Bacharelato

Destinatarios

Todas as persoas adultas maiores de 18 anos que cumpran os requisitos académicos de acceso.

Excepcionalmente, poderán cursar estas ensinanzas persoas maiores de 16 anos que teñan un contrato de traballo ou estean en circunstancias excepcionais que lles impidan realizar os estudos de bacharelato polo réxime ordinario.

Organización

Estas ensinanzas poden cursarse en dous anos escolares, por curso completo, ou por materias de forma independente. Se se opta por cursar materias de forma independente, non se deberán superar os 32 períodos lectivos semanais.

A modalidade semipresencial esixe a asistencia obrigatoria ás titorías de cada materia (unha hora semanal por cada materia que se curse).

A modalidade a distancia con titorías telemáticas non supón a asistencia a titorías presenciais. A comunicación cos titores é a través da Aula Virtual do IES San Clemente e os exames poden realizarse nas seguintes localidades: Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Lugo, Burela, Ourense, Pontevedra e Vigo.

Centros

Pode consultar a rede de centros nesta ligazón.

 Para o acceso a estas ensinanzas requírese cumprir algunha destas condicións:

  • Posuír o título de graduado en educación secundaria.
  • Posuír o título de técnico auxiliar de formación profesional de primeiro grao.
  • Ter aprobado o segundo curso do bacharelato unificado e polivalente (BUP) ou, como máximo, con dúas materias non superadas.
  • Ter o título de técnico correspondente á formación profesional de grao medio.

Máis información