Benvida

 Páxina web do CEIP Plurilingüe de Carnota 

Praza San Gregorio nº 20 

15293 Carnota

Teléfonos:

Secretaría: 881866796- Fax: 881866797

Dirección: 881866795- Orientación: 881866798

e-mail:ceip.carnota@edu.xunta.es         

Horario: Xornada contínua de 9:45 a 14:45

Atención a alumnado transportado: de 9:30 a 9:45 e de 14:45 á saída dos buses.

Atención ás familias: luns de 17:30 a 18:30     

Tfno de atención:

881866795

A partires do luns 11 de maio atenderase no horario lectivo para o trámite de solicitude de admisión a través de cita previa.

Para o resto de xestións o centro permanecerá pechado.

So se atenderán casos de urxencia con cita previa por teléfono ou por email

O noso centro  forma parte da Rede de Centros Plurilingües de Galicia, na materia de Plástica (dentro de Educación Artística)

 Procesos administrativos: solicitude de admisión

Solicitude Axudas material, libros e Fondolibros

 

Clica para acceder ás novas informativas

 

LETRAS GALEGAS 

Clica para acceder ao cadro de blogues do profesorado  

 

(actualizado a diario. Revisade por si houbese novidades)

Titoriais de axuda

 

Fondo solidario de libros de texto 2020/21

Acaba de saír publicada a  Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o 20/05/2020 ata o 19/06/2020, ambos os dous inclusive.

Para a tramitación das axudas será preciso cumprimentar a solicitude, que se poderá facer descargando aquí o formulario (link), ou ven a través da aplicación Fondolibros (link), que permite o acceso ao formulario ou mesmo a presentación telemática si se dispón de medio de identificación (Chave 365 ou DNI/certificado dixital). (A Chave 365 pódese solicitar a través do Centro Médico, aínda que de momento, dada a actual situación non se está a tramitar. Consultar dita posibilidade por teléfono ao Centro Médico).

Tedes un pdf con anotacións e algúns datos clicando aquí, para que vos sirva de axuda

Tamén será posible recoller o formulario no propio Centro educativo, para o que se prega, de ser posible, se contacte antes coa fin de evitar esperas na atención. 

Para a entrega presencial, informamos que será preciso avisar previamente, xa que se revisarán ao ser entregadas para evitar na medida do posible viaxes innecesarias

Cumprimentación e documentación: Pregamos lean detenidamente a solicitude e procuren ter cumprimentados os distintos apartados e coas sinaturas que se solicitan. Deberán aportar copia do libro de familia, e en caso de non coincidir cos datos que figuren na solicitude documentación que xustifique dita circunstancia (certificado de padrón, sentenza de separación ou divorcio, xustificante de minusvalía,...). 

IMPORTANTE: os datos que figuren na solicitude deberán coincidir cos DNI das persoas que se relacionen, pois o sistema de comprobación rexeitará as solicitudes (por exemplo, cando o nome da solicitude está incompleto e non coincide co do DNI)

 

Lembramos que o alumnado que adquiriu libros co vale da axuda de libros no curso 2019/2020 e os beneficiarios do fondo solidario de libros, asinou ao facer a solicitude o compromiso de entregalos en bo estado ao remate de curso (data límite 21 de xuño). Non se entregarán os de 1º e 2º de EP, por consideralos como material non reutilizable. O prazo de devolución será como máximo o 19 de xuño de 2020, dado que para validar as novas solicitudes será preciso constatar e marcar a correspondente devolución na aplicación por parte do centro

O alumnado que no curso 2020/2021 vaia cursar 1º da ESO deberá entregar a solicitude de participación no fondo solidario de libros no Instituto onde fosen admitidos no mesmo prazo que en primaria , e previamente deberá ter entregado, de ser o caso, os libros prestados do fondo solidario e do banco de libros no CEIP de Carnota o máis tardar o 21 de xuño, para proceder a cargar a entrega dos mesmos na aplicación do Fondo Solidario de Libros, requisito para solicitar a axuda no curso 2019/2020.

Asignación de libros e contía das axudas

1. A asignación de libros de texto correspondentes aos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de EP e a todos os cursos de ESO que estean dispoñibles no fondo solidario do centro efectuarase:

a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.

b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda. Esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro docente adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir:

a) Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: seis (6) libros de texto.

b) Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: catro (4) libros de texto. c) Ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %: seis (6) libros, con independencia da renda. 

Ademais, poderán solicitar axudas para libros o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria, cos mesmos requisitos en canto á renda per cápita.

Na mesma convocatoria se tramita a axuda para material escolar, segundo o mesmo criterio de renda (A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en EP e en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €.)

 

 

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 

Adaptacións das programacións didácticas.

