Orientación

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Enlaces a:

- PROGRAMACIÓN DE ORIENTACIÓN CURSO 2018-19

Programa orienta o teu futuro

- INFORMACIÓN PARA ALUMNADO 1ºESO

- INFORMACIÓN PARA ALUMNADO 2ºESO

- INFORMACIÓN PARA ALUMNADO 3ºESO

- INFORMACIÓN PARA ALUMNADO 4ºESO

- INFORMACIÓN PARA ALUMNADO DE BACHARELATO ITINERARIOS 2019-20

 

 

 

 


 

 2- Neste enlace ofrécennos unha serie de consellos para facilitar a tarea de estudio. Tamén hai actividades para comprobar a nosa velocidade e comprensión lectora, técnicas para memorizar mellor e para facer esquemas e resumes. 


 

PROMOCION.-

O alumnado promocionará ao curso seguinte cando:

1º.- Aprobe todas as materias , ou

2º.- Teña avaliación negativa en dúas materias como máximo.

O alumnado repetirá curso cando sexa avaliado negativamente en tres ou máis materias.

Excepcionalmente, o equipo docente poderá autorizar a promoción con avaliación negativa en tres materias, se considera que a natureza destas non lle impide ao alumnado seguir con éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a dita promoción beneficiará a súa evolución académica.

* As decisións de promoción ao curso seguinte, do alumnado con tres materias non superadas, requerirá o acordo favorable da maioría simple do equipo docente.

* Para os efectos de promoción de curso computarán todas as materias pendentes, aínda que teñan a mesma denominación en diferentes cursos.

TITULACIÓN.-

O alumnado da ESO titulará cando:

1º.- Supere todas as materias do curso e de cursos anteriores, e

2º.- PODERÁ obter o dito título cando, unha vez realizadas as probas extraordinarias,finalice a etapa con avaliación negativa nunha ou en dúas materias, e excepcionalmente en tres ,sempre que o equipo docente que imparte no grupo considere acadadas as competencia básicas e os obxectivos da etapa.

 

As decisións de titulación do alumnado con materias non superadas requirirán o acordo favorable da maioría simple do equipo docente.

 

* No cómputo das materias para efectos de promoción e titulación, consideraranse tanto as materias non superadas do propio curso como as de cursos anteriores.

Referencias lexislativas:

* Decreto 133/2007 polo que se regulan as ensinanzas da ESO.

* Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obligatoria

* Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na ESO.

* Decreto 126/2008 polo que se establece a ordenación e do currículo de bacharelato.

Powered by Drupal - Design by artinet