MENÚ MAIO

Para ver o menú de maio pinchar aquí

MENÚ ABRIL

Para ver o menú de abril pinchar aquí

MENÚ MARZO

Para ver o menú de marzo pinchar aquí

SOLICITUDE DE ADMISIÓN CURSO 2022/2023

Estimadas familias:

O prazo de solicitude de admisión para o próximo curso 2022/2023 estará aberto desde o día 01 ata o 21 de marzo, ambos inclusive.

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de xeito manual ou a través da aplicación admisión alumnado no menú Solicitude-Admisión-Crear. Esta solicitude deberase presentar no centro educativo solicitado en primeiro lugar ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 01 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a Sede Electrónica, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, sendo esta a canle preferible de presentación.

Aquelas familias que desexen cubrir as solicitudes de xeito manual, poden descargar nos seguintes enlaces os correspondentes formularios:

Documentación a presentar: Fotocopia libro de familia, fotocopia certificado de empadronamento, fotocopia DNI dos proxenitores, fotocopia cartilla de vacinación alumno/a solicitante, fotocopia tarxeta sanitaria alumno/a solicitante, 4 fotos tamaño carnet alumno/a solicitante e sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

Horario de atención ao público: de Luns a Venres, de 10.00 a 10.50 horas. Mércores, de 15.40 a 16.30 horas.

Atentamente,

O EQUIPO DIRECTIVO

MENÚ FEBREIRO

Para ver o menú de febreiro pinchar aquí

MENÚ XANEIRO

Para ver o menú de xaneiro pinchar aquí

RESERVA DE PRAZA

Estimadas familias:

O alumnado, que está cursando actualmente 6º de Educación Primaria, poderá reservar praza de cara ao vindeiro curso escolar 2021-2022 do 11 de xaneiro ao 08 de febreiro.

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opcións descritas a continuación:

a) Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro. Para presentar a solicitude presencialmente deberá entrar e seleccionar a opción de menú  “Solicitudes--> Reserva --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.

b) Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica. Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para elo deberá premer na icona verde que se atopa arriba a dereita . Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Reserva --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que ten que indicar os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.

IMPORTANTE: Debe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, ultima páxina da solicitude que pode visualiar e descargar nesta aplicación).

Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.

c) Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro. Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro:

Galego

Castelán

Atentamente.

O EQUIPO DIRECTIVO

GUÍA DE LECTURA PARA O NADAL

Para consultar a guía de lectura para o Nadal pinchar aquí

MENÚ DECEMBRO

Para ver o menú de decembro pinchar aquí

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ALUMNADO PRIMARIA

Estimadas familias:

A Orde do 6 de novembro de 2020 regula os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria en centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Será beneficiario das máscaras, directamente, o alumnado que resultou beneficiario das axudas do material escolar no curso 2020-2021 e, polo tanto, non terá que presentar solicitude.

Terá que presentar solicitude o alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

 • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6000 euros.
 • Alumnado matriculado en educación especial.
 • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumnado utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) introducindo o código de procedemento ED330E, ou no portal educativo (https://www.edu.xunta.gal).Tamén poden descargar o formulario premendo aquí

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación (os documentos deberá reflectir a situación persoal, familiar e económica en 31 de decembro de 2018):

 • Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).   
 • Copia do libro de familia onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor. Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computalbes utilizando un certificado ou volante de convivencia, ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

O prazo para presentar solicitudes será entre o día 16 e o 27 de novembro de 2020.

Atentamente,

O EQUIPO DIRECTIVO

Powered by Drupal - Design by artinet