Estimadas familias:

Segundo instruccións da Consellería, realizamos nas programacións didácticas modificacións para fixar uns mínimos, criterios para a avaliación, cualificación das distintas áreas. Tamén se establecen instruccións para adaptar os criterios de promoción á situación actual.

Con respecto da PROMOCIÓN do alumnado, e segundo instruccións, como medida transitoria, establecemos como modificación do Proxecto Educativo de Centro (PEC) o seguinte:

  • O número de materias suspensas (en función dos mínimos establecidos nas adaptacións das programacións didácticas) poderá superar o fixado no PEC, sempre e cando o alumno/a acade un nivel competencial que lle permita afrontar o nivel seguinte cos apoios e reforzos necesarios, segundo criterio do profesorado titor e o Departamento de Orientación, sendo sempre a repetición de curso unha medida extraordinaria e debidamente xustificada.

Con respecto das ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS, estas establecen uns novos mínimos para que a cualificación sexa favorable, pero non que a superación dos mesmos implique acadar a máxima cualificación. Pretenden establecer, seguindo as instruccións uns mínimos, centrados no xa traballado, e que servirán como punto de partida para a programación do curso vindeiro. Debemos entender que son produto dunha necesidade de adaptación á situación actual e non unha reducción no tratamento curricular das materias, polo que o curso vindeiro profesorado e alumnado deberá facer un esforzo por recuperar o non acadado no presente curso e ao mesmo tempo tentar acadar o propio do nivel que lles corresponda no curso académico 2020-2021.

Para a cualificación do 3º TRIMESTRE establecemos por acordo de claustro facer o cálculo da media do 1º e 2º trimestre, mellorada coa cualificación das tarefas realizadas durante o confinamento.

CADRO DE ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS: (a maioría das materias van agrupadas, estando por separadas as especialidades)

Para acceder clicar na cela correspondente ao curso e no caso á materia.

1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP
ADAPTACIÓN 1º ADAPTACIÓN 2º ADAPTACIÓN 3º ADAPTACIÓN 4º  ADAPTACIÓN 5º ADAPTACIÓN 6º
ADAPTACIÓN INGLÉS
ADAPTACIÓN RELIXIÓN CATÓLICA
ADAPTACIÓN MÚSICA ADAPTACIÓN MÚSICA ADAPTACIÓN MÚSICA ADAPTACIÓN MÚSICA ADAPTACIÓN MÚSICA ADAPTACIÓN MÚSICA
ADAPTACIÓN PLÁSTICA ADAPTACIÓN PLÁSTICA ADAPTACIÓN PLÁSTICA ADAPTACIÓN PLÁSTICA ADAPTACIÓN PLÁSTICA ADAPTACIÓN PLÁSTICA
ADAPTACIÓN E. FÍSICA ADAPTACIÓN E. FÍSICA ADAPTACIÓN E. FÍSICA ADAPTACIÓN E. FÍSICA ADAPTACIÓN E. FÍSICA ADAPTACIÓN E. FÍSICA
          ADAPTACIÓN VALORES
          ADAPTACIÓN TALLER C.

Canción para as Letras Galegas 2020

Dende a área de Educación Musical (Música) propomos esta canción, da que podedes descargar a letra aquí e que podedes escoitar.

 

 

 

LETRAS GALEGAS

 

 

 

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 

ESTAMOS TODOS DE FESTA

 

 

 

PORQUE A NOSA QUERIDA LINGUA

 

SEGUE TAN VIVA, SEGUE DESPERTA (BIS)

 

 

 

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 

ESTAMOS TODOS DE FESTA

 

 

 

PORQUE XA DENDE ROSALÍA

 

ATA OS NOSOS DÍAS SE ESCRIBEN POEMAS (BIS)

 

 

 

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 

ESTAMOS TODOS DE FESTA

 

 

 

PORQUE DENDE UNHA MUIÑEIRA

 

ATA A MÚSICA “HEAVY” SE CANTA EN GALEGO (BIS)

 

 

 

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 

ESTAMOS TODOS DE FESTA

 

 

 

PORQUE AS VERBAS DA TÚA BOCA

 

MANTEÑEN MOI VIVA A LINGUA GALEGA (BIS)

 

 

 

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 

ESTAMOS TODOS DE FESTA

 

 

 

PORQUE A NOSA QUERIDA LINGUA

 

SEGUE TAN VIVA, SEGUE DESPERTA (BIS)

 

procesos administrativos: Solicitude de admisión e formalización de matrícula curso 2020/2021

Segundo se publica no DOG de hoxe (clicar para acceder ao documento) establécense instruccións para os procesos de SOLICITUDE DE ADMISIÓN e FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA para o curso vindeiro 2020/2021.

Os puntos relevantes son:

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

O centro educativo deberá rexistrar as solicitudes na aplicación informática de xestión do proceso, «admisionalumnado», durante o día inmediato hábil seguinte ao da súa presentación.

