. e extraescolares

Pilar Payo Soengas coordinadora 2º ciclo EI

Irene Mandián Beloso 2º ciclo EI

Ángeles Blanco Rio 4º EP

Susana Rodríguez Martínez 2º EP

Mª Jesús Seoane López 3º EP

Tareixa González Guisán 2º EP

Mª José Camino Marta Especialista PT

Mª Barca Toba Suárez 3º EP

Equipo de dinamización da lingua galega

Ramón París Lago 2º ciclo EI (Coordinador)

Patricia Abad Reino 2º ciclo EI

Mª Carmen López Rancaño Inglés. Responsable Internivel 1º/2º/3º

Carmen Caamaño Ameijeiras Responsable 6º nivel EP

Alberto Patiño Varela 4º nivel EP.

Yessica Miranda Saburido 1º EP

Félix Asensio Fernández 5º EP

Voz Natura

Tareixa González Guisán 1ºEP

Rosa Mª Mosteiro Neira 2º ciclo Ed. Inf.

María García Gerpe PT (Coordinadora)

MUS-E

Susana Rodríguez González 2º EP

Tareixa González Guisáno 2º EP

Alberto Patiño varela 4º EP

Ángeles Blanco Rios 4º EP

Mª Barca Toba Suárez 3º EP

Mª Jesús Seoane López 3º EP

Carmen Pérez Pérez 6º EP

Carmen Caamaño Ameijeiras 6º EP

Mª de los Ángeles Roca Lodeiro 5º EP

Félix Asensio Fernández 5º EP

Mª Teresa Rodríguez Álvarez Espec. de Música coordinadora

Equipo de ciclo de Educación Infantil

4º A María Silgado Rebollo.

4º B Pilar Payo Soengas.

5º A Patricia Abad Reino. Coordinadora de ciclo

6ºA Beatriz Souto Pan.

6º B Irene Mandián Beloso. Coordinadora EACE

Apoio I Rosa Mª Mosteiro Neira.

Apoio II Ramón París Lago. Coordinador EDLG

Música Teresa Rodríguez Álvarez. Coordinadora MUS-E

A.L. I Mª Carmen García Vila

Equipo de internivel 1º/2º/3º

1º A EP Mª Jesús Miguez Areosa.(Responsable de 1º nivel)

1ºB EP Yessica Miranda Saburido.

2ºB EP Tareixa González Guisán. (Responsable de 2º nivel)

2ºA EP Susana Rodríguez Martínez.

3ºA EP Mª Jesús Seoane López.(Responsable de 3º nivel).

3ºB EP Mª de la Barca Toba Suárez.

PT Mª de la O Fernández Iglesias.(Especialista PT I)

INGLÉS Mª del Carmen López Rancaño.(Especialista en LI)

AL María García Gerpe.(Especialista de AL)

Equipo de internivel 4º/5º/6º

4ºA EP Mª Ángeles Blanco Río.(Responsable de 4º nivel)

4ºB EP Alberto Patiño Varela.

5ºA EP Félix Manuel Asensio Fernández. (Responsable de 5º nivel)

5ºB EP Mª Ángeles Roca Lodeiro.

6ºA EP Carmen Caamaño Ameijeiras. (Responsable de 6º nivel)

6ºB EP Mª Carmen Pérez Pérez.

APOIO Mª del Carmen Ouro Souza.

INGLÉS Beatriz Maceda Abeleira.(Especialista en LI)

EF Lorena Reol Pesquera. (Especialista en EF)

PT II Mª José Camino Marta. (Especialista en PT II)

Distribuir contido


by Dr. Radut