Informacións

Novas e outras informacións reservadas a pais e nais do alumnado do noso centro

Programación de actividades en torno ao 25N, día internacional para a Eliminación da violencia contra a muller

Como cada curso en torno ao 25 de Novembro, día internacional para a Eliminación da violencia contra a muller, o centro levará a cabo en tódolos niveis educativos actuacións de prevención e sensibilización en torno a esta temática. Deixámosvos un pequeno resumen da programación para o curso 21-22:

Educación infantil:

- Rompendo estereotipos. Actividades de reflexión e ruptura dos roles e estereotipos de xénero vixentes, empregando como núcleo temático o conto Iriña Bailarina. O colofón porao a representación para todo o alumnado da etapa da versión teatralizada da historia de Iriña por parte de Teatro Ghazafelhos. Unha experiencia única, cun elenco teatral de excepción, que chega da man da Federación Provicinal de Anpas, co inestimable apoio económico e de xestión da ANPA do colexio.

 

Portada Iriña Bailarina Ghazafelhos

Educación primaria:

- Talleres pola igualdade. Talleres de deconstrución de roles de xénero e modelos de relación tradicionais e de promoción de de novos roles de identidade e modelos de relación igualitarios. Os talleres son deseñados e impartidos a través dunha colaboración entre o Departamento de Orientación e a entidade Aquelar Psicoloxía e Educación, promovidos e financiados polo Departamento de Servizos Sociais do Concello de Carnota.

- Slogans pola igualdade. Durante a realización dos talleres, iranse recollendo aportacións do alumnado que conviden á reflexión con perspectiva de xénero. Co financiamento do concello, imprimiranse en vinilos e colocaranse no frontal dos chanzos das escaleiras de acceso ás aulas e no rodapé da rampa de acceso á biblioteca.

- Scape Room para traballar en igualdade de xeito cooperativo. As aulas do 2º e 3º ciclo participarán nun Scape Room de prevención da violencia de xénero, organizado polo Departamento de Orientación a partir dos materiais fornecidos pola campaña De Fronte da Deputación, á que o centro está adherido.

Logo De Fronte

Intervencións de centro:

- Canción contra a violencia de xénero, composta e ensaiada dende a área de Educación Musical a partir do lema oficial do 25N.

- Exposición temática da biblioteca no corredor do centro.

- Reparto de materiais de sensibilización da campaña De Fronte da Deputación entre o alumnado.

Presentación de candidaturas ao Consello Escolar

Segundo o calendario fixado pola Xunta Electoral, está aberto o prazo de presentación de Candidaturas ata o 11 de novembro (12:30 horas).

As/os responsables do alumnado poden presentar a súa candidatura na Secretaría do Centro, no horario de 9:30 a 10:30 ou concertando cita noutro horario ata ás 14:45 ata dito día.

Deberán facelo a través do modelo de presentación de candidatura ante a Xunta Electoral, descargable desde esta páxina ou que poden solicitar no centro.

Queremos animar ás nais e pais a formar parte do Consello Escolar como xeito de colaborar a facer o noso centro mellor.

A dirección

Eleccións ao Consello Escolar-Curso 2021-2022

No presente curso convócanse eleccións dos representantes dos distintos sectores da Comunidade Educativa ao Consello Escolar do Centro, procedemento adiado no curso pasado por mor da situación excepcional pola COVID-19.

 

O Consello Escolar é un organismo de participación na vida do centro dos distintos sectores da Comunidade Educativa. A participación das nais e pais é moi importante e facilita a avaliación do funcionamento do centro.

No presente curso toca a renovación de 2 representantes dos pais e nais, así como do representante proposto pola ANPA e a renovación de 3 representantes do profesorado.

É importante que haxa máis candidaturas que postos a renovar para que se poidan cubrir de ser necesario as baixas que se produzan dos membros electos durante a vixencia do mandato (catro cursos).

 

 

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS

Segundo a Resolución do 29-09-2021

 

 

DATAS

ACTUACIÓNS

25-outubro

Luns

- Publicación no taboleiro de anuncios do Centro da data e hora no que se procederá ao sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral. (Artigo 30 do Decreto 92/1988 segundo redacción dada polo Decreto 324/1994; DOG do 9 de agosto)

- Envío de circular aos pais e nais anunciando dito sorteo.

28 - outubro

Xoves

- Sorteo público, ás 9:45 horas, para a designación dos membros da Xunta Electoral (Titulares e Suplentes).

- Segundo o resultado anterior, envío de citacións para a constitución da Xunta Electoral

 

2- novembro

(martes)

Primeira reunión da Xunta Electoral:

-Acto da súa constitución

- Aprobación do calendario de actuacións

- Publicación nos taboleiros de anuncios:

a) Das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos.

b) Dos correspondentes censos electorais.

- Escrito ao Concello e a ANPA solicitando a designación dos seus representantes.

 

03- novembro

(mércores)

- Publicación e envío das distintas convocatorias (profesores, pais/nais e persoal de administración e servizos

- Circular explicativa do calendario de eleccións

 

4 - novembro

(xoves)

- Comeza o prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores (o prazo de admisión de candidatos non deberá ser inferior a sete días naturais) e das posibles reclamacións ao censo

9- novembro

(martes)

 

- Envío de convocatoria para a celebración da segunda reunión da Xunta Electoral.

- Envío de convocatoria de Claustro informativo (Artigo 35 do Decreto 92/1988).

11 de novembro

(xoves)

-Remata o prazo de presentación de candidaturas

15 - novembro

(luns)

Segunda reunión da Xunta Electoral:

- Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.

- Aprobación dos censos electorais e de modelo de papeletas, sobres...

- Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.

Reunión de Claustro de Profesores (Lectura de normas, Relación de candidaturas, Acordo de convocatoria de Claustro extraordinario para o día 19, luns.

17- novembro

(mércores)

- Comezo das distintas campañas electorais.

Envío de:

- Circular ás nais e pais do alumnado anunciando as candidaturas do seu sector.

- Convocatoria de Claustro extraordinario.

- Citacións para a constitución das distintas mesas electorais.

 

18 – novembro

(xoves)

- Envío aos pais e nais do alumnado dunha circular recordatoria do día das votacións do seu sector

- Convocatoria para a terceira e última reunión da Xunta Electoral

22 de novembro

(luns )

VOTACIÓNS:

- Persoal de administración e servizos, de ser o caso. (Ás 12.00h)

- Profesorado (Claustro extraordinario) (Ás 16:15h)

- Pais, nais e titores legais do alumnado. (De 16:30 a 19:00 horas).

23 - novembro

(martes)

Terceira e última reunión da Xunta Electoral:

- Proclamación e publicación de candidatos electos.

- Traslado das actas das mesas electorais ao titular da Xefatura Territorial e Anexo I

- Envío de convocatoria de reunión para a constitución do novo Consello Escolar. (Artigo 52 do Decreto 92/1988, DOG do 29 de abril)

24 - novembro

(mércores)

-Convocatoria para a constitución do Consello Escolar (Artigo 52 do Decreto 92/1988, DOG do 29 de abril: “Convocar antes de 10 días”. Son días hábiles non se computan domingos nin festivos, polo que a Constitución do Consello podería trasladarse incluso a despois dos festivos de decembro.

29 - novembro

(luns)

Celebración de reunión do novo Consello Escolar:

- Constitución do Consello…

- Designación dos membros que van a constituír a Comisión Económica.

- Designación da persoa responsable de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. (Art. 126.2 da LOE).

- Constitución da Comisión de Convivencia. (Art 6º do Decreto 8/2015, do 30 de xuño).

1 decembro

(mércores)

Envío á Xefatura Territorial do formulario que se publica como anexo II Segundo a Resolución do 25 de setembro de 2018 (DOG do 08 de outubro)

Uso excepcional do Transporte Escolar 2021-2022

Para o curso 2021/22, nas tres rutas  de transporte escolar, a oferta de prazas é superior ao número de usuarios lexítimos (usuarios con domicilio a máis de 2 km do centro e dentro da zona de influencia do centro). 

Poderán solicitar o uso excepcional aqueles alumnos e alumnas cuxo domicilio estea a menos de 2 km e de quedaren prazas, aqueles cuxo domicilio estea fora da zona de influencia, sempre que empreguen algunha das paradas existentes.

Para realizar a solicitude, deberá presentarse o impreso (Clique para acceder ao impreso) e entregalo no centro. Preferentemente no mes de xullo, do 1 ao 9 de 10 a 14 horas. As prazas asignaranse sempre que cumpran os requisitos das instruccións sobre transporte e será en precario (poderían revogarse de seren necesaria a praza para un usuario lexítimo)

Libros de texto curso 2021-2022

Para o vindeiro curso 2021/22 non se autorizaron cambios de libros.

En Educación Infantil non se empregará libro. Na reunión informativa de setembro informarase ao respecto.

En 1º e 2º de Educación Primaria, dado que moitos están descatalogados, recomendamos un ISBN alternativo para aqueles que non hai existencias nas librarías.

En 3º, 4º e 6º de Educación Primaria, tampouco hai cambios, agás en algúns cursos no tocante ao activity book de Inglés que tamén está descatalogado e recomendamos un ISBN novo.

En 5º de EP funcionará EDIXGAL, e non se entregarán libros, aínda que si poderán empregarse na aula como material complementario os que temos en existencias.

Dado as existencias de libros no centro, convén esperar a que se faga a asignación de libros do Programa Fondolibros, xa que de quedar existencias poderán prestarse asinando un acordo de cesión do centro á familia.

Pódese descargar a listaxe neste enlace

LISTADO DE LIBROS – CURSO 2020/21 CEIP DE CARNOTA

(Revisado en maio 2021)

 

No 2º ciclo de E.Infantil, non se empregará libro ou cadernos. No caso de iniciación á lingua estranxeira, compre esperar á incorporación do novo mestre de Lingua Inglesa

 

 

 

1º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 1

Lingua Galega e Literatura 1.

Varios

Vicens Vives

978-84-682-2106-9

9788468255910

2015 (descatalogado)

 

Lengua castellana

 

Lengua 1

Varios

Vicens Vives

978-84-682-2030-7

9788468254708

2015(descatalogado)

Inglés

Big Surprise 1

ALL ABOUT US 1 CB PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194516204

9780194562348

2013(descatalogado)

 

(Activity Book)Big Surprise 1

ALL ABOUT US 1 CB PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194516426

9780194562188

2013(descatalogado)

Ciencias Naturais

Naturais 1

 

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-3457-1

9788468255927

2015(descatalogado)

Ciencias Sociais

Sociais 1

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2195-3

9788468255934

2014(descatalogado)

Matemáticas

Matemáticas 1

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2028-4

9788468254692

2014(descatalogado)

 

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-7084-9

2015

Relixión

Zain 1º

E.Rodeira

Rodeira

978848349397-7

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 1

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2046-8

2014

Recomendamos pedir os libros polo ISBN marcado en amarelo, xa que no anterior están descatalogados

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

2º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 2

Varios

Vicens Vives

978-84-682-2866-2

9788468255989

2015(descatalogado)

Lengua castellana

 

Lengua 2Varios

Varios

Vicens Vives

978-84-682-2823-5

9788468254852

2015(descatalogado)

Inglés

Big Surprise 2 AB

ALL ABOUT US 2 AB

Vanessa Railly

 

Oxford

 

9780194516433

9780194562195

2013(descatalogado)

 

Big Surprise 2CB+MROM

ALL ABOUT US 2 CB PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194516211

9780194562362

2013(descatalogado)

Ciencias Naturais

Naturais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2830-3

9788468255996

2015(descatalogado)

Ciencias Sociais

Sociais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2897-6

9788468256009

2015(descatalogado)

Matemáticas

Matemáticas 2

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2834-1

9788468254869

2015(descatalogado)

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9679-5

2015

Relixión

Zain 2º

E.Rodeira

Rodeira

978848349398-4

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 2

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2862-4

2015

Recomendamos pedir os libros polo ISBN marcado en amarelo, xa que no anterior están descatalogados

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

 

 

3º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Peza a peza

 