2. Novos prazos do procedemento.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

b) Novos prazos do proceso:

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

3. Adxudicación subsidiaria de postos escolares.

Con carácter excepcional, non se constituirán as comisións de escolarización. Todas as funcións para a adxudicación subsidiaria de postos escolares que se atribúen ao dito órgano do proceso de admisión serán asumidas e desenvolvidas polos servizos territoriais de Inspección educativa de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería.

4. Publicación.

Sen prexuízo da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, a resolución tamén se publicará na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e procurarase a súa máxima difusión entre todos os centros educativos afectados polo proceso.

Segundo as mesmas instruccións, a partir do 11 de maio un membro do equipo directivo permanecerá no centro no horario lectivo para atender a estes procedementos, mentres non se publiquen novas instruccións. Lembramos que o horario lectivo do noso centro é de 9:45 a 14:45.

Como medidas atendendo á actual situación do estado de alarma e desecalada, a atención presencial realizarase con cita previa e para as cuestións antes citadas. De tódolos xeitos, dende o centro lembramos que estes procedementos se poden facer online si se conta con sistema de acreditación (chave 365, certificado dixital, DNI electrónico).

A cita previa pode facerse a través da conta de correo ou a través do teléfono, preferentemente ao 881866795.

Pregamos que se entregue a máxima documentación posible no momento de ser recibidos e que esta veña fotocopiada e co orixinal para cotexala.

Deberán extremarse as medidas hixienico-sanitarias establecidas, como son o emprego de mascarilla. O centro non conta aínda con xel hidroalcohólico nin dispensadores do mesmo.

Serán atendidos no local da conserxería a través da xanela do mesmo.

A dirección

 

 

 

LETRAS GALEGAS 2020

Aínda que a os actos conmemorativos das Letras Galegas adiáronse  para outubro, nós non queríamos deixar pasar esta data. Deixámosvos aquí algo de información para coñecer máis de preto tanto esta celebracion como  a figura de Ricardo Carvalho Calero.

 Pinchade na imaxe para ver a información

 

A biblioteca no confinamento

No proxecto deste ano para a Biblioteca moitas ideas quedan sen poder sair adiante, outras xa se fixeron e outras readaptaranse á nova situación de peche do centro e da Biblioteca. Pero por ganas que non quede, así que, ademais do que xa se fixo, do que se irá propondo para facer na casa, recopilamos algunhas actividades de cursos pasados con enlaces desde esta páxina, en especial os Kamishibai.

Recomendacións:(clica no título)

KAMISHIBAI 2018-2019

KAMISHIBAI 2017-2018

 

 

Acoso escolar. Guía para familias

Hoxe 2 de maio conmemórase o "Día contra o acoso escolar". Ademais dos recursos que vos propuxemos ( conto, cancións e curta) queremos compartir esta guía  do Colexio oficial de Psicoloxía de Galicia con todas  todas as familias. 

2 de abril: Día do autismo

A pesares do confinamento, coa colaboración do noso alumnado dende as súas casas elaboramos o seguinte video para o Día Internacional do Autismo
 
 

Cuestionario accesibilidade a internet e medios tecnolóxicos

Dende a Consellería estase a pedir aos centros que recabemos información relativa ás posibilidades das familias en canto ao acceso a internet e as posibilidades de emprego de novas tecnoloxías nas casas. Entendemos que é por asegurar de certa maneira con que medios se dispón nos fogares para a máis que probable prórroga do estado de confinamento nas casas e o retraso conseguinte no retorno das actividades lectivas. Así mesmo, estas preguntas axudarán ao profesorado do centro a buscar e xestionar mellor as canles para facilitar a continuidade do traballo nas casas baixo a supervisión do docente. Por iso, detallamos deseguido algúns items ou preguntas que nos gustaría coñecer e que agradeceriamos que contestaran na mensaxe que se enviará por ABALAR en mensaxería con opción de resposta. Somentes terían que respostar na mesma orde das preguntas, e sen deixar ningunha sen resposta.

En caso de atopar dificultades, poden pedir que llelo enviemos por correo electrónico ou que nos poñamos en contacto por teléfono dende as titorías.  Agradecendo a súa colaboración, hai van as preguntas:

  1. Curso do neno:
  2. Nome
  3. Teñen acceso a internet?
  4. Tipo de acceso a internet (tarifa ilimitada, tarifa tipo 4G, só cos datos do móbil)
  5. En caso de ter internet, considera factible manter comunicación por videochamada.videoconferencia? (teña en conta a limitación de datos e cobertura)
  6. De que dispositvios dispón na casa (ordenadores, tablet, móbil,  especifique si máis de un ordenador ou si este é compartido)
  7. Dispón de impresora?
  8. Considerase con destreza suficiente para axudar coas tarefas online?

 

 

CUALIFICACIÓNS SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Ao longo do día de mañá mércores poderán consultar en ABALAR MÓBIL as cualificacións do segundo trimestre. Neste trimestre, segundo as instruccións recibidas da Consellería e das que xa informamos, tense en conta para as cualificacións o traballado mentres durou o periodo lectivo. 

Informamos que na maioría das titorías non se cargaron as faltas dado que eses datos estaban no centro. 

Lembramos que si se dispón de Chave 365 ou certificado dixital se pode acceder ao ESPAZO ABALAR, onde tamén se poden ver as cualificacións.

Por razóns obvias, non se enviará o Boletín de cualificacións aos domicilios. Se algunha familia non pode acceder ás cualificacións pode porse en contacto coa titora ou ben enviar un email ao enderezo do centro: ceip.carnota@edu.xunta.es. De non ter esta posibilidade poden intentar coa titora se teñen o seu número ou ben co director no 881866795 de 9:45 a 14 horas ou das 16:30 ás 18 horas, e tentarase buscar un xeito de facerlles chegar a información relativa ás cualificacións.

 

Ánimo 

Un saúdo.

 

Novidades no desprazamento de vehículos polas estradas

En espera de que se publique algo máis concreto, convén que coñezamos as novas restriccións á circulación de vehículos polas estradas. (Clica para acceder ao BOE)

Non sabemos aínda como nos afecta aos centros, pero cremos que o máis prudente é evitar saires á estrada co coche. 

Somos conscientes de que non está a ser doado, pero dende Educación ( Clica para ler a noticia ) as normas sobre a segunda avaliación son que as cualificacións se publiquen como moi tarde o 3 de abril, tendo en conta só o avaliado ata antes de comezar o estado de alarma e conseguinte suspensión das actividades lectivas. Faremos públicas as mesmas a través de ABALAR e aquelas familias que non dispoñan da aplicación poden chamar por teléfono ou mandar un email para tentar buscar unha canle coa que facerlles chegar as cualificacións tentando garantir sempre a debida confidencialidade dos datos.

De cara ao terceiro trimestre, queda establecido que os centros teremos que organizar e reprogramar a materia a dar e avaliar tendo en conta o momento de retomar as actividades lectivas e a data de remate das mesmas que non varía con respecto do fixado a comezos de curso no calendario escolar.

Con todo o exposto, cremos que non é moi aconsellable organizar recollida de libros e material no centro, en especial naqueles casos que teñan posibilidade de acceso a internet e ordenador na casa. 

En todo caso, o consello ás familias e que fomenten unha rutina nesta semana que quedaría como lectiva, que implique lectura comprensiva (ben en libros que teñan na casa ou a través das propostas que atoparán nos blogues do profesorado e nesta mesma páxina (clica para visitar a páxina dos blogues e enlaces),  actividade manipulativa (debuxar, recortar, ...) e algo de movemento. En todo caso, evitemos estresalos e tamén estresarnos a uns mesmos.

Reiteramos que o 881866795 está desviado ao móbil do director e que o email ceip.carnota@edu.xunta.es están á súa disposición. Ademais, a maioría das titoras xa teñen establecido canles de contacto. 

A dirección

 

 

Contidos para o confinamento: páxina web e blogues do profesorado

Imos poñer link aos distintos blogues que está a crear o profesorado para organizar o traballo durante estes días de confinamento. Tamén iremos tentando actualizar a información.

Clicade no título.

4º EInfantil  5º-6º E Infantil   
1ºEP (novo)  2º EP (NOVO) 3º EP
4º EP 5ºA EP 5ºB EP
6º EP E Artística E. Física     
Orientación Inglés

 Relixión C

(novas actividades)

Taller Creativo 6º

   

 Para acceder a contidos na páxina web do cole, empregar os menús laterais, ben na esquerda en departamentos (especialidades) ou na dereita en actividades onde tedes a relación dos cursos (traballo por titorías). Pode darse o caso de que haxa traballo en blogue e na páxina.

 Titorial: como compartir videos e outros documentos "pesados" por Drive

 

Día do libro: Coronavideos, Amar en tempos de coronavirus, Orella Pendella , Video "Día do Libro"

       Canción para as Letras Galegas Novo

Biblioteca: revista O Papagaio, maio 2020 

Biblioteca: revista O Papagaio de abril

Recomendacións do Departamento de Orientación

Recomendacións para seguir coa rutina

Actividades para 6º EP

Actividades para 5º A EP

Actividades para 4º EP

Actividades para 3º EP

Actividades para 2º EP

Actividades para 1º EP

Actividades Inglés

Actividades Educación Física (Novas)

Actividades de Música

E Infantil 5º-6º

Actividades para 4º de EI

Proposta de contos para EI

Proposta para moverse. Fai Aerobic

 

 

Link:ABALAR MÓBIL nos pide contrasinal, que fago...

 

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet