Publicación de candidaturas aos distintos sectores do Consello Escolar

Informámoslles que na sesión da Xunta Electoral do centro celebrada con data de 17 de novembro, esta procedeu a:

  • Proclamación das candidaturas presentadas polos distintos sectores segundo se indica seguidamente:


SECTOR DE NAIS, PAIS E TITORES/AS LEGAIS DO ALUMNADO

1.- D./Dª Pablo Ramos Tetilla      

SECTOR DO ALUMNADO

1.- D./Dª Elena Garnelo González 

  • Aprobación e publicación definitiva dos distintos censos electorais que poden consultar no taboleiro de anuncios do centro.

  • Designación mediante sorteo dos catro membros, tanto titulares como suplentes, que formarán parte das mesas electorais correspondentes.