Skip to Content

Horarios

HORARIO DO CENTRO

ATENCIÓN AS FAMILIAS

As visitas ordinarias dos pais/nais e titores legais do alumnado ao profesorado do centro serán tódolos luns do curso entre as 16:00h e as 17:00h nas respectivas aulas. Para evitar esperas innecesarias e acadar unha boa organización convén que soliciten previamente a visita ao titor/a a través do alumnado e co protocolo establecido.

ACCESO Ó CENTRO

As familias poderán acompañar aos seus fillos/as ata a cancela de entrada ao patio. Entrarán sós quedando a cargo do profesorado de garda.

Non se permite a entrada de adultos ao patio (Consello Escolar, Xuño 2014)

De teren que facer algunha xestión na secretaría do centro, agardarán a que o alumnado suba ás aulas.

EXCEPCIONALMENTE, do 12 ao 30 de setembro  inclusive, as familias poderán acceder ao centro co alumnado para a entrega de materiais ao profesorado.

As familias que recollan o alumnado no centro agardarán fóra das instalacións co fin de facilitar a entrega por parte do profesorado.

O horario do centro de Outubro a Maio será o seguinte:

 

Horario de Mañá:

                Apertura de cancelas exteriores: 8:45 horas

                Profesorado de Garda: 8:45 horas

                Entrada ás aulas: 9:00 horas

Horario de Tarde:

                  Peche de cancelas exteriores: 18:30 horas

 

Nos meses de Setembro e Xuño, este horario adiántase 15 minutos por necesidades da Consellería de Educación e o axuste do transporte escolar cos outros centros do Concello.

 

O alumnado usuario do comedor escolar será recollido pola súa familia, ou persoa debidamente autorizada, na porta esquerda de acceso (entrada de psicomotricidade) co fin de facilitar dita entrega e dotala dunha maior seguridade. As familias poderán autorizar por escrito calquera outra forma de entrega.

 

Durante a xornada escolar, a porta que estará habilitada para acceso ao centro e efectuar algunha xestión será a cancela exterior dereita (subida ao cemiterio)

Mentres non dispoñamos de conserxe e, estando o profesorado ocupado en labores docentes, as portas de acceso ao centro permanecerán pechadas co fin de garantizar a seguridade do alumnado.

 

A fin de evitar conflictos innecesarios, prégase puntualidade nas entradas e saídas, tendo en conta que dita puntualidade consiste en chegar co tempo xusto: nin antes nin despois. O sinal acústico para a subida ás aulas soa ás 9:00, despois desa hora deberá xustificarse debidamente o retraso. A reiteración desa conducta será motivo da posta en marcha do Protocolo de Absentismo segundo o ROF.

 

No horario lectivo, de 9:00 a 14:00,  e co fin de non interromper as clases, prohíbese o acceso de pais e nais, así coma de calquera outra persoa allea ao centro, ás aulas. Se é necesaria unha entrevista urxente co profesorado por parte dos primeiros, deberá solicitarse a autorización correspondente a través do Equipo Directivo do Centro que arbitrará as medidas oportunas. Asemade, está prohibido a todo o persoal alleo ao centro o acceso ás plantas superiores en horario de tarde.

Estas normas serán tamén de aplicacion ao alumnado de 3 anos unha vez finalizado o período de adaptación.

 

Se algún escolar precisa saír do centro en horario lectivo deberá facelo sempre acompañado dun adulto debidamente autorizado polos titores legais. Seguirase o procedemento recollido no RRI. As familias intentarán que sexa preferiblemente en horario de recreo.

Distribuir contido


by Dr. Radut