Admisión alumnado 21-22

PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO

ADMISIÓN DO ALUMNADO: SITUACIÓN DO CENTRO E ZONA DE INFLUENCIA

   PRAZO DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN CURSO 21 -22 : DO 1 AO 22 DE MARZO
  CEIP ISAAC PERAL  
 

CEIP ISAAC PERAL

AVDA. MAC MAHÓN S/N

15 403 Ferrol

Tfno 881 93 02 10/18

Depto. de Orientación 881 93 02 13

e-mail: ceip.isaac.peral@edu.xunta.es

isaacperalferrol@gmail.com 

 
  MAPA DA ZONA DE INFLUENCIA DO CENTRO  
   

 
       
       

ADMISIÓN DO ALUMNADO: INFORMACIÓN XERAL

     
 

INFORMACIÓN XERAL

                    

 
   
  ALUMNADO XA MATRICULADO NO NOSO CENTRO
 

1- Os alumnos/as matriculados neste centro non teñen que facer reserva de praza cara o vindeiro curso escolar, estarán matriculados automáticamente.

2- O alumnado de 6º de Primaria deberán de confirmar a súa reserva de praza para o instituto adscrito o IES Saturnino Montojo cubrindo o anexo I e entregándoo a través da aplicación de admisión de alumnado ou na secretaría do centro (previa petición de cita)  do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro.

Anexo I: Reserva de praza no IES adscrito

Castelán                         Galego

 

 
  ALUMNADO QUE QUEIRA TRASLADARSE DO NOSO CENTRO A OUTRO  
 

1) Solicitar en Secretaría un Certificado de Matrícula que entregará no Centro ao que queira trasladarse.

2) Presentar a solicitude de admisión xunto co Certificado de matrícula no centro novo no que desexe matricularse.

3) Entregar no centro onde desexe causar baixa unha copia da solicitude de admisión ao novo centro.

 
  PRAZOS NO PROCESO DE ADMISIÓN
 
 

- Segundo a ORDE do 18 de decembro de 2020, establécese os seguintes  PRAZOS NO PROCESO DE ADMISIÓN de alumnado:

  • Reserva de praza para o IES adscrito: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro
  • Data do sorteo públlico para efectos de desempate: última semana de febreiro, sempre antes do 1 de marzo.
  • Publicación dos postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.
  • Presentación das solicitudes de admisión: do 1 ao 22 de marzo.
  • Presentación da documentación acreditativa do baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo de solicitudes de admisión.
  • Publicación das listaxes provisionais: antes do 25 de abril
  • Publicación das listaxes definitivas: antes do 15 de maio
  • Formalización de matrícula en Infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño.
 
  - Tal como establece a ORDE do 25 de xaneiro de 2017 , a solicitude de admisión de alumnado de novo ingreso pode efectuarse   
  - Os criterios para a baremación e posterior adxudicación de vacantes no noso centro, non inclúen a admisión preferente dos descendentes do persoal militar.  
 
 
     
  IMPORTANTE  
 

1. UNHA ÚNICA SOLICITUDE

A solicitude de posto escolar será única para unha mesma ensinanza e poderá recoller varios centros por orde de preferencia. Presentarase no primero centro solicitado.

O alumnado que non resulte admitido no primeiro centro elixido será baremado nos seguintes centros en que existan vacantes, seguindo a súa orde de preferencia.

2. PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE:

Presentación da solicitude fóra de prazo

Presentación de máis dunha solicitude en centros distintos.

Acreditar ou presentar datos que non se axusten á realidade.

3. COMUNICACIÓN AO CENTRO DE ORIXE:

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

4. COMUNICACIÓN DA RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA: O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

 

 

 

     

LEXISLACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO

     
  LEXISLACIÓN RELATIVA AO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO
 
 

- ORDE do 18 de decembro de 2020: pola que se modifica a orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 22/12/20)

- ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 01/02/17)

- ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión do alumnado (DOG 15/03/13)

- DECRETO 254/2012, do 13 de decembro: Admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG 26 /12/12)

 

- Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

- Resolución do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates de puntuación.

