Platega

PLATEGA (Plataforma de Teleformación de Galicia) é o lugar onde se desenvolven os cursos en rede do plan de formación do profesorado.
Dom, 28/10/2012 - 11:33

Que é PLATEGA?

PLATEGA (Plataforma de Teleformación de Galicia) é o lugar onde se desenvolven os cursos na Rede do plan de formación do profesorado. O desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación, permiten esta modalidade de aprendizaxe, cuxo fundamento é aproveitar a facilidade de distribución de materiais formativos e as ferramentas de comunicación das redes informáticas para crear un contorno de ensino e aprendizaxe. Deste xeito, e mediante unha conexión á rede Internet, os usuarios poden realizar actividades interactivas, acceder aos materiais precisos para adquirir o coñecemento, recibir axuda, realizar comunicacións ou avaliar o seu progreso.

Inscrición nos cursos na Rede:

A inscrición nun curso na Rede realízase do mesmo modo que para o resto do cursos do plan de formación, en www.edu.xunta.es/fprofe.

Pódese filtrar a buasca por “forma de participación / en rede”. Os criterios de admisión serán os que aparezan no plan anual.

Como acceder a PLATEGA?

O acceso á plataforma faise a través da dirección web www.edu.xunta.es/platega, sendo necesario dispor dunha conta de correo corporativa @edu.xunta.es. O usuario e contrasinal serán os mesmos que para a dita conta.

Acceso a un curso:

Unha vez logueado, poderase visualizar o listado de cursos nos que se está matriculado (de estalo nalgún). Só se pode ter acceso a aquelas actividades formativas nas que foi seleccionado e admitido, e nunca antes de que o curso dea comezo.

O perfil:

Na parte dereita da barra superior aparece o nome de usuario co que se identificou no sistema, sendo este nome un enlace á ventá de edición do perfil. Dende alí pódese acceder á pestana “Editar información” e corrixir ou completar os datos. É recomendable personalizar o perfil cunha foto ou imaxe.

Presentación nos foros:

As persoas participantes nunha actividade de formación en rede deben realizar a súa presentación obrigatoria no foro destinado para tal fin, e no prazo indicado pola coordinación da actividade. A non comparecencia na dita presentación supón a baixa na actividade e considerarase non presentada cos efectos do establecido para as actividades presenciais.

Desenvolvemento do curso / avaliación:

No deseño das actividades en rede recóllese unha fase de traballo que se adicará ao desenvolvemento de actividades ou tarefas tuteladas a distancia.

Algúns elementos dun curso en rede:

- Guía informativa: Nela recóllense todos os aspectos necesarios para o correcto seguimento do curso.

- Coordinador/a do curso: Persoa asesora da rede de formación do profesorado encargada do correcto desenvolvemento da actividade (deseño da programación, xestión da selección de participantes, documentación e control do curso).

- Titores/as: Atenden persoalmente aos participantes a través das formas de comunicación establecidas.

- Contidos/información sobre a temática da actividade.

- Tarefas relacionadas coa temática da actividade, orientadas a facilitar a comprensión e asimilación dos contidos, dar un enfoque práctico e demostrar os coñecementos adquiridos.

Comunicación cos titores/as do curso:

Existen varias opcións de comunicación cos titores:

- A través dos foros (foros de dúbidas, foros de novas, foros de avisos,...)

- A través do sistema de mensaxería interna da plataforma.

- Ocasionalmente pode existir un Chat para comunicación a tempo real.

Que outro tipo de espazos podo atopar en PLATEGA?

Ademais de cursos, en PLATEGA podemos atopar espazos adicados a Encontros, Xornadas e outros eventos autonómicos, co fin de ofrecer información sobre o programa, facer unha elección dalgún obradoiro/experiencia, compartir as presentacións dos relatores, etc.

Para visualizar esta información é necesario, igualmente, estar admitido na actividade en cuestión.

Preguntas máis frecuentes:

Non me concederon un curso, ¿podo acceder aos contidos? Non se permite o acceso ao espazo de formación a profesores que non estean a participar directamente no curso. Platega está pensada para ofrecer formación directa, polo que só as persoas admitidas accederán ao espazo de formación. Sen embargo, é moi posible que, se o curso é moi demandado, xa atopes os materiais en aberto na Aula Virtual do CAFI.

 

¿É obrigatorio realizar as tarefas? Sen dúbida algunha. A formación en rede esixe unha avaliación do profesorado participante. Tal e como se recolle na Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia: “No deseño da actividade de formación recollerase unha fase de traballo, cunha duración de, polo menos, o 80 % do total de horas, que se dedicará ao desenvolvemento de actividades ou tarefas tuteladas a distancia.”

 

¿Podo abandonar a actividade unha vez comezada? A normativa contempla o seguinte:

7. As persoas seleccionadas que teñan confirmada a asistencia e non comparezan á primeira sesión ou abandonen a actividade sen causa xustificada, serán dadas de baixa na actividade e non serán seleccionadas para as actividades que se desenvolvan no mesmo curso académico.

8. As persoas participantes nunha actividade de formación en rede deberán realizar a súa presentación obrigatoria no foro destinado para tal fin, na aula virtual do curso, no prazo indicado pola coordinación da actividade. A non comparecencia na dita presentación ou o abandono da actividade sen causa xustificada suporá a baixa na actividade e considerarase non presentada cos efectos do establecido no parágrafo anterior para as actividades presenciais.

 

As actividades que se desenvolven en Platega son actualmente as máis demandadas no que se refire a formación permanente (con frecuencia más de 600 inscritos para apenas 50 prazas ofertadas). Agradécese, por tanto, o sentido común no momento da confirmación de asistencia ao curso, debido a que moitos/as profesores/as agardarán quenda na lista de espera. Se hai dúbidas respecto á realización da mesma, é recomendable pensar nos compañeiros que si poidan comezar e rematar o curso.