Skip to Content

Procesos administrativos

Acceso a procesos administrativos

Axudas alumnado NEAE do MEC para o curso 2023-24

Está aberto o prazo parra solicitar axudas NEAE para o vindeiro curso 2023-24 (remata o 20 de setembro de 2023)

 

Estas axudas están destinadas a subvencionar gastos orixinados por atención do alumnado con necesidades en organismos privados así como, de ser o caso, gastos de transporte.

Información sobre as axudas: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Pasos:

As solicitudes cubriranse a través da web da sede electrónica do Ministerio de Educación.: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2023.html

Unha vez cuberta pola familia, deberán imprimir, asinar a solicitude e presentala no centro educativo xunto ca seguinte documentación:

• Todos os membros da familia maiores de idade deben asinar a solicitude.

• Fotocopia dos DNI ou NIE.

• Certificación bancario do número de conta na que obrigatoriamente debe figurar o alumno.

• Fotocopia do documento que acredite ser familia numerosa (de ser o caso)

• Certificado de discapacidade igual ou superior ó 33% (de ser o caso)

En caso de dúbida, consultar ao DO do centro. Poden envíar un correo electrónico que será reenviado á Orientadora que lle resolverá as dúbidas.

 

Matrícula 2023-24

O prazo de matrícula ordinaria do alumnado con reserva ou que solicitou admisión no mes de marzo comeza o 20 de xuño e remata o 30 de xuño.

Deberán presentar o ANEXO III (clicar para acceder) debidamente cumprimentado, xunto coa documentación que se relaciona (agás que xa fixesen entrega dela no momento da solicitude de admisión ou reserva):

  • Fotocopia do libro de familia ou DNI do alumno/a
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria
  • Fotocopia do libro de vacinas
  • Certificado médico (pediatria para escolarización)
  • 2 fotos tipo carné (non serán necesarias si se vai autorizar o uso da imaxe)

Informamos que a solicitude de admisión presentada fora de praza, obtivo praza no procedemento de adxudicación subsidiaria. Deberá formalizar a matrícula no prazo sinalado.

 

No caso de alumnado que non realizara solicitude de admisión ou de reserva no prazo indicado, o procedemento é o de matrícula extraordinaria, e debe ser xustificada (cambio de domicilio, violencia de xénero ou acoso escolar) co modelo de solicitude extraordinaria.

Admisión 2023/24

Aberto o prazo de solicitude de admisión para o curso 2023/24, para alumnado de nova incorporación.

Deberá presentarse telemáticamente ou tamén presencialmente a solicitude no centro. Teñen a información no seguinte enlace:

Admisiónalumnado

 

Acceso ao formulario en galego

Acceso ao formulario en castelán

 

Xunto coa solicitude deberá achegarse DNI do alumno/a ou de non telo, copia do libro de familia.

Importante cumprimentar e asinar todos os apartados. 

De ser necesario baremar para asignar prazas por superar a demanda á oferta de prazas, requerirase documentación complementaria xustificativa dos criterios alegados.

No seu momento informarase da resolución da admisión e da apertura do prazo de formalización da matrícula.

 

Nota: o alumnado xa matriculado no centro non ten que volver a solicitar admision nin realizar matrícula.

Matrícula curso 2022/23

O prazo de matrícula ordinaria do alumnado con reserva ou que solicitou admisión no mes de marzo comeza o 20 de xuño e remata o 30 de xuño.

Deberán presentar o ANEXO III (clicar para acceder) debidamente cumprimentado, xunto coa documentación que se relaciona (agás que xa fixesen entrega dela no momento da solicitude de admisión ou reserva):

  • Fotocopia do libro de familia ou DNI do alumno/a
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria
  • Fotocopia do libro de vacinas
  • Certificado médico (pediatria para escolarización)
  • 2 fotos tipo carné (non serán necesarias si se vai autorizar o uso da imaxe)

No caso de alumnado que non realizara solicitude de admisión ou de reserva no prazo indicado, o procedemento é o de matrícula extraordinaria, e debe ser xustificada (cambio de domicilio, violencia de xénero ou acoso escolar) co modelo de solicitude extraordinaria.

 

Reserva, admisión e matrícula

O calendario do procedemento de reserva, admisión e matrícula está establecido na Orde de 12 de marzo de 2013, que pode consultarse no enderezo web https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.html.

