Física e Química

Departamento Física e química

Departamento unipersoal. 
Neste espazo iremos mostrando enlaces a páxinas web con contidos relacionados coas unidades didácticas propostas na programación para os cursos de 2º, 3º e 4º de ESO.
Para calquera suxestión, por exemplo para avisarnos de erros, agradeceriamos fágannolo saber no correo do centro:ies.catabois@edu.xunta.es
En moitos casos os niveis son superiores aos necesarios para os cursos correspondentes, pero consideramos que poden ser útiles para ter unha visión máis ampla da estrictamente necesaria para os niveis da educación secundaria obrigatoria. Inclúense tamén contidos de repaso válidos para a comprensión das unidades didácticas.

Estamos renovando a páxina adaptándoa aos novos contidos do currículo da LOMCE. 

2º ESO
Unidade 1. A materia e a medida. Curso 2016-17

Método científico: (quimicaweb.net)
Cambios físicos e químicos: (quimicaweb.net)

Cambios físicos e químicos: (ntic.educacion.es) 
¿Qué é materia?:(iesaguilarycano.com)
Propiedades da materia: (iesaguilarycano.com) 
As magnitudes físicas e a súa medida: (químicaweb.net)

Factores de conversión: (newton.cnice.mec.es)                                  
Medidas de masa, volume, densidade e temperatura: (cnice, mec)

Balanza monoplato: (educaplus.org)
Magnitudes, unidades e método científico:(fisicayquimicaenflash.es) 

2º ESO
Unidade 2. Estados da materia. Curso 2016-17
Estados da materia(concurso.cnice.mec.es)
A teoría cinética e os estados da materia: (iesaguilarycano.com)
As leis dos gases: (educaplus.org)
Leis dos gases. Estudo experimental:(fisquiweb.es)
Os gases e a teoría cinética:(recursostic.educacion.es)
Cambios de estado da auga: (educaplus.org) 
Cambios de estado: (concurso.cnice.mec.es)
Estados de agregación, cambios de estado:(fisicayquimicaenflash.es)
Gases, leis:(fisicayquimicaenflash.es)

2º ESO
Unidade 3. Diversidade da materia.
 Curso 2016-17
 A materia. Estados de agregación: (fisicayquimicaenflash.es)  
 Sustancias puras e mesturas: (iesdmjac.educa.aragon.es)
 Disolucións: (iesdmjac.educa.aragon.es)
 Separación de mesturas: (iesdmjac.educa.aragon.es)
 Clasificación da materia: (concurso.cnice.mec.es)
 Mesturas heteroxéneas: (fisquiweb)
 Mesturas homexéneas: (fisquiweb)

 Clasificación da materia: (quimicaweb) disolucións, solubilidade, separacións.
 Sistemas materiais, mesturas: (iesaguilarycano)
 
2º ESO
Unidade 4. Cambios na materia.
 Curso 2016-17
Sistema periódico dos elementos: (ptable.com)
Átomos, moléculas, cristales: (quimicaweb.net)
Átomos, moléculas e cristales: (recursostic.educacion.es)
Cambios físicos e químicos: (recursostic.educacion.es) 
Reaccións químicas: (quimicaweb.net)
Reaccións químicas
: (recursostic.educacion.es)

2º ESO
Unidade 5. Forzas e movementos.
 Curso 2016-17
  Sistemas de referencia: (educaplus.org) 

  O movemento: (nea.educastur.princast.es)                                       
  Forzas: 
(nea.educastur.princast.es)  
  Corpos en movemento: (recursostic.educacion.es)
  Lei de Hooke: (educaplus.org)
  Velocidade media e instantánea: 
(educaplus.org)
  Laboratorio virtual de cinemática: 
(educaplus.org)
  Máquinas simples: (concurso.cnice.mec.es)

3º ESO

Unidade 1. A ciencia e a medida. Curso 2016-17

O traballo científico: (recursostic.educacion.es) análise de datos, a medida, erros.
Método científico: (newton.cnice.mec.es)
Cambios físicos e químicos: (ntic.educacion.es)
Factores de conversión: (newton.cnice.mec.es)
Método científico: (fundación cientec)
A medida e o método científico: (fisicayquimicaenflash.es) aparatos, erros, etc.
Unidades e medidas : erros, calibre, etc. curso completo (Angel Franco García)
Calibre: (educaplus.org)

3º ESO
Unidade 2, Os gases e as disolucións. Curso 2016-17

Estados da materia: (concurso.cnice.mec.es)
Cambios de estado: (concurso.cnice.mec.es)

Os gases e a teoría cinética: (recursostic.educacion.es)
Os estados da materia: (recursostic.educacion.es)
A materia, estados de agregación: (físicayquimicaenflash.es, Ramón Flores Martínez) gases, separación de mesturas, disolucións.
Leis dos gases: (educaplus.org) conceptos, leis, teoría cinético molecular
Movemento browniano: (educaplus.org)
Estados de agregación da materia: (quimicaweb.net) estados de agregación, teoría cinética, leis dos gases.
Leis dos gases: (iesaguilarycano.com)
Gases: (perso.wanadoo.es, Carlos Palacios) experiencias e simulacións, 37 leccións de física e química.
A teoría cinético-molecular: (iesaguilarycano.com) propiedades da materia, estados da materia
Lei dos gases. Estudo experimental: (fisquiweb.es) 

Sustancias puras e mesturas: (recursostic.educacion.es) disolucións, solubilidade, separacións.
Mesturas heteroxéneas:(fisquiweb)
Mesturas homoxéneas:(fisquiweb)
Sistemas materiais: (iesaguilarycano.com) mesturas 

 3º ESO

Unidade 3, O átomo. Curso 2016-17

A teoría atómica de Dalton:(iesaguilarycano.com)
Modelos atómicos :(iesaguilarycano.com)
O átomo e os modelos atómicos: (recursostic.educacion.es)
Concepto moderno de átomo: (recursostic.educacion.es)
Teoría atómica: (visionlearning.com)
O átomo: (quimicaweb.net) 
O átomo: (físicayquímicaenflash.es)
Historia dos modelos atómicos: (concurso.cnice.mec.es)
Modelos atómicos: (web.educastur.princast.es)
O átomo: (recursostic.educacion.es/newton)
Radiactividad:(fisicayquimicaenflash.es)
Viaxe ao interior da materia: (ntic.educación.es)
A aventura das partículas: (particleadventure.org)

3º ESO
Unidade 4, Elementos e compostos químicos. Curso 2016-17
Elementos e compostos: (recursostic.educacion.es)
Tabla periódica: (web.educastur.princast.es)
Tabla periódica: (educaplus.org) 
O sistema periódico: (iesaguilarycano.com)
Tabla periódica: (webelements.com)
Átomos, moléculas e cristáis: (recursostic.educacion.es)
Átomos, moléculas e cristáis: (químicaweb.net)

Formulación inorgánica e orgánica: (alonsoformula.com)

3º ESO

Unidade 5, A reacción química. Curso 2016-17 
Reaccións quimicas I: (recursostic.educacion.es)
Reaccións químicas II: 
(recursostic.educacion.es)
 A lei de Lavoisier: (iesaguilarycano.com)

Concepto de mol: (100ciaquimica.net)
Número de Avogadro:(100ciaquimica.net)
As reaccións químicas: (quimicaweb.net)
A reacción química: (ntic.educacion.es)
Química agrícola, farmacéutica, contaminación: (recursostic.educacion.es)

 3º ESO

Unidade 6, Forzas eléctricas e magnéticas. Curso 2016-17
 Electrización da materia: (recursostic.educacion.es)
Interaccións entre as cargas. Lei de Coulomb: 
(recursostic.educacion.es)
Comportamento dos imáns: 
(recursostic.educacion.es)
Electricidade estática e magnetismo: (Unesa.net)
Electromagnetismo:(Unesa.net)
Experiencia de Öersted: 
(recursostic.educacion.es)
Experiencia de Faraday: (recursostic.educacion.es)
Xeradores de corrente: (recursostic.educacion.es)
Magnetismo: (quimicaweb.net)

 3º ESO
Unidade 7, Electricidade e electrónica. Curso 2016-17

Introdución á electricidade: (ntic.educacion.es)
Magnitudes e definicións: (Unesa.net)
Electricidade: (docs.google.com)
A electricidade: (docs.google.com) Editorial Santillana.
A corrente eléctrica continua e alterna: (recursostic.educacion.es)
Circuitos eléctricos, Lei de Ohm: (recursostic.educacion.es)
A electricidade na vida diaria: (recursostic.educacion.es)
Electrónica: (sites.google.com)

 3º ESO
Unidade 8, As centráis eléctricas. Curso 2016-17


 Funcionamento das centráis eléctricas: (unesa.es)
Centráis eléctricas: (endesaeduca.com)
A enerxía: (recursostic.educacion.es)
A enerxía: (edu.xunta.gal)
A electricidade na casa: (newton.cnice.mec.es) 

 

 

4º ESO Física e Química

4º ESO
Unidade 1. Magnitudes e unidades. Curso 2016-17

O traballo científico: (recursostic.educacion.es) análise de datos, a medida, erros.
Método científico: (newton.cnice.mec.es)
Factores de conversión: (newton.cnice.mec.es)
Método científico: (fundación cientec)
A medida e o método científico: (fisicayquimicaenflash.es) aparatos, erros, etc.
Unidades e medidas : erros, calibre, etc. curso completo (Angel Franco García)
O traballo científico: (conteni2.educarex.es) método científico, a medida, instrumentos, erros.
Investigación científica: (csic.es)

4º ESO
Unidade 2. Átomos e sistema periódico. Curso 2016-17

Átomo, sistema periódico e propiedades
: (fisicayquimicaenflash.es)
Estrutura atómica, modelos atómicos, tabla periódica: (descartes.cnice.mec.es)
Modelos atómicos: (iesaguilarycano.com)
Modelos atómicos: (concurso.cnice.mec.es)
Orbitales atómicos(educaplus.org) 

Configuración electrónica: (educaplus.org)
Construtor de átomos: (conteni2.educarex.es)
Tabla periódica: (conteni2.educarex.es)
Átomos, tabla periódica: (wikispaces.com) modelos, orbitales, propiedades etc.
Tabla periódica dinámica: (ptable.com)

4º ESO
Unidade 3. Enlace químico. Curso 2016-17
Estrutura do átomo e enlaces químicos: (descartes.cnice.mec.es)
Unións entre átomos: (recursostic.educacion.es) 
Enlaces entre átomos: (concurso.cnice.mec.es)
Enlace químico: (fisicayquimicaenflash.es)
Moléculas en 3D: (educaplus.org)
Disolución de NaCl en H2O: (mhhe.com)
Formulación inorgánica según normas IUPAC 2005
: (alonsoformula.com)

4º ESO
Unidade 4. Química do carbono. Curso 2016-17

 A química do carbono: (descartes.cnice.mec.es)  
 
Compostos do carbono: (descartes.cnice.mec.es)

 Compuestos do carbono:(fisicayquimicaenflash.es)
 Formulación química orgánica: (100ciaquimica.net)
 Formulación orgánica: (edu.xunta.es/espazoAbalar, Carlos Alonso)
 Construción de moléculas en 3D: (educaplus.org)

 

4º ESO
Unidade 5. Reaccións químicas. Curso 2016-17

Reactividade química: (recursostic.educacion.es)
Transformacións químicas: (recursostic.educacion.es)
As reaccións químicas: (concurso.cnice.mec.es)
A reacción química: (fisicayquimicaenflash.es)
Lei de Lavoisier: (iesaguilarycano.com)
Concepto de mol: (100ciaquimica.net)
Número de Avogadro:(100ciaquimica.net)