Anaya

978-84-698-6693-1

 

Lengua castellana

Pieza a pieza

 

Anaya

978-84-698-4164-8

 

Inglés

ALL ABOUT US 3 CB

VV.AA

Oxford

9780194562386

2018

ALL ABOUT US 3 AB PK

VV.AA

Oxford

9780194562249

2018

Ciencias Naturais

Saber Facer Contigo 3

VVAA

Santillana

978-84-9185-232-2

2020

Ciencias Sociais

Saber Facer Contigo 3

VVAA

Santillana

978-84-9185-229-2

2020

Matemáticas

Matemáticas 3 (Zoom)

J. Fraile, A. Pineda

Vicens vives

9788468258874

 

Música Libro

MELODÍA 3

 

Galinova

978-84-9737-223-7

 

Música Caderno

MELODÍA 3

 

Galinova

978-84-9737-225-1

 

Plástica

ARTS&CRAFTS PRIMARY 3

 

 

978-84-15867-01-2

 

 

 

 

 

 

 

Relixión

Relixión Católica 3

 

Rodeira

 978-84-8349-399-1

2016

IMPORTANTE: O CENTRO CONTA CON LIBROS SUFICIENTES PARA O PRÉSTAMO, AGÁS O ACTIVITY BOOK DE INGLÉS QUE SERÁ PRECISO MERCALO (PÓDESE CO VALE DE MATERIAL) ESPERAR A SETEMBRO

O libro e caderno de músicaNon se vai empregar, non mercar. En plástica fíxase para cando o plurilingüismo chegue a este curso.

Neste curso o centro conta con fondos suficientes, non é necesario mercar libros.

 

4º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Lingua 4

VVAA

Anaya

978-84-678-8013-7

2015

Lengua castellana

Lengua 4

VVAA

Anaya

978-84-698-0650-0

2015

Inglés

Big Surprise 4 CB

Sue Mohamed

Oxford

9780194516396

2013

Big Surprise 4 AB+MROM PK

ALL ABOUT US 4 AB PK

Sue Mohamed

Oxford

9780194516235

9780194562256

Descatalogado

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-600-7

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-714-1

2015

Matemáticas

Saber hacer 4

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-8305-609-7

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9850-8

2015

Relixión

Relixión Católica

Antonio Garrido

Rodeira

978-84-8349-334-2

2012

Valores sociais e cívicos

Con razón

VVAA

Anaya

978-84-678-8031-1

2015

 

 

 

O libro de música non é necesario mercalo. Non se vai usar.

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

 

 

5º Curso

Implantación EDIXGAL. Non hai que mercar libros.

Sinalamos o Activity Book de Inglés, que ten a consideración de material. Dado a incorporación dun novo mestre de Lingua Inglesa, o activity non será necesario mercalo ata saber si se vai empregar. Recomendamos non gastar o cheque de material, en caso de ser beneficiario, ata que se resolva si se emprega ou non.

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Activity (material)

ALL ABOUT US 5 AB PK

VV.AA

Oxford

9780194562263

2018

 

 

 

 

6º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Saber facer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-9972-497-3

2015

Lengua castellana

Saber hacer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-680-3171-2

2015

Inglés

Big Surprise 6 CB

Sue Mohamed

Oxford

9780194516419

2013

Big Surprise 6 AB+MROM PK

ALL ABOUT US 6 AB PK

Sue Mohamed

Oxford

9780194516259

 

2013 Descatalogado

9780194562270

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-587-1

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-440-9

2015

Matemáticas

Saber hacer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-680-3033-3

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-8127-2

2015

Valores sociais e cívicos

Con razón

VVAA

Anaya

978-84-678-83220

2015

Relixión

Relixión

VV.AA

Rodeira

978-84-834-9026-6

2009

IMPORTANTE: O CENTRO CONTA CON LIBROS SUFICIENTES PARA O PRÉSTAMO, AGÁS O ACTIVITY BOOK DE INGLÉS QUE SERÁ PRECISO MERCALO (PÓDESE CO VALE DE MATERIAL) ESPERAR A SETEMBRO. Dado que está descatalogado, de ser necesario comunicarase o novo ISBN

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar. O libro de música non se vai empregar.