Os puntos relevantes son:

O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten garantida a súa permanencia nel nos termos establecidos no artigo 5.1 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro. Isto supón que o alumnado que xa está matriculado no centro non ten que realizar o proceso de reserva e admisión, é só o alumnado que finaliza Educación Infantil e promociona a Educación Primaria deberá formalizar a matrícula no prazo fixado na Orde citada. Si afecta ai alumnado de 6º de Educación Primaria.

Proceso de solicitude de reserva: (a través do anexo I do 1 ao 15 de febreiro)

O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe o modelo normalizado que se publica como anexo I da presente orde entre os días 1 e 15 de febreiro de cada ano. (Cliclar para acceder ao anexo I - Reserva de praza) Nesta situación está o alumnado de 6º de Educación Primaria que pretenda cursar a ESO no IES Lamas de Castelo.

Cando os postos escolares dispoñibles no centro de adscrición sexan suficientes para satisfacer a demanda existente, publicarase no taboleiro de anuncios deste centro e comunicaráselle ao centro ou centros de orixe.

Neste caso, a reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva terá a consideración prevista no artigo 34.1.b) desta orde para os efectos de perda da prioridade.

Este alumnado deberá formalizar a matrícula en tempo e forma no centro de adscrición.

 

Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Do 1 ao 20 de marzo.

O alumnado matriculado nun centro docente que desexe cambiar a outro centro, o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición cando o número de prazas dispoñibles sexa inferior á demanda, e o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez, presentará a solicitude que deberá axustarse ao modelo normalizado do anexo II desta orde. Refírese por tanto ao alumnado procedente doutro centro, alumnado que se matricula por primeira vez no centro sen estar escolarizado previamente (4º de educación infantil, tamén chamado a veces 3 anos) ou no caso de que o centro no proceso de reserva tivese máis demanda que prazas ofertadas. 

Poderá tramitarse por vía telemática (require chave 365 ou certificado/DNI dixital) a través do aplicativo: Admisión Alumnado

Presencialmente, entregando o formulario Anexo II, versión en galego, ou versión en castelán (clique na versión que desexe).

Unha vez entregado o Anexo II no centro, rexistraranse as solicitudes na aplicación informática de xestión do proceso, «admisionalumnado», durante o día inmediato hábil seguinte ao da súa presentación. É moi importante que os apartados do formulario estean debidamente cumprimentados, que os datos sexan veraces e completos (prégase que se achegue copia do libro de familia ou do DNI do alumno ou alumna a matricular), e deberá vir asinada polos dous proxenitores.

FINALIZADO O PROCESO DE ADMISIÓN, COMUNÍCASE A ADMISIÓN DE TÓDALAS SOLICITUDES, TANTO EN 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL E EN 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 Formalización da matrícula

O alumnado admitido mediante calquera dos procedementos regulados nos artigos anteriores desta orde, formalizará a súa matrícula no centro educativo correspondente. Empregarase o formulario Anexo III para centros de Educación Primaria ou Anexo III-2 para Educación Secundaria. Deberá tramitala o alumnado que presentou solicitude de reserva nun centro ou solicitude de admisión nos prazos establecidos.

 Os prazos para a formalización da matrícula serán os seguintes:

a) Do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de educación infantil e primaria.

b) Do 25 de xuño ao 10 de xullo para o alumnado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

Matrícula extraordinaria

Fora dos prazos establecidos e con caracter extraordinario pódese solicitar praza no centro en calquera momento, aínda que o centro deberá solicitar expresamente autorización ao Servizo de Inspección Educativa. 

Axudas para Libros, Material e Fondolibros 2020/21

Con respecto da convocatoria de axudas para adquisición de libros (1º e 2º), axudas para material (1º a 6º) e participación no programa Fondolibros (3º a 6º) para o curso 2020/21, comunicamos que a partir do luns estarán dispoñibles no centro os vales para adqusición de libros e material.

Para recoller os vales non será preciso avisar previamente, somentes pregamos que si ao chegar ao centro hai dúas persoas dentro esperen fora do edificio mantendo as oportuna normas de seguridade (mascarilla e distancia de seguridade). Prazo límite o día 15 de xullo (horario  a partir do 13 de xullo, de 10:00 a 13:30). Os vales que non se recollan, poderanse recoller no mes de setembro.

