WebTrasancos

HORARIO CLASES 2º BACHARELATO MAIO-XUÑO 2019

Este é o horario de clases de 2º de Bacharelato entre o día 22 de maio e 14 de xuño de 2019 (ata o día 11 de xuño para o alumnado aprobado na avaliación final ordinaria).

 

A Semana de Exames Finais Extraordinarios terá lugar entre os días 17 e 21 de xuño.

INSTRUCIÓNS E INFORMACIÓN ABAU

Neste enlace poderás atopar toda a información relativa ás ABAU. Se tés calqueira dúbida tamén podes consultar en secretaría, ao titor ou en Dirección.

 

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA 2º BACHARELATO

ENTREGA DE NOTAS: Martes 21 de maio de 2019, 10:10 h, na aula de 2º Bacharelato.

 

REVISIÓN DE EXAMES: Martes 21 de maio, de 11:00 h a 13:00 h.

 

RECLAMACIÓNS:

As reclamacións contra as cualificacións finais das materias de 2º curso de Bacharelato deberán presentarse por escrito, dirixidas á Dirección do centro, no prazo comprendido entre os días 22 e 23 de maio (ata as 14:00 h.), ambos os dous incluídos.

XXV ANIVERSARIO DA SEMANA VERDE

Levamos 25 anos traballando para concienciar ao noso alumnado dos problemas asociados ao medio ambiente, que hoxe en día se recoñece como unha necesidade a nivel mundial. 

Este ano conmemoramos no IES Terra de Trasancos a XXV Semana Verde. Fai 25 anos, o Departamento de Física e Química do centro, decidiu comezar no centro cunha semana onde se prestaría especial atención ao Medio Ambiente e se realizarian accións de concienciación medioambiental entre o alumnado de Trasancos. Foron pasando os anos e a oferta foi incrementada co Concurso de Presentacións Informáticas"Ignacio López Bueno", que  chega á súa XII Edición e que este ano ten por tema a Contaminación Acústica, durante todo o curso os alumnos estiveron traballando en diferentes accións e medicións que se plasmarán nunha estatística e en medidas para a mellora desa contaminacións.

Ademais diso os alumnos terán talleres de:
  -Obradoiro “Montaxe de móbiles artesanais” 
  -Obradoiro de construcción de instrumentos musicais
  -Obradoiro de Enxeñería  
  -Obradoiro de cerámica
  -Poemas sonoros
  -Masaxes sonoras
  -Experimentos de son coa profesora de Física e Química
  -Obradoiro sobre a “Repercusión da Contaminación Acústica na saúde e no Medio Ambiente” 
   -Obradoiro sobre “Aparato auditivo e fonador” 
Moitos parabéns e longa vida á Semana Verde!!!

Aquí podes ver as fotos do Obradoiro de Cerámica

PREMIO PARA TRASANCOS


A alumna Antía Calvo Díaz (3º ESO) resultou premiada no VI Concurso de Esopías que cada ano organiza a Asociación Galega de Profesorado de Matemáticas.

Obtivo o premio na categoría de 2º ciclo da ESO e Bacharelato co relato Un máxico lugar.

Ademais, o IES Terra de Trasancos estivo representado polos seguintes relatos:

Ada no paraíso de Sofía García Rodríguez (4 ªESO)

Terra enmeigada de Brais Otero Balsa (2º ESO)

O bisavó de Alejandro Fernández García (1º ESO)

Un día infinito de Lara Ríos Calvo (1º ESO)
 

PARABÉNS A TODIS POLO BO TRABALLO!

 

Convocado XII concurso Ignacio López Bueno

O vindeiro 1 de abril de 2019 remata o prazo de recepción dos traballos presentados ao XII concurso Ignacio López Bueno.

Nesta edición a temática é a Contaminación Acústica. As bases completas poden atoparte no seguinbte enlace

 

ANIMÁDEVOS A PARTICIPAR

PUBLICACIÓN DE ADMISIÓN CENTROS ADSCRITOS E PRAZO PARA DE SOLICITUDE PARA OS ALUMNOS DOS CENTROS NON ADSCRITOS

 

Publicada no taboleiro do centro a lista de admitidos dos alumnos de centros adscritos para o curso 2019/2020.

 

O VENRES 1 DE MARZO ABRÉSE O PRAZO DE SOLICITUDE DE PRAZA PARA OS ALUMNOS DOS CENTROS NON ADSCRITOS.

Os alumnos que non cursen estudos nun centro adscrito terán aberto entre os días 1 e 20 de marzo o procedemento de Solicitude de Admisión. Dentro dese prazo deberán facer entrega na Secretaría do Instituto o Anexo II (impreso de Solicitude de Admisión que pode atoparse no apartado de Secretaría, na marxe esquerda desta web.

Alternativamente, ambos trámites poden facerse de xeito telemático na aplicación Admisión de alumnos á que pode accederse dende o portal da Consellería de Educación ou no seguinte enlace

 

Actividades de formación en linguas extranxeiras

Actividades de formación en linguas estranxeiras

20 Feb 2019
 

A Consellería de Educación convoca axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, durante o ano 2019.

O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2019, coa excepción das actividades de integración, que se desenvolverán no inicio do curso 2019/20.

Requisitos:
a) Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2018/19, na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2017/18.
c) Ter acadado no curso 2017/18 unha cualificación mínima de ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.
d) Para as actividades de integración, estar matriculado/a, no curso 2018/19, nun centro da Rede de centros plurilingües.d) Para as actividades de integración, estar matriculado/a, no curso 2018/19, nun centro da Rede de centros plurilingües.

cuadro idiomas

O custo total de cada actividade inclúe:
a) No caso das actividades que se realicen no estranxeiro, os gastos da viaxe desde o punto de saída dos distintos grupos.
b) Os monitores ou monitoras que acompañarán o alumnado en cada un dos grupos durante a actividade.
c) Os gastos de docencia e o material escolar.
d) As actividades culturais, deportivas e complementarias dos cursos.
e) Os gastos de mantenza e aloxamento.
f) O certificado de realización da actividade.
g) O seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

As solicitudes poden descargarse de https://sede.xunta.es co procedemento ED504B
O prazo para presentar solicitudes estrará aberto ata o 20 de marzo de 2019.
Máis información no DOG do 20 de febreiro de 2019 en www.edu.xunta.es/axudasle

Como será a proba ABAU 2018/2019

No DOG do 21 de febreiro publícanse as instrucción da ABAU

 

A proba da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) estruturarase en dúas partes denominadas: parte obrigatoria e parte voluntaria.

 

A parte obrigatoria da proba versará sobre as materias xerais do bloque das materias troncais da modalidade elixida e sobre a materia de Lingua Galega e Literatura, todas elas correspondentes ao segundo curso de bacharelato:

 

abauobrigatoria

O alumnado que queira mellorar a súa cualificación de admisión poderá examinarse de forma voluntaria dun máximo de catro materias, que elixirá entre as materias de opción do bloque de troncais de segundo curso de calquera modalidade e as materias xerais troncais específicas de modalidade distintas daquela da que se examinen na parte obrigatoria da proba. Así mesmo, os estudantes poderán examinarse dunha das opcións lingüísticas (Alemán, Francés, Inglés, Italiano ou Portugués) da Segunda Lingua Estranxeira II distinta da que cursasen como materia xeral do bloque de materias troncais.

abauvoluntaria

As probas correspondentes a estas materias teñen carácter voluntario e teñen por obxecto a avaliación dos coñecementos e a capacidade de razoamento nuns ámbitos disciplinares concretos relacionados cos estudos que se pretenden cursar e permiten mellorar a nota de admisión.

As probas:

- O alumnado realizará os exercicios da proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade nos lugares que determine a Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).
- Farase unha proba por cada unha das materias obxecto de avaliación. Cada proba constará dun mínimo de 2 e un máximo de 15 preguntas.
- Os exercicios adecuaranse ao currículo do bacharelato, e versarán sobre as materias do segundo curso.
- Os exercicios presentarán dúas opcións diferentes, entre as cales os e as estudantes deberán elixir unha.
- Para a realización dos exercicios, o alumnado poderá empregar, á súa elección, calquera das linguas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia. Non obstante, os exercicios correspondentes a Lingua Castelá e Literatura II, Lingua Galega e Literatura II e Primeira e Segunda Lingua Estranxeira II deberán realizarse nos seus respectivos idiomas.
- Cada unha das probas da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade terá unha duración de 90 minutos. Establecerase un descanso entre probas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos.
- A avaliación de bacharelato para o acceso á universidade terá unha duración de tres días.
- Preferentemente, as probas contextualizaranse en contornos próximos á vida do alumnado: situacións persoais, familiares, escolares e sociais, ademais de contornos científicos e humanísticos.
- Cada unha das probas conterá preguntas abertas e semiabertas que requirirán do alumnado capacidade de pensamento crítico, reflexión e madurez. Ademais destes tipos de preguntas, poderanse utilizar tamén preguntas de opción múltiple, sempre que en cada unha das probas a puntuación asignada ao total de preguntas abertas e semiabertas alcance, como mínimo, o 50 %:

1. De opción múltiple: preguntas cunha soa resposta correcta inequívoca e que non exixen construción por parte do alumno ou da alumna, xa que este/a se limitará a elixir unha de entre as opcións propostas.
2. Semiabertas: preguntas con resposta correcta inequívoca e que exixen construción por parte do alumno ou da alumna. Esta construción será breve, por exemplo un número que dea resposta a un problema matemático, ou unha palabra que complete unha frase ou dea resposta a unha cuestión sempre que non se facilite unha lista de posibles respostas.
3. Abertas: preguntas que exixen construción por parte do alumno ou da alumna e que non teñen unha soa resposta correcta inequívoca. Englóbanse neste tipo as producións escritas e as composicións plásticas.

Datas:
No curso 2018/2019 realizaranse dúas convocatorias da proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU):
- Xuño: mércores 12, xoves 13 e venres 14
- Xullo: mércores 10, xoves 11 e venres 12

Ponderación de materias: http://ciug.gal/PDF/pond19.pdf

Exames (cursos pasados): http://ciug.gal/exames.php

Máis información:  http://ciug.gal/index.html

 

Distribuir contido