RECOMENDAMOS ESPERAR A COÑECER O REPARTO DEFINITIVO DE FONDOLIBROS E DO BANCO DA ANPA

 

 

 

Matrícula curso 2021/22

Está aberto o prazo de matrícula ordinaria do alumnado con reserva ou que solicitou admisión no mes de marzo.  O prazo remata o 30 de xuño.

Deberán presentar o ANEXO III debidamente cumprimentado, xunto coa documentación que se relaciona (agás que xa fixesen entrega dela no momento da solicitude de admisión ou reserva):

 • Fotocopia do libro de familia ou DNI do alumno/a
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria
 • Fotocopia do libro de vacinas
 • Certificado médico (pediatria para escolarización)
 • 2 fotos tipo carné (non serán necesarias si se vai autorizar o uso da imaxe)

No caso de alumnado que non realizara solicitude de admisión ou de reserva no prazo indicado, o procedemento é o de matrícula extraordinaria, e debe ser xustificada (cambio de domicilio, violencia de xénero ou acoso escolar) co modelo de solicitude extraordinaria.

 

Concurso Borrajanchos 2020/21

Outro curso máis celebramos o Concurso de Borrajanchos. Neste vídeo podedes ver os gañadores desta edición

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2021/22

Segundo o calendario marcado na ORDEN de 18 de diciembre de 2020 " por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (código de procedimiento ED550A y ED550B)", infórmase de que o prazo para realizar as solicitudes de admisión é do 1 ao 20 de marzo, ámbos inclusives.

Poderá facerse telemáticamente (precísase certificado-DNI dixital ou chave 365) ou ben de xeito presencial entregando o anexo II (clique aquí para acceder).

Deberán presentar solicitude de admisión todos aqueles que pretendan matricular para o curso vindeiro aos fillos ou fillas neste centro e que actualmente non estean xa matriculados (novas incorporacións), como é o caso dos nenos e nenas que pretenden comezar para o curso vindeiro en 4º de EI (infantil de 3 anos).

Prégase non esgotar o prazo. Recomendamos que a solicitude a asinen os dous proxenitores.

Este procedemento o deberá realizar tamén o alumnado de 6º de EP no IES.

Pode acceder á relación de vacantes no seguinte enlace (relación de vacantes 2021/22 CEIP Plurilingüe de Carnota)

 

Relación de vacantes curso 2021/2022

RELACIÓN DE VACANTES PARA O PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2021/2022

CURSO VACANTES
4º EI 25
5º EI 8
6º EI 8
1º EP 16
2º EP 16
3º EP 15
4º EP 8
5º EP 15
6º EP 11

Información ao centro e xustificación

O alumnado matriculado nun centro educativo ten o deber de xustificar as ausencias, e no caso do noso centro, dada a súa idade, esto farao a familia.

Compre sinalar que as faltas deberán sempre ser motivadas. A lexislación vixente recolle os seguintes casos:

Falta xustificable
1. Con carácter xeral, teñen a consideración de xustificables as seguintes faltas de asistencia a clase do alumnado:
a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario.
b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao.
c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, sendo xustificable o tempo necesario.
d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos.
e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.
2. No caso de faltas de asistencia a clase do alumnado non contempladas no apartado anterior, quedará a criterio da dirección do centro educativo a consideración das excepcionais circunstancias que concorran para a súa xustificación ou non. En todo caso, deberá garantirse o dereito á escolarización da alumna ou do alumno. No presente curso admítese o confinamento cando sexa por recomendación médica ou por indicación dos rastrexadores.

Compre diferenciar o que é unha información sobre unha ausencia e o que ten que ser unha xustificación, dado que se está a tentar xustificar faltas enviando un correo no que só se dí que non asiste sen aclarar o motivo. Ademais, o centro está na obriga de recabar a documentación que acredite dita ausencia (informe do centro de saúde, citación de organismo público,...). Nos casos en que non sexa posible dita xustificación o centro poderá aceptar unha declaración responsable da nai ou do pai no que se aclare o motivo (confinamento, indisposición inferior a 24 horas). De non acreditarse debidamente, o centro deberá activar o protocolo de absentismo se o número de horas non xustificadas excede ao 10 % das horas lectivas, e tamén debe activalo no caso das faltas de puntualidade reiteradas, independentemente de que se teñan que tomar medidas sancionadoras segundo as NOF (Normas de Funcionamento do Centro).

Coa fin de facilitar a xustificación por declaración responsable, pomos a disposición das familias distintos modelos editables nun só documento  para cumprimentar ou para empregar como modelo no envío de xustificación por correo electrónico. Pregamos que veñan coa información relativa aos datos do alumno/a e do familiar que xustifica debidamente cumprimentados para que teña validez como xustificante. Entendemos que pode ser algo latoso e parecer burocrático, pero lamentablemente o centro ten que solicitar e custodiar as xustificacións das ausencias e actuar en caso de faltas sen xustificar, atendendo ao Protocolo de Absentismo Escolar que nos marca a Consellería de Educación.

 

Ruta transporte escolar Estañeiras- Pedrafigueira

Debido á posta en funcionamento do Plan de Mobilidade por parte da Xunta, os buses que prestan servizo teñen que rexistrar o número de alumnado que fai uso por parada en cada servizo. Debido a isto, a ruta de Pedrafigueira-Estañeiras ten que voltar a seguir o percorrido oficial, comezando na ruta do servizo para a entrada no cole nas Estañeiras e non nas Cruces.

Os novos horarios estimados para ditas rutas, son os que aparecen na táboa. Compre resaltar que estos poden sufrir pequenas variacións. Pregamos que sexan puntuais ou mesmo procuren estar na parada con tempo suficiente

 

Parada

Hora

Estañeiras

9:00

Carracedo

9:01

Cornido

9:04

Parada

9:08

O Viso

9:09

Louredo 1

9:12

Louredo 2

9:13

Rateira

9:16

As Cruces

9:18

Perecha

9:20

Piñeiros

9:23

Canedo

9:24

Freán

9:27

Pedrafigueira

9:29

 

 

 

Proposta de actividades do Concello de Carnota 2021

Dende o Departamento de Deportes do Concello de Carnota infoman que se abren inscricións para NOVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS para este ano 2021:

 • BÁDMINTON, para a rapazada nada entre o 2006 e 2014. Os xoves de 18:00 a 20:00 horas.
 • TENIS DE MESA, para a rapazada nada entre o 2009 e 2012. Os martes de 19:00 a 20:00. Para os nados entre o 2005 e 2008, os mércores de 20:00 a 21:00 horas.
 • RUNNING, para maiores de 16 anos. Os martes de 20:15 a 21:15
 • XIMNASIA DE MANTEMENTO SÉNIOR, para maiores de 65 anos. Os martes e venres de 16:00 a 17:00 ou de 17:30 a 18:30.

 

INFORMACIÓN e INSCRICIÓN PREVIA no teléfono 647459445, en deportes@carnota.gal ou no Departamento de Deportes do Concello de Carnota.

O prazo de inscrición é do 19 de xaneiro ao 1 de febreiro (ambos incluídos).

Grupos reducidos por rigorosa orde de inscrición.

Actividades individuais sen contacto.

Obrigatoria a máscara de protección.

Días Non Lectivos

No presente curso 2021-2022, o noso centro solicitou como día non lectivo o 8 de xaneiro de 2021, segundo se aprobou no seo do Consello Escolar. Dita data ven de ser aprobada por parte da Xefatura Territorial, polo que se engade ao calendario escolar o 8 de xaneiro como día non lectivo.

Deste xeito, quedan como días non lectivos os seguintes:

 • 11 de outubro día do Ensino, 12 de outubro de 2021 festivo nacional.
 • 1 de novmebro festivo nacional.
 • 6, 7 e 8 de decembro de 2020 (inclúe festivo local)
 • Vacacións de Nadal: do 22 de decembro de 2021 ao 9 de xaneiro de 2022 (Vacacións ata o 7 de xaneiro, volta á actividade lectiva o luns 10 de xaneiro en horario habitual)
 • Entroido: do 28 de febreiro e 1 e 2 de marzo de 2022.
 • Ponte de San Xosé, do 18 ao 21 de marzo (18 festivo local).
 • Semana Santa,  do 11 ao 18 de abril de 2022.
 • Día das Letras Galegas: luns 16 de maio solicitado como non lectivo polo centro e martes 17 de maio día das Letras Galegas.
 • Remate da actividade lectiva: 22 de xuño de 2022.

 

 

Actividades deportivas - Concello de Carnota

 

Dende o Departamento de Deportes do Concello de Carnota informamos das actividades deportivas que ofertamos para o curso escolar 2020/2021, para as que é preciso realizar unha inscrición previa no teléfono 647459445, en deportes@carnota.gal ou no Departamento de Deportes do Concello.

Debido a situación actual, o aforo é limitado con os grupos reducidos, polo que as inscricións irán por orden de presentación de solicitudes.

As actividades comezarán o 1 de decembro.

Bule a inscribirte!!!!

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA NENOS E NENAS

 

 • Baile activo (aeróbic para nenos/as):
  • Para a rapazada de 4 a 10 anos: os venres de 17:45 a 18:30
  • Para a rapazada de 11 a 14 anos: os venres de 19:00 a 19:45

No Pavillón de Carnota. 10 €/mes. 12 persoas/grupo. Sen contacto.

Esta actividade será impartida polo Club Sofán Fitness, polo que a cota de inscrición aboarase directamente á monitora.

 

·      Dance Sport (TikTok, técnica de baile): para a rapazada de 5 a 12 anos. Os mércores de 18:00 a 19:00 no Pavillón de Carnota. 20 €/mes. 12 persoas/grupo. Sen contacto.

Esta actividade será impartida polo Club Arte e Movemento, polo que a cota de inscrición aboarase directamente ao monitor.

 

·      Fútbol:

o   Biberóns: para a rapazada nacida no 2015, 2016 e 2017. Os xoves de 16:30 a 17:30 no Pavillón de Lamas de Castelo. 5 €/mes. Sen contacto.

o   Prebenxamíns: para a rapazada nacida no 2013 e 2014. Os martes e venres de 16:30 a 17:30 no Campo de Fútbol de Lombáns. 10 €/mes. Sen contacto.

o   Benxamíns: para a rapazada nacida no 2011 e 2012. Os mércores de 16:30 a 17:30 e os sábados de 11:00 a 12:00 no Campo de fútbol de Lombáns. 10 €/mes. Sen contacto.

o   Alevíns: para a rapazada nacida no 2009 e 2010. Os martes e venres de 18:00 a 19:00 no Campo de Fútbol de Lombáns. 10 €/mes. Sen contacto.

o   Infantil: para a rapazada nacida no 2007 e 2008. Os mércores de 18:00 a 19:00 e sábados de 12:30 a 13:30 no Campo de fútbol de Lombáns. 10 €/mes. Sen contacto.

 

 • Single (coreografía de baile individual, técnica de baile, estilo, sen parar e facendo moito exercicio): para a rapazada de 12 a 16 anos: os mércores de 19:15 a 20:00 no Pavillón de Carnota. 15 €/mes. 12 persoas/grupo. Sen contacto.

Esta actividade será impartida polo Club Arte e Movemento, polo que a cota de inscrición aboarase directamente á monitora.

·      Taekwondo (técnica, motricidade e acrobacias): para a rapazada a partir de 3 anos. Os mércores de 16:30 a 17:30 no Pavillón de Carnota. 15 €/mes. 12 persoas/grupo. Sen contacto.

Esta actividade será impartida polo Club Arte e Movemento, polo que a cota de inscrición aboarase directamente ao monitor.

 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E PERSOAS ADULTAS

 

 • Baile activo (ponte en forma bailando): a partir de 15 anos. Os martes e venres de 20:15 a 21:00 no Pavillón de Carnota. 15 €/mes.

Esta actividade será impartida polo Club Sofán Fitness, polo que a cota de inscrición aboarase directamente á monitora.

