Benvida

 Páxina web do CEIP Plurilingüe de Carnota 

Enderezo: Praza San Gregorio nº 20 ,15293 Carnota

TeléfonosSecretaría: 881866796- Fax: 881866797

Dirección: 881866795- Orientación: 881866798

e-mail:ceip.carnota@edu.xunta.gal         

Horario: Xornada contínua de 9:45 a 14:45

Atención a alumnado transportado: de 9:30 a 9:45 e de 14:45 á saída dos buses.

Atención ás familias: luns de 17:30 a 18:30     

 

PROGRAMACIÓN 25 N

DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

 LIBROS DE TEXTO 2021/22

 

Titoriais de axuda

Revista 2020-21

Xa somos centro E-DIXGAL 

(CURSO 2021/22 EN 5º DE EP)

 

 

                                                                             

 

Fondolibros. axudas para libros e material 2022-23

Admisión 2022-2023(Resolución)

USO DA MÁSCARA EN INTERIORES 

Modificacións criterios de promoción (Orde do 25 de xaneiro de 2022) 

USO DA MÁSCARA EN EXTERIORES

"PREGUNTAS FRECUENTES" 

GRUPOS (E INFANTIL E PRIMARIA)

(Clicar no nome do grupo para acceder)

4ºEI-3 ANOS  5ºEI-4 ANOS   6º-EI 5 ANOS

1º EP   2º EP    3º EP

4º EP   5º EP  6º EP  

Clica para acceder ás novas informativas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRO DE ACCESOS DIRECTOS

 HORARIO DO EQUIPO DIRECTIVO        

Cursos Aula Virtual

        

Biblioteca                          

EDLG

Actividades  

Especialidades

Documentos do centro e formularios

 

Horarios Titoriais de axuda  Procesos administrativos
Programacións Didácticas Formularios

 COVID-19

PREGUNTAS E RESPOSTAS

XANEIRO 2022

 Calendario Escolar  Libros de texto 2021/22  
 Trámite: solicitude CELGA    Reserva, admisión, matrícula

Os enlaces en negro aínda se están actualizando. En cor xa están operativos.

Fondo solidario de libros de texto, axudas para libros e material para o curso 2022-2023

Publicada no día de hoxe aORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material
escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria  obrigatoria  e  educación  especial  en  centros  docentes  sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

O prazo para a presentación de solicitudes é a partires de hoxe ata o 22 de xuño.

Resumo da Orde:

a) A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO).
En 3º e 5º de EP e 1º e 3º da ESO permitirase a substitución dos libros de texto para a adaptación aos currículos que establece a Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, de modificación da Lei orgánica de educación (LOMLOE).
En 4º e 6º de EP e 2º e 4º da ESO manteranse os libros de texto do curso 2021/22.

b) A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial (en diante, EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído nas disposicións adicionais primeira e segunda desta orde.
c) A  convocatoria  de  axudas  para  adquirir  material  escolar  destinadas  ao  alumnado matriculado en EP, ESO e EE.
3. O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2022/23 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde.

Asignación de libros: a. Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: seis (6) libros de texto.  Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: catro (4) libros de texto.

Axudas para adquisición de libros:. A contía das axudas para adquirir libros de texto será:  Para o alumnado de 1º e 2º de EP:
1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €.
2º. Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €.
Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 275 € con independencia da renda per cápita da unidade familiar.

Axudas para material A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en EP e en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €.

Renda per cápita da unidade familiar: Cando  se  presentase  declaración  do  imposto  sobre  a  renda  das  persoas  físicas  no exercicio fiscal 2020, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Obrigas das persoas beneficiarias:

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2021/22. Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2022/23 e devolvelos ao rematar este no mes de xuño.
3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir, única e exclusivamente, os libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.

4. Destinar o importe do vale para material, única e exclusivamente, a adquirir o material escolar que necesite.
5. Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Procedemento de participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Presentación de solicitudes

1. Poderán presentar solicitudes de participación do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar (ED330B) os pais, as nais, os titores ou representantes legais do alumnado incluído no artigo 1. Acceso aos anexos, acceso á web e formulario online.

2. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.
2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2022/23, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. Se estivesen admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros, na que se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2022/23. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno aínda que estean no mesmo centro.

3. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderá presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

5. A solicitude deberá estar asinada polo pai, pola nai, polo/a titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.

 Prazo para presentar solicitudes
1. O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia  e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).

Artigo 11.  Documentación complementaria

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 

Pode consultar a orde completa no enlace ao comezo da páxina, enviar un correo electrónico a ceip.carnota@edu.xunta.gal ou facendo a consulta no centro.

