Skip to Content
 A nosa mascotaLeo: A nosa mascota

BENVIDOS A PÁXINA WEB DO CEIP MILLADOIRO

                                     DEFENDEMOS A ESCOLA PÚBLICA

Ventorrillo, s/n
15113 Malpica de Bergantiños
(A CORUÑA)
Teléfono: 881 880 736/ 881 880 737
Fax: 881 880 738
Email: ceip.milladoiro@edu.xunta.es
Blogue de biblioteca: bemilladoiro.blogspot.com

Protocolo COVID-19 CURSO 21/22

Seguindo as últimas instrucións publicadas pola Consellería de Educación o pasado 1 de setembro, nas que inclúen unha guía resumo e un modelo de declaración responsable para as familias (que podedes consultar premendo no seguinte enlace: instrucións), adaptamos o protocolo do noso centro a estas últimas esixencias.

 

VOLTA ÁS AULAS

Prazas para Comedores Escolares para o Curso 2021-22

Publicada as Instruccións 3/2021, da secretaría xeral técnica da consellería de Cultura, Educación e Universidade do 1 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares de Xestión Indirecta no curso escolar 2021-2022, que podedes consultar premendo no seguinte enlace: Instruccións de comedor, establécese o seguinte prazo para solicitar praza de comedor.

DO 1 AO 10 DE XULLO

A orde de preferencia par adxudicación de prazas será a seguinte:

1. Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase substancialmente o criterio polo cal fose admitido.

2. Alumnado usuario lexítimo do servizo do transporte escolar, nos termos establecidos na Instrución 1/2021 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2021-2022.

3. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes. 

4. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.

5. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía, acreditada documentalmente de xeito alternativo, mediante a seguinte documentación: informe de vida laboral, expedido polo organismo laboral competente, ou certificado da Unidade de persoal á que pertenza o empregado público; certificación da empresa, xustificativa da duración de xornada e o horario de traballo;certificación xustificativa de alta no IAE, e unha declaración responsable, sobre a vixencia da actividade económica, e o horario que require a actividade, para o caso de traballadores por conta propia.

6. Outro alumnado do centro. Neste suposto inclúense aos escolarizados fóra da área de influencia que lles corresponde.

7. Persoal docente e non docente que preste servizos no centro e non colabore nos labores de atención e apoio ao alumnado. 

De conformidade co previsto no artigo 14 do Decreto 132/2013 os centros farán chegar ás familias dos comensais admitidos provisionalmente ao comedor o modelo-impreso de autodeclaración de prezos públicos recollido no Anexo II desta instrución, autodeclaracións que deberán ser entregadas nos centros cubertas en todos os seus extremos ata o 08/09/2021.

REUNIÓN INICIAL FAMILIAS

Chamamento a unha reunión en xuño para as familias do alumnado que, o vindeiro curso escolar 2021/2022, se incorpora ó noso centro educativo no nivel 4º de Educación infantil.

PARA O CURSO 2021-2022 ABRIRASE AO LONGO DE TODO O MES DE XUÑO DO 2021.

A documentación necesaria para a formalización da matrícula é a seguinte:

  • Certificado de residencia (solicítase no Concello).
  • Informe médico sanitario (SÓ SE PADECE ALGUNHA MINUSVALÍA).
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • Fotocopia das vacinacións.
  • Foto tamaño carnet.

Fondo Libros 2021-2022

Estimadas familias:

No Diario Oficial de Galicia (DOG) do 20 de maio de 2020 sae publicada a Orde do 6 de maio de 2021  pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar. 

Destinatarios:

- Fondo solidario de libros de texto: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º, e 6º de EP e en 1º, 2º, 3º e 4º da ESO; cursos nos que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2020/21.

 

 - Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira (discapacidade ≥ 65%) e na disposición segunda (necesidades específicas de apoio educativo).

 

- Axudas para adquirir material escolar: alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

 

Presentación de Solicitudes:

-Preferiblemente vía electrónica https://www.edu.xunta.es/fondolibros. Neste caso cubrirase 1 solicitude por cada fillo/a.

 

-Presencial na secretaría do centro. Neste caso cubrirase 1 solicitude para tódolos irmáns que cursen no mesmo centro. Os impresos para as solicitudes estará dispoñible:

a) No portal educativo, no enderezo http://www.edu.xunta.gal

b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

d) No propio centro. (Anexo I e Anexo II).

 

Documentación complementaria:

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

Outros documentos:

c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

 

Prazo para presentar as solicitudes:

Do 21 de maio  ao  22 de xuño de 2021.  Rogamos que entregades a solicitude o antes posible para evitar aglomeracións nos últimos días e se faga dunha maneira escalonada.

Calendario:

- 17 ao 22 de xuño: devolución de libros de texto.

- 22 xuño: remata prazo de presentación de solicitudes.

- 5  xullo: publicación listaxe provisional (indicando causa de exclusión).

- 8 xullo: publicación listaxe definitiva.

- 8 e 9 de xullo: entrega de cheques.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/22

O prazo de presentación da solicitude de admisión do alumnado para o curso 2021/22 abrangue dende o 1 ao 22 de marzo do 2020.

O formulario normalizado será facilitado gratuitamente nos correspondetes centros educativos, na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación "admisiónalumnado", na páxina web da consellería competente en materia de educación e nos documentos posteriores que se adxuntan (según a orde do 25 de xaneiro de 2017).

Nos seguintes enlaces pódese descargar a normativa que regula o proceso de admisión, así coma o formulario de admisión e a documentación necesaria; do mesmo xeito estarán colgados no taboleiro de anuncios do centro. 

XORNADA PORTAS ABERTAS 2021

Vinde coñerecer o noso centro na Xornada de Portas Abertas que terá lugar o 25 e o 26 de Febreiro en horario de15:30 a 18:00 con cita previa para que poidamos cumprir con todas as medidas de seguridade. Podedes visualizar tamén o vídeo de presentación premendo no seguinte enlace: bemilladoiro.

Bo Nadal e Feliz 2021!

Distribución de máscaras

Según a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado, ábrese o prazo para presentar solicitudes de adquisición de máscaras.

Esta axuda vai dirixida ao alumnado matriculado en Educación primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Educación Especial que, de acordo coa Orde de 12 de maio de 2020 pola quse regula a participación no fondo solidario de libros de texto e convócase axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21:

1. Fora beneficiario da axuda para adquirir material escolar.

2. Non fora beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:

a) Pertence a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6000 EUROS.

b) Esté matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da renda da unidade familiar.

Non terán que presentar a solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/21.

Para o resto das familias o prazo de presentación é do 14 ao 26 de novembro e tedes toda a información na sede electrónica, onde tamén podedes descargar o formulario ou pedilo no centro.

Podedes descargar o impreso no seguinte enlace: Anexo I e Anexo II.

Distribuir contido


by Dr. Radut