 

 • Dance Sport (tik tok, técnica de baile, estilo, sen parar e facendo moito exercicio): para a rapazada entre 5 e 12 anos. Os mércores de 18:00 a 19:00 no Pavillón de Carnota. 20 €/mes. 12 persoas/grupo. Sen contacto.

Esta actividade será impartida polo Club Arte e Movemento, polo que a cota de inscrición aboarase directamente ao monitor.

 

 • Estiramentos: a partir de 16 anos. Os martes de 19:15 a 20:00 ou de 21:30 a 22:15 no Pavillón de Carnota. 10 €/mes.

Esta actividade será impartida polo Club Sofán Fitness, polo que a cota de inscrición aboarase directamente á monitora.

 

 • GAP (glúteos, abdominais e pernas): a partir de 16 anos. Os luns e xoves de 19:00 a 19:45 ou de 21:30 a 22:15 no Pavillón de Carnota. 15 €/mes.

Esta actividade será impartida polo Club Sofán Fitness, polo que a cota de inscrición aboarase directamente á monitora.

 

 • Queimagraxas: a partir de 16 anos. Os luns e xoves de 20:15 a 21:00 no Pavillón de Carnota. 15 €/mes.

Esta actividade será impartida polo Club Sofán Fitness, polo que a cota de inscrición aboarase directamente á monitora.

 

 • Single (coreografía de baile individual, técnica de baile, estilo, sen parar e facendo moito exercicio): para a rapazada a partires de 16 anos: os mércores de 20:15 a 21:00 no Pavillón de Carnota. 15 €/mes. 12 persoas/grupo. Sen contacto.

Esta actividade será impartida polo Club Arte e Movemento, polo que a cota de inscrición aboarase directamente á monitora.

 

 • Ximnasia en Lariño (grupo suave): para persoas adultas. Os luns e xoves de 17:00 a 17:45 no Centro Social Xosé de Torea. 15 €/mes para os socios da asociación de veciños e 18 €/mes para as que non o son. 10 persoas/grupo. Sen contacto.

Esta actividade será impartida polo Club Sofán Fitness, polo que a cota de inscrición aboarase directamente á monitora.

 

 • Ximnasia de mantemento sénior (> 65 anos): a partir dos 65 anos. Os martes e venres de 16:30 a 17:30, ou de 18:00 a 19:00 no Pavillón de Lamas de Castelo. 15 €/mes. 12 persoas/grupo. Sen contacto.

Esta actividade será impartida polo Club Sofán Fitness, polo que a cota de inscrición aboarase directamente á monitora.

Dotación de Máscaras hixiénicas reutilizables - Alumnado de Primaria

O pasado 13 de novembro a Consellería de Educación e O.U. publicou a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E)., pola cal se establece o procedemento de asignación de máscaras ao alumnado e o reparto das mesmas.

O reparto vai destinado ao alumnado de Educación Primaria que recibiu no seu momento a axuda para material escolar (cheque de 50E), sendo estos os que recibiron a axuda máxima. De xeito automático xa se establecen como beneficiarios do reparto de máscaras. Estas serán hixiénicas e reutilizables, que aguanten máis de 35 lavados, pois somentes se permite a entrega de 3 a 4 por alumno. Non terán, polo tanto, que realizar solicitude nen trámite ningún.

Sen embargo, o centro vese obrigado a xestionar a achega, selección e compra do material (ademais de xestionar o reparto e control do mesmo). Este aspecto implica que, dada a complexidade de atopar proveedores de máscaras que cumpran a normativa, sexa de tamaño axeitado e resistan o suficiente, non sexa cuestión dunhas poucas horas, pois a boa práctica nos obriga a pedir distintos presupostos coa fin de adquirir o producto a o prezo máis baixo a igualdade de calidade.

Aquelas familias que no seu momento non solicitaron a axuda de libros e material, poderían facelo segundo o que se regula no artigo 7 da orde:

Artigo 7. Presentación de solicitudes
1. Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.
2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.
3. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal


O anexo para participar está no final do documento coa orde que se anexa e que está enlazado máis arriba.

Powered by Drupal - Design by artinet