Iniciar sesión: Accede co teu contrasinal

Secretaría, Documentos, Lexislación

Modelo para xustificar as faltas de asistencia

Descarga de seguido o modelo para xustificar as faltas de asistencia:

 

Autorización unificada para o uso da imaxe e datos do alumnado en internet (web, youtube, tokkapp e outros)

Tódolos alumnos e alumnas que figuran nesta web, nos vídeos da canle de youtube, así como os datos cedidos a tookapp Scholl ou usados noutros servizos online, para uso exclusivo e educativo do profesorado, contan cunha autorización por escrita asinada polos seus pais/titores.

Pode eliminarse esta autorización, para calquera dos servizos autorizados, en calquera momento, comunicándoo por escrito á Dirección do centro.

Podes atopar máis información sobre a protección de datos do alumnado de centros educativos galegos en www.educonvives.gal.

Podes descargar os modelo de autorización unficado de seguido:

Solicitude de permisos e licencias para o profesorado

Descarga o - ANEXO V -  para a solicitude e/ou xustificación de ausencias do profesorado (permisos e licencias) que se presentan ante a dirección do centro.

 

Ademais, de seguido,  poderás descargar os seguintes Anexos para as diferentes solicitudes de permisos:

-  Anexo 1: Solicitude para a asistencia a actividades de formación organizadas pola Consellería de Educación e O.U.

-  Anexo 2: Solicitude para a sistencia a actividades de formación organizadas polas universidades, sindicatos e outras organizacións.

-  Anexo 3: Autorización para a asistencia actividades de formación organizadas pola Consellería de Educación e O.U.

-  Anexo 4: Solicitude de permisos e licencias para presentar ante o Xefe territorial.

- Anexo 5: Solicitude de permisos e licencias para presentar ante a direción do centro.

 

Os permisos e licencias do profesorado regúlanse pola orde do 5 de abril de 2008 (correxida na orde do 7 de abril de 2008). Ámbolos dous documentos pódelos descargar en formato pdf, no apartado lexislación desta web, ou directamente desde aquí.

 

 

Cuestionario sobre a lingua materna para as familias do alumnado de 3 anos

Segundo o indicado no decreo 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario, o profesorado empregará na aula a lingua materna predominante  entre o alumnado, a cal virá determianda pola Administración Educativa, tendo en consideración unha pregunta que se lles fará antes de comezar o cuso escolar.

Atendendo ás instruccións da Consellería de Educación e O.U., as familias do alumnado que comezará no primeiro nivel do segundo ciclo de Ed. Infantil (3 anos) responderán antes do comenzo do curso, e entregarán na secretaría do centro, a unha pregunta que se inclúe nun anexo remitido ós centros e que pode descargarse de seguido.

Terá a consideración da lingua materna predominante (artigo 5º decreto 79/2010) aquela que obteña o resultado maioritario entre as familias, sen perxuizo da lingua do contorno e da necesaria atención individualizada a cada alumno na súa lingua materna. Esta lingua materna predominante manterase ó longo de todo o ciclo para dito grupo, e será de aplicación para o alumnado que se incorpore con 4 ou 5 anos ó mesmo con posterioridade.

 Descarga o cuestionario sobre a lingua materna:

Instruccións e formularios de matrícula para o alumnado novo.

MATRÍCULA PARA O CURSO 2018-2019

 PRAZO DE MATRÍCULA 2018-2019. Do 20 ao 30 de xuño 

 Recordatorios:

- Os pais/nais dos alumnos/as de infantil que deben entregar a solicitude de matrícula antes do venres 29 de xuño

- Os pais/nais dos alumnos de 6º xa poden pasar a recoller os historiais académicos 

 

 

 

 

RESULTADO DO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO.

Descarga a lista definitiva de alumnado admitido no centro (pdf)

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN E MATRÍCULA  2017/2018

  SÓ PARA NOVO ALUMNADO NO CENTRO

 

A QUEN VAI DIRIXIDO?

Este prazo de solicitude de admisión e matrícula, vai destinado a aqueles nenos/as, que actualmente non se atopan escolarizados no noso centro, e desexen facelo a partir do curso 2017-2018.

Só para aqueles nenos e nenas que naceron no ano 2014 ou anterior.

