PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Bioloxía e Xeoloxía

Educación Física

Educación Plástica e Visual

Física e Química

Francés

Inglés

Latín

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Música

Relixión

Tecnoloxía

Xeografía e Historia