4º ESO
Unidade 6. Exemplos de reaccións químicas. Curso 2016-17

Tipos de reaccións químicas:
 (recursostic.educacion.es)
Reaccións ácido-base(recursostic.educacion.es)
Ácidos e bases: (visionlearning.com)
Exemplos reaccións químicas: (quimicas.net) 4º ESO

 Unidade 7. O movemento. Curso 2016-17

O movemento rectilíneo: (recursostic.educacion.es)
Movemento rectilíneo: (newton.cnice.mec.es)
Movemento circular uniforme: (newton.cnice.mec.es)
Cinemática: (fisicayquimicaenflash.es) 
Cinemática: (web.educastur.princast.es) 
Cinemática: (educaplus.org)  
Cinemática: (iesaguilarycano.com)
Movemento con aceleración constante: (walter-fendt.de)
Movemento de caída libre: (educaplus.org)
Cinemática: (sc.ehu.es)
O movemento circular:
 (recursostic.educacion.es)


4º ESO

 Unidade 8. As forzas. Curso 2016-17
As forzas(recursostic.educacion.es)
Estática(newton.cnice.mec.es)
Leis da Dinámica(newton.cnice.mec.es)
Dinámica: (web.educastur.princast.es)
Lei de Hooke(educaplus.org) 

Dinámica(iesaguilarycano.com)
Dinámica(sc.ehu.es)
Dinámica: (fisicayquimicaenflash.es)
Dinámica dun corpo nun plano inclinado(educaplus.org)
Plano inclinado con rozamento(educaplus.org)

 4º ESO
Unidade 9. Forzas gravitatorias. 
Curso 2016-17

Forzas gravitatorias (Editorial Santillana)
Astronomía e gravitación universal: (recursostic mec)
Ptolomeo: (Salvador Hurtado) applet dos epiciclos e deferentes.
Geocentrismo e Heliocentrismo: (Salvador Hurtado) applet.
Leis de Kepler: (IES Antonio Mª Calero)
Leis de Kepler: vídeo
Leis de Kepler e Lei da Gravitación Universal (Angel Franco García)
1ª lei de Kepler, 2ª lei de Kepler: (walter-fendt) 
A forza da gravidade: (proxecto Newton)
Interacción gravitatoria: (educaplus)
O concepto de movemento planetario a través da historia  (físicayquímicaenflash, Ramón Flores Martínez) Lei da Gravitación Universal

4º ESO
Unidade 10. Forzas en fluidos. Curso 2016-17
Forzas e presións nos fluidos (Editorial Santillana)
Forzas e presións nos fluidos: (recursostic mec) 
Presión I: (proxecto Newton)
Presión II: (proxecto Newton)
A presión: (ies aguilar y cano)
Principio de Arquímedes: (ies aguilar y cano)
Presión: (fisicayquimicaenflash)
Presión hidrostática en líquidos: (walter-fendt)
Forza de empuxe en líquidos: (walter-fendt)
Presión no interior dun fluido: (educarex)
Prensa hidráulica: (educarex)

4º ESO
Unidade 11. Traballo e enerxía. Curso 2016-17

Traballo e enerxía (Editorial Santillana)
Traballo, potencia e enerxía: (proxecto Newton)
A enerxía: (proxecto Newton)
Enerxía e traballo: (libros vivos, editorial S.M)
Enerxías alternativas: (libros vivos, Editorial S.M.)
Traballo e enerxía: (recursostic mec)
Traballo, potencia e enerxía: (fisicayquimicaenflash)
Traballo e enerxía: (educarex)

4º ESO
Unidade 12. Enerxía e calor. 
Curso 2016-17

Trasferencia de enerxía: calor
(Editorial Santillana)
Calor e temperatura: (proxecto Newton)
Calor e temperatura: (libros vivos, Editorial S.M.)
Calor e enerxía: (recursostic mec)
Calor e temperatura: (legacy.spitzer.caltech.edu)
Enerxía térmica: (fisicayquimicaenflash)
Calor e temperatura: (teleformacion.edu.aytolacoruna.es)
Calor: (educarex)


 
 

Distribuir contido