Os alumnos actualmente matriculados no centro, e que continúen no mesmo o vindeiro curso, non deberán formalizar ningún tipo de trámite, xa que teñen a praza reservada.

 

CANDO E COMO FAGO A MIÑA SOLICITUDE?

Pode facer a solicitude de matrícula para o curso 2017-2018 entre o 1 e o 20 de marzo no plazo ordinario.

No caso de quedar vacantes unha vez finalizado o prazo ordinario poderá solicitarse a matrícula fóra de prazo.

Deberá entregar as solicitudes, e a documentación requerida que se indica no seguinte apartado, na secretaría do centro no prazo indicado.

 

QUE DOCUMENTACIÓN TEÑO QUE ENTREGAR?

- Presentación da solicitude ONLINE no portal edu.xunta.gal, desde AQUÍ

- Anexo II (para a solicitude de admisión) debidamente cuberto: Pode solicitalo na Secretaría do Centro ou ben descargalo, cubrilo e imprimilo, desde AQUÍ

- Anexo A (para a solicitude de admisión) debidamente cuberto: Pode solicitalo na Secretaría do Centro ou ben descargalo, imprimilo, e cubrilo a man desde AQUÍ 

- Anexo III-1 (para a matrícula) debidamente cuberto *: Pode solicitalo na Secretaría do Centro, ou ben descargalo dende AQUÍ.

- Enquisa sobre a lingua materna * (só alumnado de 3 anos). Pode solicitala na Secretaría do Centro ou ben descargala desde AQUÍ. Consulta realizada seguindo as instruccións do Decreto do plurilingüismo (Decreto 79/2010 do 20 de maio)

- Impreso de información adicional *: Pode solicitalo na Secretaría do Centro ou ben descargalo desde AQUÍ *

- Fotocopia do DNI do alumno se o ten ou do libro de familia onde sae o almuno/a a matricular *

- Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a *

- Fotocopia de documento que acredite a custodia do alumno de ser o caso  *

 

Outra documentación:

Descarga o documento informativo de instruccións.

-Nota informativa remitida ós centros educativos 

 

 

* Nota: A documentación adicional solicitada no momento de facer a solicitude de admisión (tarxeta sanitaria, enquisa sobre lingua materna, documento de matrícula e folla adicional de datos, ...), será empregada para formaliza-ĺa matrícula automáticamente no plazo previsto (no mes de xuño), non tendo que realizarse por parte dos pais/nais ou titores legais ningún outro trámite posteriormente.

 

 

AÍNDA TEÑO DÚBIDAS. ONDE PODO PREGUNTAR?

Para calqueira dúbida ó respecto do proceso de matriculación pode consultala na secretaría do Centro ou ben empregando estas vías de contacto:

e-mail: ceip.cervinho@edu.xunta.es

Teléfono: 886151205/886151206

 

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE:

En cumprimento do indicado na normativa vixente facemos pública a seguinte información sobre o proceso de solicitude de admisión en matrícula.

Normativa reguladora:

 

Oferta de postos escolares (vacantes):

  • E.I. (3 anos): 15 (6 reservadas para n.e.a.e.)
  • E.I. (4 anos): 3
  • E.I. (5 anos): 3

En E.I. existen só 2 unidades mixtas (3, 4 e 5 anos)

  • 1º: 14(3 reservadas para n.e.a.e.)
  • 2º: 3
  • 3º: 1
  • 4º: 15
  • 5º: 14
  • 6º: 14

Área de influencia: Concello de Campo Lameiro

Adscrición do centro para a E.S.O.: I.ES.  Xunqueira I

Servicios complementarios: Transporte escolar (consultar rutas no centro)

Data de formalización  da matrícula: do 20 ó 30 de xuño (ó entregar xa o impreso de matrícula no momento de facer a solicitude este trámite farase automáticamente no centro)

Nota informativa: O Anexo II será entregado nun único centro, naquel solicitado no primeiro lugar, con independencia do número de centros que se elixan. Non terán validez todas aquelas que non cumpran este requisito.

 

Alumnado de 6º que vai para 1º de E.S.O. 

