Contacto

      UNIDADE DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

          Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación EducativaInformación

Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial

Edificio Administrativo San Caetano s/n

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

 

Teléfono: 981 546 549

Enderezo electrónico: