Skip to Content

Comerdor Escolar

Prazas para Comedores Escolares para o Curso 2021-22

Publicada as Instruccións 3/2021, da secretaría xeral técnica da consellería de Cultura, Educación e Universidade do 1 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de Xestión Indirecta no curso escolar 2021-2022, que podedes consultar premendo no seguinte enlace: Instruccións de comedor, establécese o seguinte prazo para solicitar praza de comedor.

DO 1 AO 10 DE XULLO

A orde de preferencia par adxudicación de prazas será a seguinte:

1. Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase substancialmente o criterio polo cal fose admitido.

2. Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar, nos termos establecidos na Instrución 1/2021 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2021-2022.

3. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes. 

4. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.

5. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía, acreditada documentalmente de xeito alternativo, mediante a seguinte documentación: informe de vida laboral, expedido polo organismo laboral competente, ou certificado da Unidade de persoal á que pertenza o empregado público; certificación da empresa, xustificativa da duración de xornada e o horario de traballo;certificación xustificativa de alta no IAE, e unha declaración responsable, sobre a vixencia da actividade económica, e o horario que require a actividade, para o caso de traballadores por conta propia.

6. Outro alumnado do centro. Neste suposto inclúense aos escolarizados fóra da área de influencia que lles corresponde.

7. Persoal docente e non docente que preste servizos no centro e non colabore nos labores de atención e apoio ao alumnado. 

De conformidade co previsto no artigo 14 do Decreto 132/2013 os centros farán chegar ás familias dos comensais admitidos provisionalmente ao comedor o modelo-impreso de autodeclaración de prezos públicos recollido no Anexo II desta instrución, autodeclaracións que deberán ser entregadas nos centros cubertas en todos os seus extremos ata o 08/09/2021.

Listaxe do alumnado con praza no Servizo de Comedor Escolar - Curso 2019/20

Adxuicadas as prazas para o servizo de comedor escolar no curso 2018/19, para consultar a listaxe premer no seguinte enlace:

Establécense cinco días hábiles para reclamacións a partir da publicación das listas seguindo a Orde de Instruccións 2/2018. do 4 de xuño.

PRAZAS DE COMEDOR ESCOLAR 2018-2019

Para el próximo curso 2018/2019, se ofrecerán 6 LUGARES  PARA EL COMEDOR ESCOLAR, todas las familias que tengan interés en solicitarlo deberán entregar en el centro en la instancia correspondiente.

Siguiendo las reglas de la Instrucción 2/2018 del 4 de junio del Departamento de Educación, y para comenzar el proceso de selección y admisión de usuarios, debemos probar con los documentos necesarios cualquiera de los siguientes supuestos establecidos por el Departamento. La documentación se entregará entre el 18 y el 28 de junio .

 

Orden de preferencia:

Primeroo:

El usuario del servicio de comedor en este curso termina, excepto que el criterio por el cual fue admitido varió

.

Segundo:

supuestos usuarios legítimos de la escuela (a más de 2 km del centro).

Tercero:

Los estudiantes en una situación socio-económica de exclusión social o que tienen una discapacidad certificada igual o superior al 33%. Documentación requerida: certificación de Servicios Sociales Municipales.

Cuarto:

Estudiante miembro de familias numerosas. Documentación requerida: tarjeta familiar grande.

Quinto:

Estudiante hijo de ambos trabajadores con incompatibilidad de horas con la salida de su hijo al mediodía. Documentación requerida: documento emitido para este fin por los empleadores junto con una copia de los contratos de trabajo.

Sexto:

Otro centro de iluminación.

Posteriormente, y si son admitidos, deben completar el ANEXO V y el ANEXO VI ( modelo y especificaciones de autodeclaración ) que puede descargar en la parte final de las reglas de instrucción anteriores o recogerlos en la secretaría del centro.

Distribuir contido


by Dr. Radut