No caso dos alumnos/as de sexto curso, deberán facer a reserva de praza
no I.E.S Xunqueira I entre o 1 e 15 de febreiro empregando o Anexo I de
reserva de praza en centros adscritos, que podes descargar desde AQUÍ. Deberán entregalo no cento, que os remitirá conxuntamente ó I.E.S. adscrito. 

Lexislación laboral para o profesorado

A continuación poderás acceder á lexislación de aplicación os traballadores do ensino púlblico.

Descarga cada norma premendo sobre esta icona.

PERMISOS E LICENZAS DO PROFESORADO
Normativa que regula os permisos e licenzas do profesorado dos centros públicos da comunidade autónoma galega.

Licencias e permisos para o persoal docente - Orde do 29 de xaneiro de 2016 (DOG 15/02/16)

Podes atopar os ANEXOS para a solicitude de permisos e licezas (indicados na orde do 29 de xaneiro de 2016) no apartado Documentación (Secretaría) ou ben na propia orde.  
 Circular 2/2006 sobre accidentes en acto de servizo  
...
...
LABORAL DO PROFESORADO
Normativa que regula diferentes aspctos laborais do traballo do profesorado nos centros escolares: especialidades e xornada laboral.

Orde do 23 de xuño, que regula a xornada laboral dos funcionarios e persoal docente (DOG 30/6/2011)

Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do corpo de mestres (BOE 9/11/2011)

ORDE do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres.  (D.O.G. 20/01/02012)

...
...
FUNCIONARIOS
Normativa que regula aspectos laborais dos funcionarios públicos, entre eles os mestres.
Lei da función pública de Galicia (decreto lexislativo 1/2008 do 13 de marzo - DOG 13/06/08)
...
...

 


Lexislación educativa e de centros escolares

A continuación podes acceder á lexislación educativa de aplicación na actualidade.

Fai click nesta icona para descargar cada lei ou norma.

 

 LEI DE EDUCACIÓN
A Lei Orgánica de Mellora da Calidade do Ensino (LOMCE) é a actual lei educativa en vigor, que nace como resultado dunha serie de modifcacións realizadas sobre a anteiror lei (LOE). Pode descargarse o texto consolidado que inclúe no texto inicial tódalas modificacións feitas pola LOMCE.

Texto consolidado L.O.M.C.E. (a partir das leis 8/2013 e 2/2006)


Lei de educación - L.O.M.C.E (Lei orgánica 8/2013 - BOE 10/12/13)

Lei de educación  - L.O.M.C.E (calendario de implantación - disposición final V) 

Lei de educación - L.O.E (Lei orgánica 2/2006 - DOG 05/05/2006)

Orde ECD/65/2015, que regula as relacións entre compentencias clave, criterios, contidos e estándares de aprendizaxe (BOE 29/01/2015)
...
...
EDUCACIÓN INFANTIL
Os curríclums LOE de educación infantil, así como a estructura e funcionamento desta etapa, non se modifica coa LOMCE polo que se mantén en vigor a actual normativa LOE.
Currículum de Educación Infantil L.O.E. - L.O.MC.E. (decreto 330/2009 do 4 de xuño - D.O.G. 23/06/09)
Implantación, desenvolvemento e avaliación do segundo ciclo da Educación infantil L.O.E - L.O.M.C.E. (orde do 25 de xuño de 2009 - DOG 10/07/09).
Ensinanzas mínimas de educación infantil L.O.E. - L.O.M.C.E (Decreto 1630/2006 - D.O.G. 04/01/07)
...
...
EDUCACIÓN PRIMARIA
Curríclums LOMCE

Currículum de primara LOMCE  - GALICIA (decreto 105/2014 - DOG 9/9/2014)

dividido por áreas  dividido por niveis - texto completo

 

 
Orde ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen as relacións
entre as competencias, os contenidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obligatoria e o bacharelato
 
Orde que regula o currículum LOMCE e implantación do mesmo no curso 2014/2015 para os cursos 1º, 3º e  5º (inclúe tabloa de distribución horaria)  

Curríclum básico  de primaria L.O.M.C.E. - ESTATAL (real decreato 126/2004)

A avaliación na educación primaria. (Orde do 09/06/2016)

Currículum de Educación primaria L.O.E. (Decreto 130/2007 - DOG 30/11/2007)

Ensinanzas mínimas de educación primaria L.O.E (Decreto 1513/2006 - D.O.G. 08/12/06)

 

...

...

GALEGO
Normativas sobre o uso das linguas cooficiais e estranxeiras nos centros educativos galegos.

Decreto do plurilingüismo
 (Decreto 79/2010 do 20 de maio)

...
...

 ORIENTACIÓN, ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E ALUMNADO CON N.E.A.E:
Normativa que regula diferentes aspectos relacionados coa atención á diversiade, orientación e alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (n.e.a.e)

DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 21/12/2011)

 

Decreto 120/98, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 27/4/98)

 

Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e
funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998
. (DOG 31/7/1998)

...
...
 ORGANIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS:
Normativas que regulan o funcionamento dos centros escolares: regulamento orgánico de centros (ROC), órganos unipersonais e colexiados, requisitos dos centros, xestión económica, adscripción do profesorado... 
R.O.C - Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e primaria (decreto 347/1996 - DOG 21/10/96)  
Funcionamento das escolas de educación infantil e primaria (orde 22/07/97 - DOG 02/09/97)  
Modificación parcial da orde 22/07/97 sobre a adscrición do profesorado (proxecto Abalar e bilingües)  
Autonomía na xestión económica de centros docentes púlbicos non universitarios (decreto 201/2003 - DOG 04/04/03)    
Requisitos mínimos dos centros de segundo ciclo de Ed. Infantil, primaria e secundaria (Real decreto 132/2010 - BOE 12/03/2010)  

Establecemento da Xornada lectiva en sesión única de maña (orde do 29/05/08 - DOG 06-06-08 que deroga a orde do 13 de abril de 1993)

 
...
...
 CONVIVENCIA ESCOLAR, iGUALDADE  E DEREITOS:
Normas que regulan a convivencia entre os dferentes membros da comunidade escolar e outras que marcan os dereitos e deberes dos mesmos.

Dereitos e deberes do alumnado e normas de convivencia en centros públicos (decreto 732/1995  de 5 de maio - BOE 02/06/95)

Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG 5/06/11)  

Creación e regulación do observatorio galego de convivencia escolar - artigo 7 para centros educativos - (decreto 84/2007 - DOG 08/05/07)

LeI 2/2014 de 14 de abril, para a igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia (Capítulo V " Medidas no ámbito educativo")  

...

...
ADMISIÓN DO ALUMNADO - MATRÍCULA:
Normativa que regula o proceso de admisión de novo alumnado nos centros públicos e regula os procedementos de matrícula.

Admisión do alumnado en centros públicos (Decreto 254/2012 - D.O.G. 26/12/2012)

 

Procedemento de admisión de alumnado en centros públicos (Orde 12 de marzo de 2013 - D.O.G. 15/03/13)

...
...
 CATÁLOGO DE UNIDADES E POSTOS DE TRABALLO:
Número de mestres e unidades das que dispón cada un dos centros educativos da Comunidade autónoma de Galicia

Unidades e postos de traballo nos centros públicos en Infantil, Primaria e Especial (orde do 12 de agosto de 2010 - D.O.G. 23/08/10)

 Modificación de Agosto de 2013 á orde do 12 de agosto de 2010

...

...
 AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO:
Normativa que regula a Avalación de Diagnóstico no centros da Comunidade Autónoma de Galicia. (derrogada coa chegada da LOMCE)

Desenvolvemento da avaliación de diagnóstico na Comunidade Autónoma de Galicia.
(resolucion do 3 de decembro de 2010 - DOG 14 decembro 2010)

Avaliación diagnóstica na Comunidade Autónoma de Galicia (orde do 6 de outubro de 2010 - DOG 15 de outubro de 2010) (DEROGADA:  orde do 16/feb/2009)
...
...
 COMEDORES ESCOLARES:
Normativa que regula a solicitude e mantemento dos comedores escolare en centros públicos de Galicia.

Orde do 21/02/2007 pola que se regula o funcionamento dos comedores escolares. (DOG 05/03/07)

Decreto 10/2007 do 25 de xaneiro que regula o funcionamento dos comedores escolares. (DOG 06/02/07)
...
...

Distribuir contido