Publicado o listado definitivo, e enviada notificación por ABALAR. Pregamos esperar a setembro para adquirir o libro de Relixión por si non fose necesario.

O reparto de libros farase unha vez se inicie a actividade lectiva.

 

O listado estará dispoñible no taboleiro informativo do corredor do centro, e poden consultar a partires do luns por teléfono, si non recibiron notificación por ABALAR. Segundo a convocatoria o prazo de reclamacións é de dous días. Daremos de marxe para a consulta e reclamacións ata o mércores. As solicitudes presentadas telemáticamente se poden consultar online.

A dirección

Fondo solidario de libros de texto 2020/21

Acaba de saír publicada a  Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o 20/05/2020 ata o 19/06/2020, ambos os dous inclusive.

Para a tramitación das axudas será preciso cumprimentar a solicitude, que se poderá facer a man descargando aquí o formulario (link), no mesmo ordenador para presentar presencialmente no centro (non esquecer asinar) descargando este formulario e cumprimentando as catro primeiras páxinas que son as que hai que presentar (- clicla para acceder ao formulario editable), ou ven a través da aplicación Fondolibros (link), que permite o acceso ao formulario ou mesmo a presentación telemática si se dispón de medio de identificación (Chave 365 ou DNI/certificado dixital). (A Chave 365 pódese solicitar a través do Centro Médico, aínda que de momento, dada a actual situación non se está a tramitar. Consultar dita posibilidade por teléfono ao Centro Médico).

 

Tamén será posible recoller o formulario no propio Centro educativo, para o que se prega, de ser posible, se contacte antes coa fin de evitar esperas na atención. 

Para a entrega presencial, informamos que será preciso avisar previamente, xa que se revisarán ao ser entregadas para evitar na medida do posible viaxes innecesarias

Cumprimentación e documentación: Pregamos lean detenidamente a solicitude e procuren ter cumprimentados os distintos apartados e coas sinaturas que se solicitan. Deberán aportar copia do libro de familia, e en caso de non coincidir cos datos que figuren na solicitude documentación que xustifique dita circunstancia (certificado de padrón, sentenza de separación ou divorcio, xustificante de minusvalía,...). 

IMPORTANTE: os datos que figuren na solicitude deberán coincidir cos DNI das persoas que se relacionen, pois o sistema de comprobación rexeitará as solicitudes (por exemplo, cando o nome da solicitude está incompleto e non coincide co do DNI)

 

Lembramos que o alumnado que adquiriu libros co vale da axuda de libros no curso 2019/2020 e os beneficiarios do fondo solidario de libros, asinou ao facer a solicitude o compromiso de entregalos en bo estado ao remate de curso (data límite 21 de xuño). Non se entregarán os de 1º e 2º de EP, por consideralos como material non reutilizable. O prazo de devolución será como máximo o 19 de xuño de 2020, dado que para validar as novas solicitudes será preciso constatar e marcar a correspondente devolución na aplicación por parte do centro

O alumnado que no curso 2020/2021 vaia cursar 1º da ESO deberá entregar a solicitude de participación no fondo solidario de libros no Instituto onde fosen admitidos no mesmo prazo que en primaria , e previamente deberá ter entregado, de ser o caso, os libros prestados do fondo solidario e do banco de libros no CEIP de Carnota o máis tardar o 21 de xuño, para proceder a cargar a entrega dos mesmos na aplicación do Fondo Solidario de Libros, requisito para solicitar a axuda no curso 2019/2020.

Asignación de libros e contía das axudas

1. A asignación de libros de texto correspondentes aos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de EP e a todos os cursos de ESO que estean dispoñibles no fondo solidario do centro efectuarase:

a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.

b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda. Esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro docente adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir:

a) Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: seis (6) libros de texto.

b) Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: catro (4) libros de texto. c) Ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %: seis (6) libros, con independencia da renda. 

Ademais, poderán solicitar axudas para libros o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria, cos mesmos requisitos en canto á renda per cápita.

Na mesma convocatoria se tramita a axuda para material escolar, segundo o mesmo criterio de renda (A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en EP e en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €.)

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut