Novas

NOTA INFORMATIVA PARA AS FAMILIAS E O ALUMNADO DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimadas familias:
A continuación imos informar das instrucións que dende a Consellería de Educación nos achegaron o 28 de Abril: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf. Como recolle o documento , neste terceiro trimestre imos a programar actividades de recuperación, repaso e reforzo , levadas á cabo no primeiro e segundo trimestre.
 
As actividades seguirán a publicarse na plataforma Agueiro e na páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipamaia.
 
Dende o Departamento de Orientación están deseñando plans específicos para alumnado con NEAE, que serán remitidos ó alumnado por correo electrónico. Tamén podedes atopar na web do centro recursos complementarios.
 
A comunicación coas familias será por medio de Abalar , por correo electrónico e por videochamada (a través de Webex).Se algún titor ou especialista quere comunicarse con vós a través deste último , xa vos dará as instrucións correspondentes. Tamén a continuación facilitamos os correos electrónicos de todos os titores e especialistas de 2º:
 

 

KatterinaGómez                    Titora 2ºA

kgpardo@edu.xunta.es

MercedesRey                        Titora 2ºB

mercerey@edu.xunta.es

FranciscoLópez                     Titor 2ºC

franciscolopezcanas@edu.xunta.es

MercedesBlanco                    Especialista Educaciónmusical

mercedes.blanco@edu.xunta.es

LuisAnxoSánchez                 Especialista EducaciónFísica

luisanxo@edu.xunta.gal

RaquelSuárez                        EspecialistaRelixión

rsnoya@edu.xunta.es

Pablo                                      Especialista LinguaInglesa

oteacherpablo@gmail.com

JesúsGarcía                          CCSS e CCNN en2ºC

jesusgarciavazquez@edu.xunta.es

 

 

Tamén achegamos un horario orientativo , sobre todo para que saibades os días nos que os especialistas enviarán as súas tarefas.
 
Este horario non indica horas de traballo , senón áreas á traballar.
 
Os titores seguiremos enviando as tarefas como até agora , soamente añadimos os días nos que os especialistas colgarán as súas tarefas , para que así vos podades organizar mellor.

 

 

 

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

1

MATE

MATE

MATE

MATE

LENGUA C

2

LINGUA

LENGUA C

LINGUA

LENGUA C

LINGUA

3

E.F.

PLÁSTICA

MÚSICA

E.F.

PLÁSTICA

4

CIENCIAS

INGLÉS

CIENCIAS

CIENCIAS

RELI/VAL


 

HORARIO ORIENTATIVO PARA ALUMNADO DE 3º DE PRIMARIA

Poñemos á vosa disposición un novo horario lectivo.

     Este horario está distribuído en áreas para facilitar a organización e o rendemento do alumnado, así como para evitar a sobrecarga de tarefas.

     Trátase dun modelo orientativo, que se pode flexibilizar en función das circunstancias de cada familia.

NOTA INFORMATIVA PARA AS FAMILIAS E ALUMNADO DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimadas familias de 3º de Educación Primaria:

Ante todo, desexar que vos atopedes ben de saúde e de ánimo. A continuación, informamos das instrucións a seguir no 3º trimestre, tal e como se recolle na publicación da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, publicadas o 28 de abril de 2020 (https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30936)

Ao igual que viñamos facendo ata agora, a canle de comunicación entre profesorado-familia, seguirá sendo o correo corporativo da Xunta e os servizos dixitais educativos da Consellería (plataformas Abalar, Agueiro, Webex…) para levar a cabo o traballo non presencial durante a crise sanitaria do COVID-19 e para calquera outra consulta.

 Tal e como se recolle no apartado 6.2. das instrucións publicadas para o 3º trimestre, as tarefas serán de recuperación, repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores, levadas a cabo no 1º e 2º trimestre do curso 2019/2020. Polo tanto, non se van impartir novos contidos nas vindeiras semanas ata o remate de curso.

 Así mesmo, ao longo deste trimestre, levaranse a cabo plans de recuperación de aprendizaxes e competencias imprescindibles para aquel alumnado que non acadou os contidos mínimos das avaliacións anteriores. Estes plans de recuperación serán deseñados polas propias titoras en base aos contidos traballados na aula e que garantirán o cumprimento dos obxectivos mínimos de 3º de Primaria. Ditos plans consistirán en tarefas de reforzo, que realizará o propio alumnado e que será posteriormente corrixido telemáticamente polo profesorado e tido en conta para unha avaliación positiva do curso.

No tocante ás actividades, serán programadas semanalmente, tratando de darlle un enfoque lúdico e creativo para motivar ao alumnado. Motivo polo que, determinadas tarefas, serán remitidas ás titoras por correo electrónico para a súa revisión e outras serán autocorrixidas polo propio alumnado seguindo o solucionario que lles proporcionaremos como ata agora. A finalidade será que o alumnado adquira autonomía no seu propio proceso de ensino-aprendizaxe, así como as competencias clave da etapa. Co obxectivo de facilitar a realización das tarefas, propoñerase un horario orientativo, para evitar a sobrecarga de traballo académico e garantir tempos en familia, de lecer e de descanso.

Dende o Departamento de Orientación estanse deseñando plans específicos para alumnado NEAE, que serán remitidos ao propio alumnado a través do correo electrónico. Estes plans teñen como finalidade solventar as dificultades xeneradas por esta situación. Ademais, na web do centro (www.edu.xunta.gal/centros/ceipamaia), poderedes atopar outros recursos complementarios.

Para poder desenvolver estas medidas será necesario que as familias manteñan unha comunicación fluida co profesorado a través das canles propostas pola propia Consellería. Recordamos que o centro pon a disposición o préstamo de equipos informáticos para quen o precise, solicitándoo no seguinte correo: ceip.a.maia@edu.xunta.gal

Cumprindo coas nosas obrigas, entre elas a función titorial de atención ás familias, seguiremos realizando as titorías os luns a partir das 16:30, previa cita a través de correo electrónico. Estas faranse a través de Webex.

Por último, para facilitar a comunicación entre profesorado e familia, coa finalidade de consultas ou dúbidas na realización de tarefas, facilitamos os seguintes correos.

 

 

Aida Ramos Trigo (Titora 3º A)

 

aida.ramos@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estefanía Pena Bascoy (Titora 3ºB)

 

estefaniapenabascoy@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Agrafojo Padín (Titora 3º C)

 

natalia.agrafojo@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidia Brenlla López (Inglés)

 

lidiabrenlla@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes Blanco Álvarez (Música)

 

mercedes.blanco@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús García Vázquez (Educación Física)

 

jesusgarciavazquez@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raquel Suárez Noya (Relixión)

 

rsnoya@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción Merayo Buján (Orientadora)

 

conchymerayo@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

María Jesús Picher Núñez (PT)

 

mpicher@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

Maite Pérez González (AL)

 

ma.teresaperez@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

Estela López Varela (AL)

 

estelalopezvarela@edu.xunta.gal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen máis, agradecer a colaboración e o gran esforzo que as familias estades realizando nesta situación tan excepcional que estamos a vivir.

 

 Saúdos.

Titoría de 3º.

HORARIO PARA ALUMNADO DE 4º DE PRIMARIA

Coa finalidade de axudarlle ao alumnado a organizar as tarefas diarias, as mestras de 4º de educación primaria estableceron este horario semanal. É importante que vexades que non se marcan horas concretas senón as materias que deberíades traballar cada día.Esperamos que vos axude a organizar as vosas sesións de estudo.