Máis información na páxina da Consellería de Educación

 
     

DOCUMENTACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO

       
  DOCUMENTACIÓN 
 

CALENDARIO DE ADMISIÓN

  RESERVA DE PRAZA DO ALUMNADO DE 6º PARA O IES SATURNINO MONTOJO
 

Anexo de reserva de praza en galego

  Anexo de reserva de praza en castelán
       
     ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CEIP ISAAC PERAL
       
         SOLICITUDE DE PRAZA       
         BAREMO       
 

PRAZAS VACANTES

Anexo de solicitude de praza en galego

Anexo de solicitude de praza en castelán

Documentación a presentar e información importante

 

Criterios de baremo

Documentación acreditativa dos criterios de baremo

Área de influencia do centro

 

       
         FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA       
   
 

RELACIÓN DA DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Anexo de formalización de matrícula

Ficha de rexistro do alumno/a

Ensino de Relixión ou Atención educativa/ Valores Socias e cívicos

Rexistro médico do alumno/a

Lingua materna (só para alumnado de E. Infantil)

 

 

 

 

1 - ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 21 - 22: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

     
  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DO ALUMNADO DE NOVO INGRESO  
 

 Segundo a ORDE do 18 de decembro de 2020, o prazo de presentación de solicitudes de admisión sería do 1 ao 20 de marzo.

Debido a que o 20 de marzo é dia non lectivo, para o proceso de admisión deste curso 21 - 22, concretaríase

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 1 AO 22 DE MARZO

Pode realizarse de dúas maneiras:

1 -  NA SECRETARÍA DO CENTRO: Previa solicitude de cita

Presentar o Anexo II na Secretaría do noso centro, xunto coa fotocopia do DNI o libro de familia

DOCUMENTACIÓN 

2 -  ON LINE, A TRAVÉS DA APLICACIÓN INFORMÁTICA: Presentar a solicitude a través da aplicación informática: "admisión de alumnado"

A través da aplicación informática

 

2- ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 21 - 22: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMO

     
  PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMO
 
 

No caso de que o número de solicitudes sexa superior ao número de prazas ofertadas, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión, para achegar a documentación xustificativa dos criterios de baremo. A falta de presentación en prazo da documentación requirida impedirá ter por acreditado o criterio ou criterios afectados, e en consecuencia, impedirá valoralos para efectos de determinar a puntuación.

Prazo das solicitudes de admisión: 1 ao 22 de marzo

Prazo de presentacion da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 25  de marzo ao 15 de abril.

Criterios de baremo e documentación acreditativa  

 

3- ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 21 - 22: PUBLICACIÓN DE LISTAXES PROVISIONAIS

     
  LISTAXES PROVISIONAIS DO PROCESO DE ADMISIÓN DO CURSO 2021 - 2022
 
 

Segundo a ORDE do 18 de decembro de 2020, as listaxes provisionais serán publicadas antes do 25 de abril

O día 23 de abril serán publicadas no taboleiro de anuncios do noso centro

Ante estas listaxes provisionais, se poderá formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Prazo de reclamación: 26 ao 30 de abril

 

4- ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 21 - 22: PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS.

     
  LISTAXES DEFINITIVAS DO PROCESO DE ADMISIÓN DO CURSO 2021 - 2022
 
 

Segundo a ORDE do 18 de decembro de 2020, as LISTAXES DEFINITIVAS serán publicadas antes do 15 DE MAIO.

O día 14 de MAIO serán publicadas no taboleiro de anuncios do noso centro

As resolucións definitivas poderán ser obxecto de recurso de alzada ante a Xefatura Territorial no prazo de un mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación:

Prazo da presentación do Recurso de Alzada: do 15 de maio ao 15 de xuño.

 

5- ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 21 - 22: FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

     
  FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA DO ALUMNADO DE NOVO INGRESO PARA O CURSO 2021 - 2022
 
 

Despois de publicadas as listaxes definitivas, deberá realizarse a formalización da matrícula do alumnado admitido para o curso 2021- 2022 no seguinte prazo:

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA: Do 20 ao 30 de xuño

 

  DOCUMENTACIÓN  
 

 DOCUMENTACION A PRESENTAR

 

RESERVA DE PRAZA NO IES SATURNINO MONTOJO PARA O ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA

     
  RESERVA DE PRAZA PARA O IES SATURNINO MONTOJO  
 

O alumnado de 6º de Primaria do CEIP Isaac Peral que durante o curso 2021/2022 desexe cursar 1º da ESO no IES SATURNINO MONTOJO, centro ao que estamos adscritos, deberá efectuar a reserva de praza entre o 11 de xaneiro e o 8 de febreiro  entregando a solicitude no secretaría DO NOSO CENTRO (Previa petición de cita) ou tamén pode ser entregado polo alumno/a ao seu profesor/a titor/a

SOLICITUDE

Tamén se pode facer a través da aplicación de admisión do alumnado:

  Máis información

 

Powered by Drupal - Design by artinet