 

 

 

 

 

Uso da máscara en interiores

Información: Uso da máscara en espazos interiores.

O 20 de abril de 2022 publicouse no BOE a Disposición 6449 (clicar para acceder)   pola que se elimina a obriga de emprego da máscara na maioría de espazos pechados, que afecta aos centros educataivos.

O xoves 21 de abril, a Xunta publica o documento: DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NO ÁMBITO EDUCATIVO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (clicar para acceder)  

Da lectura de ditos documentos, e en espera de que poidan publicarse ou facerse aclaracións aos centros, compre sinalar que, si ben as máscaras deixan de ser de uso obrigatorio nos centros educativos, é dicir, non poderá esixirse o emprego das mesmas, segue sendo recomendable o emprego das mesmas e esixible nos casos de persoal ou alumnado con COVID.

Segue sendo obrigatoria no transporte escolar para os maiores de 6 anos e recomendable para os menores (agás as excepcións que xa se contemplaban antes).

Compre sinalar, que, tal e como se sinala no documento da Xunta, o resto de medidas seguen vixentes, medidas recollidas nos protocolos de adaptación á situación COVID dos centros, é dicir, segue vixente o mantemento da distancia social, evitar  aglomeracións, mestura de grupos, etc., dado que ao respecto aínda non se trasladou instrucción sobre a modificación ou suspención de dito protocolo.

Somos conscientes que non é moi coherente retirar a obriga do emprego da máscara en interiores e exteriores, mantendo a maior parte do protocolo vixente, e esperamos que se nos trasladen instruccións ao respecto o antes posible, dado que entendemos que se está a prexudicar as relacións interpersoais.

Mentres tanto, vémonos na obriga de tentar que se siga a cumprir o protocolo agás no do uso da máscara. 

Así mesmo, mantemos a recomendación do uso voluntario da máscara, especialmente en espacios pechados, dado que a ventilación dos espazos cubertos do centro non é a ideal, é unha boa medida de protección e permite ser máis permisivos no cumprimento do mantemento da distancia social entre o alumnado entre sí, co profesorado e resto de persoal do centro, aspecto que favorece as relacións interpersoais.

Intentemos entre todos que o noso centro siga sendo un lugar seguro para todos e todas.

Modificacións criterios de Promoción en Educación Primaria-Novidade 2022

Atendendo á Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, foi modificado o Proxecto Educativo do Centro, nos aspectos regulados en dita orde.

Deste xeito, somentes se contempla a non promoción ao remate dun dos tres ciclos de Educación Primaria establecidos na LOMLOE. Dada a súa entrada en vigor xa no presente curso, a decisión de non promoción (repetición de curso) somentes se tomará unha vez en toda a Primaria, e esta decisión tomarase ao remate do 1º, 2º ou 3º ciclo, atendendo aos criterios fixados no PEC e a valoración do equipo de avaliación, atendendo sempre a tomar dita medida no momento no que sexa máis idóneo para o/a alumno/a en cuestión.

Pódese acceder ao PEC completo clicando aquí. Os puntos relevantes (apartado 5) están resaltados para a súa mellor localización.

 

Baixo o mesmo paraugas. Día Internacional das Persoas con discapacidade

No Mundial das Persoas con Discapacidade, sumámonos, con preto de 90 entidades sociais de toda Galicia, cos nosos paraugas, á acción simbólica convocada para reivindicar unha sociedade máis xunta e igualitaria para todas as persoas.

 

#BaixoOMesmoParaugas#ParaugasPolaDiscapacidade

Programación de actividades en torno ao 25N, día internacional para a Eliminación da violencia contra a muller

Como cada curso en torno ao 25 de Novembro, día internacional para a Eliminación da violencia contra a muller, o centro levará a cabo en tódolos niveis educativos actuacións de prevención e sensibilización en torno a esta temática. Deixámosvos un pequeno resumen da programación para o curso 21-22:

Educación infantil:

- Rompendo estereotipos. Actividades de reflexión e ruptura dos roles e estereotipos de xénero vixentes, empregando como núcleo temático o conto Iriña Bailarina. O colofón porao a representación para todo o alumnado da etapa da versión teatralizada da historia de Iriña por parte de Teatro Ghazafelhos. Unha experiencia única, cun elenco teatral de excepción, que chega da man da Federación Provicinal de Anpas, co inestimable apoio económico e de xestión da ANPA do colexio.

 

Portada Iriña Bailarina Ghazafelhos

Educación primaria:

- Talleres pola igualdade. Talleres de deconstrución de roles de xénero e modelos de relación tradicionais e de promoción de de novos roles de identidade e modelos de relación igualitarios. Os talleres son deseñados e impartidos a través dunha colaboración entre o Departamento de Orientación e a entidade Aquelar Psicoloxía e Educación, promovidos e financiados polo Departamento de Servizos Sociais do Concello de Carnota.

- Slogans pola igualdade. Durante a realización dos talleres, iranse recollendo aportacións do alumnado que conviden á reflexión con perspectiva de xénero. Co financiamento do concello, imprimiranse en vinilos e colocaranse no frontal dos chanzos das escaleiras de acceso ás aulas e no rodapé da rampa de acceso á biblioteca.

- Scape Room para traballar en igualdade de xeito cooperativo. As aulas do 2º e 3º ciclo participarán nun Scape Room de prevención da violencia de xénero, organizado polo Departamento de Orientación a partir dos materiais fornecidos pola campaña De Fronte da Deputación, á que o centro está adherido.

Logo De Fronte

Intervencións de centro:

- Canción contra a violencia de xénero, composta e ensaiada dende a área de Educación Musical a partir do lema oficial do 25N.

- Exposición temática da biblioteca no corredor do centro.

- Reparto de materiais de sensibilización da campaña De Fronte da Deputación entre o alumnado.

REVISTA AS LIÑEIRAS Nº16 - CURSO 2021/2021

Un ano máis, a revista as liñeiras fai un repaso do curso. Agardamos que vos guste.

(Pica na imaxe para vela)

Concurso Borrajanchos 2020/21

Outro curso máis celebramos o Concurso de Borrajanchos. Neste vídeo podedes ver os gañadores desta edición

A biblioteca no confinamento

No proxecto deste ano para a Biblioteca moitas ideas quedan sen poder sair adiante, outras xa se fixeron e outras readaptaranse á nova situación de peche do centro e da Biblioteca. Pero por ganas que non quede, así que, ademais do que xa se fixo, do que se irá propondo para facer na casa, recopilamos algunhas actividades de cursos pasados con enlaces desde esta páxina, en especial os Kamishibai.

Recomendacións:(clica no título)

KAMISHIBAI 2018-2019

KAMISHIBAI 2017-2018

 

 

Acoso escolar. Guía para familias

Hoxe 2 de maio conmemórase o "Día contra o acoso escolar". Ademais dos recursos que vos propuxemos ( conto, cancións e curta) queremos compartir esta guía  do Colexio oficial de Psicoloxía de Galicia con todas  todas as familias. 

2 de abril: Día do autismo

A pesares do confinamento, coa colaboración do noso alumnado dende as súas casas elaboramos o seguinte video para o Día Internacional do Autismo
 
 

Cuestionario accesibilidade a internet e medios tecnolóxicos

Dende a Consellería estase a pedir aos centros que recabemos información relativa ás posibilidades das familias en canto ao acceso a internet e as posibilidades de emprego de novas tecnoloxías nas casas. Entendemos que é por asegurar de certa maneira con que medios se dispón nos fogares para a máis que probable prórroga do estado de confinamento nas casas e o retraso conseguinte no retorno das actividades lectivas. Así mesmo, estas preguntas axudarán ao profesorado do centro a buscar e xestionar mellor as canles para facilitar a continuidade do traballo nas casas baixo a supervisión do docente. Por iso, detallamos deseguido algúns items ou preguntas que nos gustaría coñecer e que agradeceriamos que contestaran na mensaxe que se enviará por ABALAR en mensaxería con opción de resposta. Somentes terían que respostar na mesma orde das preguntas, e sen deixar ningunha sen resposta.

En caso de atopar dificultades, poden pedir que llelo enviemos por correo electrónico ou que nos poñamos en contacto por teléfono dende as titorías.  Agradecendo a súa colaboración, hai van as preguntas:

  1. Curso do neno:
  2. Nome
  3. Teñen acceso a internet?
  4. Tipo de acceso a internet (tarifa ilimitada, tarifa tipo 4G, só cos datos do móbil)
  5. En caso de ter internet, considera factible manter comunicación por videochamada.videoconferencia? (teña en conta a limitación de datos e cobertura)
  6. De que dispositvios dispón na casa (ordenadores, tablet, móbil,  especifique si máis de un ordenador ou si este é compartido)
  7. Dispón de impresora?
  8. Considerase con destreza suficiente para axudar coas tarefas online?

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet