Xestións

Xustificación faltas do alumnado

Faltas de asistencia. No caso de que un estudante non poida acudir ao centro,

deberá proceder do seguinte xeito:

            -ESO: Os seus pais ou titores legais deberán de informar á maior brevidade

posible de dita circunstancia telefonicamente. Ademais da comunicación verbal,

deberán cumprimentar o formulario de “Solicitude de xustificación de faltas de

asistencia” que se atopa á súa disposición en conserxaría (e tamén a través deste enlace)

e facerllo chegar ao/á titor/a persoalmente, a través do estudante ou por correo electrónico

ao centro: ies.catabois@edu.xunta.es; xunto coa documentación correspondente,

de habela, no momento da nova incorporación do/a alumno/a ao centro. Esta será resolta

polo/a titor/a ou director/a segundo proceda e comunicada a través da relación de faltas

de asistencia que se tramita por correo ordinario ao domicilio do estudante dentro dos cinco

primeiros días lectivos de cada mes.

Distribuir contido