Alumnado

Iniciar sesión

PREMIO " XOGA COAS MANCIÑAS"

O venres, 14 xuño, (Día internacional da linguaxe de signos)  o noso coro fixo doblete  gañando o 3º e 1º premio no concurso "Xoga coas manciñas".

O mellor deste premio é que o traballo realizado ao longo do curso 18-19 non tiña o obxectivo de presentarse a ningún concurso.  A iniciativa do mestre de música Eloy Porto, foi a de crear un coro nas horas de libre designación dos cursos de 4º e 6º, onde se uniran música, canto e lingua, unha aposta educativa chea de sentido e de sentir. A mestra Vanesa Vargas (coordinadora de EDLG) engadiu a linguaxe de signos en algunha das pezas onde o alumnado cantou coa voz e coas mans.

O resultado desta experiencia foi premiado porque o quixemos compartir, máis só é un recoñecemento, a ganancia xa estaba en nós, no camiño feito, no maxín e nos corazóns dos nenos e nenas do Carlos Casares. PARABÉNS!!

RESERVA ADMISIÓN E MATRICULA PARA O CURSO 2019-2020

VACANTES INICIAIS NO PROCESO DE ADMISIÓN

CURSO 2019-2020

NIVEIS

VACANTES

4º E.I.

22 +3 ANEAE*

5º E.I.

8

6º E.I.

4

1º E.P.

7 +3 ANEAE*

2º E.P.

0

3º E.P.

5

4º E.P.

23

    5º E.P.

23

6º E.P.

4

*ANEAE: alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

INFORMACIÓN SOBRE ADMISIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-2020 

NORMATIVA REGULADORA:

 

Orde do 12 de marzo de 2013 do procedemento  para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos (DOG 15/03/2013)

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a orde anterior citada (DOG 1/02/2017)

 

CENTROS ADSCRITOS: IES Proval, para o alumnado que remata 6º de Educación Primaria.

 

 

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO AO QUE SE ESTÁ ADSCRITO:

        Data do 1 ao 15 de febreiro

        Documentación : ANEXO I 

 

PUBLICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES VACANTES: antes do 1 de marzo.

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO: 

Prazo do 1 ao 20 de marzo.

ANEXO II

Fotocopia do libro de familia completo

Volante de empadroamento

Fotocopia de sentenza de separación, se é o caso.

 

NO CASO DE QUE A DEMANDA DE PRAZAS FOSE SUPERIOR Á OFERTA:

Prazo de 10 días hábiles contados partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

Documentación: as familias terán que presentar a documentación xustificativa dos criterios de admisión alegados pola persoa solicitante.

 

PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE LISTAS DE ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO:

ata o 25 de abril. Haberá 5 días para reclamacións ou presentación de documentación complementaria.

 

PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS:

antes do 15 de maio. Pódese presentar recurso no prazo dun mes.

 

FORMALIZACIÓN da MATRÍCULA do alumnado admitido:

Prazo: do 20 ao 30 de xuño.

Documentación: Anexo III e documentación solicitada polo centro.

 

IMPORTANTE:

Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude, no centro que solicita en primeiro. A presentación en varios centros suporá a perda de dereitos. Deben indicarse outros centros, por orde de preferencia, onde desexa ser admitido en caso de non haber prazas.

O alumnado ten garantida a permanencia no centro no que está matriculado, no caso de presentar solicitude de admisión noutro centro deberá comunicalo ao centro de orixe.

 

 

ÁREAS DE INFLUENCIA DO CENTRO: Parroquias de Vilariño, Parada e San Pedro da Ramallosa.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: Coidadora de primeira hora, comedor escolar e transporte.

 

Equipo Directivo do CEIP CARLOS CASARES.

Febreiro  2019