Skip to Content

Ligazóns importantes

Emails do profesorado                                                        Horarios de atención a nais e pais

Proxecto educativo

Proxecto educativo do IES Mendiño

 

1. ASPECTOS XERAIS

1.1.    Valores. Identidade do centro.

1.2.   Obxectivos. Intencións educativas.

1.3.   Características do contorno e necesidades educativas.

1.4.   Formas de colaboración e intercambio cultural cos servizos sociais e educativos do concello e outras institucións.

1.5.   Oferta do centro: itinerarios, modalidades, optativas, actividades complementarias e extraescolares, servizos.

2. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

2.1.   Prioridades de actuación das dinamizacións (Orde do 17 de xullo de 2007)

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

3.1.   Organización xeral do instituto. Condicións de uso das instalacións do centro.

3.2.  Medidas organizativas para os alumnos que non opten polas ensinanzas de relixión.

4. ASPECTOS CURRICULARES

4.1.   Adecuación dos obxectivos xerais de etapa ao contexto socioeconómico e cultural do centro, e ás características do alumnado.

4.2.  Decisións xerais sobre metodoloxía e a súa contribución á consecución das competencias básicas.

4.3.  Criterios xerais sobre avaliación e promoción do alumnado

4.4.  Criterios para selección e uso dos recursos materiais.

4.5.  Aspectos xerais para elaboración das programacións docentes.

4.6.  Concreción dos currículos.

5. O TRATAMENTO TRANSVERSAL DA EDUCACIÓN EN VALORES E OUTRAS ENSINANZAS

6. A FORMA DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

6.1.   Liñas xerais de atención á diversidade.

7. A ACCIÓN TITORIAL

7.1.   Liñas xerais para a elaboración dos plans de orientación e acción titorial.

7.2.  Compromisos educativos (familias/profesorado/alumnado)

8.  PLANS E PROXECTOS

8.1.  Plan de convivencia.

8.2.  Plans específicos para o alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso.

8.3.  Proxecto lingüístico.

8.4.  Proxecto lector de centro.

8.5.  Plan de integración das tecnoloxías da información e da comunicación.

9. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO (NOF). REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO (RRI)

9.1.  NOF.

9.2.  Addendas as NOF.

 

 

 

Distribuir contenido

 

  

Avenida Mendiño, 40

36693 Cesantes(Redondela)

Tlf: 886110590

Fax:886110599

ies.mendino@edu.xunta.es by Dr. Radut