 

CONSULTAS AO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 

Queridos alumnos, alumnas e familias:

No Departamento de Orientación estamos á vosa disposición para atender todas aquelas dúbidas ou consultas que nos querades formular neste tempo de confinamento. Podedes contactar con nós a través dos seguintes correos electrónicos:

conchymerayo@edu.xunta.es  (Orientadora)

estelalopezvarela@edu.xunta.es (Especialista de Audición e Linguaxe)

mpicher@edu.xunta.es (Especialista de Pedagoxía Terapéutica)

ma.teresaperez@edu.xunta.es (Especialista de Audición e Linguaxe)

ACTIVIDADES E TAREFAS PARA A SEMANA DO 14 AO 17 DE ABRIL

Enlaces, webs e blogs de axuda psicolóxica:

-Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

-Consejo General de la Psicología. España

-Servicio Psicología Aplicada. UNED

Pautas alumnado con TEA:

-Pautas de ASPANAES

-Recomendacións BATA

-Autismo España

-ARASAAC

-Red Cenit

-AETAP

 

 Aprendices visuales: Contos con pictogramas

 

 

4º EI

Proposta de actividades

5º  EI

Proposta de actividades

Actividades sensoriais

Traballo con contos

6º EI

Proposta de actividades

As tarefas están no blogue de aula

 

English Preschool Activities

Relixión 

 

1º A EP

Mestre: José Luis

Acceso ás tarefas do titor

1º B EP

Mestra: Vanessa

correo de contacto: 

aula1bvanessamaia@gmail.com   

1º C EP

Mestra: Irene

AVISO: As actividades non son as mesmas, hai unha segunda páxina de cada colección.

 

Lingua galega

Lingua castelá

Matemáticas

Cálculo e numeración

Grafía

 

Educación física: Proposta 1  Educación física: Varias propostas xerais

English

Música

Relixión

 

2º A EP

Mestra: Ana Kattherina

Tarefa 

2º B EP

Mestra: Mercedes

Tarefa

2º C EP

Mestre: Paco

Tarefa

Plástica 

Valores

Educación física: Proposta 1  Educación física: Varias propostas xerais

English

Música

Relixión

 

3º A EP

Mestra: Aida

3º B EP

Mestra: Estefanía

3º C EP

Mestra: Natalia

 

Proposta para os 3 grupos

 

 

  Educación física: Varias propostas xerais

Inglés

Música

Relixión

 

 

4º A EP

Mestra: Inmaculada

4º B EP

Mestra: Mª José

4º C EP

Mestra: Carmela

 As tarefas están no blogue de aula

 Educación física: Varias propostas xerais

Inglés

Música

Relixión

5º e 6º EP

 

 

O alumnado ten tarefas no EVA EDIXGAL.

Sigan as indicacións dos titores e do profesorado especialista para a realización e a entrega das tarefas.

Educación física: Varias propostas xerais 

 
 
 
 
 
 

2ª Avaliación

Estimadas  familias,

Hoxe recibiredes a través de AbalarMóbil as cualificacións do 2º trimestre do voso/a fillo/a.

Queremos que saibades que esta avaliación realizouse vía telemática, con todo o rigor, igual que cando se fai de xeito presencial.    

Igual que sempre, tívose en conta, non só os resultados das probas, senón o traballo diario, comportamento, etc., é dicir, todos os aspectos contemplados nos criterios de avaliación que a principio de curso se vos deron a coñecer nas reunións presenciais.

O período avaliado comprende desde o 08/01/19 ata o 12/03/20.

Desexando que esteades todos ben e que esta situación se normalice o antes posible, recibide un cordial saúdo de todo o profesorado do CEIP A MAÍA.

  

 

Aviso importante sobre a 2ª avaliación

Debido o estado de alarma no que estamos, non podemos entregar os boletíns de cualificación da 2º avaliación de forma presencial.
Para iso a Consellería de Educación manifesta que o fagamos por ABALARMÓBIL que é o soporte seguro para enviar información deste tipo.
Para iso as familias que aínda non o fixeron deben descargalo nos seus móbiles  e a páxina para facelo é o seguinte enlace: https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/noticia/abalarmobil

SUSPENSIÓN DAS CLASES

Estimadas familias, segundo nos informan, mañá 13/03/2020, non será obrigatorio asistir ás clases, queda á vosa decisión envialos ao centro ou non.

Dende o luns  16/03/2020 o centro permanecerá pechado.

A medida que vaiamos tendo información iremos comunicandoa.

Atentamente.

A DIRECTORA

Distribuir contido